Subsidieregeling Evenementen gemeente Heemskerk 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Evenementen gemeente Heemskerk 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Heemskerk 2020;

 • b.

  College: het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heemskerk;

 • c.

  Evenement: in afwijking van artikel 2.24 in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heemskerk wordt in het kader van deze subsidieregeling onder een evenement verstaan: een openbare, voor iedereen toegankelijke vertoning of gebeurtenis van kortdurende aard, primair gericht op beleving en vermaak, met een eenmalig of jaarlijks terugkerend karakter, die doelbewust wordt georganiseerd voor bezoek dan wel deelname door een relatief groot publiek. Bedrijfsfeesten, braderieën, kermissen, branche-activiteiten, belangenbehartiging, religieuze activiteiten, goede doelen, onderzoeken, fora en platforms, jubilea, dan wel activiteiten met een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter, zijn geen evenementen in het kader van deze subsidieregeling. Sporttoernooien en optredens die naar het oordeel van het college behoren tot de kernactiviteiten van de vereniging of organisatie, zijn evenmin een evenement in het kader van deze subsidieregeling.

 • d.

  Evenementensubsidie: subsidie verstrekt in het kader van deze subsidieregeling.

 • e.

  Organisator: de organisatie die integraal verantwoordelijk is voor de voorbereiding, uitvoering en bekostiging van een evenement.

 • f.

  Bezoeker: persoon die gericht een bezoek brengt aan een evenement, dan wel actief deelneemt aan de activiteit(en) binnen een evenement.

Artikel 2 Doelstelling

Deze subsidieregeling is bedoeld om het organiseren van evenementen op het gebied van kunst & cultuur, historie & erfgoed, sport & recreatie, toerisme & economie, natuur & landschap, en/of sociaal-maatschappelijk welbevinden financieel te ondersteunen, met als doel een bijzonder aantrekkelijke gemeente te zijn om in te wonen, werken en recreëren en daarbij de naamsbekendheid en het imago van Heemskerk te bevorderen.

Hoofdstuk 2 Nadere bepalingen organisator en categorie-indeling evenementen

Artikel 3 Nadere bepalingen organisator

Subsidie op basis van deze subsidieregeling wordt uitsluitend verstrekt aan de organisator van een evenement, indien de organisator:

 • a.

  Rechtspersoonlijkheid heeft en als stichting of vereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel;

 • b.

  is gevestigd in de gemeente Heemskerk, dan wel is gevestigd in de regio Kennemerland waarbij het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd volledig of grotendeels in Heemskerk plaatsvindt; en

 • c.

  zich ten doel stelt activiteiten zonder winstoogmerk te organiseren ten behoeve van de inwoners van- en bezoekers aan de gemeente Heemskerk.

Artikel 4 Categorie-indeling evenementen

Evenementen in het kader van deze subsidieregeling worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

 • a.

  Tot de categorie ‘Klein en eenvoudig evenement’ worden evenementen gerekend waarvan het (beoogd) aantal bezoekers minimaal 100 en maximaal 1000 personen bedraagt;

 • b.

  tot de categorie ‘Groot evenement’ worden evenementen gerekend waarvan het (beoogd) aantal bezoekers minimaal 1000 personen bedraagt.

Hoofdstuk 3 Subsidiecriteria evenementen

Artikel 5 Subsidiecriteria kleine en eenvoudige evenementen

Subsidie voor een klein en eenvoudig evenement zoals bedoeld in artikel 4 onder a. wordt uitsluitend verstrekt als naar het oordeel van het college aan alle onderstaande criteria wordt voldaan. Het evenement:

 • a.

  is primair gericht op het vermaken, informeren, activeren en/of laten deelnemen van de Heemskerkse inwoners, dan wel van een specifieke wijk of doelgroep in Heemskerk;

 • b.

  vindt plaats dan wel in belangrijke mate plaats in de gemeente Heemskerk;

 • c.

  heeft een positief effect op het imago van Heemskerk dan wel van de wijk waarin en waarvoor het evenement wordt georganiseerd;

 • d.

  draagt bij aan het welbevinden van en sociale verbinding tussen inwoners; en

 • e.

  beschikt - met inachtneming van de aangevraagde subsidie van de gemeente - over een sluitende begroting, waarin een specificatie van zowel alle geraamde kosten als alle verwachte inkomsten van het evenement zijn opgenomen.

