Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Amstelveen

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen tot vaststelling van het Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Amstelveen

Zaaknummer: Z21-023262

De raad van de gemeente Amstelveen;

gelet op het bepaalde in artikel 16.15a, lid b onder 1 van de Omgevingswet;

gelet op het bepaalde in artikel 4.21 van het Omgevingsbesluit;

gezien het voorstel van 13 april 2021, met nummer D21-108569;

overwegende dat, voor zover een aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 5.1 van de Omgevingswet, de omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 5.21, lid 2 onder b van de Omgevingswet wordt afgeweken van het omgevingsplan, niet eerder wordt verleend dan nadat de gemeenteraad, heeft kunnen adviseren op de ontwikkeling en hiermee kan instemmen;

overwegende dat de gemeenteraad op grond van artikel 16.15a van de Omgevingswet bevoegd is categorieën van activiteiten aan te wijzen waarvoor hij gebruik wil maken van het adviesrecht;

besluit vast te stellen de:

Beleidsregel van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen houdende het adviesrecht voor de gemeenteraad ten behoeve van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten

Artikel 1 Gebiedsaanduiding conform bijlage 1 bij deze regeling

 • 1.

  Waar in deze regeling verwezen wordt naar gebied I wordt bedoeld het als gebied I aangeduide gebied op de kaart opgenomen als bijlage bij deze regeling.

 • 2.

  Waar in deze regeling verwezen wordt naar gebied II wordt bedoeld het als gebied II aangeduide gebied op de kaart opgenomen als bijlage bij deze regeling.

Artikel 2 Specifiek voor gebied I

Onder de aangewezen categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a, lid b. onder 1, specifiek voor gebied I, worden verstaan:

 • a.

  het bouwen van meer dan 5 woningen;

 • b.

  het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken (anders dan wonen) op één locatie, met een maximale bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) van meer dan 2500 m²;

 • c.

  het uitbreiden van een bestaand gebouw (niet zijnde woning), waarbij de functie niet wijzigt en de bestaande bruto-vloeroppervlakte (op basis van NEN 2580) met minimaal 50% wordt uitgebreid;

 • d.

  het oprichten of uitbreiden en/ of gebruiken van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, hoger dan 15 meter.

Artikel 3 Specifiek voor gebied II

Onder de aangewezen categorieën van gevallen van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a, lid b. onder 1, specifiek voor gebied II, worden verstaan:

 • a.

  woningbouw in afwijking van ander gemeentelijk beleid;

 • b.

  het oprichten en/of gebruiken van een of meerdere hoofdgebouwen en eventuele bijbehorende bouwwerken (anders dan wonen) op één locatie;

 • c.

  het uitbreiden van een bestaand gebouw (niet zijnde woning), waarbij de bestemming niet wijzigt en de bestaande oppervlakte met minimaal 150 m² wordt uitgebreid;

 • d.

  het oprichten of uitbreiden en/ of gebruiken van bouwwerken, geen gebouw zijnde, hoger dan 6 meter of met een oppervlakte groter dan 50 m², met uitzondering van bouwwerken ten behoeve van nutsvoorzieningen, de waterhuishouding, het meten van de luchtkwaliteit, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het weg-, spoorweg-, water- of luchtverkeer of de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en kunstwerken;

 • e.

  het wijzigen van het gebruik van onbebouwde gronden, anders dan ten behoeve van het bouwen, indien dit niet past binnen ander gemeentelijk beleid.

Artikel 4 geen advies noodzakelijk

Advies van de gemeenteraad voor een aanvraag waarvoor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit van toepassing is, is niet nodig wanneer de in artikel 2 en 3 genoemde activiteiten past binnen kaderstellend beleid waarover reeds door de gemeenteraad is besloten.

Artikel 5 Intrekking oude regeling

De regeling Nadere regels van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen houdende regels inzake verklaringen van geen bedenkingen door de gemeenteraad zoals vastgesteld op 18 december 2018 wordt per datum van inwerkingtreding van onderhavige regeling ingetrokken.

Artikel 6 Overgangsrecht

Aanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze regeling en nog niet zijn afgehandeld, zullen worden afgehandeld op basis van de regeling die gold voor inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Artikel 8 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleid inzake adviesrecht voor de gemeenteraad van Amstelveen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.

De griffier,

Debby de Heus

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Bijlage 1 Kaart met gebiedsaanduiding

afbeelding binnen de regeling