Regeling vervallen per 30-04-2024

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Fijnder

Geldend van 09-10-2023 t/m 29-04-2024

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Fijnder

Het Dagelijks Bestuur van Fijnder;

gelet op:

 • artikel 4, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Fijnder en het delegatiebesluit Gemeenschappelijke Regeling Fijnder, waarin het bestuur de zelfstandige bevoegdheid voor de uitvoering van de daarin genoemde taken gedelegeerd heeft gekregen van zijn deelnemende gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, en;

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht, en;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het Dagelijks Bestuur het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen.

besluit tot het vaststellen van:.

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Fijnder

Artikel 1Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van Fijnder;

 • b.

  huishouden: de alleenstaande, alleenstaande ouder of het gezin, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onderdeel a, b, of c van de wet;

 • c.

  inkomen: het totale netto inkomen van de alleenstaande, de alleenstaande ouder met zijn ten laste komende kinderen of het gezin als bedoeld in de artikelen 31, 32 en 33 van de Participatiewet; voor zelfstandig ondernemers is bij het inkomen uit onderneming artikel 6 van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 van toepassing. Bij de beoordeling van de aanvraag wordt het netto inkomen over het boekjaar 2022 betrokken of indien al beschikbaar het netto inkomen van het meest recente kwartaal van 2023;

 • d.

  peildatum: 9 oktober voor de ambtshalve toekenning, en bij aanvragen de eerste van de maand waarin de aanvraag is gedaan;

 • e.

  referteperiode: periode voorafgaand aan de peildatum. Bij vaste inkomsten een maand vóór de peildatum of bij wisselende inkomsten twee maanden vóór de peildatum;

 • f.

  wet: Participatiewet.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De energietoeslag wordt eenmalig per huishouden (alleenstaande, alleenstaande ouder of gezin) toegekend wanneer er sprake is van een laag inkomen als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 3.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   een kostendelende medebewoner is zoals bedoeld in artikel 19a van de wet;

  • b.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet, tenzij sprake is van aantoonbare eigen energiekosten;

  • c.

   jonger is dan 21 jaar;

  • d.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • e.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 3 Ambtshalve toekenning

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   aan wie in 2022 of 2023 een energietoeslag 2022 is verstrekt, of;

  • b.

   een uitkering levensonderhoud ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW of IOAZ op 9 oktober 2023, of;

  • c.

   die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet, of;

  • d.

   bijzondere bijstand hebben ontvangen in het derde kwartaal van 2023, of;

  • e.

   die in het derde kwartaal van 2023 individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen;

ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve.

Artikel 4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 november 2023 een aanvraag indienen.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt schriftelijk ingediend via een aanvraagformulier.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 1 mei 2024.

Artikel 5 Vaststelling energietoeslag ondernemers

Aan de ondernemer met een uitkering levensonderhoud Bbz kan de energietoeslag na aanvraag worden toegekend in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar kan worden getoetst of er daadwerkelijk recht bestond en of de lening omgezet kan worden in een bedrag om niet.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag kan het Dagelijks Bestuur, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: ‘Beleidsregels eenmalige energietoeslag Fijnder 2023’. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 9 oktober 2023 en vervallen op 30 april 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van Fijnder van 17 oktober 2023.

De voorzitter,

E.S.F. Schepers-Jansen

De secretaris,

T.A. Beijer