Regeling vervallen per 01-09-2024

Gemeente Heerlen - Beleidsregel energietoeslag 2023 gemeente Heerlen

Geldend van 28-10-2023 t/m 31-08-2024

Intitulé

Gemeente Heerlen - Beleidsregel energietoeslag 2023 gemeente Heerlen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders gemeente Heerlen;

 • c.

  kamerbewoner: bewoner van een onzelfstandige woonruimte zonder eigen energiecontract op naam en zonder eigen toegang, waarbij sprake is van het gezamenlijk gebruik van woonkamer, keuken, douche of toilet.

 • d.

  peildatum: 1 januari 2023, of zo veel later in 2023.

 • e.

  referteperiode: de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen.

Artikel 2: Doelgroep

 • a.

  De energietoeslag 2023 wordt ambtshalve of op aanvraag als categoriale bijzondere bijstand om niet verleend aan huishoudens met een inkomen tot maximaal 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • b.

  Als meerdere personen/huishoudens op één adres wonen wordt de ener-

 • 1.

  gietoeslag toegekend aan degene die op de peildatum verantwoorde-lijk is voor de betaling van de energierekening. Om dit aan te tonen kan gevraagd worden om een betalingsbewijs aan de energieleveran-cier en/of het energiecontract te overleggen.

 • 2.

  Tot schuldhulpverlening toegelaten personen (zowel minnelijk als wettelijk traject alsmede saneringskredieten) komen ongeacht de hoogte van het inkomen voor de energietoeslag in aanmerking.

 • 3.

  Jongeren van 18 t/m 20 jaar komen niet in aanmerking, tenzij zij bijzondere bijstand ontvangen op basis van artikel 12 Participatiewet.

 • 4.

  Personen die in een inrichting verblijven als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet komen niet in aanmerking tenzij de in-richting niet voorziet in de energiekosten en deze kosten in rekening brengt bij de bewoners.

 • 5.

  Kamerbewoners komen niet in aanmerking, tenzij er sprake is van een energiecontract op naam c.q. betalingsplicht voor energiekosten aan een energieleverancier.

 • 6.

  Personen die in de Basisregistratie Personen (BRP) met alleen een briefadres staan ingeschreven komen niet in aanmerking voor de energietoeslag.

 • 7.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

Artikel 3: Hoogte

 • 1.

  De energietoeslag 2023 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt € 1.300 onder verrekening van een eventueel verstrekt voorschot op de energie-toeslag 2023.

 • 2.

  De energietoeslag 2023 voor huishoudens met een inkomen tussen 120% en 130% van de toepasselijke bijstandsnorm bedraagt € 800.

Artikel 4: Ambtshalve toekenning

De energietoeslag wordt ambtshalve toegekend aan huishoudens die:

 • de energietoeslag 2022 hebben gehad en volgens de inkomenstoets van het Inlichtingbureau ook voor de energietoeslag 2023 in aanmerking komen;

 • in 2023 (bijzondere) bijstand (hebben) ontvangen;

 • bijstand voor zelfstandige (BBZ) (hebben) ontvangen;

 • IOAW, IOAZ of AIO (hebben) ontvangen;

 • individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen;

 • gebruik hebben gemaakt van de fit en fun regeling;

 • gebruik hebben gemaakt van de tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;

 • in 2023 een actief traject schuldhulpverlening hebben.

Artikel 5 Aanvraag

Een aanvraag voor de energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 30 juni 2024.

Artikel 6: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt als dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7. Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1.

  Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 • 2.

  Deze beleidsregel vervalt op 1 september 2024.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als “beleidsregel energietoeslag 2023 gemeente Heerlen”.

Aldus besloten tijdens de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Heerlen van 24 oktober 2023.

de burgemeester,

drs. R. Wever

de secretaris,

drs. V.N. Gosselink-Van Dijk

Ondertekening

Toelichting

Na 2022 mogen gemeenten ook in 2023 een energietoeslag verstrekken.

Om dat mogelijk te maken is de Participatiewet nogmaals gewijzigd. Door deze wijziging hebben gemeenten de bevoegdheid om tot en met 31 augustus 2024 een energietoeslag in de vorm van categoriale bijzondere bijstand voor het jaar 2023 te verstrekken aan huishoudens met een laag inkomen. De invulling van de gemeentelijke beleidsvrijheid wordt vastgelegd in deze beleidsregel, waarin het in 2022 vastgestelde beleid wordt voorgezet.

