Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Uithoorn Duo+ januari 2024

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Uithoorn Duo+ januari 2024

Afdeling 1 | Afbakening juridische begrippen van bevoegdheden en omschrijvingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

Aanwijzingsbesluit:

benoemingsbesluit

een besluit op grond waarvan functionarissen, die werkzaam zijn voor een deelnemende gemeente, daaronder begrepen ondergeschikten en niet ondergeschikten, specifiek worden aangewezen als, of benoemd tot, functionaris voor de uitoefening van (specifieke) bevoegdheden of taken op grond van een juridische grondslag;

b.

Algemeen verbindendeVoorschriften:

besluiten, niet gericht aan een of meer belanghebbenden, inhoudende (straf-)bepalingen omtrent een specifiek onderwerp, neergelegd in een verordening, uitvoeringsbesluit of aanwijzingsbesluit;

c.

Attributie:

de bevoegdheid die op grond van een wettelijke regeling rechtstreeks aan een functionaris binnen diens functie wordt toegekend om besluiten te nemen of andere publiekrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

d.

Beslissing:

feitelijke handelingen en rechtshandelingen, behoudens besluiten van algemene strekking;

e.

Bestuursorgaan:

burgemeester en wethouders, burgemeester, heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, leerplichtambtenaar;

f.

College:

burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente;

g.

Correspondentie:

alle vormen van informatieverstrekking en uitvoering, niet zijnde besluitvorming;

h.

Deelnemende gemeente

een gemeente die diensten afneemt van de gemeenschappelijke regeling Duo+;

i.

Gemandateerde:

degene die in naam, en onder verantwoordelijkheid, van het bevoegde bestuursorgaan binnen de grenzen van deze regeling en de in het bij deze regeling behorende bevoegdhedenregister genoemde juridische grondslagen bevoegd is besluiten te nemen;

j.

Informatieverstrekking:

het al dan niet op verzoek verschaffen van informatie via alle gebruikelijke media: e-mail, telefoon, fax, schriftelijk, social media;

k.

Machtiging:

de algemene bevoegdheid om in naam van een andere persoon of het bestuur overige feitelijke en administratieve handelingen te verrichten of werkzaamheden uit te voeren uit hoofde van een functie, niet zijnde het nemen van besluiten;

l.

Mandaat:

de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan publiekrechtelijke besluiten te nemen, inclusief de ondertekening daarvan, niet zijnde algemeen verbindende voorschriften, die gericht zijn op rechtsgevolgen en zijn gericht aan 1 of meer aanvragers/verzoekers of belanghebbenden;

m.

Mandaatgever:

het bestuursorgaan dat de bevoegdheid om een besluit te nemen mandateert;

n.

Ondermandaat:

de uitoefening van het mandaat door een ondergeschikte van de gemandateerde;

o.

Team JZ:

het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering van Duo+;

p.

Register:

het bevoegdhedenregister dat onlosmakelijk deel uitmaakt van deze Regeling;

q.

Uitvoering:

alle werkzaamheden en handelingen van feitelijke en administratieve aard ter ondersteuning van besluitvorming, niet zijnde rechtshandelingen;

r.

Volmacht:

de bevoegdheid, op naam gesteld, om privaatrechtelijk namens een andere persoon of het bestuur op te treden, inclusief het verrichten van rechtshandelingen.

Afdeling 2 | Bepalingen omtrent toepassing en toedeling mandaat

Artikel 2 Mandaatvorm

 • 1. De bepalingen in deze afdeling omtrent mandaat zijn van overeenkomstige toepassing op Ondermandaat.

Artikel 3 Schrijf- en ondertekeningwijze mandaatbesluiten

 • 1.

  Beslissingen in mandaat van burgemeester en wethouders genomen worden uitsluitend in de “wij”-vorm geschreven.

 • 2.

  Beslissingen in mandaat genomen van de eenhoofdige bestuursorganen worden in de “ik”-vorm geschreven.

 • 3.

  In mandaat genomen beslissingen van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben uitsluitend de volgende ondertekeningsvormen:

Hoogachtend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn,

namens dezen,

(Naam),

(Functie),

(Afdeling),

Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.

OF

Burgemeester van de gemeente Uithoorn,

namens deze,

(Naam),

(Functie),

(Afdeling),

Bedrijfsvoeringsorganisatie Duo+.

 • 4. De ondertekeningswijze van beslissingen van de overige bestuursorganen is dezelfde als die van de burgemeester met vermelding van het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 4 Algemene uitzonderingen toepassing mandaat

Uitoefening van mandaat vindt niet plaats:

 • a.

  wanneer niet wordt voldaan aan de algemene bepalingen in deze regeling en aan de specifieke bepalingen zoals opgenomen in het register;

 • b.

  wanneer de mandaatgever voorafgaand aan de beslissing in het kader van een project of anderszins heeft besloten dat de beslissing niet in mandaat mag worden genomen;

Artikel 5 Reikwijdte mandaat

 • 1. De reikwijdte van het recht om besluiten in mandaat te nemen omvat elke vorm van besluitvorming met betrekking tot het afgeven van beschikkingen: verlening/begunstiging/belasting, weigering, wijziging en intrekking hiervan, tenzij in het register expliciet anders is bepaald.

 • 2. Het nemen van beslissingen op bezwaarschriften die zijn ingediend tegen op grond van deze regeling in mandaat genomen besluiten, blijft uitgezonderd van mandatering, tenzij in het register expliciet anders is bepaald.

 • 3. Uitgangspunt is dat het mandaat betrekking heeft op alle bevoegdheden die de mandaatgever heeft op basis van een wet, verordening of regeling waarin de bevoegdheden van de mandaatgever zijn neergelegd, tenzij in het register met name genoemde bevoegdheden uit de betreffende (wettelijke) regeling zijn uitgezonderd, dan wel aan de uitoefening van het mandaat voorwaarden zijn verbonden.

 • 4. Wanneer bij de besluitvorming meer dan één afdeling is betrokken moet overeenstemming bestaan over de inhoud en de wijze van afdoening. Uitgangspunt is dat de afdeling die inhoudelijk primair verantwoordelijk is voor de beslissing, de beslissing neemt.

Artikel 6 Toekenning mandaat en ondermandaat

 • 1. Mandaat wordt met inachtneming van hetgeen in deze regeling is bepaald toegekend aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Duo+, gevestigd te Ouder-Amstel. De directeur heeft het recht ondermandaat te verlenen aan een ondergeschikte.

 • 2. Uitgangspunt is dat het laagst mogelijke niveau van ondermandaat kan worden toegekend aan medewerkers, conform de categorieën zoals opgenomen in de functiematrix behorend bij het geldende generieke functiehuis, daaronder begrepen uitzendkrachten en inhuurpersoneel, voor zover die dezelfde functie uitoefenen, wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

  De beslissingen moeten:

  • a.

   veelvoorkomend zijn én;

  • b.

   routinematig van aard én;

  • c.

   bestaand beleid niet kunnen beïnvloeden én

  • d.

   geen politiek/bestuurlijke gevoeligheid hebben.

 • 3. In alle gevallen waarin aan de in lid 2, onder a. en/of b. genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het mandaat uitgeoefend door de teamleider.

 • 4. In alle gevallen waarin aan de in lid 2, onder c. en/of d, genoemde voorwaarden niet wordt voldaan, wordt het mandaat uitgeoefend door het afdelingshoofd, die het mandaat enkel gebruikt na overleg met de deelnemende gemeente op de wijze als omschreven in het vijfde en zesde lid.

 • 5. In de gevallen als bedoeld in het zesde lid legt de gemandateerde, bedoeld in het eerste, tweede, derde en vierde lid, een besluit vooraf voor aan de beleidsadviseur of de portefeuillehouder van de deelnemende gemeente.

