WIJZIGINGSVERORDENING op de heffing en de invordering van BIZ-bijdrage Larserpoort 2022 (Verordening BIZ-bijdrage Larserpoort Lelystad 2022)

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Intitulé

WIJZIGINGSVERORDENING op de heffing en de invordering van BIZ-bijdrage Larserpoort 2022 (Verordening BIZ-bijdrage Larserpoort Lelystad 2022)

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 11 juli 2023

gelet op de artikel 1, eerste lid en artikel 7, vierde lid, van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

en

gelet op de tussen de gemeente Lelystad en de Stichting BIZ-Larserpoort gesloten uitvoeringsovereenkomst;

B E S L U I T:

te wijzigen de navolgende

WIJZIGINGSVERORDENING op de heffing en de invordering van BIZ-bijdrage Larserpoort 2022

(Verordening BIZ-bijdrage Larserpoort Lelystad 2022).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  Bedrijveninvesteringszone: het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente Lelystad waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. De BI-zone is het gebied Larserpoort dat begrensd wordt door de Pascallaan, Larserpoortweg, Albert Einsteinweg, Niels Bohrweg, James Wattlaan, Kamerlingh Onneslaan, Archimedeslaan en Celciusweg. Deze begrenzingen maken deel uit van de BI-zone. Het aangewezen gebied is vermeld op de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende kaart (bijlage 1);

 • b.

  BIZ-wet: Wet op de bedrijveninvesteringszones;

 • c.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad;

 • d.

  Stichting: Stichting BIZ-Larserpoort

 • e.

  Subsidie: een subsidie zoals bedoeld in artikel 7 van de BIZ-wet.

 • f.

  Subsidiebeschikking: de beschikking waarmee de subsidie wordt verleend.

 • g.

  Uitvoeringsovereenkomst: de tussen de gemeente Lelystad en de Stichting BIZ-Larserpoort gesloten uitvoeringsovereenkomst;

Artikel 2 Belastbaar feit en aard van de belasting

 • 1. Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt jaarlijks een directe belasting geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dienen.

 • 2. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Artikel 3 Belastingobject

Belastingobject is de onroerende zaak bedoeld in artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1. De BIZ-bijdrage wordt geheven van de eigenaar, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van een in de bedrijveninvesteringszone gelegen belastingobject.

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt als eigenaar aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per belastingobject.

Artikel 6 Vrijstellingen

Er wordt geen vrijstelling verleend met betrekking tot de heffing van de BIZ-bijdrage.

Artikel 7 Tarief BIZ-bijdrage

Het tarief van BIZ-bijdrage bedraagt, voor de eigenaar, per belastingobject: € 3.300.

Artikel 8 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt jaarlijks bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een belastingaanslag worden betaald in één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Looptijd belastingheffing

De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van 5 jaar.

Artikel 11 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ- bijdrage.

Artikel 12 Verhouding Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad

 • 1. De Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad is van toepassing op subsidie die op grond van artikel 7 van de BIZ-wet door het college kan worden verstrekt.

 • 2. Voor zover deze verordening afwijkt van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad dan wel toepassing van de Algemene subsidieverordening gemeente Lelystad en bijbehorende besluiten strijdig zou zijn met deze verordening, prevaleert hetgeen in deze verordening is bepaald.

Artikel 13 Aanwijzing stichting

De Stichting BIZ-Larserpoort wordt aangewezen als stichting als bedoeld in artikel 7 van de BIZ-wet, waarmee een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Algemene wet bestuursrecht is gesloten, waarin is bepaald dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt verplicht moeten worden verricht.

Artikel 14 Subsidie aanvraag

 • 1. De subsidie wordt jaarlijks verleend aan de stichting voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de Subsidiebeschikking en Uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verleend op een daartoe gedane aanvraag.

 • 2. Een aanvraag om een subsidie kan worden ingediend vanaf 1 augustus tot uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 3. In afwijking van lid 2 dient voor zover deze verordening op 1 augustus 2021 of 1 augustus van een daaropvolgend jaar nog niet in werking is getreden, een aanvraag om subsidie voor het daaropvolgende jaar te worden ingediend binnen 4 weken nadat deze verordening in werking is getreden.

 • 4. Een aanvraag om subsidie die betrekking heeft op het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de verordening in werking is getreden, wordt afgewezen.

Artikel 15 Subsidieverlening

 • 1. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen. Het college brengt voor de heffing en inning van de heffing per jaar € 250,00 in rekening.

 • 2. Verrekening als gevolg van vermindering van de BIZ-bijdrage en eventueel oninbaarheid van openstaande vorderingen kunnen leiden tot het vaststellen een lager subsidiebedrag.

 • 3. In afwijking van lid 1 kan er voor gekozen worden om subsidie voor meerdere jaren te verlenen, met een maximum van vijf jaar.

 • 4. Een meerjarige subsidie wordt verleend onder het voorbehoud dat jaarlijks BIZ-bijdragen worden ontvangen.

Artikel 16 Melding van relevante wijzigingen

De Stichting stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van:

 • a.

  meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie;

 • b.

  een wijziging van de statuten;

 • c.

  verandering of beëindiging van activiteiten.

Artikel 17 Inwerkingtreding

De ‘Verordening BIZ-bijdrage Larserpoort Lelystad 2022’ wordt gewijzigd met ingang van 1 januari 2024.

Ondertekening

Lelystad, 26 september 2023

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

Bijlage 1: De BI-zone Larserpoort (kaart) als bedoeld in artikel 1, lid a van de Verordening

afbeelding binnen de regeling