Verordening fractieondersteuning 2023

Geldend van 24-10-2023 t/m 18-07-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2023

Intitulé

Verordening fractieondersteuning 2023

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA,

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta van 22-8-2023;

gehoord het advies van de Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH) van 8-9-2023;

overwegende dat:

 • -

  de verordeningen dienen te worden aangepast aan de huidige inzichten en wet- en regelgeving;

 • -

  de VV op 20 september een amendement op dit voorstel heeft aangenomen.

gelet op:

 • -

  artikel 77 Waterschapswet;

BESLUIT:

 • 1.

  De volgende verordeningen vast te stellen met de aanpassingen zoals hieronder verwoord:

  • a.

   Reglement van Orde Verenigde Vergadering waterschap Hollandse Delta 2023;

  • b.

   Reglement van Orde Commissies 2023;

  • c.

   Verordening fractieondersteuning 2023;

  • d.

   Protocol fractievoorzittersoverleg 2023.

 • 2.

  De volgende verordeningen in te trekken:

  • a.

   Reglement van Orde Verenigde Vergadering Waterschap Hollandse Delta 2023 (versie december 2022);

  • b.

   Reglement van orde commissies 2023 (versie december 2022);

  • c.

   Verordening fractieondersteuning 2016;

  • d.

   Protocol fractievoorzittersoverleg 2009.

Aanpassing artikel 2

Oude tekst

Nieuwe Tekst

Artikel 2

 • 4.

  De voorgedragen steunfractieleden van de fracties voor de categorie Ingezetenen dienen op de verkiezingslijst te hebben gestaan.

Artikel 2

 • 4.

  De voorgedragen steunfractieleden van de fracties voor de categorie Ingezetenen dienen op de verkiezingslijst te hebben gestaan. De VV kan bij uitzondering besluiten om steunfractieleden toe te laten die niet op de kieslijst hebben gestaan. Per bestuursperiode kan een fractie één persoon voordragen op wie het passief kiesrecht van toepassing is en niet op de kieslijst voor de betreffende bestuursperiode staat.

&

Artikel 49 tot en met 53 in bijlage 2 “Reglement van Orde VV WSHD 2023_V2” schuiven allemaal 1 artikel door, zodat deze komen te luiden Artikel 50 tot en met 54.

De tekst onder Artikel 49 wordt:

Artikel 49

 • 1.

  De voorzitter stelt toehoorders bij een openbare vergadering op hun verzoek in de gelegenheid het woord te voeren over geagendeerde onderwerpen, zulks met inachtneming van het navolgende.

 • 2.

  Het in het eerste lid bedoelde verzoek dient ten minste 48 uur voor het begin van de vergadering, bij voorkeur schriftelijk, bij de voorzitter te worden ingediend, onder vermelding van de naam van degene die het woord wil voeren en het punt of de punten waarover men wil spreken.

 • 3.

  De voorzitter stelt degenen die een verzoek hebben ingediend als bedoeld in het eerste lid van dit artikel in de gelegenheid direct na de opening van de vergadering het woord te voeren. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten per spreker, met dien verstande dat de spreektijd van alle insprekers gezamenlijk niet meer dan 20 minuten bedraagt. De leden van de Verenigde Vergadering krijgen gelegenheid vragen te stellen aan de spreker. Hiervoor is per spreker maximaal vijf minuten beschikbaar, met dien verstande dat het vragenstellen aan meerdere sprekers niet meer dan 20 minuten bedraagt.

 • 4.

  Per belanghebbende kan één persoon het woord voeren.

 • 5.

  Er kan niet worden ingesproken over:

  • -

   Een besluit van het bestuur waartegen een (bestuurs)rechterlijke procedure open staat of heeft opengestaan;

  • -

   Benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • -

   Een onderwerp waarover een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend.

Verordening op de fractieondersteuning

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Verenigde Vergadering: De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta.

 • b.

  Fractie: Het lid c.q. de leden van de Verenigde Vergadering die door het stembureau op dezelfde kandidatenlijst verkozen zijn verklaard, alsmede het lid c.q. de leden van de Verenigde Vergadering die zijn benoemd overeenkomstig artikel 14 van de Waterschapswet.

 • c.

  Steunfractielid: Een door de Verenigde Vergadering op voordracht van een fractie beëdigd persoon, zoals bedoeld in het Reglement van orde Verenigde Vergadering en de Verordening op de fractieondersteuning.

 • d.

  Secretaris-directeur: De secretaris-directeur van waterschap Hollandse Delta of diens plaatsvervanger.

 • e.

  Commissie MBH Commissie Middelen, Bestuurlijke zaken en Handhaving van waterschap Hollandse Delta

 • c.

  voorzitter van de Verenigde Vergadering: de dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta

Artikel 2 Beëdiging, toelating en ontslag steunfractieleden

 • 1. steunfractieleden worden conform het Reglement van orde Verenigde Vergadering toegelaten, beëdigd en ontslagen.