 • 6. Gevallen worden aan de deelnemende gemeente voorgelegd:

  • a.

   bij twijfel over de juistheid of wenselijkheid van uitoefening daarvan, in concrete gevallen te bepalen door middel van consultatie van de functie op een hiërarchisch hoger niveau;

  • b.

   indien te verwachten valt dat de mandaatgever of de portefeuillehouder op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

  • c.

   indien uit het besluit belangrijke financiële, juridische, organisatorische, politiek/bestuurlijke en/of publicitaire consequenties kunnen voortvloeien;

  • d.

   indien de mandaatgever, de verantwoordelijk portefeuillehouder of de gemeentesecretaris dit met betrekking tot de onderhavige zaak kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 7 Mandaat gemeentesecretaris

 • 1. De gemeentesecretaris kan namens de mandaatgever beslissen, indien de deelnemende gemeente en de (onder-)gemandateerde er in gezamenlijk overleg niet uitkomen hoe in een op grond van artikel 6 lid 6 voorgelegde zaak besloten moet worden.

 • 2. De gemeentesecretaris kan ondermandaat verlenen aan een afdelingshoofd.

 • 3. In mandaat genomen beslissingen van burgemeester en wethouders en de burgemeester hebben de volgende ondertekeningsvormen:

Burgemeester en wethouders van Uithoorn,

namens dezen,

(Naam),

(Functie),

(Afdeling),

OF

Burgemeester van Uithoorn,

namens deze,

(Naam),

(Functie),

(Afdeling)

Afdeling 3 | Bepalingen omtrent machtigingen

Artikel 8 Algemene doorlopende machtigingen

 • 1. Machtigingen gelden voor alle functionarissen die werkzaam zijn (in (loon-)dienst) voor, inclusief uitzendkrachten, inhuurpersoneel en stagiaires etc. voor het voeren van alle vormen van correspondentie van informatieve aard via de gebruikelijke informatiebronnen (brieven, email, telefoon, fax, social media), inclusief de ondertekening van brieven voor uitnodigingen, ontvangstbevestigingen en tussenberichten en alle daaraan gelijk staande correspondentie, en alle overige uitvoerende (rechts-)handelingen, in het kader van de uitvoering van de wet- en (lokale) regelgeving binnen de eigen functie.

 • 2. Iedere functionaris, die uit hoofde van diens functie optreedt in bezwaar- en beroepsprocedures is daarvoor op grond van deze regeling doorlopend gemachtigd door het bevoegde bestuursorgaan. Deze machtiging omvat: het opstellen van verweerschriften en pleitnota’s, het voeren van mondeling en schriftelijk verweer, en alle daarmee samenhangende ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden.

 • 3. Bij beroepsprocedures wordt de machtiging als bedoeld in lid 2 schriftelijk aangetoond door een universeel opgesteld en ondertekend document dat ter zitting kan worden overgelegd, gesteld op functiebenaming van degene die het bestuursorgaan ter zitting vertegenwoordigt.

 • 4. Machtigingen gelden impliciet voor alle werkzaamheden en handelingen in het kader van een goede en zorgvuldige uitvoering van de geldende budgethoudersregeling van de deelnemende gemeente, de inkoopvoorwaarden en het aanbestedingsbeleid, binnen de juridische en financiële kaders en met inachtneming van de drempelbedragen zoals daarin neergelegd.

 • 5. Op de schrijf- en ondertekeningswijze van brieven als bedoeld in lid 1, is artikel 3 van overeenkomstige toepassing.

Afdeling 4 | Bepalingen omtrent volmachten

Artikel 9 Algemene volmachten

 • 1. Algemene volmachten worden door de bestuursorganen verleend, behoudens het bepaalde in lid 2, binnen de juridische kaders en met inachtneming van de drempelbedragen zoals vastgelegd in de geldende budgethoudersregeling, de inkoopvoorwaarden en het aanbestedingsbeleid van de deelnemende gemeente.

 • 2. Algemene volmachten gelden niet voor rechtshandelingen die direct samenhangen met politiek/bestuurlijk gevoelige onderwerpen en in gevallen waarin het gaat om bedragen die uitstijgen boven de drempelbedragen zoals vastgelegd in de budgethoudersregeling van de deelnemende gemeente.

 • 3. In alle gevallen waarin lid 2 van toepassing is, kan het bestuursorgaan een incidentele volmacht verlenen, uitsluitend aan de directeur van de gemeenschappelijke regeling Duo+, zulks met het recht van substitutie.

 • 4. Volmachten als bedoeld in lid 1 worden toegekend aan teamleiders, afdelingshoofden en projectmanagers en projectleiders mits als zodanig aangewezen, conform het niveau waaraan de drempelbedragen zijn gekoppeld zoals opgenomen in de geldende budgethoudersregeling van de deelnemende gemeente.

 • 5. In gevallen waarin aan deze bevoegdheden voorwaarden zijn verbonden, of bepaalde bevoegdheden zijn uitgezonderd, zijn deze expliciet vermeld in het register.

Afdeling 5 | Bepalingen omtrent aanwijzingsbesluiten en benoemingsbesluiten

Artikel 10 Algemene bepalingen

 • 1. Aanwijzingsbesluiten worden op de functie van degenen die worden aangewezen gesteld.

 • 2. Benoemingsbesluiten worden op de naam gesteld van degenen die worden aangewezen.

 • 3. In voorkomende gevallen waarbij aanvullende informatie gelet op de aard van de aanwijzing of benoeming wenselijk of nodig is, wordt in het besluit aanvullend andere informatie vermeld die voor de volledigheid van het besluit vermelding behoeven, geënt op het doel ervan.

 • 4. Aanwijzingsbesluiten en benoemingsbesluiten zijn niet overdraagbaar; uitsluitend door middel van een nieuw besluit door het bevoegd bestuursorgaan kan een andere functionaris worden aangewezen of benoemd voor de uitoefening van dezelfde bevoegdheden.

Artikel 11 Uitzondering werkingssfeer

Onder benoemingsbesluiten worden in deze afdeling niet verstaan: beslissingen met betrekking tot het aangaan van een (nieuwe) arbeidsovereenkomst met een (aspirant) medewerker of daarmee gelijk te stellen beslissingen op grond van de Cao Gemeente of andere in het Personeelshandboek vervatte rechtspositieregeling voor extern ingehuurde medewerkers en medewerkers in (loon-)dienst van de deelnemende gemeente.

Afdeling 6 | Overige bepalingen en slotbepalingen

Artikel 12 Proces bevoegdheid verlening en opname in register

 • 1. Het is de verantwoordelijkheid van de afdelingen van de deelnemende gemeente om het bestuursorgaan mandaten, volmachten of machtigingen te laten verlenen, wijzigen of te laten intrekken en de betreffende besluiten bekend te maken.

 • 2. Het team JZ ontvangt een kopie van deze besluiten en actualiseert aan de hand hiervan jaarlijks het bevoegdhedenregister.

Artikel 13 Vervanging

 • 1. Uitoefening van een in deze regeling vastgelegde bevoegdheid vindt bij afwezigheid van de bevoegde plaats door diens plaatsvervanger.

 • 2. Plaatsvervanging vindt op elk niveau plaats volgens de reguliere vervanging bij afwezigheid, mits schriftelijk vastgelegd.

 • 3. Wanneer plaatsvervanging niet schriftelijk is vastgelegd, vindt uitoefening van de betreffende bevoegdheid bij afwezigheid van de bevoegde uitsluitend plaats in de hiërarchische lijn naar boven.

 • 4. Wanneer de bevoegde en diens plaatsvervanger afwezig zijn, vindt uitoefening van de betreffende bevoegdheid plaats in de hiërarchische lijn naar boven, naar gelang het niveau van het mandaat.

 • 5. In afwijking van het bepaalde in lid 3 en 4 is in geval van afwezigheid van het afdelingshoofd vervanging tussen teamleiders onderling binnen een afdeling toegestaan voor de uitoefening van bevoegdheden op grond van deze regeling zover dit functioneel raakvlakken heeft.

Artikel 14 Overeenkomstige toepassing

Hetgeen in deze regeling omtrent elk van de opgenomen bevoegdheden is bepaald, is van overeenkomstige toepassing op projectmanagers en op projectleiders, mits zij als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 15 Wetgeving

Op alle beslissingen die op grond van deze regeling worden genomen, wordt de op dat moment geldende wet- en regelgeving toegepast.

Artikel 16 Vangnetbepaling

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, dan wel waarin onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de toepassing daarvan, blijft de bevoegdheid bij het bevoegde bestuursorgaan.

Artikel 17 Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking op het moment dat de Omgevingswet inwerking treedt, dan wel op de dag na die waarop deze regeling is bekendgemaakt.

 • 2. Alle aanwijzings- en benoemingsbesluiten die op grond van de Bevoegdhedenregeling Duo+ - gemeente Uithoorn en het register horend bij de Bevoegdhedenregeling Duo+ - gemeente Uithoorn of op en tijdstip daarna zijn genomen, worden geacht mede op basis van deze regeling te zijn genomen en blijven onverkort van kracht.

 • 3. Bevoegdhedenregeling Uithoorn - Duo+ 2020 wordt gelijktijdig ingetrokken.

 • 4. Deze regeling heeft enkel betrekking op de werkzaamheden die worden uitgeoefend door de gemeenschappelijke regeling Duo+ voor de gemeente Uithoorn.

Artikel 18 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: “Bevoegdhedenregeling deelnemende partijen inzake Uithoorn Duo+ januari 2024”

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn

d.d. 24 oktober 2023

De secretaris,

mevrouw M.C. Wegewijs

De burgemeester,

de heer P.J. Heiliegers

Aldus besloten door de burgemeester van Uithoorn

d.d. 24 oktober 2023

de heer P.J. Heiliegers

Aldus besloten door de heffingsambtenaar,

d.d. 24 oktober 2023

Aldus besloten door de invorderingsambtenaar,

d.d. 24 oktober 2023

Aldus besloten door de leerplichtambtenaar,

d.d. 24 oktober 2023

REGISTER BEHOREND BIJ BEVOEGDHEDENREGELING UITHOORN-DUO+ JANUARI 2024

1

1. Algemeen: toelichting op hoofdlijnen en toegekende bevoegdheden algemeen

Het register bestaat uit een verzameling van door het daartoe bevoegde bestuursorgaan genomen besluiten tot toekenning van een bevoegdheid (mandaat, volmacht, machtiging). De besluiten zijn met zorg verzameld, maar er bestaat een mogelijkheid dat een wel genomen besluit tot toekenning van een bevoegdheid in het overzicht ontbreekt, bijvoorbeeld omdat het besluit is genomen nadat dit register is opgesteld. Dat doet niets af aan de rechtmatigheid van de betreffende bevoegdheid, noch van de daarop gebaseerde feitelijke dan wel rechtshandelingen

 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

 
 • Toelichting op hoofdlijnen: De omschrijving van de bevoegdheid. "Het nemen en uitvoeren van beslissingen" omvat: het verzorgen van de taak, inclusief het nemen van besluiten in de zin van de Awb. Het verzorgen van de taak omvat tevens alle feitelijke handelingen en rechtshandelingen ter voorbereiding van de taken en bevoegdheden in dit register, tenzij expliciet uitgezonderd.

 • Toegekende bevoegdheden algemeen: Toegekende bevoegdheden die betrekking hebben op alle taken die door Uithoorn zijn opgedragen aan Duo+, ofwel die betrekking hebben op de gehele gemeentelijke organisatie.

Algemene juridische grondslag, dan wel normenkader van de toegekende bevoegdheden zoals: Algemeen wet bestuursrecht (Awb), burgerlijk wetboek (BW), Gemeenschappelijke regeling Duo+ (GR Duo+), de Bevoegdhedenregeling Uithoorn-Duo+, relevante wet- en regelgeving en Uithoornse regelgeving (verordeningen en beleidsregels) betreffende de door de gemeente aan Duo+ opgedragen taken.

Door welk bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verstrekt: B&W/of Burgemeester/ of Heffings- of Invorderings-ambtenaar/ of Leerplichtambtenaar. Soms worden in een wet aan verschillende bestuurs-organen specifieke taken toebedeeld . Dan worden in deze kolom de specifieke taken van een van de bestuursorganen genoemd. De overige bevoegdheden op grond van die wet liggen dan bij het andere bestuursorgaan

Mandaat en andere vormen van bevoegdheid (machtiging of volmacht) worden altijd aan directeur Duo+ verstrekt. Deze heeft het recht zijn bevoegdheid bij een andere functionaris neer te leggen tenzij dit expliciet is uitgezonderd.

Laagste niveau ondermandaat en andere vormen van bevoegdheid is het laagste functieniveau waarop binnen Duo+ beslissingen kunnen worden genomen. Alle hogere functies binnen Duo+ zijn ook beslissingsbevoegd. Alle functionarissen met de genoemde functie in het genoemde team binnen Duo+ zijn bevoegd. De functiebenaming kan per afdeling/team verschillen, de bevoegdheid berust dan bij een functie van vergelijkbaar niveau binnen dat team.

 • Voor alle bevoegdheden geldt dat ze altijd binnen de wettelijke en gemeentelijke (beleids)kaders moeten worden uitgeoefend en conform de Bevoegdhedenregeling en de Budgethouders-regeling. Zo is m.n. het beslissen op bezwaar-schriften die tegen de in mandaat genomen besluiten zijn ingediend van het mandaat uitgezonderd.

 • In dit Bevoegdhedenregister worden in deze kolom de specifiek voor de genoemde bevoegdheid geldende voorwaarden/ bijzonderheden genoemd.

 

Bevoegdheid

 
 
 
 
 

1

Verstrekken van schriftelijke informatie aan verzoekers

Awb

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

 

2

Doorzenden van onjuist geadresseerde stukken

Awb

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

 

3

Het bekendmaken, c.q. meedelen van door burgemeester en wethouders en burgemeester genomen besluiten aan de aanvrager(s), c.q. belanghebbenden

Awb

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

 

4

Het besluiten tot toepassen van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure en inspraakprocedure

Awb/Inspraakverordening/Ow

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op verzoeken om informatieverstrekking in het kader van de Wet open overheid en de Wet hergebruik Overheidsinformatie

Woo en Who

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

In overleg met allround adviseur JZ

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

In overleg met allround adviseur JZ

7

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van het uitoefenen van rechten op grond van de AVG, UAVG en sector specifieke privacywetgeving

Awb, AVG, UAVG en sector specifieke privacywetgeving o.a. Jeugdwet, Wmo en Wet basisregistratie personen en daarop gebaseerde gemeentelijke verordeningen en beleidsregels en privacyconvenanten

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

In overleg met de FG en allround adviseur JZ

8

Het nemen van procedurele besluiten binnnen een aanvraagprocedure , o.a. verdaging beslistermijn, buiten behandeling laten

Awb, toepasselijke wetgeving en onderliggende regelingen en Uithoornse regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

 

9

Het aangaan van financiele verplichtingen en het doen van betalingsopdrachten

BBV, budgethoudersregeling en overige relevante Uithoornse regelingen

B&W

Directeur Duo+

Alle als budgethouders aangewezen personen

Binnen gemeentelijke beleidskaders, waaronder de budgethoudersregeling en conform inkoop- en aanbestedingsprocedures, waar nodig overleg met CPI en/of Stichting Rijk. Voor gehele gemeentelijke organisatie.

10

Inkoop en aanbesteding : procedurele besluiten, opdrachtverleningen, hieraan gekoppeld het aftekenen van facturen en het afschrijven van de overige inschrijvers

Aanbestedingswet, Burgerlijk wetboek en budgethoudersregeling, aanbestedingsbeleid en inkoopprocedures, contract Stichting Rijk

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling/budgethouder

Handboek inkoop Procedurehandboek Stichting Rijk. Voor de gehele gemeentelijke organisatie.

