Aanwijsbesluit E-lympic

Dit is een toekomstige tekst! Geldend vanaf 01-01-2025

Intitulé

Aanwijsbesluit E-lympic

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

gelet op artikel 2.50A achtste lid van de Algemene Plaatselijke Verordering,

Besluit:

Artikel 1

Het toekomstige perceel van E-lympic, zoals omschreven op de bij dit besluit behorende kaartbijlage ‘Gebiedsgrenzen E-lympic’ aan te wijzen als gebied in de zin van artikel 2.50A achtste lid van de APV waar het verbod zoals omschreven in artikel 2.50A eerste lid van de APV niet geldt.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2025.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijsbesluit E-lympic.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 juli 2023.

De burgemeester

Femke Halsema

De gemeentesecretaris

Peter Teesink

Bijlage 1: Gebiedsgrenzen E-lympic

Een aanduiding van het gebied waarvoor de uitzondering geldt.

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

Toelichting

Artikel 1: Het college heeft in het coalitieakkoord opgenomen: we stimuleren deelmobiliteit zoals deelauto’s met snellere vergunningsverlening en stimuleren Mobility as a Service. We gaan in gesprek met deelmobiliteitsbedrijven om de stedelijke dekking te vergroten en de druk op de openbare ruimte te verminderen. Op deze locatie is besloten een mobiliteitshub te ontwikkelen, ter vervanging van een traditioneel tenkstation, waarmee de stad kennis opdoet over het functioneren en het effect van dit soort hubs, waar in dit geval o.a. een (snel)laadstation en deelmobiliteit worden aangeboden.

Artikel 2: De realisatie van de mobiliteitshub in kwestie zal in elk geval niet eerder dan op 1 januari 2025 zijn voltooid.

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken vanaf de eerstvolgende dag nadat het besluit verzonden is naar de aanvrager.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: Externe link: www.amsterdam.nl/bezwaar/jb

U kunt uw bezwaarschrift ook per post sturen naar: Gemeente Amsterdam T.a.v. Juridisch Bureau Postbus 483 1000 AL Amsterdam

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

  • uw naam, adres en telefoonnummer;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening;

  • het besluit waartegen u bezwaar maakt, datum en referentienummer/kenmerk van het besluit;

  • de reden(en) waarom u bezwaar maakt;

  • eventueel uw e-mailadres.

Dient iemand anders namens u het bezwaarschrift in? Stuur dan een machtiging mee. Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: Externe link: www.amsterdam.nl/veelgevraagd onder het tabblad 'Contact'.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen dat het besluit waartegen u bezwaar maakt geldig blijft totdat er een besluit is genomen op uw bezwaar. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen. Daar moet u wel voor betalen. Ga voor informatie over de kosten en over de voorwaarden naar de Externe link: website van de Rechtspraak.

U dient een verzoek om een voorlopige voorziening in bij:

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

Afdeling Publiekrecht - team bestuursrecht

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

Of digitaal via Externe link: https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie.