Regeling vervalt per 01-09-2024

Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 2

Geldend van 31-10-2023 t/m 31-08-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2023

Intitulé

Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 2

Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling ISD Bollenstreek;

overwegende dat:

 • -

  het dagelijks bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende uitvoerende beleidsregels vast te stellen op de Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2022

besluit vast te stellen de Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 – 2.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: belanghebbende en (indien van toepassing) diens partner

 • b.

  bijstandsnorm: de voor de aanvrager van toepassing zijnde bijstandsnorm op grond van diens leeftijd en leefsituatie (zonder toepassing van de kostendelersnorm);

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek;

 • d.

  inkomen: totaal van het inkomen van een persoon of gezin, bedoeld in artikel 32 lid 1 Pw, artikel 6 Bbz, artikel 8 IOAW en artikel 8 IOAZ;

 • e.

  peildatum: datum van aanvraag van de eenmalige energietoeslag 2023; en voor de ambtshalve uitkeringen van artikel 5 lid 1, 3 en 4: 1 oktober 2023

 • f.

  peilmaand: de maand voorafgaande aan de peildatum

 • g.

  wet: Participatiewet;

 • h.

  woning: een eigen woonruimte in eigendom of een eigen woonruimte waarbij op basis van een schriftelijke overeenkomst met een derde een commerciële prijs is overeengekomen als huurder én waarbij er maandelijks energiekosten worden betaald;

 • i.

  zelfstandig huishouden: een alleenstaande of gezin die zelfstandig een woning bewoont waarvoor de alleenstaande of het gezin apart energiekosten betaalt.

Artikel 2: Hoogte eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 Deel 2 van € 800,00 is bedoeld voor een zelfstandig huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. De aanvullende eenmalige energietoeslag wordt maximaal éénmaal per huishouden en per adres verstrekt.

 • 3. De aanvullende eenmalige energietoeslag wordt in 4 opeenvolgende maandelijkse termijnen van € 200,00 uitbetaald op het bij de ISD bekende bankrekeningnummer.

 • 4. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 5 lid 3 van deze uitvoeringsregels, start de uitbetaling in de maand oktober 2023 en de daaropvolgende maanden.

 • 5. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 5 lid 1 en 4 van deze uitvoeringsregels, start de uitbetaling in de maand november 2023 en de daaropvolgende maanden.

 • 6. Aan de doelgroep, bedoeld in artikel 6 van deze uitvoeringsregels, wordt uitbetaald in de maand volgend op de aanvraag, en de drie daaropvolgende maanden.

 • 7. Indien de uitbetaling in 2 maanden niet voor 1 september 2024 gerealiseerd kan worden, wordt in de resterende maanden tot 1 september 2024 uitbetaald, tot het maximum van € 800,00.

Artikel 3: Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. Een aanvrager kan in aanmerking komen voor de energietoeslag als deze op de peildatum woonplaats heeft in de gemeente Hillegom, Lisse, Noordwijk of Teylingen volgens de regels van het Burgerlijk Wetboek (titel 3, boek 1 BW) en daar rechtmatig verblijft.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen in de zelfbewoonde woning niet in aanmerking genomen.

 • 4. Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen als op de peildatum en in de peilmaand het gezamenlijk in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 5. In aanvulling op lid 4, wordt indien het huishouden aantoonbaar een schuldregeling (MSNP of WSNP) heeft, rekening gehouden met het beschikbaar inkomen (Vrij Te Laten Bedrag) zoals blijkt uit een recente berekening van het VTLB1.

 • 6. In gevallen waar een partner buiten de schuldregeling ook een inkomen heeft, wordt met dat inkomen volledig rekening gehouden, samen met het beschikbaar inkomen van de partner in de schuldregeling.

 • 7. In afwijking van lid 4, kan een aanvrager in aanmerking komen als vanwege een noodzaak gelegen in langdurige (d.w.z. meer dan 6 maanden) ziekte of beperking de hoogte van zijn energieverbruik hoger is dan het prijsplafond en de kosten niet kunnen worden gedragen.

Artikel 4: Geen recht

 • 1. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

 • 2. Er bestaat geen recht op een eenmalige energietoeslag als de aanvrager eerder in 2023 voor hetzelfde doel een energietoeslag gelijk aan of hoger dan € 800,00 op grond van artikel 35 Participatiewet heeft ontvangen. Dit geldt ongeacht of de aanvrager deze toeslag in een andere gemeente heeft ontvangen.

 • 3. Indien achteraf blijkt dat iemand geen recht had op een uitkering op de peildatum voor de doelgroep bedoeld in artikel 5, wordt de energietoeslag teruggevorderd tenzij om een andere reden wel recht bestond op de energietoeslag op grond van artikel 6.

Artikel 5: Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 lid 1 en 4, en in 2023 de eenmalige energietoeslag (Deel 1) hebben toegekend gekregen ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

 • 2. Lid 1 is niet van toepassing op huishoudens die op 1 oktober 2023 geen recht meer hebben op een uitkering wegens verhuizing buiten de gemeente of overlijden.

 • 3. Huishoudens die op 1 oktober 2023 recht hebben op een uitkering Pw, IOAW of IOAZ, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve, waarbij in afwijking van artikel 3 lid 4, geen peilmaand geldt.

