Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023

De raad van de gemeente Heemstede;

gelezen het voorstel van het college van 5 september 2023;

gelet op (onder meer) artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2022 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023

Artikel 1 Algemene bepaling

Op aanvragen voor een subsidie in het kader van deze verordening, is de Algemene Subsidieverordening Heemstede 2022 van overeenkomstige toepassing, tenzij hiervan in de navolgende artikelen wordt afgeweken.

Artikel 2 Definities

 • 1. In deze subsidieverordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening Heemstede 2022;

  • b.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

  • c.

   Groen dak: een dak waarop een substraatlaag (voedingsbodem) aanwezig is en dat permanent begroeid is met vegetatie;

  • d.

   Incidentele subsidie: een subsidie voor incidentele projecten of activiteiten, waarvoor voor een bepaalde tijd een subsidie wordt verstrekt;

  • e.

   Onderlagen: dit zijn de verschillende onderdelen of lagen waaruit het groene dak is opgebouwd, zoals de substraatlaag, filterlaag, drainagelaag, wortelwerende laag;

  • f.

   Sedum: plantensoort die tot de vetplantenfamilie behoort en geschikt is voor groene daken;

  • g.

   Subsidieplafond: het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

  • h.

   Subsidieverordening: Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023;

  • i.

   Substraatlaag: de voedingsbodem van het dak waar vegetatie op groeit;

  • j.

   Verhuurdersverklaring: een door de verhuurder ondertekende verklaring waaruit blijkt dat de verhuurder instemt met het aanleggen van het groene dak; en

  • k.

   Woningeigenaar: iedere particulier of privaatrechtelijke rechtspersoon die in de gemeente Heemstede een bestaand woongebouw in eigendom heeft als bedoeld in artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek.

 • 2. Voor zover in deze subsidieverordening begrippen worden gebruikt die niet nader worden omschreven, hebben deze dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening Heemstede 2022.

Artikel 3 Doelstelling

Met deze verordening wordt beoogd het aantal daken en het oppervlak aan groene daken binnen de gemeente te vergroten ten behoeve van een natuurrijk en klimaatadaptief Heemstede. Groene daken dragen bij aan klimaatadaptatie en een natuurrijk Heemstede omdat ze regenwater opvangen, in de zomer verkoelend werken en voedsel- en nestgelegenheid voor insecten bieden. Meer groen in de buurt draagt daarnaast bij aan een gezonde en prettige leefomgeving.

Artikel 4 Reikwijdte

 • 1. Het college kan een eenmalige subsidie verstrekken voor de aanleg van een groen dak in de gemeente Heemstede.

 • 2. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten voor aanschaf van materiaal voor het aanleggen van het groene dak (onderlagen, substraat en vegetatie).

 • 3. De volgende kosten komen niet in aanmerking voor subsidie:

  • a.

   Arbeidskosten voor aanleg van het groene dak;

  • b.

   Kosten voor het bouwen of veranderen van een dakconstructie om het geschikt te maken voor een groen dak; en

  • c.

   Kosten die zijn gemaakt voordat de subsidieaanvraag is ingediend.

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor het jaar 2023 € 20.000,-.

 • 2. Het college verdeelt de beschikbare subsidie op volgorde van de ontvangst van de volledig ingediende aanvragen.

 • 3. De subsidie wordt toegekend zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 6 Voorwaarden

 • 1. Per adres kan slechts éénmaal een subsidieaanvraag worden ingediend.

 • 2. De volgende inwoners van de gemeente Heemstede komen in aanmerking voor de subsidie:

  • a.

   Particuliere woningeigenaren;

  • b.

   Huurders; en

  • c.

   Verenigingen van eigenaren (VvE’s).

 • 3. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden;

  • a.

   De subsidieaanvraag past binnen de doelstelling van deze verordening;

  • b.

   Enkel volledige subsidieaanvragen worden in behandeling genomen; en

  • c.

   Het groene dak wordt op een bestaand dak aangelegd.

Artikel 7 Aanvraagprocedure en beslistermijn

 • 1. Een subsidieaanvraag wordt schriftelijk ingediend door middel van het beschikbaar gestelde aanvraagformulier. Aanvragen die op een andere wijze ingediend worden, worden niet in behandeling genomen.

 • 2. De subsidieaanvraag kan alleen voorafgaand aan de aanleg van het groene dak worden ingediend.

 • 3. De aanvraag dient daarnaast te worden voorzien van:

  • a.

