Regeling vervallen per 20-11-2023

Nadere regels meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023-A

Geldend van 28-10-2023 t/m 19-11-2023

Intitulé

Nadere regels meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023-A

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

besluit de Nadere regels meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023-A vast te stellen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  aanvrager: de zorgaanbieder die een aanvraag voor subsidie op grond van deze regeling heeft ingediend;

 • b.

  ASV: Algemene subsidieverordening Midden-Groningen 2019;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

 • d.

  meerkosten: de extra gemaakte directe kosten als bedoeld in artikel 3;

 • e.

  minderkosten: de minderkosten als bedoeld in artikel 3;

 • f.

  RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • g.

  Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • h.

  zorgaanbieder: de organisatie als bedoeld in artikel 4.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 3 bedoelde (kosten van) activiteiten.

Artikel 3 Activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor extra gemaakte directe kosten voor maatwerkvoorzieningen in de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 die:

  • a.

   duidelijk het gevolg zijn van de coronamaatregelen van het Rijk en/of de Veiligheidsregio Groningen, in het bijzonder het volgen van de richtlijnen van het RIVM; en

  • b.

   onder reguliere omstandigheden niet gemaakt hoefden te worden; en

  • c.

   noodzakelijk zijn om de gewenste zorg en ondersteuning te kunnen blijven continueren conform de richtlijnen van het RIVM; en

  • d.

   niet al op een andere wijze gecompenseerd zijn, bijvoorbeeld via de tijdelijke declaratieregeling (inclusief continuïteitsbijdrage) of via de Stimuleringsregeling eHealth Thuis.

 • 2.

  Van de meerkosten worden de minderkosten voor maatwerkvoorzieningen afgetrokken.

 • 3.

  De meerkosten als bedoeld in het eerste lid en de minderkosten als bedoeld in het tweede lid zijn gebaseerd op de Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2022 – VNG en Rijk, versie 10 januari 2022. De categorieën meer- en minderkosten in de zin van deze nadere regels staan in bijlage 1 bij deze nadere regels.

Artikel 4 Doelgroep

 • 1.

  Uitsluitend zorgaanbieders die een overeenkomst maatwerkvoorziening ondersteuning Wmo hebben met de gemeente Midden-Groningen die van kracht was in de periode waarop de aanvraag betrekking heeft, komen in aanmerking voor een subsidie.

 • 2.

  Uitsluitend de werkzaamheden die op grond van de overeenkomst als bedoeld in het eerste lid zijn verricht komen voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  Zorgaanbieders die op grond van de Nadere regels meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023 een subsidie hebben aangevraagd, komen niet in aanmerking voor een subsidie op basis van deze nadere regels.

Artikel 5 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor het bepalen van de hoogte van de meerkosten ICT en telefonie geldt het volgende kader:

  • a.

   er wordt geen vergoeding verstrekt voor de aanschaf van hardware. Dit is een investering van de zorgaanbieder in haar reguliere bedrijfsvoering;

  • b.

   aanschaf van software wordt alleen vergoed als die extra aangeschaft moest worden om de alternatieve zorgverlening mogelijk te maken. Onder die voorwaarde kan de aanschaf van software vergoed worden tot een maximum van 1/3 deel van de aanschafkosten. Het overige 2/3 deel wordt gezien als een investering van de zorgaanbieder in haar reguliere bedrijfsvoering;

  • c.

   extra telefoniekosten kunnen vergoed worden op basis van het verschil tussen de factuur voor deze kosten over de maand januari 2020 en de factuur over respectievelijk de maanden januari 2021 tot en met december 2022.

 • 2.

