Peilbesluit Alblasserwaard

Geldend van 24-10-2023 t/m heden

Intitulé

Peilbesluit Alblasserwaard

Registratie nr.: 2023083897

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland;

Gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 11 juli 2023;

Overwegende dat,

Waterschap Rivierenland als waterbeheerder van het oppervlaktewater in het Rivierengebied verplicht is peilbesluiten vast te stellen voor de gebieden, aangegeven op de bij de Omgevingsverordening Zuid-Holland horende kaart 17 in “Bijlage II -Gebieden met verplichte peilbesluiten” en op de bij de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht horende kaart “Watersysteem kaart 3”. Het deelgebied Alblasserwaard is zo’n aangegeven gebied.

De Provincie Zuid-Holland en de Provincie Utrecht hebben de herzieningstermijn van 10 jaar losgelaten.

Op grond van de Omgevingsverordening Zuid-Holland moeten peilbesluiten actueel zijn en in ieder geval rekening houden met veranderingen in de omstandigheden ter plaatse en met de aanwezige functies en belangen. In de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht is opgenomen dat peilbesluiten vastgesteld dienen te worden voor de oppervlaktewaterlichamen in de gebieden waar de wateraanvoer en -afvoer beheersbaar is. Het peilbesluit moet zijn afgestemd op de aanwezige functies en belangen in het gebied en moet actueel zijn.

Het peilbesluit Alblasserwaard dateert van 2009 en is aan herziening toe.

gelet op:

 • artikel 5.2 van de Waterwet;

 • artikel 6.39 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 • artikelen 2.16 tot en met 2.18b van de Interim Omgevingsverordening provincie Utrecht

 • afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikelen 2 en 4 van het Reglement voor Waterschap Rivierenland;

 • artikelen 77 en 83 van de Waterschapswet.

Besluit:

Vast te stellen het peilbesluit Alblasserwaard.

Artikel 1. Gebied

Het gebied waar dit peilbesluit betrekking op heeft, ligt in de provincies Zuid-Holland en Utrecht binnen het grondgebied van de gemeenten Alblasserdam, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht, Vijfheerenlanden en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart: “Kaart peilvoorstel Alblasserwaard d.d. 9 oktober 2023” (bijlage 1). Op deze kaart zijn de coderingen van de peilgebieden en de waterpeilen aangegeven.

Artikel 2. Peilen

De na te streven waterpeilen in de peilgebieden zijn:

Peilgebied (code)

Zomerpeil (m NAP)

Winterpeil (m NAP)

Minimum peil (m NAP)

Maximum peil (m NAP)

Boezempeil (m NAP)