Artikel 6 Subsidiecriteria grote evenementen

Subsidie voor een groot evenement zoals bedoeld in artikel 4 onder b. wordt uitsluitend verstrekt als naar het oordeel van het college aan de onderstaande criteria wordt voldaan. Het evenement:

 • a.

  is gericht op het vermaken, informeren, activeren en/of laten deelnemen van zowel inwoners van Heemskerk als een significant aantal bezoekers van elders;

 • b.

  heeft een gerichte communicatie-aanpak om zoveel mogelijk bezoekers van elders te bereiken;

 • c.

  vindt volledig dan wel in belangrijke mate plaats in de gemeente Heemskerk;

 • d.

  heeft een aantoonbaar positief effect op het toeristisch-recreatieve, cultuur-historische, natuur-landschappelijke, sportieve dan wel culturele imago van Heemskerk. Onder ‘aantoonbaar’ wordt hier verstaan: door de organisator expliciet en realistisch onderbouwd, zulks ter beoordeling door het college; en

 • e.

  beschikt - met inachtneming van de aangevraagde subsidie van de gemeente - over een sluitende begroting, waarin een specificatie van zowel alle geraamde kosten als alle verwachte inkomsten van het evenement zijn opgenomen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag, hoogte subsidie en verdeelcriteria

Artikel 7 Aanvraag evenementensubsidie en beslistermijn

 • 1. Met toepassing van artikel 12, lid 4 van de Algemene subsidieverordening moeten aanvragen in het kader van deze subsidieregeling elektronisch worden ingediend,

  • a.

   voor jaarlijks terugkerende evenementen uiterlijk op 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gaat plaatsvinden, en

  • b.

   voor eenmalige dan wel nieuwe evenementen uiterlijk 8 weken voorafgaand aan de datum waarop het evenement gaat plaatsvinden dan wel starten.

 • 2. Het indienen van de aanvraag kan uitsluitend door middel van het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente Heemskerk.

 • 3. Bij de aanvraag moet, naast de in te dienen gegevens zoals bepaald in artikel 11 lid 2 van de ASV, tevens het volledig door de organisator gevulde format Evenementensubsidie Heemskerk worden toegevoegd c.q. ge-upload. Een leeg format is te downloaden vanaf de website van de gemeente.

 • 4. Aanvragen die niet voldoen aan de vereisten in dit artikel worden - na geboden hersteltermijn van 2 weken - niet in behandeling genomen.

 • 5. Het college beslist op de aanvragen van subsidies voor jaarlijks terugkerende evenementen vóór 1 maart volgend op de aanvraag, en voor eenmalige dan wel nieuwe evenementen binnen 8 weken na de datum waarop de aanvraag is ingediend.

Artikel 8 Doel en hoogte evenementensubsidie

 • 1. Subsidie wordt verleend als bijdrage in de directe organisatie- en promotiekosten van het evenement, een en ander op basis van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting van kosten en inkomsten van het evenement. Hierbij moet door de aanvrager worden aangetoond dat de aangevraagde subsidie noodzakelijk is om het evenement financieel mogelijk te maken.

 • 2. De hoogte van de subsidie voor een ‘klein en eenvoudig evenement’ wordt bepaald op maximaal 50% van de totale kosten van het evenement, tot een maximum van € 2.750,-.

 • 3. De hoogte van de subsidie voor een ‘groot evenement’ wordt bepaald op maximaal 50% van de totale kosten van het evenement, tot een maximum van € 16.500,-.

 • 4. Sponsoring in natura kunnen tot de inkomsten van een evenement worden gerekend, indien en voor zover deze sponsoring in euro’s is gekwantificeerd en in de inkomstenbegroting van het evenement is opgenomen. De inzet van vrijwilligers wordt niet gerekend tot sponsoring zoals bedoeld in deze bepaling.

