Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan openbare plaatsen 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan openbare plaatsen 2023

Geregistreerd onder nummer: D/2022/501708

Wettelijke grondslag: Artikel 2:10 Algemene plaatselijke verordening

Artikel 1 Plaatsen van voorwerpen

Als categorieën van voorwerpen zoals bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, onderdeel e, van de Algemene plaatselijke verordening, waarop het verbod van het eerste lid van dat artikel niet van toepassing is, worden aangewezen:

 • a.

  vlaggen, wimpels of vlaggenstokken indien zij niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt;

 • b.

  zonneschermen, mits zij zijn aangebracht boven het voor voetgangers bestemde gedeelte van de weg en mits:

  • 1°.

   geen onderdeel zich minder dan 2,20 meter boven dat gedeelte bevindt;

  • 2°.

   geen onderdeel van het scherm, in welke stand dat ook staat, zich op minder dan 0,50 meter van het voor het rijverkeer bestemde gedeelte van de weg bevindt; en

  • 3°.

   geen onderdeel verder dan 1,50 meter buiten de opgaande gevel reikt;

 • c.

  de voorwerpen of stoffen die noodzakelijkerwijze kortstondig op de weg gebracht worden in verband met laden of lossen ervan en mits degene die de werkzaamheden verricht of doet verrichten ervoor zorgt dat onmiddellijk na het beëindigen daarvan, in elk geval voor zonsondergang, de voorwerpen of stoffen van de weg verwijderd zijn en de weg daarvan gereinigd is;

 • d.

  voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard;

 • e.

  geocaches, voorwerpen die worden aangebracht ten behoeve van een digitale speurtocht; en

 • f.

  bloempotten, plantenbakken en vazen mits:

  • 1°.

   de voorwerpen uitsluitend voor de gevel van het huis worden geplaatst;

  • 2°.

   de voorwerpen niet meer ruimte innemen dan 0,60 meter vanuit de gevel; en

  • 3°.

   op het trottoir een vrije doorloopruimte van 1,80 meter overblijft, ter plaatse van straatmeubilair volstaat een vrije doorloopruimte van 1,20 meter;

Artikel 2 Plaatsen van voorwerpen door winkeliers

 • 1. Als categorie van voorwerpen zoals bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, onderdeel e, van de Algemene plaatselijke verordening, waarop het verbod van het eerste lid van dat artikel niet van toepassing is, wordt aangewezen uitstallingen van verkoopvoorraad van winkeliers op het trottoir mits:

  • a.

   minimaal 2 weken voor de plaatsing melding wordt gedaan bij het college;

  • b.

   de uitstalling binnen een strook van 1,00 meter vanuit de gevel van de eigen winkel blijft;

  • c.

   de uitstalling niet hoger is dan 1,50 meter;

  • d.

   op het trottoir een vrije doorloopruimte van minimaal 1,80 meter overblijft; en

  • e.

   de uitstalling alleen aanwezig is tijdens de openingstijden van de winkel.

 • 2. Speeltoestellen mogen in de ruimte bestemd voor het vergunningsvrij uitstallen van winkelvoorraad, zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, worden geplaatst.

 • 3. Onverlichte reclameborden mogen in de ruimte bestemd voor het vergunningsvrij uitstallen van winkelvoorraad, zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, worden geplaatst als:

  • a.

   de opschriften of aankondigingen kleiner zijn dan 1,00 m² en de langste zijde korter dan 1,00 meter; en

  • b.

   de opschriften of aankondigingen betrekking hebben op het beroep, de dienst of het bedrijf dat in of op de onroerende zaak wordt uitgeoefend of waarvoor die zaak is bestemd.

Artikel 3 Plaatsen van opslagcontainers

 • 1. In dit artikel wordt onder opslagcontainers verstaan: containers ten behoeve van het tijdelijk opslaan van materialen, niet zijnde huishoudelijk afval.

 • 2. Als categorie van voorwerpen zoals bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, onderdeel e, van de Algemene plaatselijke verordening, waarop het verbod van het eerste lid van dat artikel niet van toepassing is, wordt aangewezen opslagcontainers mits:

  • a.

   minimaal 2 weken voor de plaatsing melding wordt gedaan bij het college;

  • b.

   zij geen gevaar opleveren voor de brandveiligheid;

  • c.

   zij zodanig zijn geplaatst dat het verkeer, waaronder voetgangers, geen hinder ondervindt. Hierbij geldt in ieder geval:

   • i.

    er blijft tussen de container en de rijbaan een vrije ruimte beschikbaar van minimaal 50 centimeter breed;

   • ii.

    er draaien geen draaiende delen over de rijbaan;

  • d.

   bij plaatsing op het trottoir een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter overblijft voor voetgangers;

  • e.

   zij bij plaatsing in een parkeervak niet uitsteken op de rijbaan;

  • f.

   zij niet worden geplaatst op brandkranen, voor nooduitgangen, op een evenemententerrein of gedurende werkzaamheden aan de weg op het gedeelte dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • g.

   zij maximaal 6 weken op of aan een openbare plaats worden geplaatst;

  • h.

   zij maximaal 6,00 meter lang, 2,50 meter breed en 2,60 meter hoog zijn;