NDW001

-1,81

-1,86

NDW002

-2,08

-2,13

NDW003

-1,88

-1,93

NDW004

-1,75

-1,8

NDW005

-1,75

-1,8

NDW006

-1,74

-1,82

NDW007

-1,73

-1,8

NDW008

-1,81

-1,86

NDW009

-2,15

-2,2

NDW010

-2,11

-2,16

NDW011

-1,65

-1,45

NDW012

-1,5

-1,5

NDW013

-1,8

-1,65

NDW014

-2,28

-2,33

NDW015

-2,25

-2,3

NDW016

-2,25

-1,95

NDW017

-2

-1,8

NDW018

-2,25

-2,08

NDW019

-1,92

-1,92

NDW020

-2,05

-2,13

NDW021

-2,03

-2,03

NDW022

-2,29

-2,34

NDW023

-1,64

-1,9

NDW024

-2,29

-2,34

NDW025

-2,09

-2,14

NDW026

-1,3

-1,3

NDW027

-1,6

-1,45

NDW028

-1,57

-1,57

NDW029

-1,92

-1,92

NDW030

-1,97

-1,97

NDW031

-2,17

-2,22

NDW033

-2,41

-2,46

NDW034

-2,07

-2,11

NDW035

-1,81

-1,86

NDW036

-2,03

-2,08

NDW037

-1,7

-1,6

NDW038

-1,35

-1,2

NDW039

-1,5

-1,35

NDW040

-1,65

-1,45

NDW041

-1,94

-1,94

NDW042

-1,6

-1,65

NDW043

-2,17

-2,22

NDW044

-2,1

-2,15

NDW045

-1,95

-1,8

NDW046

-2,17

-2,02

NDW047

-2

-1,9

NDW048

-2

-1,9

NDW049

-2

-1,9

NDW050

-2,47

-2,47

NDW051

-0,1

-0,1

NDW052

0,7

0,7

NDW053

-1,99

-1,99

NDW054

-2,1

-2,1

NDW055

-1,74

-1,79

NDW056

-2,25

-2,05

NDW057

-2,3

-2,1

NDW100

-1,15

-0,5

-0,9

NDW102

-1

-0,8

-0,9

NDW103

-1,15

-0,7

-0,9

NDW101

-1,2

0,2

OVW001

-1,44

-1,44

OVW002

-1,62

-1,67

OVW003

-1,42

-1,47

OVW004

-1,5

-1,35

OVW005

-1,15

-1,15

OVW006

-1,3

-1,15

OVW007

-1,77

-1,82

OVW008

-1,49

-1,54

OVW009

-1,36

-1,36

OVW010

-1

-0,8

OVW011

-1,4

-1,25

OVW012

-1,3

-1,15

OVW013

-1,88

-1,93

OVW014

-1,74

-1,74

OVW015

-1,3

-1,3

OVW016

-1,55

-1,4

OVW017

-1,85

-1,9

OVW018

-1,6

-1,65

OVW019

-1,47

-1,52

OVW020

-1,71

-1,76

OVW021

-1,13

-1,23

OVW022

-1,2

-1,25

OVW023

-0,85

-0,9

OVW024

-0,65

-0,65

OVW025

-1,05

-1,1

OVW026

-0,8

-0,8

OVW027

-0,95

-0,95

OVW028

-0,2

-0,2

OVW029

-1,4

-1,25

OVW030

-1,4

-1,5

OVW031

-1,15

-0,95

OVW032

-1,4

-1,5

OVW033

-1,15

-1,15

OVW034

-0,9

-0,9

OVW035

-1,05

-1,05

OVW036

-1,05

-1,05

OVW037

-0,7

-0,7

OVW038

0

0

OVW039

-0,7

-0,7

OVW040

-1,82

-1,87

OVW041

-1,69

-1,74

OVW042

-1,43

-1,43

OVW043

-1,25

-1,28

OVW044

-1,28

-1,33

OVW045

-1,6

-1,65

OVW046

-1,73

-1,78

OVW047

-1,74

-1,79

OVW048

-1,6

-1,4

OVW049

-1,5

-1,5

OVW050

-1,76

-1,81

OVW051

-1,71

-1,5

OVW052

-1,6

-1,65

OVW053

-1,38

-1,43

OVW054

1,28

1,28

OVW055

0,87

0,87

OVW056

-0,93

-0,93

OVW057

-0,43

-0,43

OVW058

-1,97

-2,02

OVW059

-1,53

-1,58

OVW060

-1,84

-1,86

OVW061

-1,48

-1,53

OVW062

-1,72

-1,77

OVW063

-1,75

-1,8

OVW064

-1,67

-1,72

OVW065

-1,52

-1,57

OVW066

0,4

0,4

OVW067

-0,1

-0,1

OVW068

-0,65

-0,65

OVW069

0

0

OVW070

-0,4

-0,4

OVW071

-1,35

-1,35

OVW072

-1,6

-1,4

OVW073

0,7

1

OVW074

-1,51

-1,51

OVW075

-1,51

-1,51

OVW076

-1,7

-1,7

OVW077

-1,06

-1,06

OVW078

-1,46

-1,46

OVW079

0,8

0,85

OVW080

-1,25

-1,3

OVW081

-1,53

-1,53

OVW200

-1,25

-0,3

-0,75

OVW201

-0,4

0,25

Artikel 3. Toelichting

De toelichting op het peilbesluit ‘Toelichting op het peilbesluit Alblasserwaard, rapportnummer 122780_23-009.597 d.d. 9 oktober 2023’ (bijlage 2) bevat de motivering en geeft de gronden aan waarop dit peilbesluit berust. Deze toelichting maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit peilbesluit.

Artikel 4. Overgang zomer- en winterpeil

In geval van een zomer- en winterpeil zal de omschakeling van zomer- naar winterpeil onder normale omstandigheden plaatsvinden rond de periode 1 oktober tot 1 november.

In geval van een zomer- en winterpeil zal de omschakeling van winter- naar zomerpeil onder normale omstandigheden plaatsvinden rond de periode 15 maart tot 15 april.

Het waterschap houdt zich het recht voor om in bijzondere situaties tijdelijk af te wijken van de genoemde periodes. Het exacte moment van de overgang is afhankelijk van de grondwaterstanden, de rivierstanden en de weersomstandigheden; ter beoordeling aan de peilbeheerders in de centrale regiekamer van het waterschap. Vanwege klimaatveranderingen en de grotere variatie in weersomstandigheden in voor- en najaar is flexibiliteit in het moment van overschakelen nodig. Dit om beter in te kunnen spelen op de risico’s van zoetwatertekorten, bodemdaling en wateroverlast.

Artikel 5. Instellen van peilen

De in dit peilbesluit vermelde waterpeilen worden (voor zover deze gewijzigd zijn ten opzichte van het vorige peilbesluit) gefaseerd ingevoerd, indien alle daarvoor noodzakelijke maatregelen in een peilgebied zijn getroffen.