 • 5. Het college kan afwijken van de percentages in lid 2 en 3 indien het evenement waarvoor de subsidie is aangevraagd volkomen nieuw is en nog niet eerder in de gemeente Heemskerk heeft plaatsgevonden, een en ander ter beoordeling van te college.

 • 6. Het college kan bij het verstrekken van de subsidie nadere eisen stellen aan de voor het evenement te hanteren toegangs- en/of deelnemerstarieven.

Artikel 9 Verdeelcriteria

 • 1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, vindt het toekennen van de evenementensubsidies plaats op volgorde van het tijdstip waarop de subsidieaanvragen via het webformulier op de gemeentelijke website zijn ingediend en voldoen aan alle vereisten in artikel 7.

 • 2. Indien en voor zover het toekennen van evenementensubsidies, op volgorde zoals bedoeld in lid 1, leidt tot overschrijding van de door de gemeenteraad van Heemskerk voor deze subsidieregeling vastgestelde subsidieplafond(s), worden deze subsidies op grond van artikel 4:25, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geweigerd.

Hoofdstuk 5 Weigeringsgronden

Artikel 10 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 van de Algemene Subsidieverordening wordt de evenementensubsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de aanvrager niet voldoet aan het bepaalde in artikel 3;

 • b.

  niet wordt voldaan aan de subsidiecriteria in artikel 5 respectievelijk artikel 6; of

 • c.

  de organisator ten tijde van het plaatsvinden van het evenement niet in het bezit is of naar redelijke verwachting niet in het bezit zal zijn van alle benodigde vergunningen, ontheffingen en/of vrijstellingen op onder andere het gebied van de openbare orde en veiligheid.

Hoofdstuk 6 Verantwoording en vaststelling

Artikel 11 Verantwoording en vaststelling kleine en grote evenementen

 • 1. Eenmalige en jaarlijkse kleine evenementen, zoals beschreven in artikel 4a, worden tegelijk met de toekenning ambtshalve vastgesteld.

 • 2. In afwijking van het bepaalde in artikel 20 lid 1 (ASV) moeten alle organisatoren van eenmalige en jaarlijkse grote evenementen, zoals beschreven in artikel 4b, een aanvraag tot vaststelling indienen, voor zover zij een evenementensubsidie hebben ontvangen van €2.750,-. of hoger.

 • 3. De bepalingen in artikelen 21 respectievelijk 23 (ASV) overeenkomstig zijn hierbij van toepassing, waarbij in het inhoudelijke verslag in ieder geval een opgave moet worden verstrekt van het aantal getelde bezoekers/deelnemers dan wel een waarheidsgetrouwe inschatting daarvan.

 • 4. Het college kan op basis van de aangeleverde subsidieverantwoording de subsidie lager vaststellen, indien de gerealiseerde inkomsten en/of uitgaven meer dan 10% afwijken van hetgeen er was begroot in de subsidieaanvraag.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 12 Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, of toepassing daarvan niet overeenkomt met de bedoeling van deze regels, beslist het college.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een artikel of meerdere artikelen van deze subsidieregeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang van de aanvrager of subsidieontvanger, leidt tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 november 2023. Hiermee wordt de subsidieregeling Evenementen gemeente Heemskerk 2022 per deze datum ingetrokken.

Artikel 15 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als:

‘Subsidieregeling Evenementen 2023’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders van 17 oktober 2023.

burgemeester en wethouders van Heemskerk,

de secretaris,

de burgemeester,

Algemene en hoofdstukgewijze toelichting

Algemene toelichting

Algemeen subsidiekader

De algemene kaders voor de subsidieverstrekking in Heemskerk zijn door de gemeenteraad vastgelegd in de Algemene subsidieverordening (ASV). Het gaat daarbij om de algemene bepalingen over onder andere het aanvragen, verstrekken, betalen, verantwoorden en vaststellen van door het college te verstrekken subsidies. De ASV vormt daarmee de Heemskerkse invulling van de wettelijke subsidiekaders zoals vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Naast het juridisch kader van de ASV stelt de gemeenteraad ook de beleidsinhoudelijke (de beleidsplannen) en de financiële kaders (de gemeentebegroting) vast voor de subsidieverstrekking. Met deze drie kaders bepaalt de raad voor welke beleidsdoeleinden, welke middelen beschikbaar zijn en via welke regels deze middelen voor subsidie kunnen worden ingezet door het college.