 • 2. De fractie draagt de (maximaal) twee kandidaten voor de functie steunfractielid van zijn fractie schriftelijk voor aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering en de Secretaris-directeur.

 • 3. Bij de voordracht, als bedoel in lid 2, worden gevoegd een uittreksel uit het GBA, een kopie van het legitimatiebewijs, een overzicht van nevenfuncties en een verklaring van het voorgedragen steunfractielid dat het de functie van steunfractielid aanvaardt.

 • 4. De voorgedragen steunfractieleden van de fracties voor de categorie Ingezetenen dienen op de verkiezingslijst te hebben gestaan. De VV kan bij uitzondering besluiten om steunfractieleden toe te laten die niet op de verkiezingslijst hebben gestaan. Per bestuursperiode kan een fractie één persoon voordragen op wie het passief kiesrecht van toepassing is en niet op de verkiezingslijst voor de betreffende bestuursperiode staat.

 • 5. Steunfractieleden handelen conform de bestuurlijke gedragscode Hollandse Delta.

Artikel 3 Werkzaamheden steunfractieleden

 • 1. Beëdigde steunfractieleden hebben het recht deel te nemen aan en als woordvoerder van de fractie op te treden in de vaste commissies van advies, als bedoel in artikel 2 van het Reglement van orde commissies 2023, om er voor te zorgen dat elke fractie in de commissie vertegenwoordigd kan zijn met één lid (niet zijnde een lid van het dagelijks bestuur), zoals bedoeld in het Reglement van orde commissies.

 • 3. De steunfractieleden brengen in de commissies een advies uit vanuit hun fractie.

Artikel 4 Informatie steunfractieleden

 • 1. Beëdigde steunfractieleden hebben recht op alle informatie die aan de leden van de Verenigde Vergadering ter beschikking wordt gesteld inclusief de informatie waarop geheimhouding is opgelegd, tenzij de wet zich daartegen verzet.

 • 2. De steunfractieleden die gebruik maken van een vergoeding voor digitaal werken zoals vermeld in artikel 5 van deze verordening, ontvangen de vergaderstukken digitaal via I-BABS. Overige steunfractieleden ontvangen de vergaderstukken geprint op hun huisadres.

Artikel 5 Vergoedingen steunfractieleden

 • 1. De beëdigde steunfractieleden ontvangen een vergoeding per deelname aan een commissievergadering en andere door het waterschap georganiseerde bijeenkomsten voor VV- en steunfractieleden, waarbij voor wat betreft de hoogte en jaarlijkse indexering van het bedrag aansluiting gezocht is bij het Rechtspositiebesluit Staten- en commissieleden. Deelname blijkt uit een getekende presentielijst.

 • 2. De beëdigde steunfractieleden ontvangen een reiskostenvergoeding voor het bijwonen van de commissievergaderingen en andere door het waterschap georganiseerde bijeenkomsten voor VV- en steunfractieleden conform de regels voor de leden van de Verenigde Vergadering.

 • 3. Ter bevordering van het digitaal vergaderen wordt ten behoeve van steunfractieleden door de secretaris directeur een regeling voor eenmalige vergoeding per bestuursperiode van de kosten van aanschaf van een tablet of laptop getroffen. Bij vertrek en vervanging van een fractieondersteuner kan aan de nieuw beëdigde fractieondersteuner eenzelfde vergoeding toegekend worden. In totaal kan de vergoeding per bestuursperiode ten hoogste drie maal per fractie worden toegekend.

 • 4. Het staat een beëdigd steunfractielid vrij af te zien van een of meerdere van de onder art. 5 1 t/m 3 genoemde vergoedingen.

Artikel 6 Vergoeding fracties

 • 1. De fracties in de Verenigde Vergadering hebben aanspraak op de vergoeding, bedoeld in deze verordening.

 • 2. De fractievergoeding als bedoeld in lid 1 wordt door overgemaakt op een bankrekening op naam van de fractie of een separate bankrekening op naam van een fractielid. Als een fractie geen gebruik wil maken van de fractievergoeding moet zij dat voor 15 januari van het kalenderjaar schriftelijk aan de secretaris-directeur kenbaar maken.

Artikel 7 Berekeningswijze vergoeding fracties

 • 1. De vergoeding, bedoeld in artikel 6, bestaat uit een vast bedrag van €240,00 per fractie, en een bedrag per lid van de Verenigde Vergadering van de fractie van €240,00, waarbij de totale toe te kennen vergoeding aan een fractie niet lager is dan de vergoeding die aan een fractie bestaande uit twee leden toekomt;

 • 2. Voor de berekening van de vergoeding wordt uitgegaan van de situatie per 1 januari van het jaar waarover de vergoeding wordt verstrekt.

 • 3. De vergoeding wordt elk jaar geïndexeerd met de CBS index CPI van het voorgaande jaar.