Artikel 6. Intrekken

Het peilbesluit Alblasserwaard vastgesteld op 27 november 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad.

Bijlage 2 ‘Toelichting op het peilbesluit Alblasserwaard, rapportnummer 122780_23-009.597 d.d. 9 oktober 2023’ wordt bekendgemaakt via: https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-106 voor de toelichting en https://www.officielebekendmakingen.nl/dc-2023-107 voor de bijlagen en de factsheets conform artikel 7 lid 2 van de Bekendmakingswet.

Artikel 8. Citeertitel

Dit peilbesluit kan worden aangehaald als: peilbesluit Alblasserwaard.

Ondertekening

aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland op 9 oktober 2023,

de secretaris-directeur, de dijkgraaf,

ir. Z.C. Vonk, prof. dr. J.C. Verdaas

Bijlagen

1. Bijlage 1 Kaart peilvoorstel Alblasserwaard d.d. 9 oktober 2023;

afbeelding binnen de regeling

2. Bijlage 2 Toelichting op het peilbesluit Alblasserwaard, rapportnummer 122780_23-009.597 d.d. 9 oktober 2023

Terinzagelegging en beroep

Zienswijzen

Op het ontwerp-peilbesluit zijn in totaal elf zienswijzen ingediend:

 • Enkele indieners verzoeken in hun zienswijze voor meerdere peilgebieden om een compartimentering van peilgebieden en het verplaatsen van inlaatlocaties om zodoende de knelpunten (met de drooglegging) op te lossen.

 • Enkele indieners verzoeken om het aanpassen van de peilgrenzen met als argument dat door het waterpeil problemen ontstaan met vernatting en daarom gebruiksbeperkingen optreden.

 • Eén indiener verzoekt om peilverhoging om verzakking van de woning tegen te gaan.

 • Eén indiener verzoekt om het meenemen van de drinkwaterbelangen en om peilverhoging om maaivelddaling tegen te gaan.

 • Enkele indieners noemen de aanleg van WIS (Water Infiltratie Systemen) in het meest zettingsgevoelige deel van het werkgebied als kansrijke uitbreiding van het instrumentarium om de toekomstige maaivelddaling te beperken.

 • Eén indiener verzoekt om in de uitvoering van het peilbeheer rekening houden met de variatie in het gebied en met klimaatadaptatie door maatwerk toe te passen.

 • Eén indiener verzoekt om de effecten te onderzoeken van het peilvoorstel (voorafgaand aan de peilwijziging) op de bergingscapaciteit in de polder en de daarmee samenhangende (mogelijke) toename van waterhinder in het stedelijk gebied.

 • Eén indiener verzoekt om een vast peil om nadelige effecten van peilfluctuaties tegen te gaan

 • Eén indiener verzoekt om de opgetreden maaivelddaling voldoende te compenseren om waterinfiltratie (WIS) mogelijk te maken.

 • Als laatste is er door één indiener verzocht om het effect te beschrijven van peilverlagingen op het baanlichaam van de sporen in het gebied, vanwege mogelijke verzakking, verweking en afschuiving. Dit is de verhoging waar de sporen op rusten.

Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland heeft het peilbesluit ten opzichte van het ontwerp ongewijzigd vastgesteld.

Instellen van peilen

Het peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het Waterschapsblad.

Het instellen van de nieuwe peilen vindt plaats nadat de hiervoor benodigde uitvoeringswerkzaamheden zijn afgerond. Het waterschap heeft vervolgens de taak om de peilen zo goed mogelijk te handhaven.

Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit, naar verwachting in 2033.

Peilbesluit met bijlagen ter inzage

Het peilbesluit met bijbehorende documenten ligt van dinsdag 24 oktober 2023 tot en met maandag 4 december 2023 ter inzage:

 • 1.

  online via de knop “Bekijk documenten” op deze webpagina

 • 2.

  tijdens kantooruren in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel

In de toelichting bij het peilbesluit is te lezen op welke manier het waterschap de vastgestelde peilen heeft bepaald.

Beroep

Tegen dit peilbesluit kan gedurende zes weken na de dag van bekendmaking beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

Belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

Het behandelen van het beroep brengt kosten met zich mee (griffierecht). Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Ondanks een eventueel beroep treedt het besluit in werking. Om dit te verhinderen kan, indien beroep is ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

Meer informatie

Wilt u meer weten over het peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.waterschaprivierenland.nl/peilbesluiten

U kunt ook contact opnemen met Jenny Otte, van het Team Kennis en Advies Hydrologie van de Afdeling Omgeving en Beleid, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 64 95 48 of j.otte@wsrl.nl.