Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dijk en Waard

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dijk en Waard

Zaaknummer: 0000627871

De raad van de gemeente Dijk en Waard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 september 2023;

gelet op het voorstel van het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Zaffier van 3 juli 2023;

gelet op artikel 2, derde lid, van de Wet sociale werkvoorziening;

gezien het advies van de Wsw cliëntenraad van Zaffier;

overwegende dat de gemeenteraad regels moet stellen over de wijze waarop Wsw geïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering van deze wet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

‘Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dijk en Waard’.

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 1. In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   Belangenorganisaties: organisaties die de belangen van cliënten of mede de belangen van cliënten behartigen;

  • b.

   Cliënten: personen die een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de wet vervullen bij Zaffier alsmede personen met een indicatiestelling als bedoeld in artikel 11, eerste lid van de wet, alsmede hun wettelijk vertegenwoordigers;

  • c.

   Cliëntenraad: adviesorgaan dat is samengesteld uit cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties;

  • d.

   Selectiecommissie: commissie die belast is met het doen van voordrachten voor de benoeming van cliënten in de cliëntenraad.

  • e.

   Wet: de Wet sociale werkvoorziening

  • f.

   Zaffier: het openbaar lichaam Zaffier

 • 2. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet sociale werkvoorziening, de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet.

Artikel 2. Taakstelling cliëntenraad

De cliëntenraad heeft tot taak om desgevraagd of uit eigen beweging Zaffier te adviseren over alle aangelegenheden van beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering die betrekking hebben op het terrein van de wet en van invloed zijn op de positie van de cliënten.

Artikel 3. Samenstelling cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven en een maximum van vijftien leden.

 • 2. De cliëntenraad is samengesteld uit cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers en vertegenwoordigers van de belangenorganisaties. De samenstelling van de cliëntenraad vormt zoveel mogelijk een afspiegeling van het cliëntenbestand.

 • 3. De meerderheid van het aantal leden van de cliëntenraad bestaat uit cliënten.

 • 4. De leden verrichten hun werkzaamheden zonder last, maar voeren voor zover van toepassing wel ruggespraak met hun achterban.

Artikel 4. Voordracht en benoeming leden

 • 1. De leden van de cliëntenraad worden door Zaffier op voordracht van de selectiecommissie benoemd.

 • 2. De vertegenwoordigers van de belangenorganisaties worden voorgedragen door die organisaties.

 • 3. De leden van de cliëntenraad worden, behoudens tussentijds aftreden, voor de duur van een periode van vier jaar benoemd en zijn maximaal één keer herbenoembaar.

Artikel 5. Ambtelijk secretaris

 • 1. Zaffier stelt een ambtenaar aan als ambtelijk secretaris om te waarborgen dat de cliëntenraad in staat is haar werk naar behoren te voldoen. De ambtelijke secretaris maakt geen deel uit van de cliëntenraad.

 • 2. Tot de taken van de ambtelijke secretaris behoren:

  • a.

   het peilen van de meningen;

  • b.

   het coördineren van het overleg tussen de cliëntenraad en Zaffier;

  • c.

   het bewaken van de voortgang en de afhandeling van de adviezen van de cliëntenraad aan Zaffier;

  • d.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van de cliëntenraad, opdat deze zijn taak op een goede wijze kan vervullen.

Artikel 6. Overleg tussen Zaffier en de cliëntenraad

Zaffier heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de cliëntenraad. Extra overleggen vinden plaats in overleg.

Artikel 7. Taken van de cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd aan Zaffier en behartigt op deze wijze de belangen van de cliënten.

 • 2. Initiatiefrecht

  • a.

   De cliëntenraad heeft de bevoegdheid alle aangelegenheden die het beleid en de uitvoering van de wet raken in de overleggen met Zaffier aan de orde te stellen;

  • b.

   De cliëntenraad heeft het recht over alle aangelegenheden als genoemd in artikel 2 van deze verordening, verbetervoorstellen te doen.

