REGELING KUNSTCOMMISSIE VELSEN 2023

Geldend van 01-11-2023 t/m heden

Intitulé

REGELING KUNSTCOMMISSIE VELSEN 2023

I Algemene bepalingen

Artikel 1 Taken

De Kunstcommissie Velsen adviseert burgemeester en wethouders over de artistieke aspecten van het kunstbeleid met betrekking tot kunstopdrachten, subsidieverzoeken met betrekking tot beeldende kunst, aankoop, aanvaarding van schenkingen, bruikleen en het tentoonstellen van beeldende kunst, in de ruimste zin van het woord. Daarnaast adviseert de Kunstcommissie over beheer en onderhoud van het gemeentelijk kunstbezit. Het betreft objecten behorend tot de gemeentelijk kunst- en historische collectie, zowel in de openbare ruimte als in het gemeentehuis.

II Organisatorische aangelegenheden

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De Kunstcommissie bestaat uit drie leden.

 • 2. Voor het lidmaatschap komen in aanmerking: professionele beeldende kunstenaars of personen die anderszins beroepsmatig werkzaam zijn op het terrein van beeldende kunst, bij voorkeur elk van een andere discipline.

 • 3. De commissieleden dienen deskundig te zijn op hun vakgebied en oog te hebben voor de ontwikkelingen in de kunsten.

 • 4. Ten minste twee professionele leden van de commissie dienen ervaring te hebben met beeldende kunst in opdrachtsituaties.

Artikel 3 Ambtelijke adviseurs

Burgemeester en wethouders kunnen een of meer ambtelijke adviseurs aanwijzen die tijdelijk als adviseur van de Kunstcommissie fungeren. Vanuit de gemeente treden de volgende disciplines desgevraagd op als adviseur: een stedenbouwkundige, een landschapsarchitect en een medewerker kunstzaken en historische collectie. Ad hoc kunnen andere disciplines om advies worden gevraagd.

Artikel 4 Voorzitter

 • 1. De Kunstcommissie kiest uit haar midden een voorzitter. Van dit besluit wordt binnen een maand mededeling gedaan aan burgemeester en wethouders.

 • 2. De voorzitter is belast met:

  • a.

   het leiden van de vergadering;

  • b.

   het handhaven van de orde;

  • c.

   het doen naleven van deze regeling;

  • d.

   hetgeen deze regeling hem verder opdraagt.

Artikel 5 Secretaris

 • 1. Een ambtenaar, belast met het beleidsterrein beeldende kunst, treedt op als secretaris van de Kunstcommissie.

 • 2. De secretaris is belast met de voorbereiding van de door de Kunstcommissie te behandelen zaken en met de uitvoering van de besluiten van de commissie.

 • 3. De secretaris bewaakt het verband tussen de werkzaamheden van de Kunstcommissie en het gemeentelijk beleid.

 • 4. De secretaris is geen lid van de commissie; hij heeft een adviserende stem.

Artikel 6 Werkzaamheden voorzitter en secretaris

 • 1. De voorzitter en de secretaris bewaken de procedures die de Kunstcommissie bij haar werkzaamheden dienen te volgen.

 • 2. Bij de afwezigheid van de voorzitter wordt deze functie, indien mogelijk, tijdelijk overgenomen door een ander lid van de commissie. Bij afwezigheid van de secretaris wordt deze functie ambtelijk opgevangen.

 • 3. De voorzitter en de secretaris bewaken de voortgang en afhandeling van eerder door de Kunstcommissie gegeven adviezen en genomen besluiten.

Artikel 7 Zittingsduur en vacatures

 • 1. De leden van de Kunstcommissie worden benoemd voor een termijn van drie jaar.

 • 2. Na deze periode zijn zij terstond herbenoembaar voor ten hoogste één termijn.

 • 3. In uitzonderingsgevallen kunnen zij nog een tweede maal herbenoemd worden. Het college van burgemeester en wethouders neemt hierover een gemotiveerd besluit.

 • 4. In tussentijdse vacatures wordt binnen drie maanden voorzien.

 • 5. De commissie stelt een rooster van aftreden op.

 • 6. Een commissielid kan tussentijds ontslag nemen.