  Kosten die indirect zijn of in andere afspraken en/of regelingen zijn opgenomen vallen niet onder de meerkosten. Hieronder vallen in ieder geval de volgende kosten:

  • a.

   hogere overheadkosten van zorgaanbieders;

  • b.

   vergoeding van niet geleverde zorg (valt onder continuïteit van financiering);

  • c.

   alternatieve levering van zorg (valt onder continuïteit van financiering);

  • d.

   uitgestelde vraag van noodzakelijke zorg (valt onder effecten na corona);

  • e.

   een hogere vraag naar zorg of maatschappelijke voorzieningen die niet direct een gevolg zijn van de coronamaatregelen.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt de werkelijk gemaakte meerkosten verminderd met de minderkosten als bedoeld in artikel 3.

Artikel 7 Wijze van verdeling

 • 1.

  Het college stelt een deelsubsidieplafond vast voor 2021 en voor 2022. Als er middelen resteren voor deelsubsidieplafond 1 dan wel deelsubsidieplafond 2, worden deze resterende middelen toegevoegd aan het andere subsidieplafond.

 • 2.

  Als na toepassing van het eerste lid het geheel van subsidiabele kosten hoger is dan het deelsubsidieplafond worden de beschikbare middelen naar rato verdeeld over de subsidiabele subsidieverzoeken.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag geschiedt met een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvrager dient separaat een aanvraag voor de jaren 2021 en 2022 in.

 • 3.

  In afwijking van artikel 6, tweede en derde lid van de ASV bevat de aanvraag een registratie van meer- en minderkosten zoals opgesteld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein op grond van de Uitwerking meerkosten Jeugdwet en WMO 2022 – VNG en Rijk, versie 10 januari 2022.

 • 4.

  Conform artikel 6, tweede lid, aanhef en onderdeel d van de ASV bevat de aanvraag:

  • a.

   een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring).

 • 5.

  De aanvrager motiveert waarom de meerkosten nodig waren en hoe deze zijn ingezet.

 • 6.

  Bij de aanvraag dienen bewijsstukken overlegd te worden waaruit de gemaakte kosten te herleiden en te controleren zijn. De aanvrager nummert de bewijsstukken conform de registratie van meer- en minderkosten zoals opgesteld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein.

Artikel 9 Aanvraagtermijn

In afwijking van artikel 7 van de ASV kan een subsidieaanvraag worden ingediend met ingang van 23 oktober 2023 tot en met 20 november 2023.

Artikel 10 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na de datum waarop de aanvraagtermijn is verstreken, te weten 20 november 2023, op de aanvraag om subsidie.

 • 2.

  Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt de aanvrager een hersteltermijn van 2 weken om de aanvraag compleet te maken.

Artikel 11 Aanvullende weigeringsgronden

Op basis van artikel 9, derde lid, aanhef en onderdeel f van de ASV kan subsidieverstrekking worden geweigerd als:

 • a.

  de meerkosten niet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in deze nadere regels;

 • b.

  de zorgaanbieder bij het maken van de meerkosten naar het oordeel van het college niet doelmatig te werk is gegaan (voorbeeld: een zorgaanbieder heeft niet vrij beschikbaar eigen personeel ingezet, of beschikbaar personeel van een andere aanbieder met een omzetgarantie geleend, doch wijkt meteen uit naar extern personeel);

 • c.

  de zorgaanbieder bij het maken van de meerkosten naar het oordeel van het college niet proportioneel te werk is gegaan (voorbeeld: voor het creëren van extra ruimte is niet gelijk een grootscheepse verbouwing noodzakelijk);

 • d.

  de meerkosten niet kunnen worden aangetoond, bijvoorbeeld met facturen of aangepaste (arbeids)overeenkomsten;

 • e.

  de zorgaanbieder niet vooraf toestemming van het college heeft verkregen voor het inzetten van alternatieve dienstverlening die de waarde/het budget van de opdracht/indicatie overschrijdt.

Artikel 12 Subsidievaststelling

Subsidies worden direct door het college verleend en vastgesteld conform artikel 13 van de ASV ofwel op basis van aanwijzing als bedoeld in artikel 16, derde lid, van de ASV.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meerdere artikelen van deze nadere regels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Toepassingen van deze hardheidsclausule worden gemotiveerd in de besluiten.