Het verstrekken van subsidies is dan ook een van de uitvoeringsinstrumenten van het college om de door de raad vastgelegde beleidsdoelen en maatschappelijke effecten, samen met de subsidie ontvangende organisaties, te realiseren. Om dat uitvoeringsinstrument gericht en effectief te kunnen inzetten, heeft de raad in de ASV (artikel 3, lid 2) bepaald dat het college nadere subsidieregels, ofwel subsidieregelingen, kan vaststellen. Deze subsidieregelingen bevatten de nadere uitwerking binnen de door de raad bepaalde kaders voor een specifiek beleidsterrein, waarin onder andere de te subsidiëren activiteiten, doelgroepen en de verdeling van de door de raad in de begroting opgenomen subsidiemiddelen nader worden omschreven.

Evenementensubsidies

Het verstrekken van evenementensubsidies op basis van deze subsidieregeling is bedoeld om het organiseren van evenementen op het gebied van kunst & cultuur, historie & erfgoed, sport & recreatie, toerisme & economie, natuur & landschap, en/of sociaal-maatschappelijk welbevinden financieel te ondersteunen, met als doel een bijzonder aantrekkelijke gemeente te zijn om in te wonen, werken en recreëren en daarbij de naamsbekendheid en het imago van Heemskerk te bevorderen.

Toelichting per hoofdstuk

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk zijn de begripsomschrijvingen en het doel van de subsidieregeling opgenomen. De omschrijving van het begrip evenementen wijkt af van de omschrijving in de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Heemskerk en de Beleidsregels Evenementen 2019 die beide gericht zijn op de openbare orde en veiligheid. Omdat niet alle evenementen die voor het publiek toegankelijk zijn in aanmerking komen voor een subsidie in het kader van deze regeling.

Hoofdstuk 2 Nadere bepalingen organisator en categorie-indeling evenementen

In dit hoofdstuk is geregeld welke organisaties in aanmerking kunnen komen voor een subsidie van een evenement. Zo is bepaald dat de subsidies in het kader van deze regeling expliciet zijn bedoeld voor stichtingen of verenigingen die gevestigd zijn in Heemskerk dan wel gevestigd zijn in de regio Kennemerland waarbij het evenement waarvoor subsidie wordt aangevraagd volledig of grotendeels in Heemskerk plaatsvindt en zich ten doel stelt activiteiten zonder winstoogmerk te organiseren ten behoeve van de inwoners van- en bezoekers aan de gemeente Heemskerk.

Ook worden in dit hoofdstuk twee categorieën evenementen onderscheiden op basis van het beoogd aantal bezoekers: klein en eenvoudig evenement (100-1000 bezoekers) en groot evenement (minimaal 1000 bezoekers). Met deze indeling is aansluiting gezocht bij de indeling in de Beleidsregels Evenementen 2019 die gericht is op de openbare orde en veiligheid omtrent evenementen. In het volgende hoofdstuk worden de twee categorieën nader toegelicht.

Hoofdstuk 3 Subsidiecriteria evenementen

In dit hoofdstuk is geregeld welke criteria het college stelt aan evenementen die in aanmerking willen komen voor een subsidie. Voor de twee categorieën stelt het college deels andere criteria. Reden hiervoor is dat een klein en eenvoudig evenement vaak lokaal gericht is op de inwoners van Heemskerk. Van een groot evenement verwacht het college dat zij ook een significant aantal bezoekers van elders trekt. Om dit te bereiken wordt aan grote evenementen ook de voorwaarde gesteld dat zij een gerichte communicatieaanpak hebben. Afhankelijk van de grootte van het evenement moet de aanvrager tevens aantonen welk effect het evenement heeft op Heemskerk. Een klein en eenvoudig evenement moet een positief effect hebben op het imago van Heemskerk dan wel van de wijk waarin en waarvoor het evenement wordt georganiseerd. Ook moet het evenement bijdragen aan het welbevinden van en sociale verbinding tussen inwoners. Van grote evenementen wordt verwacht een positief effect te hebben op het toeristisch-recreatieve, cultuur-historische, natuur-landschappelijke, sportieve dan wel culturele imago van Heemskerk. Van de aanvragers van beide categorieën geldt dat zij een sluitende begroting moet hebben. Een aanvrager komt pas in aanmerking voor een subsidie als de aanvrager naar het oordeel van het college voldoet aan de geldende criteria uit dit hoofdstuk.