 • 4. In een jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt een evenredig deel van het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen Verenigde Vergadering heeft plaatsgevonden, wordt het resterende deel van het voorschot verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 8 Besteding fractievergoeding

 • 1. De fractievergoeding, als bedoel in artikel 6 lid 1 , is bestemd als tegemoetkoming in de kosten van het functioneren van de fractie. Fracties besteden de vergoeding om hun volkvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2. De vergoeding wordt niet gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   Uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   Betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen, anders dan betaling van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie;

  • c.

   Uitgaven die moeten worden bestreden uit vergoedingen die de leden ontvangen op grond rechtspositieregelingen voor leden van de Verenigde Vergadering;

  • d.

   (Her)verkiezing van leden van de Verenigde Vergadering.

  • e.

   Vergoeding aan steunfractieleden als bedoeld in artikel 5 lid 1 en 2.

 • 3. De ‘Richtlijn besteding fractievergoedingen’ maakt onderdeel uit van deze regeling.

Artikel 9 Verstrekking fractievergoedingen

 • 1. De fractievergoeding wordt bij wijze van voorschot verstrekt.

 • 2. De verstrekking geschiedt voor 31 januari van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 3. Na vaststelling van de bedragen, bedoeld in artikel 13, wordt het voorschot verrekend met teveel ontvangen voorschotten.

Artikel 10 Overschot fractievergoedingen

 • 1. De Verenigde Vergadering bewaart het in enig jaar niet gebruikte deel van de fractievergoeding toekomend aan een fractie ter besteding door die fractie in de volgende jaren.

 • 2. Het overschot van de fractievergoeding, zoals bedoeld in lid 1 van artikel 12, is niet groter dan 50% van de vergoeding die de fractie in het voorgaande kalenderjaar op grond van artikel 7 toekwam.

 • 3. Het beroep in enig jaar op het opgebouwde overschot komt tot uitdrukking in de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 12.

 • 4. Het overschot blijft na verkiezingen beschikbaar voor de fractie, die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de Verenigde Vergadering als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

 • 5. Als bij zetelverlies het overschot van een fractie hoger zou worden dan aangegeven in het tweede lid, vervalt het meerdere.

Artikel 11 Rekening en verantwoording fractievergoeding

 • 1. Voor 31 januari van elk kalenderjaar legt elke fractie via de secretaris-directeur rekening en verantwoording af over de besteding van de fractievergoeding, onder overlegging van een verslag, bijbehorende betaalbewijzen en bijbehorende bankafschriften.

 • 2. Het verslag vermeldt in elk geval:

  • a.

   Het bedrag dat in het voorgaande kalenderjaar aan fractievergoeding is ontvangen;

  • b.

   Het bedrag van de uitgaven ten laste van de fractievergoeding over het voorafgaande kalenderjaar;

  • c.

   Ten behoeve van welke uitgaven de fractievergoeding is besteed; en

  • d.

   Het saldo van de inkomsten en uitgaven per 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar.

 • 3. Bij het verslag wordt gevoegd een verklaring van de fractie over de juistheid van de overlegde gegevens. Deze verklaring wordt ondertekend door de fractievoorzitter en zo mogelijk een fractielid.

 • 4. Indien een fractie de verantwoording niet op 31 januari volledig en juist heeft aangeleverd wordt het volledige voorschot door het waterschap teruggeëist.

Artikel 12 Vaststelling fractievergoeding

 • 1. Voor 28 februari van elk kalenderjaar stelt de secretaris-directeur een overzicht op met de voorlopige bedragen voor:

  • a.

   De voor fractievergoeding in aanmerking komende uitgaven van de desbetreffende fracties, waarbij de secretaris-directeur oneigenlijk uitgegeven gelden – in overleg met de betreffende fractievoorzitter - als niet uitgegeven beschouwt;

  • b.

   De wijziging van het overschot;

  • c.

   Het resterende overschot;

  • d.

   De verrekening tussen de in onderdeel a genoemde uitgaven en het ontvangen voorschot, en voor zover van toepassing de hoogte van de terugvordering van de ontvangen voorschotten.

 • 2. Voor 31 mei van elk kalenderjaar wordt de Commissie MBH een totaaloverzicht voorgelegd waarin per fractie de bedragen vermeld staan van het verstrekte voorschot, de fractie-uitgaven en eventueel overschot over het voorgaande kalenderjaar, alsmede het verstrekte voorschot voor het lopende kalenderjaar.

 • 3. De uitgaven over het voorgaande jaar worden verantwoord in de Jaarrekening van het waterschap, die in juni van elk kalenderjaar door de Verenigde Vergadering wordt vastgesteld.

Artikel 13 Uitleg Verordening

In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet of ingeval enig artikel voor verschillende uitleg vatbaar blijkt te zijn, beslist de Verenigde Vergadering.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht ingaande 1 april 2023 in werking.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening fractieondersteuning 2023.

Ondertekening

Ridderkerk, 20 september 2023

De Verenigde Vergadering voornoemd,

secretaris-directeur

V. Bergsma

dijkgraaf,

J.F. Bonjer