Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

Geldend van 20-10-2023 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register

De burgemeester van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

Gelet op:

artikel 2:67 van de ''Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2023'';

artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

Overwegende dat:

het tegengaan van heling een van de speerpunten is van de gemeente Hardinxveld-Giessendam als onderdeel van de aanpak van woninginbraak en diefstallen;

het gelet op het belang van de aanpak van heling van goederen gewenst is dat

handelaren in gebruikte en ongeregelde goederen kunnen worden gecontroleerd;

artikel 2:67, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2023 bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verkoopt of op andere wijze overdraagt, in een doorlopend en door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (verkoopregister);

artikel 2, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht bepaalt dat een handelaar verplicht is aantekening te houden van alle gebruikte of ongeregelde goederen die hij verworven of voorhanden heeft, in een doorlopend en een door of namens de burgemeester gewaarmerkt register (inkoopregister); omwille van een zo efficiënt en effectief mogelijk gebruik van het in- en verkoopregister door de politie een digitale versie van deze registers is ontworpen, zijnde het Digitaal Opkopers Register (DOR);

het DOR kan worden gekoppeld aan een landelijk systeem waarin gestolen goederen worden geregistreerd, zodat bij registratie van een gestolen goed door een handelaar het systeem hiervan een melding maakt, waardoor gestolen goederen snel kunnen worden getraceerd en heling op een effectieve wijze kan worden tegengegaan;

het daarom wenselijk is het DOR met een aanwijzing te waarmerken als register zoals bedoeld in artikel 2:67 lid 1 APV (verkoopregister) en in artikel 2, lid 2 van het Uitvoeringsbesluit ex artikel 437, eerste lid van het Wetboek van Strafrecht (inkoopregister); dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

dat handelaren door deze aanwijzing verplicht zijn in het DOR aantekening te houden van gebruikte en ongeregelde goederen;

dat het voor handelaren niet is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

dat het RDW-kentekenregister reeds voorziet in een verplichte registratie van Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

dat het kentekenregister van het RDW afdoende werkt om heling van gestolen voertuigen tegen te gaan;

B E S L U I T :

 • 1.

  dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt register voor de in- en verkoop van gebruikte of ongeregelde goederen zoals beloofd in artikel 2:67 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Hardinxveld-Giessendam 2023 en artikel 2 lid 2 van het Uitvoeringsbesluit van artikel 437 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht;

 • 2.

  dat de registratie in het DOR verplicht wordt gesteld voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen;

 • 3.

  dat het voor handelaren in gebruikte of ongeregelde goederen niet langer is toegestaan een papieren registratie bij te houden;

 • 4.

  dat vrijstelling voor het DOR wordt verleend aan de opkopers van tweedehands Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

 • 5.

  dat het RDW-kentekenregister wordt aangewezen als doorlopend en gewaarmerkt inkoopregister voor tweedehands Nederlands gekentekende voertuigen en gekentekende tweewielers;

 • 6.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking.

 • 7.

  dat bij de inwerkingtreding van dit besluit, het Aanwijzingsbesluit inkoopregister voor handelaren (dd. 1 september 2016) komt te vervallen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Hardinxveld-Giessendam op 21 september 2023.

de burgemeester,

Dirk Heijkoop