Mandaatbesluit contractering en volmachtverlening Leerplicht en Doorstroompunt regio IJssel-Vecht

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit contractering en volmachtverlening Leerplicht en Doorstroompunt regio IJssel-Vecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen en de burgemeester van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel met kenmerk 71346-2023,

overwegende dat

 • de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Heerde, Kampen, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle samen de Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht vormen en in dat kader samenwerken op het gebied van leerplicht en de Doorstroompunt-functie (voorheen: Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor vroegtijdig schoolverlaten);

 • aan de samenwerking een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag ligt die is herzien en aangepast voor een nieuwe periode, getiteld ‘Samenwerkingsovereenkomst Leerplicht en Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht 2023’, en deze samenwerkingsovereenkomst ter besluitvorming aan de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten is voorgelegd;

 • de gemeente Zwolle is aangewezen als contactgemeente van de Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht zoals bedoeld in artikel 8.3.2, derde lid, van de WEB, artikel 147, derde lid, van de WEC en artikel 8.23, eerste en tweede lid, WVO 2020;

 • voor de uitvoering van de taken en werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst er regelmatig namens de Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht overeenkomsten worden aangegaan voor het inhuren/inlenen van personeel of het verstrekken van adviesopdrachten aan externen/ derden of samenwerkingsovereenkomsten met derden en verwerkersovereenkomsten worden aangegaan;

 • de Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht geen juridische entiteit is en de formele bevoegdheid tot het aangaan van voornoemde overeenkomsten bij de contactgemeente Zwolle dient te worden belegd;

gelet op artikel 160 lid 1 sub d en artikel 171 Gemeentewet en Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen het Besluit mandaat- en volmachtverlening Doorstroompunt-regio IJssel-Vecht

Artikel 1 Mandatering bevoegdheden

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen verleent mandaat aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle om overeenkomsten aan te gaan tot het inhuren/ inlenen van personeel voor zover deze nodig zijn in het kader van de uitvoering van taken en werkzaamheden zoals genoemd in de samenwerkingsovereenkomst en de kosten van deze overeenkomsten passen binnen de jaarlijkse begroting van de Doorstroompuntregio

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen verleent mandaat aan de doorstroomcoördinator van de contactgemeente Zwolle om andere dan de onder 1. bedoelde overeenkomsten aan te gaan tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten aan en/of door de gemeente of opdrachten te verstrekken aan derden voor zover deze nodig zijn in het kader van de uitvoering van taken en werkzaamheden zoals genoemd in de samenwerkingsovereenkomst en de kosten van deze overeenkomsten en opdrachten passen binnen de jaarlijks begroting van de Doorstroompunt-regio.

 • 3.

  Ondermandaat van de onder 1 genoemde bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle is mogelijk.

Artikel 2 Voorwaarden mandaat

Aan de mandatering zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • 1.

  voorafgaand aan het aangaan van overeenkomsten of verstrekken van opdrachten zoals bedoeld in artikel 1 vindt hierover ambtelijke dan wel bestuurlijk afstemming plaats zoals genoemd in artikel 5 van de samenwerkingsovereenkomst;

 • 2.

  dit mandaat eindigt op het moment van intrekking van dit besluit;

 • 3.

  de gemandateerde is gehouden het college van burgemeester en wethouders inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid,;

 • 4.

  de gemandateerde is gehouden alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan op te maken in een vorm waaruit blijkt dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid.

Artikel 3 Volmacht

 • 1.

  De burgemeester verleent volmacht aan de burgemeester van Zwolle tot ondertekening namens de gemeente Kampen van de overeenkomsten die met toepassing van dit mandaatbesluit onder artikel 1, eerste lid, tot stand komen.

 • 2.

  De burgemeester verleent volmacht aan de doorstroomcoordinator van de contactgemeente Zwolle tot ondertekening namens de gemeente Kampen van de overeenkomsten en opdrachten die met toepassing van dit mandaatbesluit onder artikel 1, tweede lid, tot stand komen.

 • 3.

  Ondervolmacht van de ondertekeningsbevoegdheid zoals bedoeld in lid 1 door de burgemeester van Zwolle is mogelijk.

 • 4.

  Artikel 2 sub 2 is van overeenkomstige toepassing op de volmachtverlening.

Artikel 4 Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 17 oktober 2023.

Ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft,

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos,

secretaris

S. de Rouwe,

burgemeester

De burgemeester van de gemeente Kampen,

S. de Rouwe