11

Verrichten van handelingen in het kader van Europese aanbestedingsprocedures

Aanbestedingswet 2016, Burgerlijk wetboek, contract Stichting Rijk

B&W

Directeur Duo+

Functionarissen Stichting Rijk

 

12

Inschakelen van externe juridische bijstand

Burgerlijk Wetboek en raamovereenkomst met huisadvocaat

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

In overleg tussen allround adviseur JZ en de betrokken afdeling

13

Het vertegenwoordigen van de gemeente in bezwaar en (hoger) beroep en al hetgeen daarbij hoort

Gemeentewet, Awb, bevoegdhedenregeling Uithoorn-Duo+

B&W inzake het voeren van de procedure/burgemeester als vertegenwoordiger van de gemeente

Directeur Duo+

Allround adviseur van de betreffende afdeling

Afd. 3, Artikel 8, lid 2 en 3 van de bevoegdhedenregeling Uithoorn inzake Duo+

14

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van overeenkomsten (inclusief de ondertekening) met (sub)verwerkers en met andere verwerkingsverantwoordelijken m.b.t. het verwerken van persoonsgegevens en de uitoefening van de rechten van betrokkenen

AVG, UAVG, Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO), Uithoorns informatieveiligheidsbeleid, de Gemeentewet en de budgethoudersregeling

B&W inzake het aangaan van de overeenkomst/ burgemeester inzake het tekenen

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

Deze bevoegdheid ligt bij degene die bevoegd is tot het aangaan, wijzigen en opzeggen van de hoofdovereenkomst op grond waarvan persoonsgegevens verwerkt worden. B&W blijft altijd verantwoordelijke in de zin van de AVG. In overleg met allround adviseur JZ en Functionaris Gegevensbescherming (FG). Een kopie van de verwerkersovereenkomst naar de FG sturen

15

Melden van datalek bij Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkene(n)

AVG

B&W

Directeur Duo+

Chief Information Security Officer (CISO)/ FG

CISO/FG beoordelen of betrokkene(n) geinformeerd moet(en) worden

16

Laten opstellen van een Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (DPIA)

AVG

B&W

Directeur Duo+

Teamleider van de betreffende afdeling

In overleg met JZ en FG. Een kopie van de gegevensbeschermingseffectrapportage sturen naar de FG

2

AFDELING BEDRIJFSVOERING

 
 
 
 
 

Team Informatisering en Automatisering

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

1

Bijhouden register van de verwerkingsactiviteiten zoals bedoeld in artikel 30 AVG

AVG

B&W

Directeur Duo+

FG

 

2

Het aanvragen, intrekken, wijzigen van beveiligingscertificaten, DIGID en andere e-dienstverleningsmiddelen voor/door of namens de gemeente en het verlenen van volmacht

Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) en Uithoorns informatieveiligheidsbeleid, NEN NTA 7516, Gemeentewet, BW

B&W inzake het aanvragen etc. van de certificaten / burgemeester inzake het tekenen van de aanvraag etc.

Directeur Duo+

Teamleider

In afstemming met CISO/FG

3

Het nemen van maatregelen inzake informatiebeveiliging privacybescherming bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten voor/door of namens de gemeente

Wetgeving en Uithoorns informatieveiligheidsbeleid

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

Het informeren van de Autoriteit Persoonsgegevens n.a.v. een incident gebeurt door de CISO/FG

4

Aangifte dan wel melding doen bij de politie van informatiebeveiligingsincident

Gemeentewet, Wetboek van Strafvordering art. 160 en 161

B&W als rechtspersoon art.162 Sv / burgemeester inzake vertegenwoordigen van de gemeente art. 172 Gemeentewet, art. 163 Sv

Directeur Duo+

CISO/FG

De machtiging heeft tevens betrekking op eventuele vervolghandelingen die uitgevoerd dienen te worden in de procedure. B&W en de directeur Duo+ worden door de CISO/FG op de hoogte gehouden over het incident en de afwikkeling

5

Het houden van toezicht via camera's rondom het gemeentehuis en de gemeentewerf en het beheer van het systeem

Reglement Cameratoezicht gemeente Uithoorn, werkinstructie Camerabewaking en Gedragscode 2016

B&W

Gemeentesecretaris (houder van het systeem). De gemeentesecretaris besluit tot het plaatsen van camera's, over het bekijken van de beelden en over de uitoefening van inzagerecht.

Teamleider I&A (beheerder van het systeem). Hij /zij gaat over de (elektronische) beveiliging van het systeem en adviseert de houder. Het beheer wordt feitelijk uitgevoerd door technisch beheerders

Uitgifte van gegevens ivm strafrechtelijke dan wel civielrechtelijke acties alleen na akkoord van de gemeentesecretaris. Op vordering van Politie of OvJ is alleen in kennis stellen gemeentesecretaris nodig.

6

Het nemen van besluiten tot aanwijzing van (plv) beheerders van de basisregistratie adressen en gebouwen, ambtenaren belast met vaststelling van geometrische gegevens van panden en verblijfsobjecten en ambtenaren bevoegd tot het opmaken van proces-verbaal van constatering op grond van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Wet BAG en Besluit BAG, verordening naamgeving en nummering, Mandaatbesluit BAG Uithoorn 2018

B&W

Directeur Duo+

Hoofd bedrijfsvoering

 

7

Het nemen en uitvoeren van beslissingen op grond van de wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen, het Besluit Basisregistraties Adressen en Gebouwen en de op deze wet en regelgeving gebaseerde verordening

Wet BAG en Besluit BAG, verordening naamgeving en nummering, Mandaatbesluit BAG Uithoorn 2018

B&W

Directeur Duo+

Daartoe aangewezen ambtenaar, beheerder basisregistratie adressen en gebouwen

Uitgezonderd het toekennen van namen aan te onderscheiden delen van de openbare ruimtte en zo nodig aan bouwwerken, dan wel de afbakening daarvan.

8

Het nemen van besluiten tot aanwijzing van ambtenaren belast met formele vaststelling, beheer, toetsing, opmaken proces-verbaal en het doen van constatering ogv de wet BRO en van (plv) beheerder van de basisregistratie grootschalige topografie, ambtenaren belast met de uitvoering van de Wet BRO, het Besluit BRO en de regeling BRO

Wet Basisregistratie Ondergrond, Besluit BRO, de regeling BRO en Mandaatbesluit BRO Uithoorn 2019

B&W

Directeur Duo+

Hoofd bedrijfsvoering

 

9

Het nemen en uitvoeren van beslissingen op grond van de wet Basisregistratie Ondergrond, met name op basis van art. 9,12, 30 en 33 de wet BRO

Wet Basisregistratie Ondergrond, Besluit BRO en de regeling BRO en Mandaatbesluit BRO Uithoorn 2019

B&W

Directeur Duo+

Daartoe aangewezen ambtenaar, beheerder basisregistratie grootschalige topografie

 

10

Het nemen van besluiten tot aanwijzing van ambtenaren belast met formele vaststelling, beheer, toetsing, opmaken proces-verbaal en opmaken schriftelijke verklaring van wijziging van feitelijke situatie ogv de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie, en van (plv) beheerder van de basisregistratie grootschalige topografie, ambtenaren belast met de uitvoering van de Wet BGT

Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie en Mandaatbesluit BGT Uithoorn 2019

B&W

Directeur Duo+

Hoofd bedrijfsvoering

 

11

Het nemen en uitvoeren van beslissingen op grond van de wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Wet wet Basisregistratie Grootschalige Topografie, en Mandaatbesluit BGT Uithoorn 2019

B&W

Directeur Duo+

Daartoe aangewezen ambtenaar, beheerder basisregistratie grootschalige topografie

 

12

Het nemen en uitvoeren van ale beslissingen met betrekking tot de Wet Kenbaarheid publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende Zaken

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen Onroerende zaken

B&W

Directeur Duo+

Allround adviseur

Zie ook het mandaatbesluit aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2017 dat als bijlage bij dit register is gevoegd

 

Team Personeel en Organisatie

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

13

Het adviseren inzake te nemen en uit te voeren rechtspositionele beslissingen inzake medewerkers van de gemeente Uithoorn (zie uitzonderingen)

BW, Wnra, CAO gemeente, Personeelshandboek, directiestatuut

B&W

Gemeentesecretaris

Afdelingshoofd Uithoorn na advies van teamleider P&O Duo+ bij complexe zaken en van senior adviseur P&O Duo+ bij reguliere zaken

Wanneer het de eigen rechtspositie van het afdelingshoofd betreft, of bij ontslag, disciplinaire besluiten en in geval van afwijken advies P&O Duo+: volmacht gemeentesecretaris, en altijd met inachtneming van hetgeen t.a.v. rechtspositionele besluiten m.b.t. gemeentesecretaris in wet- en regelgeving en regelingen is vastgelegd.

 

Team Financiën, incl. invorderingsambtenaar

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

14

Het aangaan van kasgeldleningen, uitzeggen van daggeldleningen en deposito's, afdoen controleverslagen, instellen van invorderingsmaatretgelen en gemeentelijke debiteuren voortvloeiende uit privaatrechtelijke overeenkomsten

BBV/lokale regelgeving en beleidsdocumenten

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Invordering

 
 
 
 
 

15

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen met betrekking tot inning van lokale belastingen, heffingen en retributties die niet zijn gemandateerd aan Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentewet en Algemene rechtenverordening en - Invorderingsleidraad

Invorderingsambtenaar

 
 
 

16

Oninbaarverklaring privaatrechtelijke vorderingen

Burgerlijk Wetboek

Invorderingsambtenaar

 
 
 
 

Team Juridische zaken

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

17

Het nemen van procedurele besluiten m.b.t. bezwaren die op grond van de regeling bezwaarschriftencommissie door deze commissie worden behandeld (hersteltermijn bieden, verdaging, niet ontvankelijk verklaring)

Awb, regeling bezwaarschriftencommissie

B&W/burgemeester/ gemeenteraad/ leerplichtambtenaar. Dit is afhankelijk van het bestuurs-orgaan waaraan de commissie in dat geval adviseert

Voorzitter bezwaarschriftencommissie

(allround) adviseur

 

18

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van aansprakelijkstellingen en het aanmelden van aansprakelijkstellingen bij de verzekeraar en fungeren als diens contactpersoon

Burgerlijk Wetboek, verzekeringspolis

B&W

Directeur Duo+

(allround) adviseur

In overleg met de functionele afdeling en met inachtneming van de voorwaarden van de betreffende verzekering

19

Het aangaan, wijzigen en opzeggen van verzekeringen

Burgerlijk Wetboek, verzekeringspolis

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

Wijzigen en opzeggen met inachtneming van de voorwaarden van de betreffende verzekering

3

Afdeling Buurt

 
 
 
 
 
 

Team dagelijks onderhoud

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

1

Het nemen van en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de APV en het Omgevingsplan, betrekking hebbend op het werkterrein van afdeling Buurt, team Dagelijks Onderhoud

APV en beleidskaders, zoals bomenbeleidsplan en Omgevingsplan

B&W

Directeur Duo+

Toezichthouder dagelijks beheer

 

2

Het tijdelijk plaatsen alsmede het verwijderen van verkeerstekens en het nemen van andere tijdelijke fysieke verkeersmaatregelen als bedoeld in art. 34 t/m 37 van het BABW

Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en onderliggende regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Toezichthouder dagelijks beheer

Zie specifieke wet- en regelgeving en jurisprudentie m.b.t. "tijdelijk"

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Afvalstoffenverordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten, en beslissingen inzake afvalstoffen voor zover deze op grond van het Omgevingsplan worden genomen en voor zover niet in GR Gemeentebelastingen Amstelland en Dienstverleningsovereenkomst toebedeeld aan Gemeentebelastingen Amstelland

Afvalstoffenverordening, inclusief uitvoeringsbesluiten, Omgevingsplan, beleid ondergrondse containers

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Beheersverordening begraafplaats

 
 
 
 
 

4

Het verlenen van ontheffing voor het rijden met motorrijtuigen elders dan op de daartoe aangewezen rijwegen (art. 6, lid 1)

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en)

B&W

Directeur Duo+

Beheerder begraafplaats en Medewerker begraafplaatsadministratie van het team Inrichting en Beheer

 

5

Het afwijken van aanvangsuren begraven en asbezorging (art. 11, lid 2)

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en)

B&W

Directeur Duo+

Beheerder begraafplaats en Medewerker begraafplaatsadministratie van het team Inrichting en Beheer

 

6

Aantal lijken en asbussen in particulier graf en het aantal overledenen waarvan de as in een particulier graf mag worden verstrooid

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en)

B&W

Directeur Duo+

Beheerder begraafplaats en Medewerker begraafplaatsadministratie van het team Inrichting en Beheer

 
 

APV

 
 
 
 
 

7

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening en het Omgevingsplan, voorzover betrekking hebbend op het werkterrein van de afd. Buurt, team Dagelijks Onderhoud

APV, Omgevingsplan

Burgemeester heeft bevoegdheid tot het vellen van een houtopstand i.v.m. spoedeisend belang voor openbare orde of direct gevaar voor personen of goederen.

Directeur Duo+

Teamleider

 

3

AFDELING BUURT

 
 
 
 
 
 

Team inrichting en beheer

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

 

Verkeer

 
 
 
 
 

1

Ontheffing ex artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, juncto art. 149, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet 1994

Wegenverkeerswet 1994 en Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990)

B&W

Directeur Duo+

verkeersadviseur

 

2

Het nemen van alle beslssingen in de zin van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het RVV 1990

Wegenverkeerswet en Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en RVV 1990 en onderliggende regelgeving

B&W

Directeur Duo+

verkeersadviseur

 

3

Het nemen van besluiten tot het aanstellen van verkeersregelaars

BABW

Burgemeester

Directeur Duo+

verkeersadviseur

 
 

Openbaar groen

 
 
 
 
 

4

Het op basis van het beleid afwijzen van verzoeken om de uitgifte van openbaar groen

Nota Grondbeleid en overige lokale regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Technisch beleidsmedew. beheer openbare ruimte

 

5

Het aangaan van een overeenkomst tot verhuur of verkoop van openbaar groen, incl. volmacht tot ondertekening alsmede de bijbehorende volmacht voor het notarieel transport bij verkoop

Art. 160 lid 1 sub e en art. 171 lid 1 Gemeentewet en Nota Grondbeleid

B&W inzake het aangaan van de overeenkomst/ burgemeester inzake het tekenen

Directeur Duo+

Technisch beleidsmedew. beheer openbare ruimte

 

6

Het doen van een aanbod tot verkoop van openbaar groen, binnen de vastgestelde voorwaarden, binnen het vastgestelde beleid

Nota grondbeleid en overige lokale regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Technisch beleidsmedew. beheer openbare ruimte

 
 

Verhuur

 
 
 
 
 

7

Het sluiten en ondertekenen van huurovereen-komsten met bewoners woonboten Elzenlaan

art. 160 lid 1 sub e en art. en art. 171 lid 1 Gemeentewet

B&W inzake het aangaan van de overeenkomst/ burgemeester inzake het tekenen

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Nadeelcompensatie

 
 
 
 
 

8

Het nemen van alle besluiten op grond van de Awb, Omgevingswet en de Regeling nadeelcompensatie voorzover betrekking hebbend op de afd. Buurt, team Inrichting en Beheer

Awb, Ow en Nadeelcompensatieverordening Uithoorn

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Begraafplaats

 
 
 
 
 
 

Wet op de Lijkbezorging

 
 
 
 
 

9

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet op de lijkbezorging en onderliggende regelgeving

Wet op de lijkbezorging en onderliggende regelgeving

B&W/burgemeester t.a.v. specifiek in de wet genoemde taken ziekolom voorwaarden/bijzonderheden

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

Burgemeesterstaken: toestemming voor begrafenis of crematie binnen 36 uur of later dan 6 werkdagen. Zorgdragen voor lijkschouwing -bezorging wanneer niemand daarin voorziet. Maatregelen treffen ivm een besmet lijk. Vergunning voor opgraving, zorgdragen voor afname lichaamsmateriaal t.b.v. de identificatie en opsporing van vermiste personen

 

Beheersverordening begraafplaats

 
 
 
 
 

10

Het verlenen van toestemming om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven

Beheersverordening begraafplaats

Burgemeester

Directeur Duo+

 
 

11

Het verlenen van het recht op een particulier graf

Beheersverordening begraafplaats

B&W

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

 

12

Het particulier graf op naam laten stellen van een nieuwe rechthebbende

Beheersverordening begraafplaats

B&W

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

 