 • 3. Adviesrecht

  • a.

   De cliëntenraad wordt tijdig betrokken bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid en bij het opstellen van de vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie.

  • b.

   Als Zaffier afwijkt van het advies van de cliëntenraad, wordt de cliëntenraad daarvan schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 weken in kennis gesteld;

 • 4. De cliëntenraad adviseert niet over:

  • a.

   de uitvoering van wettelijke voorschriften als er voor die uitvoering geen ruimte voor eigen beleid is gelaten;

  • b.

   onderwerpen met betrekking tot de salariëring van de via de Wsw geplaatste werknemer;

  • c.

   onderwerpen van interne organisatie, voor zover deze geen aanwijsbare gevolgen hebben voor de dienstverlening aan de cliënten;

  • d.

   klachten, bezwaar- en beroepschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben; en de bedrijfsvoering van Zaffier. Hiervoor heeft Zaffier een ondernemingsraad conform de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 8. Werkwijze cliëntenraad

 • 1. De cliëntenraad stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen op.

 • 2. De vergaderingen van de cliëntenraad zijn openbaar. De cliëntenraad kan besluiten tot het houden van een besloten vergadering.

 • 3. De cliëntenraad heeft het recht zijn advisering af te stemmen met adviesorganen van de gemeenten.

 • 4. De cliëntenraad stelt jaarlijks voor 1 december een werkplan en voor 28 februari een jaarverslag en jaarrekening op. In het jaarverslag zijn ten minste de in het afgelopen jaar door de cliëntenraad gegeven (gevraagde en ongevraagde) adviezen opgenomen.

 • 5. De samenwerking tussen Zaffier en de cliëntenraad wordt jaarlijks geëvalueerd en eventueel wordt de verordening daarop aangepast of gewijzigd.

Artikel 9. Informatievoorziening

 • 1. Zaffier draagt zorg voor een goede en tijdige informatievoorziening aan de cliëntenraad met betrekking tot zaken die tot het taakgebied van de cliëntenraad behoren.

 • 2. Indien de cliëntenraad aan Zaffier verzoekt om de informatie in braille of in grootletterschrift aan te leveren, dan zal zij daaraan voldoen.

 • 3. De cliëntenraad Wsw krijgt tijdig, spontaan en op verzoek alle informatie die hij voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft.

 • 4. Nadat Zaffier een besluit heeft genomen over onderwerpen waarover de cliëntenraad advies heeft uitgebracht, ontvangt de cliëntenraad binnen 8 weken een terugkoppeling.

Artikel 10. Facilitering van de cliëntenraad

 • 1. Door Zaffier wordt aan de cliëntenraad jaarlijks een budget beschikbaar gesteld, nadat de cliëntenraad daartoe voor 1 september in het voorafgaande jaar een begroting heeft ingediend. Kosten worden alleen vergoed voor zover deze zijn opgenomen in de begroting en ook daadwerkelijk zijn gemaakt. De gemaakte kosten moet de cliëntenraad aannemelijk maken door middel van het voeren van een boekhouding en het opstellen van een jaarrekening.

 • 2. In de begroting kunnen in ieder geval de volgende kosten worden opgevoerd:

  • a.

   onkostenvergoeding van de vrijwilligers;

  • b.

   vergoeding speciale voorzieningen in verband met handicap, zoals een ringleiding, speciale leesvormen, doventolk;

  • c.

   vergoeding voor deskundigheidsbevordering;

  • d.

   aanschaf van documentatie, literatuur en vaktijdschriften;

  • e.

   middelen voor inschakelen van eigen (professionele) ondersteuning, inhoudelijk en organisatorisch;

  • f.

   faciliteiten voor kantoorkosten, correspondentie, telefoon, computergebruik, internetaansluiting;

  • g.

   faciliteiten voor overleg met, en activering van de achterban;

  • h.

   faciliteiten voor het verzorgen van voorlichting en public relations;

  • i.

   faciliteiten voor overleg en afstemming met andere adviesraden, zoals de WMO adviesraad en de cliëntenadviesraad Zaffier

  • j.

   reiskosten.