Artikel 1

Deze beleidsregel is gebaseerd op

● artikel 35 van de Participatiewet;

● titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

● handreiking energietoeslag 2023 van Stimulansz d.d. 14 september 2023

De gemeente bepaalt de referteperiode. Dit kan een maand zijn of een aantal maanden. In 2022 is gekozen voor een referteperiode van één maand (de meest gunstige). Dat is bij wisselende inkomsten het eenvoudigst en het meest ruimhartig voor aanvragers.

Artikel 2

1. De landelijke richtlijn voor zowel de energietoeslag 2022 als 2023 is 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, maar gemeenten mogen een hogere grens hanteren. Net als in 2022 verhogen we ook in 2023 de inkomensgrens tot 130%.

2. Deze bepaling is opgenomen omdat één energietoeslag per zelfstandig huishouden het uitgangspunt is.

3. Deze beleidskeuze is gebaseerd op het feit dat huishoudens die zijn toegelaten tot schuldhulpverlening ongeacht de hoogte van het inkomen slechts het vrij te laten bedrag te besteden hebben (95% van de bijstandsnorm)

4. Jongeren van 18 tot en met 20 jaar zijn uitgesloten van het recht op energietoeslag omdat ze een beroep kunnen doen op de ouderlijke onderhoudsplicht (artikel 1:395a BW). Er zijn echter jongeren die geen beroep op hun ouders kunnen doen en daarom aanvullend bijzondere bijstand krijgen. Voor deze jongeren maken wij een uitzondering.

5. Wettelijk zijn bewoners van een inrichting niet uitgesloten van het recht op energietoeslag, maar gemeenten hebben hierin beleidsvrijheid.

Als de instelling voorziet in de energiekosten is er geen reden om een energietoeslag te verstrekken, maar als een bewoner zelf de energiekos-ten moet betalen is aanspraak op de energietoeslag gerechtvaardigd.

6. Dak- en thuislozen zijn uitgesloten omdat ze geen energiekosten hebben.

7.In het belang van een snelle uitvoerbaarheid en omdat het merendeel van de huishoudens met een laag inkomen geen of nauwelijks vermogen heeft, wordt vermogen buiten beschouwing gelaten.

Artikel 3

Het budget dat gemeente van de rijksoverheid krijgen is gebaseerd op een bedrag van € 1.300 per huishouden. Eind 2022 mochten gemeenten € 500 van de energietoeslag voor 2023 naar voren te halen en uitbetalen aan iedereen met een inkomen tot 120% van de toepasselijke bijstandsnorm die de energietoeslag 2022 had gekregen. Dat is in april 2023 uitbetaald.

Begrotingstechnisch is dat een kasschuif (een wijziging in de begroting waarbij uitgaven 'naar voren in de tijd', worden geschoven) en dus geen voorschot op de energietoeslag 2023, maar een ophoging van de energietoeslag 2022, waardoor de energietoeslag 2022 € 1.800 per huishouden is en 2023 € 800 per huishouden. Dat is zowel oneerlijk als ingewikkeld, dus gaan wij uit van een recht van € 1.300 voor beide jaren. Degenen die de energietoeslag 2022 van € 1.300 en een voorschot van € 500 hebben gehad krijgen dus nog € 800, degenen die in 2022 geen recht op energietoeslag hadden maar in 2023 wel krijgen ook € 1.300. Voor de inkomenscategorie tussen 120% en 130% kiezen wij net als in 2022 voor een bedrag van € 800.

Artikel 4

De wetgever heeft de energietoeslag de vorm van categoriale in plaats van individuele bijzondere bijstand gegeven zodat de energietoeslag aan grote groepen mensen kan worden uitgekeerd zonder toets op de hoogte van de energierekening. Gemeenten hebben ook de bevoegdheid gekregen om de energietoeslag ambtshalve (dus zonder aanvraag) te verstrekken aan huishoudens binnen de doelgroep, waarvan de getoetste inkomensgegevens bij de gemeente bekend zijn. Aldus kunnen snel en met relatief lage uitvoeringskosten veel huishoudens bereikt worden.

Aan een deel van de doelgroep kan de energietoeslag niet ambtshalve worden toegekend. Huishoudens met lage inkomens die niet bekend zijn bij de gemeente, zoals werkenden met een laag inkomen, mensen met een werkeloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering en AOW-gerechtigden met weinig of geen aanvullend pensioen kunnen de energietoeslag zelf aanvragen.

Artikel 5 Aanvraag

De energietoeslag 2023 kan volgens artikel 35, vierde lid, onderdeel b, van de Participatiewet worden verstrekt tot en met 31 augustus 2024. Omdat een periode van 8 weken volgens de Algemene Wet Bestuursrecht een uiterste beslistermijn is wordt de uiterste aanvraagdatum bepaald op 30 juni 2024.

De artikelen 6,7 en 8 behoeven geen toelichting.