 • 4. De ambtshalve toekenning heeft ook betrekking op huishoudens die op 1 oktober 2023 algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet, waarbij in afwijking van artikel 3 lid 4, geen peilmaand geldt.

Artikel 6: Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend via de website van de ISD Bollenstreek. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het dagelijks bestuur bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Bij de aanvraag wordt overgelegd:

  • a.

   kopie van een identiteitsbewijs (geen rijbewijs); en,

  • b.

   bewijs van het inkomen (loonstrook of uitkeringsspecificatie) van de peilmaand.

 • 4. In omstandigheden van artikel 3 lid 5, wordt aanvullend overgelegd:

  • a.

   een bewijs van deelname aan een schuldregeling WSNP of MSNP

  • b.

   indien van toepassing; gegevens van de schuldbemiddelaar

 • 5. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend van 1 november 2023 tot 1 juli 2024.

Artikel 7: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het dagelijks bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de uitvoeringsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 8: Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze uitvoeringsregels treden in werking met ingang van de dag volgend op publicatie en werken terug tot en met 1 oktober 2023.

 • 2. Deze uitvoeringsregels vervallen op 1 september 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

“Uitvoeringsregels Eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 - 2 ”.

Ondertekening

Besluit

Het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek heeft op 12 oktober 2023 de Uitvoeringsregels eenmalige energietoeslag ISD Bollenstreek 2023 – 2 vastgesteld.

D.T.C. Salman

voorzitter

mr. R.J. ’t Jong

secretaris

Toelichting

Het beleid eenmalige energietoeslag 2023-2 staat niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden.

In artikel 3 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de ISD Bollenstreek geldt in de eigen beleidsregels bijzondere bijstand. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. In dergelijke situaties kan een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing worden uitgevoerd(zie artikel 7). Bijzondere omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn dat vanwege een hoge energierekening schulden ontstaan, of een energie afsluiting dreigt.

Toelichting bij enkele artikelen

Artikel 1

Ondernemers en berekening inkomen

Ook ondernemers kunnen in aanmerking komen voor de energietoeslag 2023. De beleidsvrijheid die de gemeente heeft houdt in dat die ook de vrijheid heeft om te beslissen hoe het inkomen van een ondernemer voor de energietoeslag berekend kan worden en welke periode daarbij als referteperiode geldt. In het geval van ondernemers is dat: welk boekjaar. Hiervoor bestaan in de praktijk verschillende berekeningswijzen. Wel moet altijd berekend worden of de ondernemer met zijn netto-huishoudinkomen in de referteperiode valt onder de voor zijn situatie van toepassing zijnde bijstandsnorm, verhoogd met het binnen de gemeente geldende percentage daarvan.

Hiervoor zijn de volgende stappen van belang:

 • 1.

  Bereken de voor de ondernemer geldende toepasselijke bijstandsnorm, vermenigvuldigd met het binnen de gemeente geldende percentage voor de energietoeslag (130%);

 • 2.

  Bereken het netto-huishoudinkomen van de ondernemer (over een jaar).

Een mogelijke berekeningswijze om tot het netto-huishoudinkomen van de ondernemer te komen is aan de hand van de omzet minus de kosten (rekening houdend met de aftrekposten en de inkomstenbelasting). Dat is het netto-inkomen van de ondernemer. Daar moet het eventuele inkomen van de partner bij opgeteld worden. De uitkomst is dan het huishoudinkomen van dat jaar van de ondernemer. Dit inkomen moet vergeleken worden met het eerder berekende bedrag (stap 1, 130%). Als het netto-huishoudinkomen onder dat bedrag ligt, kan de ondernemer aanspraak maken op de energietoeslag.

Wisselende inkomsten

Is er sprake van wisselende inkomsten, dan gaan we uit van het gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 maanden.

Artikel 4

In de wet worden bewoners van een instelling (inrichting conform artikel 1 aanhef en sub f Pw) niet uitgesloten van de energietoeslag. Bewoners van zorg-, revalidatie- en verpleeginstellingen en van instellingen voor beschermd of begeleid wonen worden in principe uitgesloten van de energietoeslag, als de instelling voorziet in de energiekosten.

Wanneer de bewoner zelf voorziet in de energiekosten en dit uit een energiecontract, een specificatie van de servicekosten of van de huurcomponenten blijkt, kan er wel recht bestaan op de energietoeslag. Indien er sprake is van apart betaalde energiekosten, wordt maatwerk toegepast.

Partners van wie een studeert

Studenten zijn op grond van artikel 35, vijfde lid, onderdeel b van de Participatiewet uitgesloten van het recht op de energietoeslag 2023. Wanneer een student samenwoont of gehuwd is, wordt de partner voor de energietoeslag als een alleenstaande beschouwd omdat de studerende partner niet-rechthebbend is.

De ISD beoordeelt de aanvraag energietoeslag dan op basis van het inkomen van de niet-studerende partner en op basis van het van toepassing zijnde percentage voor de energietoeslag (130%) van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 24 Pw). Ontvangt de studerende partner een aanvullende beurs? Dan kan er sprake zijn van een recht op de tegemoetkoming energiekosten (DUO) voor de studerende partner en recht op de energietoeslag 2023 voor de niet-studerende partner.


Noot
1

Het VTLB is in beginsel gelijk aan 95% van de voor het huishouden geldende bijstandsnorm.