 • 3. Zaffier draagt er zorg voor dat noodzakelijke faciliteiten aan de cliëntenraad beschikbaar worden gesteld om te bewerkstelligen dat de cliëntenraad naar behoren invulling kan geven aan zijn functie.

 • 4. Deelnemers aan de cliëntenraad en de voorzitter kunnen voor hun werk in de cliëntenraad aanspraak maken op een forfaitaire onkostenvergoeding.

 • 5. De forfaitaire onkostenvergoeding bestaat voor de leden en de voorzitter uit een bedrag per bijgewoonde reguliere bijeenkomst.

 • 6. Reiskosten, die gemaakt worden voor werkzaamheden voor de cliëntenraad die buiten het werkgebied van Zaffier vallen worden vergoed conform de hiervoor geldende gemeentelijke richtlijnen.

Artikel 11. Wijziging en intrekking van de verordening

Wijziging of intrekking van deze verordening kan alleen plaatsvinden nadat de cliëntenraad daarover is gehoord.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Zaffier kan in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheid van overwegende aard leidt.

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2024.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: als ‘Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening gemeente Dijk en Waard’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van Dijk en Waard van 10 oktober 2023

De griffier,

M. Horjus

De voorzitter,

M.F. Poorter

TOELICHTING

Artikel 1

Selectiecommissie: De Cliëntenraad benoemt uit haar midden een selectiecommissie bestaande uit maximaal 4 personen

Artikel 2

Hier is de algemene taakstelling van de Cliëntenraad omschreven.

Artikel 4

Zaffier stelt de cliëntenraad in, welke dan functioneert binnen het beleidsterrein van de Wsw en die zich ten doel stelt om de belangen te behartigen van de in de gemeenten woonachtige burgers met een indicatie voor de Wsw en de Wsw gerechtigden.

Artikelen 5 tot en met 8

Deze artikelen geven de beleidsterreinen aan waarbij de cliëntenraad wordt betrokken. De aspecten van het beleid (op de genoemde terreinen) waarbij de cliëntenraad wordt betrokken zijn:

 • a.

  de voorbereiding van het beleid: in ieder geval bij het opstellen van de hoofdlijnen van dit beleid

 • b.

  de uitvoering van het beleid;

 • c.

  de evaluatie van het beleid: in ieder geval bij het opstellen van vragen die ten grondslag liggen aan de evaluatie

Daarnaast wordt aangegeven op welke wijze de cliëntenparticipatie in de praktijk wordt vormgegeven, met uitzondering van het ter beschikking stellen van middelen. Dit laatste is geregeld in artikel 10.

Artikel 8

lid 3: Adviesorganen van de gemeenten

Dit zijn bijvoorbeeld de cliëntenadviesraad Zaffier of de Adviesraden sociaal domein van de BUCH gemeenten

lid 4: Werkplan

Dit is de leidraad voor het komende begrotingsjaar. Hierin staat aangegeven waar de cliëntenraad zich mee bezig houdt. Bijvoorbeeld: de taken, het samenwerken met andere organisaties, contacten met de achterban, adviesaanvragen, deskundigheidsbevordering.

Artikel 9

Hier is opgenomen de verplichting tot het tijdig informeren van de cliëntenraad.

Zaffier wordt opgedragen om de cliëntenraad te voorzien van de voor de uitoefening van hun taak benodigde informatie. Zaffier bepaalt zelf de wijze waarop dit gebeurt.

Artikel 10

Zaffier stelt de cliëntenraad middelen ter beschikking voor een adequate uitoefening van hun taken in het kader van deze verordening. Daartoe dient de cliëntenraad jaarlijks een werkplan en een begroting in te dienen.