   De adresgegevens van de aanvrager;

  • b.

   Een locatiebeschrijving van het dak binnen het perceel waar subsidie voor wordt aangevraagd, middels een tekening, luchtfoto of tekstuele beschrijving;

  • c.

   Een offerte waaruit blijkt welke kosten er worden gemaakt voor het materiaal dat nodig is voor de aanleg van het groene dak; en

  • d.

   Een opgave van de andere subsidies die de aanvrager al voor de aanleg van het groen dak heeft ontvangen of zal ontvangen.

 • 4. Indien de aanvrager een huurder is, zal een verhuurdersverklaring bij de aanvraag moeten worden gevoegd waaruit blijkt dat de verhuurder akkoord gaat met de aanleg van het groene dak.

 • 5. Indien de aanvrager een Vereniging van Eigenaren is, zal een volledig overzicht van de deelnemende adressen (minimaal twee) bij de aanvraag moeten worden gevoegd. Ook zal moeten blijken wie als contactpersoon optreedt namens de VvE;

 • 6. De aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze volledig is ingediend.

 • 7. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag een besluit op de aanvraag.

 • 8. Het college kan de termijn als bedoeld in het vorige lid eenmaal met ten hoogste vier weken verlengen.

 • 9. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2023 worden ingediend.

Artikel 8 Hoogte van de subsidie

 • 1. De hoogte van de subsidie bedraagt:

  • a.

   50% van de materiaalkosten met een maximum van € 25,- per m² groen dak;

  • b.

   Indien het groene dak voor minimaal 50% oppervlakte uit andere planten (grassen en kruiden) dan Sedum bestaat en daarmee een meerwaarde heeft voor biodiversiteit: 50% van de materiaalkosten met een maximum van € 35,- per m² groen dak;

  • c.

   De subsidie bedraagt voor individuele particulieren maximaal € 1.000,- per aanvraag; en

  • d.

   De subsidie bedraagt voor Verenigingen van Eigenaren maximaal € 1.000,- per adres, met een totaal van maximaal € 5.000,-.

 • 2. Als meer dan 50% van het oppervlak van het groene dak bestaat uit andere planten dan Sedum, dan moet dit blijken uit de bij de aanvraag bijgevoegde offerte of een ander schriftelijk bewijs.

 • 3. Indien de aanvrager voor het groene dak ook andere subsidies ontvangt, wordt de hoogte van de subsidie zo berekend dat de totaal te ontvangen subsidie niet meer bedraagt dan 100% van de werkelijk gemaakte kosten voor de aanleg van het groene dak.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Een subsidieaanvraag op grond van deze verordening wordt in ieder geval geweigerd als:

 • a.

  Niet aan alle voorwaarden en vereisten voor de verstrekking van de subsidie wordt voldaan;

 • b.

  Reeds begonnen is met de aanleg van het groene dak voordat de subsidieaanvraag is ingediend;

 • c.

  De aanvraag het herstel of reparatie van een groen dak betreft;

 • d.

  Het college reeds eerder subsidie heeft verstrekt ten behoeve van een groen dak op hetzelfde adres; en

 • e.

  Het budget niet toereikend (meer) is om de aanvraag te honoreren, omdat het in artikel 5 van deze verordening opgenomen subsidieplafond van € 20.000 is bereikt.

Artikel 10 Aanvullende verplichtingen

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Heemstede 2022 is de ontvanger van de subsidie verplicht het groene dak aan te leggen binnen zes maanden na de dagtekening van de subsidiebeschikking.

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling van de subsidie

 • 1. Subsidies worden bij toekenning direct vastgesteld. Uiterlijk 13 weken nadat het groene dak is aangelegd, dient de subsidieontvanger het volgende bewijs voor uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten aan te leveren:

  • a.

   Een foto van het aangelegde groene dak; en

  • b.

   Een factuur waaruit blijkt dat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en hoeveel de daadwerkelijk subsidiabele kosten bedragen.

 • 2. Indien uit de factuur blijkt dat de daadwerkelijke kosten lager zijn dan de verstrekte subsidie, dan is de subsidieontvanger verantwoordelijk om dat verschil binnen 8 weken over te maken naar de gemeente Heemstede.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 november 2023 en blijft van kracht tot en met 31 december 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Subsidieverordening Groene Daken Heemstede 2023.

Ondertekening

Vastgesteld door de raad op 19 oktober 2023.