Openstellingsbesluit subsidie stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023

Geldend van 25-10-2023 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 2.1 en 2.2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland;

Overwegende dat het wenselijk is om gastvrij en beleefbaar water te stimuleren, te werken aan een slim, aantrekkelijk en veilig waternetwerk van hoge kwaliteit en te werken aan een goede balans tussen waterrecreatie en natuur en milieu door groene, duurzame waterrecreatie te stimuleren.

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  WA-verzekeringsbewijs: bewijs van verzekering voor schade die aangericht wordt door de eigenaar en van de bestuurder aan derden;

 • c.

  Srsg: Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor de ombouw van recreatie- en pleziervaartuigen van fossiel aangedreven ingebouwde motoren naar accu-elektrisch aangedreven ingebouwde motoren.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

 • 3. De activiteit, bedoeld in het eerste lid, draagt bij aan de transitie naar een schone en duurzame waterrecreatie in Zuid-Holland.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere booteigenaren.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de ombouw, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is uitsluitend beschikbaar voor inbouwmotoren;

 • b.

  de boot heeft een vaste ligplaats in de provincie Zuid-Holland;

 • c.

  de eigenaar van de boot heeft een vaste woonplaats in de provincie Zuid-Holland;

 • d.

  de ombouw, bedoeld in artikel 2, eerste lid, is uiterlijk binnen 6 maanden na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening gerealiseerd.

Artikel 5 Aanvraagvereisten

 • 1. Naast de gegevens die ingevolge het aanvraagformulier, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Asv, worden verstrekt, bevat de aanvraag in elk geval:

  • -

   het WA-verzekeringsbewijs van de om te bouwen boot, met in ieder geval de naam en het adres van de eigenaar en de ligplaats van de boot;

  • -

   een foto van de 0-situatie;

  • -

   een offerte van de ombouw.

 • 2. Per aanvrager kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

Artikel 6 Aanvraagperiode

 • 1. Subsidieaanvragen worden ingediend vanaf 16 november 2023.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 31 mei 2024 wordt ontvangen.

Artikel 7 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid bedraagt € 100.000,00;

Artikel 8 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid bedraagt 25% van de kosten van de offerte van de ombouw met een maximum van € 4.000,00.

Artikel 9 Verdelingswijze

 • 1. Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag aangevuld en gecompleteerd is als bedoeld in artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3. Wordt het subsidieplafond op enige dag overschreden, dan wordt de volgorde van binnenkomst van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen bepaald door middel van loting, waarbij:

  • a.

   de eerst getrokken aanvraag als hoogste wordt gerangschikt;

  • b.

   de hoogst gerangschikte aanvraag het eerst in aanmerking komt voor subsidie;

  • c.

   subsidie wordt verdeeld over opeenvolgende aanvragen die volledig gehonoreerd kunnen worden.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen de kosten voor de uitvoering van de activiteit voor subsidie in aanmerking.

Artikel 11 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de boot of verzekering op naam staat van een onderneming;

 • b.

  subsidie wordt aangevraagd voor de aanschaf van nieuwe elektrische boten;

 • c.

  subsidie wordt aangevraagd voor de ombouw van buitenboordmotoren;

 • d.

  subsidie wordt aangevraagd voor de ombouw naar parallel-hybride motoren.

Artikel 12 Verantwoording

In afwijking van artikel 1.4, eerste lid, van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid toont de subsidieontvanger desgevraagd aan dat de activiteiten zijn verricht door middel van een foto van de eindsituatie.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 14 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 juli 2025, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 15 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie stimuleren elektrisch varen 2023

Ondertekening

Den Haag, 10 oktober 2023

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

drs. M.J.A. van Bijnen MBA , secretaris

drs. J.N. Baljeu, plv. voorzitter

Toelichting

Algemeen

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren. Het ontstaan van Zuid-Holland is onlosmakelijk verbonden met het water. Als natuurlijke verbinder van stad en land levert het vaarwegennetwerk met zijn waterfronten een belangrijke bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat van Zuid-Holland. De provinciale “Startnotitie Sport en Recreatie” vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid waarin de focus wordt gelegd op het faciliteren en stimuleren van bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en te sporten. Dit is goed voor de gezondheid en vitaliteit van de Zuid-Hollandse inwoners - gericht op het behouden en/of bereiken van een goede sociale/mentale en fysieke gezondheid.