13

Schriftelijk doen van mededeling aan de rechthebbende

Beheersverordening begraafplaats

B&W

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

 

14

Vergunning voor het hebben of wijzigen van een gedenkteken

Beheersverordening begraafplaats

B&W

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

 

15

Bekendmaken voornemen tot verwijdering grafbedekking

Beheersverordening begraafplaats

B&W

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

 

16

Bekendmaken voornemen tot ruiming en publlikatie

Beheersverordening begraafplaats

B&W

Directeur Duo+

Medewerker begraafplaatsadministratie

 

17

Aantal lijken en asbussen in particulier graf en het aantal overledenenwaarvan de as in een particulier graf mag worden verstrooid

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en)

B&W

Directeur Duo+

medewerker begraafplaatsadministratie

 

18

Het afwijken van aanvangsuren begraven en asbezorging (art. 11, lid 2)

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en)

B&W

Directeur Duo+

Beheerder begraafplaats van het team Dagelijks Onderhoud en Medewerker begraafplaatsadministratie

 

19

Heffen en innen van leges op grond van de Verordening Grafrechten

Gemeentewet en Verordening Grafrechten

Heffingsambtenaar (leges grafrechten) en invorderingsambtenaar

 

Medewerker begraafplaatsadministratie

 
 

Afvalstoffenverordening

 
 
 
 
 

20

Het nemen van alle beslissingen in het kader van de Afvalstoffenverordening, inclusief de uitvoeringsbesluiten, en beslissingen inzake afvalstoffen voor zover deze op grond van het Omgevingsplan worden genomen en voor zover niet in GR Gemeentebelastingen Amstelland en Dienstverleningsovereenkomst toebedeeld aan Gemeentebelastingen Amstelland

Afvalstoffenverordening, inclusief uitvoeringsbesluiten, Omgevingsplan, beleid ondergrondse containers

B&W

Directeur Duo+

beleidsmedewerker reiniging

 

3

AFDELING BUURT

 
 
 
 
 
 

Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

 

Mandaat

 
 
 
 
 
 

APV

 
 
 
 
 

1

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, voorzover van toepassing op het werkterrein van de afdeling buurt, team VTH

Algemene Plaatselijke Verordening

B&W/burgemeester heeft bevoegdheid om de openbare orde te hand-haven, samenscholing, hinderlijk gedrag, woon-overlast, evenementen, openbare inrichtingen, horeca, speelgelegenheden, gevaarlijke honden, open vuur stoken, gebiedsont-zeggingen, en prostitutie

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Legesheffing

 
 
 
 
 

2

Heffen van leges bij uitoefening van bevoegdheden bij of krachtens de wet- en regelgeving met de uitvoering waarvan de afdeling buurt, team VTH is belast en die niet zijn gemandateerd aan Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentewet en Algemene rechtenverordening, Verordening marktgelden 2023

Heffingsambtenaar (VTH)

 
 
 
 

Omgevingswet

 
 
 
 
 

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Bouwverordening, voor zover niet is opgegaan in het omgevingsplan

Bbl en de Bouwverordening 2012, Ow

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen met de uitvoering waarvan de afdeling Buurt, team VTH is belast in het kader van de Woningwet, onderliggende regelgeving, verordening en beleidsregels

Woningwet, onderligggende regelgeving, verordening en beleidsregels

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Huisvestingswet, voor zover niet opgenomen in de Omgevingswet, met de uitvoering waarvan de afdeling buurt, team VTH is belast, waaronder ontrekkingsbesluiten woonruimte

Huisvestingswet/Huisvestingsverordening en beleidsregels

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet Milieubeheer (Wm) of de Omgevingswet met betrekking tot milieu en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Ow, Wm en bijbehorende regelingen (zoals het Bal)

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

7

Het nemen van besluiten op grond van de Omgevingswet met betrekking tot geluid

Ow, Aanvullingswet geluid en Aanvullingsregeling geluid

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen inzake brandveiligheid op grond van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), Omgevingswet (Ow) en omgevingsplan indien van toepassing

Bbl, Ow, omgevingsplan

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

9

Het nemen en uitvoeren van alle uitvoeringsbeslissingen in het kader van de Erfgoedwet, de Erfgoedverordening en de Omgevingswet met betrekking tot monumenten

Erfgoedwet, Omgevingswet, Erfgoedverordening gemeente Uithoorn 2017

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

10

Het nemen en uitvoeren van alle overige beslissingen in het kader van de Omgevingswet

Awb, Ow en onderliggende wet- en regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 

11

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Winkeltijdenwet, onderliggende regelgeving en verordening

Winkeltijdenwet, onderliggende regelgeving en verordening

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Leegstandswet

 
 
 
 
 

12

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Leegstandswet en onderliggende regelgeving

Leegstandswet en onderliggende regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Telecommunicatiewet

 
 
 
 
 

13

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Telecommunicatiewet en Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

Telecommunicatiewet en Algemene verordening ondergrondse infrastructuren

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

VROM starterslening

 
 
 
 
 

14

Het nemen van alle besluiten op grond van de verordening VROM Starterslening, gemeentelijke uitvoeringsregels en onderliggende regelingen

Verordening VROM starterslening gemeentelijke uitvoeringsregels en onderliggende regelingen

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

Opdracht geven overmaken van de lening aan SVN blijft bij de gemeente Uithoorn afdeling Wonen & Werken (Afd. hoofd) op grond van de Budgetregeling

 

Wet kinderopvang (Wko) en onderliggende regelingen

 
 
 
 
 

15

Inschrijving landelijk register kinderopvang ihkv Kinderopvang

Art. 1.46 Wko en art 6 Besluit registratie kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personsregister kinderopvang

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

16

Wijziging gegevens landelijk register kinderopvang ihkv kinderopvang

Art 1.47 Wko en art 7 Besluit registratie kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personsregister kinderopvang

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

17

Verwijdering kinderopvangvoorziening landelijk register kinderopvang

Art 1.46, zesde, zevende en achtste lid, art 1.47, derde vierde lid Wko en 8 Besluit registratie kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personsregister kinderopvang

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

18

Het geven van een schriftelijke aanwijzing

Art. 1.61 e.v., 1.65 e.v. Wko

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

19

Het bekendmaken van het voornemen alsmede het besluliten tot tot het opleggen van eeen last onder dwangsom/bestuursdwang, inclusief mogelijke invordering, ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de Wet op de kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is bepaald.

Art. 1.61, e.v., 1.65 e.v. en art. 5: 21 en 5:31d Awb

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

20

Het bekendmaken van het voornemen alsmede het besluiten tot tot het opleggen van een exploitatieverbod als opgenomen in art. 1.66 & 2.24 e.v. Wko

Art. 1.66 Wko

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

21

Het bekendmaken van het voornemen alsmede het besluiten tot tot het opleggen van een bestuurlijke boete, inclusief mogelijke invordering, ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de Wko is bepaald.

Art. 1:72 Wko

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

22

Het invorderen van een verbeurde dwangsom/bestuurlijke boete middels het nemen van een invorderingsbeschikking

Art. 5:33 e.v., art. 4:86 e.v., art. 4.112 e.v. & art. 4.114 e.v. Awb

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 

23

Het invorderen van een geldsom in verband met de gemaakte kosten door het daadwerkelijk toepassen van bestuursdwang overeenkomstig art. 4:86 Awb .

Art. 5:25 Awb

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 
 

Alcoholwet

 
 
 
 
 

24

Het aanwijzen van toezichthouders in de zin van de Alcoholwet belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Alcoholwet is bepaald.

