Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Katwijk

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Katwijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Katwijk 2023.

besluit vast te stellen de beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Katwijk.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk;

 • c.

  inkomen: totaal van het inkomen in de maand voorafgaand aan de peildatum, bedoeld in artikel 31 t/m 33 van de Participatiewet. Het inkomen wordt vastgesteld exclusief vakantiegeld, maar inclusief extra inkomen, zoals bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Voor de berekening van het inkomen wordt niet meegenomen het deel van het inkomen waarop executoriaal beslag is gelegd en het deel van het inkomen waarmee rekening gehouden wordt ter aflossing in het minnelijk dan wel wettelijk traject schuldhulpverlening.

 • d.

  inkomen van zelfstandige: zelfstandige overlegt de jaarrekening van vorig jaar en de maandelijkse schatting van netto winst in het jaar van aanvraag (tot datum aanvraag). Na afloop van het jaar van aanvraag wordt de jaarrekening van aanvraagjaar overlegd om aan te tonen dat de aanvrager tot de doelgroep behoort.

 • e.

  wisselend inkomen: totaal van het gemiddelde inkomen van drie maanden voorafgaand aan de peildatum, bedoeld in artikel 31 t/m 33 van de Participatiewet. Het inkomen wordt vastgesteld exclusief vakantiegeld, maar inclusief extra inkomen, zoals bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Voor de berekening van het inkomen wordt niet meegenomen het deel van het inkomen waarop executoriaal beslag is gelegd en het deel van het inkomen waarmee rekening gehouden wordt ter aflossing in het minnelijk dan wel wettelijk traject schuldhulpverlening.

 • f.

  peildatum: het moment van de aanvraag.

 • g.

  peildatum ambtshalve verstrekking bijstandsgerechtigden: 1 oktober 2023.

 • h.

  peildatum ambtshalve verstrekking aan wie in 2022 en 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt: september 2023.

Artikel 2: Doelgroep energietoeslag 2023

 • 1. De energietoeslag 2023 van € 800 is bedoeld voor een huishouden met een inkomen dan wel wisselend inkomen tot 150% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   in ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres;

  • d.

   in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

 • 4. De energietoeslag wordt voor het jaar 2023 maximaal een keer per woonadres toegekend. Een uitzondering hierop is mensen wonend op hetzelfde woonadres met een individueel commercieel huurcontract, waarbij uit het huurcontract blijkt dat er betaald moet worden voor de energiekosten.

 • 5. De energietoeslag wordt niet aan een huishouden toegekend als het huishouden de energietoeslag toegekend heeft gekregen op een ander woonadres, zowel binnen als buiten de gemeente Katwijk.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning 2023

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   aan wie in 2022 en 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt; of

  • b.

   die algemene bijstand ontvangen; of

  • c.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • d.

   een uitkering op grond van de Bbz ontvangen; of

  • e.

   individuele Inkomenstoeslag over 2023 hebben ontvangen; of

  • f.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

  ontvangen de energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023.

 • 2. Tot de groep genoemd in het eerste lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 4: Aanvraag 2023

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier op www.gezondverzekerd.nl. Dit geldt ook voor huishoudens aan wie in 2022 en 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt, maar waarbij uit de toets van het Inlichtingenbureau niet vastgesteld kan worden dat het huishouden tot de doelgroep behoort, zoals in artikel 2 beschreven.

 • 2. De aanvraag voor de toeslag wordt digitaal ingediend via www.gezondverzekerd.nl. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Indien de aanvrager niet een vast inkomen heeft als bedoeld in artikel 1, sub c, maar een wisselend inkomen als bedoeld in artikel 1, sub e, dan overlegt de aanvrager het inkomen van de afgelopen drie maanden om aan te tonen dat de aanvrager een gemiddeld inkomen tot 150% van het sociaal minimum heeft.

 • 4. De aanvrager toont bij de aanvraag aan dat de energielasten worden betaald door de aanvrager.

 • 5. Een aanvraag voor de energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 24 oktober 2023.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 31 augustus 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Energietoeslag 2023 gemeente Katwijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders,