Regeling vervalt per 01-07-2024

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Venray

Geldend van 28-10-2023 t/m 30-06-2024

Intitulé

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • -

  het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen de beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Venray.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: diegene die een aanvraag doet zoals bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregels;

 • b.

  bijstandsnorm: toepasselijke netto bijstandsuitkering inclusief vakantiegeld;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

 • d.

  energiekosten: leveringskosten, netwerkkosten en energiebelasting te betalen aan een energieleverancier of aan de verhuurder van de woning;

 • e.

  huishouden: totaal van personen, bedoel in artikel 3, 4 en 19a van de wet, die op eenzelfde adres staan ingeschreven;

 • f.

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de wet;

 • g.

  peildatum: 1 oktober 2023;

 • h.

  referteperiode: periode van 3 maanden voorafgaand aan de peildatum zoals genoemd in artikel 1 onder g van deze beleidsregels;

 • i.

  wet: Participatiewet.

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt € 800 per huishouden met een laag inkomen waarbij het in aanmerking te nemen inkomen op de peildatum niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2. De eenmalige energietoeslag 2023 bedraagt € 400 per huishouden met een laag inkomen waarbij het in aanmerking te nemen inkomen op de peildatum tussen 120% en 130% van de toepasselijke bijstandsnorm ligt en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 3. Een huishouden (alleenstaande of gezin), zoals bedoeld in artikel 4 van deze beleidsregels, heeft gedurende de referteperiode een laag inkomen zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 of 2, staat op de aanvraagdatum ingeschreven in de BRP op het adres waar de toeslag op aangevraagd wordt én heeft energiekosten. Per huishouden kan de toeslag slechts één keer worden verstrekt.

 • 4. Bij wisselende inkomsten wordt voor de bepaling van het inkomen uitgegaan van het gemiddelde inkomen over de referteperiode.

 • 5. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 6. De kostendelersnorm, zoals bedoeld in artikel 22a van de wet, wordt niet toegepast in deze beleidsregels.

 • 7. Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, mits de inrichting voorziet in de energiekosten en deze energiekosten niet in rekening brengt bij de bewoners.

Artikel 3. Ambtshalve toekenning

 • 1. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 lid 1 of 2 en aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 van € 800 of € 400 ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023.

 • 2. Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 lid 1, niet zijnde de huishoudens genoemd in artikel 3 lid 1, en op de peildatum:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen; of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW of IOAZ; of

  • c.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet; of

  • d.

   inwoners die toegelaten zijn tot de Wgs én een schuldenregeling hebben.

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve uiterlijk op 31 december 2023.

 • 3. Tot de groep genoemd in het eerste lid en tweede lid onderdeel a worden niet gerekend studenten die in aanmerking komen voor studiefinanciering als bedoeld in artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 4. Aanvraag

 • 1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf uiterlijk 1 november 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de toeslag wordt ingediend via de website van de gemeente Venray. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1. Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen op 1 juli 2024.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Eenmalige energietoeslag 2023 gemeente Venray.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 24 oktober 2023.

Het college van burgemeester en wethouders,

de burgemeester,

M.C. Uitdehaag

de secretaris,

E.G.J. Voorn

Toelichting

De beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 staan niet op zich zelf, maar is gebaseerd op artikel 35 van de Participatiewet. Dit betekent dat wie niet aan de voorwaarden van de wet voldoet, bijvoorbeeld omdat die persoon op de peildatum geen rechthebbende is of omdat een uitsluitingsgrond geldt, geen aanspraak kan maken op de energietoeslag. Soms kan dat een hardheid inhouden. Daar voorziet artikel 5 in.

In artikel 2 wordt de doelgroep nader omschreven. Met vermogen wordt geen rekening gehouden. Voor het begrip ‘inkomen’ en ‘referteperiode’ is aansluiting gezocht bij het beleid dat daarvoor al in de gemeente geldt. Daar voorziet artikel 1 in.

Een ambtshalve toekenning is mogelijk als vaststaat dat de persoon op de peildatum recht heeft. Dit kan worden aangenomen bij huishoudens die in aanmerking kwamen voor een energietoeslag 2022 en volgens de toets op inkomen door het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen, die algemene bijstand ontvangen of een uitkering IOAW of IOAZ.

Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. De gemeente kan overwegen om in dergelijke situaties een toets op hardheid van de voorgenomen afwijzing uit te voeren (zie artikel 5).