Regeling vervallen per 07-12-2023

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 van de gemeente Noordenveld

Geldend van 09-10-2023 t/m 06-12-2023

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 van de gemeente Noordenveld

Geldend vanaf 09-10-2023 t/m 31-08-2024

Artikel 1 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van energie (gas/elektriciteit) over het jaar 2023 voor inwoners met een laag inkomen.

Artikel 2 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Participatiewet

  • b.

   de gemeente: de gemeente Noordenveld

  • c.

   het college: het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordenveld

  • d.

   bijstandsnorm: de op de gezinssituatie van de aanvrager(s) van toepassing zijnde bijstandsnorm ingevolge de Participatiewet waarbij met kostendelers geen rekening wordt gehouden;

  • e.

   inkomen: alle inkomsten waarover het huishouden beschikt of redelijkerwijs kan beschikken conform de bepalingen in de Participatiewet;

  • f.

   peildatum: de datum waarop de aanvraag voor de eenmalige energietoeslag is ingediend, dan wel bij ambtshalve toekenning de datum waarop de betaling plaatsvindt;

  • g.

   referteperiode: de periode van 3 maanden voorafgaand aan de peildatum tot aan de peildatum.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald, worden begrippen in deze regeling gebruikt in dezelfde betekenis als in de wet.

Artikel 3 Doelgroep

 • 1.

  Deze eenmalige energietoeslag 2023 is bedoeld voor huishoudens met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verstrekt.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden heeft een laag inkomen als op de peildatum het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 4.

  In afwijking van lid 3 geldt bij wisselende inkomsten een referteperiode waarbij het gemiddelde van de inkomsten in deze periode als inkomen wordt aangemerkt.

 • 5.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, of;

  • b.

   Jonger is dan 21 jaar, tenzij er aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud wordt verstrekt omdat deze jongere een zelfstandige huishouding voert, of;

  • c.

   Aanspraak maakt op studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid van de Wet studiefinanciering 2000, of

  • d.

   Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel en briefadres, of;

  • e.

   Inwonend is of normaliter als kostendeler wordt aangemerkt.

Artikel 4 Ambtshalve toekenning

Huishoudens die begin 2023 voldeden aan de doelgroepomschrijving van artikel 3 hebben ambtshalve of op aanvraag een bedrag van € 500,00 ontvangen op grond van de Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022/2023.

 • 1.

  Ambtshalve uitbetaling van de energietoeslag vindt als volgt plaats:

  • a.

   Een nabetaling van € 800,00 aan alle huishoudens die op het moment van uitbetaling een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ of het Bbz en die al een bedrag van € 500,00 hebben ontvangen;

  • b.

   Een betaling van € 1.300,00 aan alle inwoners die op het moment van uitbetaling een uitkering ontvangen op grond van de Participatiewet, de IOAW, de IOAZ of het Bbz.

 • 2.

  Voor de ambtshalve uitbetaling in lid 1 sub b gelden de volgende bepalingen:

  • a.

   Er wordt intern een inkomstencontrole gedaan. Aan de overige voorwaarden wordt geacht te zijn voldaan.

  • b.

   Als peilmaand geldt het inkomen over de maand september 2023. Bij wisselende inkomsten wordt het gemiddelde inkomen berekend over de maanden juli 2023 t/m september 2023;

  • c.

   Wanneer niet aan de inkomstennorm wordt voldaan of dit niet kan worden vastgesteld wordt een aanvraagformulier verzonden en wordt afgezien van ambtshalve uitbetaling.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van een aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

Artikel 6 Aanspraak op de energietoeslag

Wanneer aan de voorwaarden in deze beleidsregels wordt voldaan, bestaat aanspraak op een tegemoetkoming alleen wanneer er daadwerkelijk door de aanvrager(s) van het huishouden energielasten moeten worden betaald.

Artikel 7 Hoogte en betaling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming bedraag € 1.300,00 per huishouden voor het kalenderjaar 2023.

 • 2.

  De tegemoetkoming wordt ineens uitbetaald.

 • 3.