Art. 41 lid 1 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur Duo+

Hoofd afd. Buurt

 

25

Waarschuwingen en/of het voornemen kenbaar maken naar aanleiding van een overtreding van een wettelijk voorschrift bij of krachtens de Alcoholwet

Alcoholwet, onderliggende wet- en regelgeving

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 

26

Het intrekken van een drank- en horecavergunning op grond van het bepaalde in artikel 31 lid 1(verplichtie intrekkingsgronden) en art. 31 lid 2 (facultatieve intrekkingsgronden Alcoholwet)

Art. 31 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 

27

Het schorsen van een drank- en horecavergunning overeeenkomstig art. 32 Alcoholwet

Art. 32 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 

28

Het ontzeggen van de toegang tot een ruimte waarin in strijd met art. 36 Alcoholwet wordt gehandeld

Art. 36 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 

29

Het inzenden van een proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie wegens overtreding van art. 20 lid 4 en lid 5, art. 21 en art. 45 Alcoholwet

Art. 20, lid 4 en 5, art. 21 en art. 45 Alcoholwet

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 

30

Het opleggen van een bestuurlijke boete als bedoeld in art. 44a Alcoholwet en het invorderen van de bestuurlijke boete middels onder andere het vaststellen van een invorderingsbeschikking

Art. 44a lid 1 Alcoholwet, art. 4:86 e.v., art. 4:112 e.v. & art. 4.114 e.v. Awb

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 

31

Het opleggen van een last onder dwangsom/bestuursdwang ter nakoming van hetgeen bij of krachtens de Alcoholwet is bepaald, inclusief het invorderen van een verbeurde dwangsom of de kosten van feitelijke toepassing van bestuursdwang middels het nemen van een invorderingsbeschikking

 

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Wegenverkeerswet en BABW

 
 
 
 
 

32

Het nemen van besluiten in de zin van de Wegenverkeerswet en BABW, voorzover betrekking hebbend op het werkterrein van de afdeling Buurt, team VTH

Wegenverkeerswet 1994 en BABW

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Markt

 
 
 
 
 

33

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Marktverordening, Verordening marktgelden, zoals het schorsen van een verleende vergunning ex art. 9 lid 2 art. 15 Marktverordening Uithoorn 2006

Marktverordening, Verordening marktgelden

B&W

Directeur Duo+

Teamleider/ marktmeester

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Marktverordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van B&W aangewezen personen

34

Het aanwijzen van de marktmeester als bedoeld in artikel 18 van de Marktverordening

Art. 18 Marktverordening Uithoorn 2006, art. 5:11 e.v. Awb

B&W

Directeur Duo+

Afdelingshoofd

 

35

Heffing en inning van marktgelden voorzover opgelegd via kennisgeving (art. 5 verordening marktgelden)

Marktverordening en Verordening marktgelden

Heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

 

De heffing en inning van marktgelden via kennisgeving is gemandateerd aan de marktmeester

 
 

Wet op de Kansspelen

 
 
 
 
 

36

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van de Wet op de kansspelen en Uithoornse regelgeving

Wet op de kansspelen en Uithoornse regelgeving

Burgemeester

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Wet goed verhuurderschap

 
 
 
 
 

36

Het nemen van besluiten op grond van de Wet Goed Verhuurderschap

Wet goed verhuurderschap

B&W

Directeur DUO+

Teamleider

 
 

Bibob

 
 
 
 
 

37

Het nemen en uitvoeren van beslissingen o.g.v. de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)

Wet Bibob en beleidsregels Bibob

B&W / de burgemeester, ieder daar waar het zijn eigen bevoegdheden betreft, ten aanzien van de burgemeester in ieder geval bestaande uit: •Alcoholwet, •Wet op de kansspelautomaten, •op grond van artikel 2:41a APV mbt een inrichting of bedrijf, een pand of geografisch gebied •inzake een seksbedrijf •inzake een vergunning-plichtig evenement

Directeur Duo+

Teamleider

Het betreft zowel bestuursrechtelijke als ook privaatrechtelijke bevoegdheden

 

Handhaving

 
 
 
 
 

38

Het nemen en uitvoeren van beslissingen i.h.k.v. de oplegging en invordering van een bestuurlijke boete/strafbeschikking/procesverbaal in het kader van toezicht en handhaving, inclusief vooraankondiging daarvan, o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Wettelijke en toepasselijke Uithoornse regelgeving, Awb, Ow

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Teamleider

 

39

Het opleggen van een last onder bestuursdwang overeenkomstig de artikelen 125 Gemeentewet jo. art. 5:21 Awb en art. 5:31 Awb e.v. en het opleggen van een dwangsom overeenkomstig de art. 125 Gemeentewet en jo. art. 5.32 Awb e.v.

Awb, Gemeentewet, Ow

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Teamleider

 

40

Het nemen en uitvoeren van beslissingen op verzoeken om handhavend op te treden (art. 5:31 Awb)

Awb

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Teamleider

 

41

Het vaststellen van de verplichting tot betaling van een geldsom in verband met de gemaakte kosten door het daadwerkelijk toepassen van bestuursdwang overeenkomstig art. 4:86 Awb

Awb

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Teamleider

 

42

Het vaststellen van de beschikkingen tot invordering van een verbeurde dwangsom overeenkomstig art. 5:37 Awb

Awb

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Teamleider

 

43

Het nemen en uitvoeren van beslissingen in het kader van overige handhavingskwesties, inclusief de vooraankondiging daarvan, ten aanzien van door de gemeente uitgevoerde landelijke wet- en regelgeving en lokale regelgeving

Gemeentewet, Awb, Wm, Ow en andere landelijke wet- en regelgeving en Uithoornse regelgeving

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Teamleider

 
 

Aanwijzing van toezichthouders en handhavers

 
 
 
 
 

44

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in art. 5:11 Awb, belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Omgevingswet, de APV, de Afvalstoffenverordening, de Marktverordening, de Alcoholwet, Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op de Kansspelen is bepaald, vallende binnen de beleidsterreinen van de afdeling Buurt, team VTH

Awb en div. art. specifieke wetgeving

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Afdelingshoofd

 

45

Het aanwijzen van handhavers als bedoeld in art. 5:11 Awb, belast met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Omgevingswet, de APV, de Afvalstoffenverordening, de Marktverordening, de Alcoholwet, de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen peuterspeelzalen, Wet op de kansspelen en overige wetgeving is bepaald, vallende binnen de beleidsterreinen van de afdeling buurt, team VTH

Awb en div. art. specifieke wetgeving

B&W of burgemeester afhankelijk van welk bestuursorgaan bevoegd gezag is o.g.v. door de gemeente uitgevoerde landelijke wetgeving en geldende Uithoornse regelgeving

Directeur Duo+

Afdelingshoofd

 
 

Mandaat aan externen

 
 
 
 
 

46

Het aan de eigenaar of houder van een hond opleggen van een aanlijngebod of een aanlijn- en muilkorfgebod voor zover de betreffende hond verblijft of loopt op de weg of op een terrein van een ander.

artikel 2:59, lid 1, van de APV

burgemeester

de Chef van de Dienst Executieve Ondersteuning en diens plaatsvervanger, van de politie Amsterdam Amstelland

 

Het mandaat houdt de bevoegdheid in om een verzoek om een aanlijn- en of muilkorfgebod toe of af te wijzen en om te beslissen op een verzoek tot opheffing van een opgelegd aanlijn en-of muilkorfgebod. De burgemeester krijgt een kopie van het besluit. Gemandateerde neemt geen beslissing op een ingesteld bezwaar, maar wordt uitgenodigd verweer te voeren in geval van bezwaar /beroep tegen de beslissing

47

Mandaat, machtiging en volmacht om de taken uit te voeren die op grond van de GR Omgevingsdienst NZKG aan de OD NZKG zijn opgedragen

GR OD NZKG, Awb, Ow, Ob, Bal, Wm

B&W

directeur OD NZKG en diens plaatsvervanger

Ondermandaat aan ondergeschikte is mogelijk

Gemandateerde neemt geen beslissing op een ingesteld bezwaar, maar wordt uitgenodigd verweer te voeren in geval van bezwaar /beroep tegen de beslissing. Het besluit mandaat machtiging en volmacht OD NZKG-Uithoorn 2017 is als bijlage bij dit register gevoegd.

