Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de advisering over aanvragen om schadevergoeding ter voorbereiding van de besluitvorming (Procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht Edam-Volendam 2022)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

Verordening van de raad van de gemeente Edam-Volendam regelende de advisering over aanvragen om schadevergoeding ter voorbereiding van de besluitvorming (Procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht Edam-Volendam 2022)

De raad van de gemeente Edam-Volendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 april 2022;

gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet, titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 15.1 van de Omgevingswet;

b e s l u i t:

vast te stellen de Procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht gemeente Edam-Volendam 2022.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  aanvrager: de indiener van een in artikel 2 bedoelde aanvraag;

 • 2.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 • 3.

  gemeente: de gemeente Edam-Volendam;

 • 4.

  raad: de raad van de gemeente Edam-Volendam

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze verordening is van toepassing op aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 4:126, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waarvan aanvrager stelt dat deze veroorzaakt wordt door een door een bestuursorgaan van deze gemeente genomen besluit als bedoeld in artikel 15.1 van de Omgevingswet.

Artikel 3. Heffen recht

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag om schadevergoeding wordt een recht van € 300,- geheven.

Artikel 4. Aanvraag

De aanvrager van schadevergoeding maakt gebruik van een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 5. Adviescommissie

 • 1. Het college wint slechts advies in bij een adviescommissie voor zover dat naar zijn oordeel noodzakelijk is om op de aanvraag om schadevergoeding te kunnen beslissen.

 • 2. Advies als bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval niet ingewonnen als:

  • a.

   de aanvraag naar het oordeel van het college kennelijk ongegrond is, omdat zich kennelijk een weigeringsgrond voordoet als bedoeld in artikel 4:126, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

  • b.

   de schade kennelijk niet kan worden toegerekend aan een door het college of de raad genomen besluit of verrichte handeling;

  • c.

   de aanvraag naar het oordeel van het college voldoende gelijkenis vertoont met andere aanvragen waarvoor al advies is uitgebracht; of,

  • d.

   naar het oordeel van het college in de gemeentelijke organisatie voldoende deskundigheid voor de beoordeling van de aanvraag aanwezig is.

 • 3. Een adviescommissie bestaat uit een of meer deskundigen. De voorzitter dan wel enig lid van de adviescommissie maakt geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

 • 4. Een adviescommissie kan worden benoemd als:

  • a.

   vaste commissie, waarbij de leden door het college voor een termijn van maximaal vier jaar worden benoemd met de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal vier jaar; of,

  • b.

   tijdelijke commissie voor advisering met betrekking tot een of meer aanvragen, door het college dat de aanvragen behandelt.

 • 5. De adviescommissie is een adviescommissie als bedoeld in artikel 4:130 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 6. Procedure

 • 1. Als advies wordt ingewonnen bij een adviescommissie, informeert het college de aanvrager en belanghebbenden.

 • 2. Bij de toepassing van de artikelen 4:7 en 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht wordt naast de aanvrager voor zover van toepassing betrokken:

  • a.

   degene die de activiteit verricht en met wie een overeenkomst als bedoeld in artikel 13.3c, eerste lid, van de Omgevingswet is gesloten; en,

  • b.

   als sprake is van een schadeveroorzakend besluit naar aanleiding van een aanvraag, zoals geregeld in artikel 13.3d van de Omgevingswet, de aanvrager van dat besluit of degene die de toegestane activiteit verricht, tenzij:

   • 1°.

    de schadevergoeding redelijkerwijze voor rekening behoort te blijven van het bestuursorgaan, of

   • 2°.

    de schadevergoeding voldoende op een andere manier is verzekerd.

Artikel 7. Uitbetaling

Bij geheel of gedeeltelijke toewijzing van een aanvraag om schadevergoeding, wordt de toegewezen schadevergoeding uiterlijk betaald bij het onherroepelijk worden van het besluit op de aanvraag.

Artikel 8. Aanvraag voorschot

Het college kan, vooruitlopend op de beslissing op een aanvraag om schadevergoeding, een voorschot verlenen als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat een verplichting tot betaling zal worden vastgesteld.

Artikel 9. Inwerkingtreding titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht

Voor zover deze verordening verwijst naar enig artikel uit titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht dat nog niet in werking is getreden, is de inhoud van dat artikel zoals gepubliceerd in Staatsblad 2013, 50, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Intrekking oude regeling

De Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Edam-Volendam 2016 wordt ingetrokken.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Procedureverordening advisering nadeelcompensatie omgevingsrecht gemeente Edam-Volendam 2022.

Ondertekening

Aldus besloten door de gemeenteraad van

Edam-Volendam in zijn openbare vergadering

d.d. 19 mei 2022,

de griffier,

mr. M. van Essen.

de voorzitter,

L.J. Sievers.