  Daar waar op grond van de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022/2023 al € 500,00 is uitbetaald, wordt dit bedrag in mindering gebracht op het bedrag in lid 1.

 • 4.

  De tegemoetkoming geldt alleen voor het kalenderjaar 2023, maar kan (met terugwerkende kracht) t/m 31 juli 2024 worden aangevraagd.

Artikel 8 Inlichtingenplicht

 • 1.

  De aanvrager(s) verstrekken het college onmiddellijk en uit eigen beweging alle gegevens die nodig zijn voor de vaststelling van het recht op de energietoeslag.

 • 2.

  In ieder geval dient te worden overlegd:

  • a.

   Bewijsstukken aangaande het (gezins-)inkomen;

  • b.

   Een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager(s), niet zijnde een rijbewijs;

  • c.

   Een bewijsstuk waaruit blijkt dat er energielasten worden betaald.

 • 3.

  Het college is bevoegd nadere bewijsstukken en/of informatie op te vragen wanneer dit van belang is voor het vaststellen van het recht op de energietoeslag.

 • 4.

  De gezinsleden binnen het huishouden verstrekken desgevraagd het college, binnen de daartoe gestelde termijn, de in lid 3 bedoelde bewijsstukken of informatie.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking per 9 oktober 2023 en volgen de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022/2023 op, die een einddatum bevat van 30 juni 2023. Onderhavige beleidsregels zijn vanaf 1 september 2024 niet meer rechtsgeldig.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt deze regeling.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 30 januari 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld,

Toelichting

Inleiding

De gemeente Noordenveld acht het wenselijk regels vast te stellen om een tegemoetkoming te kunnen geven in de kosten van energie over het jaar 2023, nu de energielasten de afgelopen jaren sterk zijn gestegen. Gelet op het feit dat een afrekening van de energiemaatschappij van deze kosten mogelijk in 2024 volgt, kan de tegemoetkoming over het jaar 2023 t/m 31 juli 2024 worden aangevraagd. Daarmee kan worden gegarandeerd dat de feitelijke uitbetaling conform de wet uiterlijk op 31 augustus 2024 heeft plaatsgevonden. Voor het jaar 2024 geldt geen tegemoetkoming.

De gemeente heeft de beleidsvrijheid om ervoor te kiezen in deze kosten tegemoet te willen komen. De regels hieromtrent zijn nu vastgelegd in deze beleidsregels.

Karakter van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming is een categoriale bijzondere bijstand, zoals genoemd in artikel 35 van de Participatiewet.

Algemeen

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 van gemeente Noordenveld ligt bij het team Administratie en Ondersteuning. Deze beleidsregels regelen de vaststelling van de tegemoetkoming aan huishouden met een laag inkomen die hierdoor zwaarder dan anderen de gevolgen ondervinden van de hoge gas- en elektriciteitskosten op dit moment.

De regeling geldt alleen voor het kalenderjaar 2023 en behoort tot een tegemoetkomingspakket dat de rijksoverheid biedt.

Door de rijksoverheid is de tegemoetkoming in eerste aanleg vastgesteld op een bedrag van € 500,00 per huishouden. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen eengezinshuishoudens of meergezinshuishoudens. Inmiddels is het bedrag verhoogd naar € 1.300,00.

De gemeente heeft in haar beleidsregels eenmalige energietoeslag 2022/2023 de tegemoetkoming geregeld van de € 500,00 die in eerste aanleg was bepaald. Deze beleidsregels komen met de vaststelling van onderhavige beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 te vervallen.

Hoogte en duur van de tegemoetkoming

De hoogte van de eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt € 1.300,00 per huishouden over het jaar 2023. De tegemoetkoming is bedoeld om de hoge energielasten in dit kalenderjaar (gedeeltelijk) te compenseren. Hierop vindt echter geen controle plaats. Het staat huishoudens daarom vrij het bedrag voor andere doeleinden aan te wenden.

De tegemoetkoming zal waar mogelijk ambtshalve worden uitbetaald, om de uitvoering niet onnodig te belasten.