Regeling vervallen per 01-01-2024

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente West Maas en Waal 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente West Maas en Waal 2023

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van West Maas en Waal, ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het wenselijk is de afdoening van zaken zo efficiënt mogelijk te doen geschieden;

Gehoord de Ondernemingsraad;

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en andere relevante regelgeving;

BESLUITEN:

I. de uitoefening van de in het bij dit besluit behorende schema vermelde bevoegdheden op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen en daarop de in dat schema vermelde specifieke bepalingen, alsmede de in dit besluit onder punt III gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren;

II. het tekenen van de in het bij dit besluit behorende schema vermelde stukken op te dragen aan de daarbij genoemde functionarissen en daarop de onder punt III van dit besluit gestelde algemene bepalingen van toepassing te verklaren;

III. ten aanzien van de uitoefening van de onder punten I en II van dit besluit bedoelde mandaten de volgende algemene bepalingen vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • *

  mandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:1 van de Awb: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan publiekrechtelijke besluiten te nemen;

 • *

  ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid als bedoeld in artikel 10:11 Awb (de bevoegdheid om een door het bevoegde bestuursorgaan genomen besluit namens het bestuursorgaan te ondertekenen);

 • *

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat mandaat, volmacht en/of machtiging verleend;

 • *

  gemandateerde: de functionaris aan wie (onder)mandaat, volmacht en/of een machtiging is verleend;

 • *

  ondermandaat: het verlenen van het mandaat door de gemandateerde aan een derde;

 • *

  volmacht: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever privaatrechtelijke handelingen te verrichten;

 • *

  machtiging: de bevoegdheid om in naam van de mandaatgever handelingen te verrichten die noch een besluit noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn.

Artikel 2 Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester verlenen, ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft, mandaat, volmacht en machtiging voor de uitoefening van de bevoegdheden zoals verwoord in het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte overzicht.

 • 2.

  Het nemen van negatieve besluiten blijft voorbehouden aan het college c.q. de burgemeester, zulks met uitzondering van besluiten, die bij een juiste wetstoepassing en/of op basis van vastgesteld beleid slechts negatief kunnen zijn.

 • 3.

  De mandataris neemt geen besluiten over een aangelegenheid, die hem rechtstreeks of persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.

 • 4.

  De besluiten van de mandataris dienen aan de daartoe in de Awb gestelde eisen te voldoen.

Artikel 3 Beleidszaken college

 • 1.

  Indien bij een namens het college te nemen besluit het beleid van dit college is betrokken, legt de teamleider van het desbetreffende team de zaak vooraf aan de betrokken portefeuillehouder voor. Indien deze het nodig acht, wordt de zaak ter nadere besluitvorming aan het college voorgelegd.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 wordt het beleid van het college geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken:

 • a.

  indien het voornemen bestaat tot aanvulling of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

 • b.

  indien er behoudens in zaken met een routinematig karakter rekening mee is gehouden dat de betrokken portefeuillehouder en/of college op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

 • c.

  indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere consequenties kunnen voortvloeien, c.q. door de beslissing het beschikbare budget wordt overschreden;

 • d.

  indien de betrokken portefeuillehouder, de burgemeester (als bestuurlijke coördinator) of de gemeentesecretaris (als ambtelijk coördinator) dat kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4 Beleidszaken burgemeester

 • 1.

  Indien bij een namens de burgemeester te nemen besluit het beleid van deze is betrokken, legt de teamleider van de desbetreffende afdeling de zaak vooraf aan de burgemeester voor.

 • 2.

  Voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt het beleid van de burgemeester geacht bij een te nemen besluit te zijn betrokken:

 • a.

  indien het voornemen bestaat tot aanvulling en/of afwijking van het tot dan gevoerde beleid;

 • b.

  indien er behoudens in zaken met een routinematig karakter rekening mee is gehouden dat de burgemeester op zijn verantwoordelijkheid voor het te nemen besluit zal worden aangesproken;

 • c.

  indien uit het te nemen besluit niet voorziene financiële of andere consequenties kunnen voortvloeien, c.q. door de beslissing het beschikbare budget wordt overschreden;

 • d.

  indien de burgemeester of de gemeentesecretaris dat kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 5 Bijzonder mandaat

Dit besluit omvat algemene mandaatverlening, doch het bevoegde bestuursorgaan blijft bevoegd

voor de aan hem toekomende bevoegdheden in bepaalde gevallen bijzonder mandaat te verlenen. Mandaatverlening in bijzondere gevallen geschiedt zoveel mogelijk schriftelijk. Slechts bij uitzondering kan een en ander mondeling geschieden.

Artikel 6 Ondermandaat

Alleen de gemeentesecretaris en teamleiders zijn bevoegd functionarissen binnen hun team te machtigen tot het geheel of gedeeltelijk uitoefenen van de hen bij dit besluit toegekende bevoegdheden.

Artikel 7 Afstemming met andere teams

Indien bij het nemen van een besluit een ander team belang heeft of de desbetreffende zaak een of meer andere teams raakt, wordt vooraf (integraal) advies gevraagd aan het desbetreffende team. In het geval er geen overeenstemming wordt bereikt wordt de zaak voorgelegd aan het secretaris en teamleiders.

Artikel 8 Vaststelling besluit

Het door de mandataris in het kader van de hem verleende bevoegdheid genomen besluit wordt op de bijbehorende bescheiden door plaatsing van diens paraaf, met vermelding van de datum waarop het besluit is genomen, vastgesteld.

Artikel 9 Ondertekening besluiten

In geval van uitoefening van (onder)mandaat c.q. ondertekeningsmandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

“Namens burgemeester en wethouders’’

naam van de bevoegde ambtenaar

functieaanduiding

of

“Namens de burgemeester’’

naam van de bevoegde ambtenaar

functieaanduiding

Artikel 10 Uitzondering op ondertekeningsmandaat

Behoudens in zaken met een routinematig karakter, geldt het ondertekeningsmandaat niet ten aanzien van stukken gericht aan de Kroon, de Minister, de Eerste en Tweede Kamer, de Commissaris van de Koning, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Raad.

Artikel 11 Aangeven bezwaar of beroepsmogelijkheid

Indien tegen een krachtens mandaat genomen c.q. ondertekend besluit een administratiefrechtelijke voorziening openstaat, wordt daarvan in de desbetreffende stukken kennis gegeven, onder vermelding van de instantie tot welke men zich daartoe kan richten. De rechtsmiddelenclausule dient onderaan het besluit en onder de handtekening te worden geplaatst.

Artikel 12 Plaatsvervanging

In geval van afwezigheid van of bij persoonlijke betrokkenheid van functionarissen aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn toegekend, worden deze bevoegdheden uitgeoefend door hun plaatsvervangers overeenkomstig bijgevoegde vervangingsregeling. Secretaris en teamleiders zijn bevoegd de vervangingsregeling te wijzigen c.q. nader uit te werken.

Artikel 13 Inleiding

De bij dit besluit behorende inleiding wordt geacht deel uit te maken van het mandaatbesluit.

Artikel 14 Aanhalingstitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit Gemeente West Maas en Waal 2023”.

Artikel 15 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op de 1e dag na bekendmaking.

 • 2.

  Op eerstgenoemde datum vervallen het Mandaatbesluit 30 juni 2022 en de bijbehorende verleende ondermandaten.

Ondertekening

BenedenLeeuwen, 24 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

P.G. Arissen V.M. van Neerbos

gemeentesecretaris burgemeester

V.M. van Neerbos

burgemeester