Artikel 8 Vervulling vacature

De vervulling van een vacature voor een lid van de Kunstcommissie verloopt als volgt:

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders werft kandidaten voor het lidmaatschap door het plaatsen van advertenties in vakbladen en op websites.

 • 2. De selectiecommissie, bestaande uit de nog zittende commissieleden en secretaris, plant en voert de sollicitatiegesprekken.

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders beslist, op voordracht van de selectiecommissie, welke kandida(a)t(en) benoemd wordt/worden.

Artikel 9 Vergaderingen

 • 1. De Kunstcommissie vergadert gemiddeld 6 x per jaar regulier en wanneer zij dit nodig acht.

 • 2. De leden ontvangen ten minste vijf werkdagen, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voor het overleg een uitnodiging en de bijbehorende stukken.

 • 3. De wethouder Kunstzaken ontvangt, indien gewenst, voor het regulier overleg de agenda en kan het overleg bijwonen.

 • 4. Het is de commissie toegestaan deskundigen en/of belanghebbenden te raadplegen en/of ter vergadering uit te nodigen.

Artikel 10 Openbaarheid

De vergaderingen van de Kunstcommissie zijn, in principe, openbaar. Ze zijn besloten, indien onderwerpen aan de orde komen als genoemd in artikel 5.1 van de Wet open overheid. De commissie beslist hierover.

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1. De Kunstcommissie kan niet beraadslagen of besluiten, indien niet ten minste 2/3 van de leden aanwezig is.

 • 2. Een lid van de Kunstcommissie neemt niet deel aan de stemming voor een aangelegenheid die hem rechtstreeks of middellijk persoonlijk aangaat of waarbij hij als vertegenwoordiger is betrokken.

 • 3. De besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

 • 4. De tijdelijke ambtelijke adviseurs van de Kunstcommissie hebben geen stemrecht.

 • 5. Over personen wordt schriftelijk en anoniem gestemd.

 • 6. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de voorzitter.

III Advisering en verslaglegging

Artikel 12 Het uitbrengen van een advies

De Kunstcommissie brengt, gevraagd dan wel ongevraagd, schriftelijk een gemotiveerd advies uit over onderwerpen die in haar vergaderingen behandeld worden. Indien er sprake is van een belang kan bij een advies geheimhouding worden opgelegd aan het college. Bij niet-eenstemmigheid zal in het advies mededeling worden gedaan van afwijkende standpunten.

Artikel 13 Afwijken van een advies

Burgemeester en wethouders kunnen slechts bij gemotiveerd besluit afwijken van een advies van de Kunstcommissie.

Artikel 14 Verslag

 • 1. De secretaris maakt het verslag van de vergaderingen van de Kunstcommissie.

 • 2. De verslagen dienen zodanig te worden geredigeerd, dat persoonlijke belangen hierdoor niet worden geschaad.

 • 3. Het verslag dient dusdanig helder te zijn geformuleerd dat derden het besprokene kunnen begrijpen.

 • 4. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen van de Kunstcommissie worden aan burgemeester en wethouders ter beschikking gesteld.

 • 5. De Kunstcommissie brengt 1x per 4 jaar aan burgemeester en wethouders verslag uit van de werkzaamheden in aangegeven periode.

IV Overige bepalingen

Artikel 15 Vergoeding

 • 1. De leden van de Kunstcommissie ontvangen voor hun werkzaamheden een presentiegeld per dagdeel, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vastgesteld overeenkomstig de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden.

 • 2. Aan de leden van de Kunstcommissie worden de reiskosten voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie vergoed. De vergoeding betreft:

  • a.

   bij gebruik van openbaar vervoer: een volledige vergoeding van de in redelijkheid gemaakte noodzakelijke reiskosten;

  • b.

   bij gebruik van een eigen vervoermiddel: een vergoeding van de in redelijkheid gemaakte reiskosten overeenkomstig de Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden.

 • 3. De leden van de commissie dienen per kwartaal een gespecificeerde factuur in via facturen@velsen.nl, met een cc aan de secretaris van de Kunstcommissie.

V Slotbepalingen

Artikel 16 Inwerkingtreding

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 2023.

2. Op hetzelfde tijdstip vervalt de Regeling Kunstcommissie 2011.

Artikel 17 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Kunstcommissie 2023”.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Velsen