  • i.

   open opslagcontainers gedurende de avonden en het weekeinde zodanig zijn afgedekt dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen;

  • j.

   zij zijn voorzien van een markering die aan onderstaande voorschriften voldoet:

   • 1°.

    minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk aan de uiterste buitenzijden van de container;

   • 2°.

    de afstand tussen het hoogste punt van de markering en de rijbaan waarop de container zich bevindt, bedraagt maximaal 1,55 meter;

   • 3°.

    de markering bestaat uit retroreflecterend materiaal van tenminste high intensity grade klasse II in de kleuren rood en wit;

   • 4°.

    de markering bestaat uit een vlak en hierop zijn diagonale strepen in de kleuren rood en wit aangebracht;

   • 5°.

    de rode vlakken in de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder zijn gericht en in de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn;

  • k.

   gesloten opslagcontainers op minimaal 2,00 meter afstand van een gebouw zijn geplaatst;

  • l.

   open opslagcontainers op minimaal 5,00 meter afstand van een gebouw zijn geplaatst;

  • m.

   zij zodanig zijn geplaatst dat ze geen schade aanbrengen aan de weg;

  • n.

   zij alleen op een verharde ondergrond worden geplaatst;

  • o.

   hierop de naam en het telefoonnummer van de eigenaar/verhuurder of de gebruiker is vermeld.

Artikel 4 Plaatsen van bouwmaterialen

 • 1. In dit artikel wordt onder bouwmaterialen verstaan: een bouwkeet, bouwbord, steiger, heistelling, hijskraan, damwand of andere hulpconstructie die functioneel is voor een bouw-, onderhouds- of sloopactiviteit, een tijdelijke werkzaamheid in de grond-, weg- of waterbouw of een tijdelijke werkzaamheid op land.

 • 2. Als categorie van voorwerpen zoals bedoeld in artikel 2:10, vierde lid, onderdeel e, van de Algemene plaatselijke verordening, waarop het verbod van het eerste lid van dat artikel niet van toepassing is, wordt aangewezen bouwmaterialen mits:

  • a.

   minimaal 2 weken voor de plaatsing melding wordt gedaan bij het college;

  • b.

   zij geen gevaar opleveren voor de brandveiligheid;

  • c.

   zij zodanig zijn geplaatst dat het verkeer, waaronder voetgangers, geen hinder ondervindt. Hierbij geldt in ieder geval:

   • i.

    er blijft tussen de bouwmaterialen en de rijbaan een vrije ruimte beschikbaar van minimaal 50 centimeter breed;

   • ii.

    er draaien geen draaiende delen over de rijbaan;

  • d.

   bij plaatsing op het trottoir een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter overblijft voor voetgangers;

  • e.

   zij bij plaatsing in een parkeervak niet uitsteken op de rijbaan;

  • f.

   zij niet worden geplaatst op brandkranen, voor nooduitgangen, op een evenemententerrein of gedurende werkzaamheden aan de weg op het gedeelte dat nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden;

  • g.

   zij uitsluitend worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van het terrein waarop het werk wordt uitgevoerd;

  • h.

   zij worden geplaatst gedurende de periode dat het werk in uitvoering is, met een maximum van 6 maanden;

  • i.

   zij na het beëindigen van het werk binnen een week worden verwijderd;

  • j.

   zij gezamenlijk maximaal 50 m² in beslag nemen;

  • k.

   per werk niet meer dan één bouwbord op gemeentelijke grond wordt geplaatst;

  • l.

   bouw- en sloopmateriaal gedurende de avonden en het weekeinde zodanig zijn afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen;

  • m.

   een bouwbord alleen de naam of aard van in uitvoering zijnde bouwwerken vermeldt en degenen die bij het ontwerp of de uitvoering van het bouwwerk zijn betrokken;

  • n.

   zij niet zodanig worden geplaatst of gebruikt dat onaanvaardbare hinder wordt of kan worden veroorzaakt voor de gebruikers van de openbare weg;

  • o.

   er niet op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, stof, vocht, afval of irriterend materiaal wordt verspreid;

  • p.

   hulpconstructies geen onaanvaardbare overlast veroorzaken voor de omgeving door geluid en trilling, elektrische trilling daaronder begrepen;

  • q.

   hulpconstructies niet worden gebruikt indien daardoor instortings-, omval- of ander gevaar wordt veroorzaakt.

Artikel 5 Uitzondering

Het plaatsen van voorwerpen op of aan openbare plaatsen is niet toegestaan als de betreffende locatie ontruimd beschikbaar moet zijn in het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van werken of om andere redenen van algemeen belang.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouder kunnen deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de openbare orde of veiligheid, in verband met de uitvoering van werken of om andere redenen van algemeen belang leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking op 1 november 2023.

Artikel 8 Intrekking

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit aanwijzingsbesluit worden het Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg, vastgesteld op 11 april 2017, en de Nadere regels Opslagcontainers en bouwmaterialen, vastgesteld op 2 oktober 2018, ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Dit aanwijzingsbesluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan openbare plaatsen 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de B&W vergadering van 24 oktober 2023

burgemeester en wethouders van Heemskerk,

de secretaris,

de burgemeester,