Ook de beleving van het water draagt bij aan gezonde en gelukkige bewoners en bezoekers van Zuid-Holland. Voor het realiseren van de ambities van de startnotitie Sport & Recreatie, waaronder voor waterrecreatie, zijn financiële middelen beschikbaar gesteld voor 2023. Subsidies kunnen onder andere worden verleend via de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland.

Het provinciaal beleid rondom waterrecreatie is gebaseerd op drie belangrijke speerpunten:

 • Speerpunt 1 - Gastvrij en Beleefbaar water Het stimuleren van de gastvrijheidseconomie langs het water, langer verblijf op het water en beleefbare vaarroutes langs aantrekkelijke bestemmingen. Dit door het vergroten van de bekendheid van de waterrecreatieve kwaliteiten (onder andere door en het aanbieden van producten en arrangementen) en mogelijkheden en het ontwikkelen van een hoogwaardig vaarnetwerk met meer publieke aanlegvoorzieningen zoals passantenplekken, ankerboeien, etc., beleefbare plekken langs het water en aantrekkelijke jachthavens.

 • Speerpunt 2 - Smart Waternetwerk Het werken aan een slim, aantrekkelijk en veilig vaarnetwerk van hoge kwaliteit, toegankelijk voor alle typen waterrecreanten. Goed vaarweg- en nautisch beheer, afstemmen van de bedieningstijden en het oplossen van knelpunten in vaarroutes dragen hieraan bij. Nieuwe schakels zorgen voor een robuust en fijnmaziger vaarnetwerk.

 • Speerpunt 3 - Groene Waterrecreatie Het werken aan een goede balans tussen waterrecreatie en natuur en milieu is belangrijk, onder andere door het uitbreiden van het kanoroutenetwerk en maatregelen ten behoeve van (stimuleren van) het elektrisch varen.

Deze subsidieregeling voor het stimuleren van het elektrisch varen wordt beschikbaar gesteld via het Openstellingsbesluit subsidie Stimuleren elektrisch varen Zuid-Holland 2023 dat is vastgesteld op 10 oktober 2023. Deze subsidieregeling ‘stimuleren elektrisch varen’ moet inspringen in de behoefte om de transitie van fossiel aangedreven motoren naar elektrisch verder aan te jagen. Dit openstellingsbesluit valt onder hoofdstuk 2 van de Subsidieregeling recreatie, sport en gezondheid Zuid-Holland. Dit nieuwe openstellingsbesluit is uitwerking van speerpunt 3 Groene Waterrecreatie. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de subsidievereisten die in artikel 4 van dit openstellingsbesluit genoemd staan.

Ten aanzien van artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Deze subsidie wordt verstrekt ten behoeve van de ombouw van fossiel aangedreven ingebouwde motoren naar accu-elektrisch aangedreven ‘ingebouwde’ motoren van recreatie/plezier vaartuigen zoals sloepjes en (kleine) motorboten. De regeling betreft hier de ombouw naar alleen een elektromotor op de schroefas, aangedreven door accu’s en opgeladen zijn aan de wal.

Ten aanzien van artikel 5 Aanvraagvereisten

De aanvrager vraagt via DigiD bij de provincie de subsidie aan. Hiervoor moet het aanvraagformulier worden ingevuld en helder worden gemaakt dat de eigenaar in Zuid-Holland woont en de boot een Zuid-Hollandse jachthaven als ligplaats heeft, een ligplaats aan huis heeft, of een ligplaats aan een gemeentekade. Dit kan door het meesturen van een kopie van het WA-verzekeringsbewijs van de om te bouwen boot, met in ieder geval de naam en het adres van de eigenaar en de ligplaats van de boot.

Ook worden heldere foto’s gemaakt voor de boot in de 0-situatie, dus met een fossiele aandrijfmotor. De uitvoering kan steekproefsgewijs worden gecontroleerd en daarbij moet dan een foto worden meegestuurd van de ombouw met de nieuwe elektrisch aangedreven inbouwmotor. Tot slot wordt vooraf meegestuurd een offerte op naam (van eigenaar en boot) van de ombouw van een erkend bedrijf.