Uitvoeringsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Maashorst

Geldend van 24-10-2023 t/m heden

Intitulé

Uitvoeringsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Maashorst

Het College van burgemeester en wethouders;

overwegende dat het gewenst is een objectieve werkwijze te hanteren bij het aanwijzen van gemeentelijke monumenten;

gelet op artikel 8.4, lid 2 van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst

b e s l u i t

Vast te stellen de ‘Uitvoeringsregel selectiecriteria gemeentelijke monumenten Maashorst’ en in te trekken de ‘selectiecriteria gemeentelijke monumenten Landerd’.

Artikel 1. Begripsomschrijving

In deze beleidsregeling wordt verstaan onder:

  • a.

    Commissie; de monumentencommissie ingesteld bij de Verordening Monumentencommissie 2017 (tot 01-02-2024) of commissie omgevingskwaliteit, ingesteld bij de Verordening op de commissie Omgevingskwaliteit (vanaf 01-02-2024);

  • b.

    Gemeentelijk monument; monument of archeologisch monument dat overeenkomstig de bepalingen van de Verordening Fysieke Leefomgeving gemeente Maashorst als beschermd gemeentelijk monument is aangewezen en als zodanig is ingeschreven in het gemeentelijk erfgoedregister en als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2. Toepassingsbereik

Deze uitvoeringsregel is van toepassing op gebouwde objecten en archeologische terreinen in de gemeente Maashorst.

Artikel 3. Selectiecriteria gemeentelijke monumenten Maashorst

Een voornemen tot het aanwijzen van een gemeentelijk monument wordt voorgelegd aan de commissie. Om een potentieel monument objectief te toetsen maakt de commissie gebruik van onderstaand

 
 

Score

A

Architectonische waarde

Factor 1

1

De zaak, het terrein of de groep is een goed voorbeeld van een bepaalde stijl of bouwtrant

 

2

De zaak, het terrein of de groep is een goed voorbeeld van een functionele en/of typologische ontwikkeling

 

3

De zaak, het terrein of de groep bezit bijzondere bouwhistorische of esthetische kwaliteiten (massa, ruimtelijke indeling, verhoudingen in de gevels, bijzondere of zeldzame detaillering, materiaal- en/of kleurgebruik)

 

4

De zaak, het terrein of de groep is een goed voorbeeld van het werk van een architect of kunstenaar en neemt in zijn oeuvre en/of in de plaatselijke, regionale of landelijke architectuurgeschiedenis een belangrijke plaats in

 

5

De zaak of het terrein is van belang vanwege een constructiewijze die historisch is overgeleverd of vernieuwend is voor de tijd van ontstaan (pioniersfunctie)

 
 
 

Totaal

 

 
 

 

B

Stedenbouwkundige waarde

Factor 1

1

De zaak, het terrein of de groep is een essentieel onderdeel van een in cultuurhistorisch opzicht belangrijk stedenbouwkundig of landschappelijk concept

 

2

De zaak, het terrein of de groep is een onderdeel van een historisch gegroeid stedelijk of landschappelijk gebied en speelt daarin een beeldbepalende rol

 

3

de zaak, het terrein of de groep is van belang vanwege de wijze van verkaveling, inrichting en voorzieningen

 

4

de zaak of het terrein heeft een bijzondere betekenis voor het aanzien van een streek, stad, dorp of wijk (oriëntatiepunt)

 

5

De zaak of het terrein is van belang vanwege de bijzondere kwaliteit van de bebouwing en de (historisch) ruimtelijke relatie met groenvoorzieningen, wegen, wateren en/of bodemgesteldheid

 
 
 

Totaal

 

 
 

 

C

Cultuurhistorische waarde

Factor 1

1

De zaak, het terrein of de groep is van belang als bijzondere uitdrukking van een culturele, sociaaleconomische, typologische, technische of geestelijke ontwikkeling

 

2

De zaak, het terrein of de groep is van belang als bijzondere uitdrukking van een geografische, landschappelijke of bestuurlijke ontwikkeling

 

3

De zaak, het terrein of de groep is van belang vanwege een plaatselijk, regionaal of landelijk historisch gegeven (feiten, gebeurtenissen, bewoners, beroepen enz.)

 
 
 

Totaal

 

 
 

 

D

Gaafheid/herkenbaarheid

Factor 2

1

De zaak of het terrein is van belang vanwege de gaafheid van het exterieur en/of interieur

 

2

De zaak of het terrein is van belang als onderdeel van een complex, waarvan de samenstellende delen (hoofd- en bijgebouwen, hekwerken, tuinaanleg enz.) een gaaf en herkenbaar visueel karakter hebben

 

3

De zaak, het terrein of de groep is van belang als onderdeel van een stedelijke, dorpse of landschappelijke omgeving met een gave structuur en een herkenbaar visueel karakter

 
 
 

Totaal

 

 
 

 

E

Zeldzaamheid

Factor 1

1

De zaak, het terrein of de groep is van belang vanwege zijn zeldzaamheid in stedenbouwkundig, architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch of functioneel opzicht en/of zijn bijzondere ouderdom

 

2

De zaak, het terrein of de groep is van uitzonderlijk belang vanwege één of meer van de onder 1 tot en met 4 vermelde kwaliteiten

 
 
 

Totaal

 

 
 

 
 
 

Totaal

 

 

1: zeer lage waarde

2: lage waarde

3: gemiddelde waarde

4: hoge waarde

5: zeer hoge waarde

NVT: niet van toepassing

Ondertekening

Uden, 10 oktober 2023

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,

de secretaris,

J.A.G.M. van Aaken

de burgemeester,

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)