Artikel 14 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels worden aangehaald als Nadere regels meerkosten door coronamaatregelen Wmo gemeente Midden-Groningen 2023-A.

 • 2.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na bekendmaking en vervallen op 20 november 2023, met dien verstande dat ze van toepassing blijven op subsidies waarvoor op basis van deze nadere regels een subsidie is verstrekt.

 • 3.

  Bijlage 1 bij deze nadere regels maakt integraal onderdeel uit van deze nadere regels.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 17 oktober 2023.

Burgemeester

Gemeentesecretaris

Bijlage 1 Categorieën meer- en minderkosten vanwege coronamaatregelen

Tabel 1: overzicht van categorieën meerkosten

Categorie

Betekenis

Beschermingsmiddelen

Bijvoorbeeld mondkapjes en handschoenen, maar ook materialen om locaties coronaproof te maken.

Arbokosten

Bijvoorbeeld (bij verblijfszorg) voor de beoordeling van ziekteverschijnselen en/of verzorging tijdens quarantaine.

Voldoen aan afstandscriterium (1,5m)

Bijvoorbeeld extra huur van locaties of extra kosten bij vervoer, dagbesteding en maatschappelijke opvang die volgen uit het afstandscriterium.

Personele kosten

Bijvoorbeeld voor verminderde inzetbaarheid eigen personeel of extra werkzaamheden.

Extra inzet eigen personeel

Meerkosten als gevolg van de extra inzet van eigen personeel.

Quarantaineopvang

Beschikbaarstelling van quarantaineopvang.

Alternatieve zorgverlening

Vormen van alternatieve zorgverlening die hogere kosten dan reguliere zorg met zich meebrengen. Uitgangspunt is dat het doorbetalen van de omzet de ruimte biedt om zorg op alternatieve wijze vorm te geven. Uitsluitend extra kosten die niet gedekt kunnen worden uit de reguliere omzet, kunnen worden aangemerkt als meerkosten.

Zelftesten

Kosten voor zelftesten op corona voor eigen zorgpersoneel (preventief testen). In beginsel wordt uitgegaan van gemiddeld twee zelftesten per medewerker per week.

Vaccinatiekosten

Kosten die gemaakt worden voor het laten vaccineren van medewerkers tegen corona.

Overige meerkosten

Meerkosten die niet vallen binnen een van de voorgaande categorieën.

Tabel 2: overzicht van categorieën minderkosten

Categorie

Betekenis

Reiskosten woon-werkverkeer

Reiskosten woon-werkverkeer die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest.

Reiskosten dienstreizen

Reiskosten voor dienstreizen die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest.

Kosten gebruik locaties

Kosten voor het gebruik van locaties die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest.

Inhuur personeel

Kosten voor de inhuur van personeel die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest.

Hotelmatige kosten

Hotelmatige kosten die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest. Deze minderkosten zullen vaker van toepassing zijn op niet-geleverde zorg, maar kunnen bij een alternatieve levering van zorg ook een rol spelen in relatie tot de minderkosten.

Voeding

Kosten voor het verstrekken van voeding die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest. Deze minderkosten zullen vaker van toepassing zijn op niet-geleverde zorg, maar kunnen bij een alternatieve levering van zorg ook een rol spelen in relatie tot de minderkosten.

Directe persoonsgebonden kosten

Directe persoonsgebonden kosten die als gevolg van alternatieve leveringswijze(n) lager zijn dan bij reguliere zorgverlening(en) het geval zou zijn geweest. Deze minderkosten zullen vaker van toepassing zijn op niet-geleverde zorg, maar kunnen bij een alternatieve levering van zorg ook een rol spelen in relatie tot de minderkosten.

Overige minderkosten

Minderkosten die niet vallen binnen een van de voorgaande categorieën.