Hoofdstuk 4 Aanvraag, hoogte subsidie en verdeelcriteria

In het artikel 7 van hoofdstuk 4 wordt uiteengezet hoe en wanneer een subsidieaanvraag in het kader van deze subsidieregeling kan worden aangevraagd. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen eenmalige dan wel nieuwe evenementen en jaarlijks terugkerende evenementen. Voor aanvragen van jaarlijks terugkerende evenementen is 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het evenement gaat plaatsvinden gekozen. Dit wijkt af van de Algemene subsidieverordening. De reden hiervoor is dat een evenement geen doorlopende activiteit is die standaard in januari begint. Door de deadline op 31 december te zetten hebben de organisatoren van evenementen meer tijd om hun aanvraag en begroting rond te krijgen. Voor een eenmalige subsidieaanvraag voor een evenement geldt het termijn van 8 weken voorafgaand aan het evenement. Dit komt overeen met de Algemene subsidieverordening.

In artikel 8 zijn regels opgenomen over onder andere de hoogte van de subsidie. De hoogte van de subsidie voor een ‘klein en eenvoudig evenement’ wordt bepaald op maximaal 50% van de totale kosten van het evenement, tot een maximum van € 2.750,-. De hoogte van de subsidie voor een ‘groot evenement’ wordt bepaald op maximaal 50% van de totale kosten van het evenement, tot een maximum van € 16.500,-. Dit percentage vloeit voort uit het uitgangspunt dat elk evenement een substantieel deel van de eigen inkomsten moet kunnen opbrengen. De opgenomen maximum bedragen vloeien voort uit de ervaring van de afgelopen jaren en de beschikbare middelen uit de gemeentebegroting. Sponsoring in natura kunnen tot de inkomsten van een evenement worden gerekend, indien en voor zover deze sponsoring in euro’s is gekwantificeerd en in de inkomstenbegroting van het evenement is opgenomen. De inzet van vrijwilligers wordt niet gerekend tot sponsoring zoals bedoeld in deze bepaling.

In artikel 9 zijn verdeelcriteria opgenomen voor het toekennen van evenementensubsidies. Reden hiervoor is omdat de kans reëel is dat de beschikbare budgetten voor evenementen worden overvraagd. In dat geval zullen er keuzes moeten worden gemaakt en aanvragen worden afgewezen. En dat gebeurt op grond van dit artikel.

Hoofdstuk 5 Weigering en herziening

In artikel 10 zijn weigeringsgronden opgenomen voor subsidieaanvragen in het kader van deze subsidieregeling. Hierbij wordt vooral aansluiting gezocht bij wat in de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening staat. Daarnaast zijn er enkele regels opgenomen die relateren aan de criteria opgenomen in deze regeling.

Hoofdstuk 6 Verantwoording en vaststelling

In artikel 11 zijn verantwoording en vaststelling kleine en grote evenementen opgenomen voor verstrekte evenementensubsidies. De subsidie aan kleine evenementen wordt tegelijk met de toekenning ambtshalve vastgesteld. Dit gaat om subsidies tot maximaal € 2.750,-. De subsidie van grote evenementen wordt achteraf vastgesteld, indien de subsidie voor het evenement hoger is dan €2.750,-. Met de bepaling in lid 4 heeft het college een mogelijkheid om aan de hand van de opgave van het aantal bezoekers en werkelijke kosten en inkomsten te beoordelen of de hoogte van de verleende subsidie in voldoende mate aansluit bij het feitelijk gerealiseerde aantal bezoekers dan wel inkomsten en uitgaven.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Geen toelichting.