Mandaat- en volmachtsbesluit mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden Centric

Geldend van 25-10-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaat- en volmachtsbesluit mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden Centric

Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen, alsmede de Burgemeester van de gemeente Kampen;

Gelet op het voorstel met kenmerk 70110-2023;

Overwegende:

- dat de partners van SSC Ons al jarenlang gebruik maken van Centric applicaties en hiervoor, al dan niet, overeenkomsten hebben afgesloten onder verschillende leveringsvoorwaarden van opdrachtnemer en dat hiermee is afgeweken van de standaard beleidslijn in het inkoopbeleid dat de GIBIT voorwaarden hierop van toepassing zijn;

- dat deze leveringsvoorwaarden éénzijdig zijn, geschreven vanuit opdrachtnemers kant, waarbij risico’s en aansprakelijkheden voornamelijk bij opdrachtgever zijn neergelegd;

-dat het van belang is voor partners SSC Ons dat er uniformiteit in leveringsvoorwaarden komt en dat hierin sprake is van gelijkwaardigheid (dus niet alleen vanuit opdrachtnemer, in dit geval Centric, geredeneerd);

-dat in afstemming met de toenmalige SPO-leden ICT (2021), door SSC Ons gestart is met besprekingen met Centric om te komen tot uniformering / harmoniseren van de leveringsvoorwaarden voor partners SSC Ons, met als uitgangspunt de GIBIT voorwaarden;

- dat het wenselijk is dat de mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden door SSC Ons wordt aangegaan, mede ten behoeve van haar partners, i.v.m. centraal contractmanagement;

Gelet op artikel 160 lid 1 onder d en artikel 171 lid 2 Gemeentewet en artikel 10:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en in afwijking van paragraaf 2.5.1 van het Inkoopbeleid;

Besluit:

 • 1.

  Mandaat en Volmacht te verlenen aan:

  • a.

   V.L.M.Siegmund, directeur SSC Ons, tot het namens de gemeente Kampen ondertekenen van de mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden met Centric;

  • b.

   de directeur SSC Ons tot het namens de gemeente Kampen aangaan en ondertekenen van eventuele toekomstige wijzigingen in de mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden die middels onderhandeling tussen Centric en contractmanagement SSC Ons tot stand zijn gekomen.

 • 2.

  Aan de mandatering zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • a.

   dit mandaat eindigt op het moment van intrekking van dit besluit;

  • b.

   de gemandateerde stemt in met het mandaat;

  • c.

   de gemandateerde is gehouden Burgemeester en wethouders inlichtingen te verschaffen over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid;

  • d.

   de gemandateerde is gehouden alle stukken die ter uitvoering van het mandaat uitgaan op te maken in een vorm waaruit blijkt, dat het gaat om een gemandateerde bevoegdheid;

  • e.

   toekomstige wijzigingen als bedoeld onder 1.b worden eerst op ambtelijk niveau afgestemd met de gemeente Kampen alvorens gebruik te maken van het mandaat en de volmacht.

 • 3.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking en dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit mantelovereenkomst leveringsvoorwaarden SSC Ons gemeente Kampen.

Aldus besloten tijdens de collegevergadering van 10 oktober 2023, ieder voor zover zijn eigen bevoegdheid strekt.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

N.J. Middelbos, secretaris

S. de Rouwe, burgemeester

De burgemeester van de gemeente Kampen,

S. de Rouwe