Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Geldend van 24-10-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

Het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

gelet op

de Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder de afdeling 10.1.1, en de bepalingen van boek 3 van Burgerlijk Wetboek;

de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies, in het bijzonder artikel 7, derde en vierde lid;

het Besluit ambtelijke ondersteuning Interprovinciaal orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies, in het bijzonder artikel 5, eerste lid;

overwegende dat

het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies verantwoordelijk is voor de uitvoering van de taken, als bedoeld in artikel 9, lid 1, van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies;

de secretaris aangewezen is om het orgaan bij te staan in de uitvoering van zijn taken en voor de uitvoering van die taken naar buiten toe te vertegenwoordigen;

om die reden de secretaris daartoe mandaat, volmacht en machtiging behoeft;

besluit vast te stellen:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING

Op dit besluit is artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 2: MANDAAT VOLMACHT EN MACHTIGING SECRETARIS

 • 1. Aan de secretaris wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend om het orgaan in en buiten rechte, in woord en in schrift te vertegenwoordigen via rechtshandelingen en feitelijke handelingen om uitvoering te kunnen geven aan al hetgeen dat nodig is voor de volgende taken van het orgaan:

  • a.

   het verzorgen van de benodigde afstemming, coördinatie van beleids- dan wel uitvoeringsvraagstukken en communicatie tussen alle publieke en private partijen betrokken bij de werelderfgoedsite;

  • b.

   het participeren in aanverwante en relevante netwerken;

  • c.

   het opstellen, actualiseren en implementeren van het managementplan van het werelderfgoed;

  • d.

   het besluiten over de inzet van en het beheren van de middelen;

  • e.

   de verantwoording naar het Rijk over zaken die rondom het werelderfgoed spelen (omdat het orgaan het eerste aanspreekpunt is);

  • f.

   het nakomen van rapportageverplichtingen naar UNESCO, bijvoorbeeld de zogenoemde ‘state of conservation-reports’en de periodieke rapportage;

  • g.

   het versterken van het draagvlak, het verspreiden van kennis en het promoten van het werelderfgoed bij de betrokken overheden, stakeholders en in de samenleving;

  • h.

   het optreden als aanspreekpunt voor en het betrekken van nationale overheden voor kennis en advies bij de uitvoering van het managementplan;

  • i.

   het aansturen en coachen van de medewerkers van het sitebureau Hollandse Waterlinies;

  • j.

   het zorgdragen voor afstemming en afspraken met de provincie Utrecht over het beschikbaar stellen van de benodigde personele capaciteit en het functioneren van beschikbaar gestelde medewerkers, als ook de dienstverlening aan het sitebureau Hollandse waterlinies en het orgaan;

  • k.

   het verstrekken van subsidies, waarbij de algemene subsidieverordeningen van de provincies zoveel mogelijk in acht worden genomen, als bedoeld in artikel 19 van het Besluit financiële administratie siteholderschap werelderfgoed Hollandse waterlinies.

 • 2. De plaatsvervangend secretaris vervangt de secretaris bij ontstentenis of belet ten aanzien van de bevoegdheden genoemd in het vorige lid.

ARTIKEL 3: KADERS MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING

 • 1. De uitoefening van mandaat, volmacht en machtiging overeenkomstig artikel 2 geschiedt met inachtneming van de uitoefening van bevoegdheden van de voorzitter overeenkomstig het Besluit mandaat voorzitter Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

 • 2. De uitoefening van bevoegdheden in mandaat, volmacht en machtiging, verleend bij of krachtens dit besluit, geschiedt met inachtneming van de:

  • a.

   ter zake geldende instructies per geval of in algemene zin van de mandaatgever en volmachtgever;

  • b.

   algemene kaders en richtsnoeren terzake vastgesteld door het orgaan;

  • c.

   de geldende personeelsformatie; en

  • d.

   de voor het orgaan geldende begroting overeenkomstig hoofdstuk 4 van de regeling.

 • 3. De bevoegdheid om beslissingen in mandaat, volmacht of machtiging bij of krachtens dit besluit te nemen bevat niet beslissingen:

  • a.

   die de belangen van de gemandateerde of gevolmachtigde zelf raken;

  • b.

   waarbij de aard van de bevoegdheid zich tegen mandaat, volmacht of machtiging verzet;

  • c.

   die de uitoefening van een hardheidsclausule inhouden, en

  • d.

   op bezwaarschriften en beroepschriften.

ARTIKEL 4: CITEERTITEL

Dit mandaatbesluit kan worden aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies.

Ondertekening

Aldus besloten op 2 juni 2022

Het Gemeenschappelijk orgaan siteholderschap werelderfgoed Hollandse Waterlinies

voorzitter

Zita Pels

secretaris

Mieke Verhees