48

Het aanwijzen van toezichthouders in de zin van art. 5:11 Awb, voor zover de OD NZKG belast is met de uitvoering van een wettelijke regling op grond waarvan toezichthouders kunnen worden aangewezen

Awb, Ow onder meer art. 18.6, lid 1

B&W

directeur OD NZKG en diens plaatsvervanger

 

Geen ondermandaat mogelijk

 

Riolering

 
 
 
 
 

49

Het aangaan en ondertekenen (volmacht) van de overeenkomsten inzake de aansluitingen op de gemeentelijke riolering (besluit nr. RV04.50), alsmede de bijbehorende volmachten voor het notarieel transport

art. 160 lid 1 sub e en art. 171 lid 1 Gemeentewet

B&W inzake het aangaan van de overeenkomst/ burgemeester inzake het tekenen

Directeur Duo+

Teamleider

 

4A

AFDELING BURGER

 
 
 
 
 
 

Team Burgerzaken en klantcontactcentrum

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

1

Heffen en innen van leges bij uitoefening van bevoegdheden bij of krachtens de wet- en regelgeving met de uitvoering waarvan de afdeling Burger, team Burgerzaken en klantcontactcentrum is belast en voorzover niet gemandateerd aan Gemeentebelastingen Amstelland

Gemeentewet en Algemene rechtenverordening, GR en Dienstverleningsovereenkomst Gemeentebelastingen Amstelland

Heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar

Directeur Duo+

Medewerker

De bevoegdheid tot het behandelen en besluiten op tegen de heffing ingediende bezwaarschriften ligt bij de Teamleider

2

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op grond van de Wet Basisregistratie Personen en onderliggende regelgeving met de uitvoering waarvan de afdeling Burger, team Burgerzaken en klantcontactcentrum is belast

Wet BRP en onderliggende regelgeving

B&W

Directeur Duo+

Medewerker

 

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Paspoortwet en de en onderliggende regelgeving, waaronder de Uitvoeringsregeling Nederland

Paspoortwet en de Uitvoeringsregeling Nederland en overige onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur Duo+

Medewerker

 

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wegenverkeerswet aangaande rijbewijzen en het Reglement rijbewijzen en overige onderliggende regelgeving

Wegenverkeerswet en Reglement rijbewijzen en overige onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur Duo+

Medewerker

 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Kieswet en onderliggende regelgeving

Kieswet en onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur Duo+

Medewerker

 

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Rijkswet op het Nederlanderschap en onderliggende regelgeving

Rijkswet op het Nederlanderschap en onderliggende regelgeving

Burgemeester

Directeur Duo+

Medewerker

 

7

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Algemene plaatselijke verordening, betrekking hebbend op het werkterrein van de afdeling burger, team Burgerzaken en KCC (m.n. vergunning voor collectes)

Algemene plaatselijke verordening

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen en het indienen van verzoeken in het kader van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens

B&W/burgemeester is belast met afhandelen van aanvragen voor VOG's

Directeur Duo+

Medewerker

 
 

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

 
 
 
 
 

9

Benoeming (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

Burgerlijk Wetboek

B&W

Directeur Duo+

Teamleider

 

4B

AFDELING BURGER, SOCIAAL DOMEIN

 
 
 
 
 

Team Frontoffice Sociaal Domein, Team Backoffice Sociaal Domein

 
 
 
 
 

Nummer

Bevoegdheid

Juridische grondslag

Bevoegd bestuursorgaan

Bevoegdheid verstrekking aan

Laagste niveau bevoegdheid verstrekking

Voorwaarden/bijzonderheden:

 

Jeugdwet

 
 
 
 
 

1

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Jeugdwet, inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

Jeugdwet, inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Jeugd

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

2

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening jeugdhulp

Verordening Jeugdhulp

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Jeugd

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

3

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Nadere regels Jeugdhulp

Nadere regels Jeugdhulp

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Jeugd

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

4

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Jeugdhulp

Beleidsregels Jeugdhulp

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Jeugd

Voorafgaand aan de inzet van de zware jeugdtrajecten: residentiele hulp, jeugdhulpplus en pleegzorg dient overleg met de budgethouders van de gemeente plaats te vinden

 

WMO

 
 
 
 
 

5

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

6

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Verordening maatschappelijke ondersteuning

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

7

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

8

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

9

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Uithoorn

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Uithoorn

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

10

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de beleidsregels kinderopvang op basis van een sociaal-medische indicatie (SMI)

Beleidsregels vergoeding kosten kinderopvang op sociaal medische indicatie

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

11

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van een aanvraag om een gehandicaptenparkeerkaart

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en Regeling gehandicaptenparkeerkaart

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 

12

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van een aanvraag om een woonurgentie

Huisvestingsverordening gemeente Uithoorn en Beleidsregels woonruimteverdeling gemeente Uithoorn

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Wmo

 
 

Participatiewet

 
 
 
 
 

13

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Participatiewet, inclusief onderliggende landelijke AMvB's en regelingen

Participatiewet

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

14

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2017

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

15

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de handhavingsverordening inkomensvoorzieningen

Handhavingsverordening inkomensvoorzieningen

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

16

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Re-integratieverordening Participatiewet

Re-integratieverordening Participatiewet Uithoorn 2017

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

17

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening tegenprestatie

Verordening tegenprestatie Uithoorn

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

18

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn

Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Uithoorn 2017

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

19

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de verordening participatieplatform sociaal domein

Verordening participatieplatform sociaal domein

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

20

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening individuele inkomenstoeslag

Verordening individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2023

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

21

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening kindpakket

Verordening kindpakket Uithoorn 2023

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

22

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen

Verordening declaratiefonds maatschappelijke participatie volwassenen Uithoorn 2023

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

23

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Uithoorn 2020

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

24

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels re-integratie

Beleidsregels re-integratie Uithoorn 2015

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

25

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels tegenprestatie

Beleidsregels tegenprestatie Uithoorn 2015

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

26

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Uithoorn 2023

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

27

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels individuele studietoeslag

Beleidsregels individuele studietoeslag Uithoorn

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

28

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels verhaal

Beleidsregels verhaal Participatiewet Uithoorn 2015

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

29

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels bijzondere bijstand

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

30

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Noodfonds Energiekosten

Beleidsregels Noodfonds Energiekosten Gemeente Uithoorn 2023

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 
 

IOAW/IOAZ

 
 
 
 
 

31

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw)

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

32

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz)

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

33

Vaststellen van het inkomen conform het Algemeen inkomensbesluit sociale zekerheidswetten.

Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten.

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 
 

Bbz 2004

 
 
 
 
 

34

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

College van B&W beslist over een toekenning van een bedrijfskapitaal vanaf € 50.000,--,

35

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het verstrekken van een bedrijfskapitaal, waaronder begrepen de vorm en de duur

Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

36

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels bijstand aan zelfstandigen

Beleidsregels bijstand aan zelfstandigen Uithoorn 2020

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 

37

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo

Beleidsregels terug- en invordering bedrijfskapitaal Tozo gemeente Uithoorn 2022

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Participatiewet

 
 

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 
 
 
 
 

38

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Wet schuldhulpverlening

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Schuldhulpverlening

 

39

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van het Beleidsplan Schuldhulpverlening

Beleidsplan Schuldhulpverlening

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Schuldhulpverlening

 

40

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening

B&W

Directeur Duo+

Klantmanager Schuldhulpverlening

 
 

Wet inburgering

 
 
 
 
 

41

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels Wet inburgering

Beleidsregels Wet inburgering gemeente Uithoorn 2022

B&W

Directeur DUO+

Klantmanager Participatiewet

 
 

Leerplichtwet

 
 
 
 
 

42

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen op grond van de Leerplichtwet en onderliggende wetgeving

Leerplichtwet 1969 en onderliggende regelgeving

B&W

Leerplichtambtenaar

 
 

43

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Verordening Leerlingenvervoer

Artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

B&W

Directeur Duo+

Vakspecialist

 

44

Het nemen en uitvoeren van alle beslissingen in het kader van de Beleidsregels leerlingenvervoer

Artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs , de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs

B&W

Directeur Duo+

Vakspecialist

 

45

Het aanwijzen van toezichthouders voor de leerplichtwet

Leerplichtwet 1969, art. 16; .Algemene wet bestuursrecht art. 5:11

B&W

Directeur Duo+

Vakspecialist

 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 

46

Het aanwijzen van toezichthouders als bedoeld in titel 5.2 van de Awb.

Algemene wet bestuursrecht

B&W

Directeur Duo+

Afdellingshoofd