Verordening burgerinitiatief 2023

Geldend van 18-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening burgerinitiatief 2023

De raad van de gemeente Putten;

gelezen het voorstel van het presidium van 12 september 2023, nr. 1557130;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

de volgende verordening vast te stellen: Verordening burgerinitiatief 2023.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder een burgerinitiatief: een voorstel van een initiatiefgerechtigde om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen. Een burgerinitiatief valt in het algemeen te definiëren als een activiteit, georganiseerd en/of uitgevoerd door een groep burgers, die zich afspeelt in het publiek domein en die ten goede komt aan de samenleving.

Artikel 2 - Geldigheid verzoek

 • 1.

  De raad plaatst een burgerinitiatief op de agenda van zijn vergadering als daartoe door een initiatiefgerechtigde een geldig verzoek is ingediend.

 • 2.

  Ongeldig is het verzoek dat:

  • a.

   niet door ten minste 25 initiatiefgerechtigden wordt ondersteund;

  • b.

   een onderwerp als bedoeld in artikel 4 bevat;

  • c.

   niet voldoet aan de eisen, gesteld in artikel 5.

Artikel 3 - Initiatiefgerechtigden

 • 1.

  Initiatiefgerechtigden zijn inwoners van de gemeente Putten van 16 jaar en ouder en belanghebbenden van 16 jaar en ouder die een activiteit uitvoeren in Putten.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigdheid is voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het verzoek bepalend.

Artikel 4 - Van burgerinitiatief uitgesloten onderwerpen

 • 1.

  Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in:

  • a.

   een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur;

  • b.

   een vraag over gemeentelijk beleid;

  • c.

   een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;

  • d.

   een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur;

  • e.

   een onderwerp waarover tijdens de afgelopen twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief door de raad een besluit is genomen;

 • 2.

  Een burgerinitiatief over een onderwerp of voorstel dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad, maar wel valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur, wordt door de raad - eventueel vergezeld van zijn advies - doorgezonden naar het college of de burgemeester in de hoedanigheid van bestuursorgaan.

Artikel 5 - Indienen van een burgerinitiatief

 • 1.

  Het verzoek tot plaatsing van een burgerinitiatief op de agenda van de vergadering van de raad wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het verzoek bevat ten minste:

  • a.

   een nauwkeurige beschrijving van het burgerinitiatief;

  • b.

   het besluit dat aan de raad wordt gevraagd;

  • c.

   een toelichting op het burgerinitiatief;

  • d.

   de achternaam, de voornamen, de (contact)gegevens, de geboortedatum en de handtekening van de verzoeker(s);

  • e.

   een lijst met de voorletter(s), achternaam, adres, geboortedatum en handtekening van de initiatiefgerechtigden die het voorstel ondersteunen, waarbij belanghebbenden die een activiteit uitvoeren in Putten ook aangeven welke activiteit het betreft.

Artikel 6 - Beslissing geldigheid verzoek

 • 1.

  Een ingekomen verzoek wordt geplaatst op de lijst van ingekomen stukken van de eerstvolgende raadsvergadering waarvoor de agenda nog niet is verzonden.

 • 2.

  Het presidium beslist - op voorstel van de griffie - zo spoedig mogelijk na de datum van indiening van het verzoek of het gaat een burgerinitiatief dat aan alle voorwaarden voldoet, met dien verstande dat ten minste drie weken is gelegen tussen de dag van indiening van het verzoek en de dag van de vergadering van het presidium waarin op het verzoek wordt beslist.

 • 3.

  Als het presidium vindt dat het burgerinitiatief aan alle voorwaarden voldoet, dan agendeert het presidium het burgerinitiatief voor behandeling in de desbetreffende commissie. In principe is dat in de eerstvolgende vergadercyclus.

 • 4.

  Als het presidium vindt dat het burgerinitiatief niet aan alle voorwaarden voldoet, dan adviseert het presidium de raad het verzoek niet-ontvankelijk te verklaren.

Artikel 7 - Behandeling van het burgerinitiatief

 • 1.

  Het college wordt in de gelegenheid gesteld een preadvies af te geven over het burgerinitiatief. Dit advies wordt aan de vergaderstukken toegevoegd.

 • 2.

  De griffie nodigt de verzoeker schriftelijk uit voor de commissievergadering waarvoor het burgerinitiatief is geagendeerd.

 • 3.

  De verzoeker heeft tijdens deze vergadering de gelegenheid om het burgerinitiatief mondeling toe te lichten bij aanvang van de bespreking.

 • 4.

  Het spreekrecht van burgers bij commissies, zoals opgenomen in artikel 15 van de Verordening op de raadscommissie is van overeenkomstige toepassing. Insprekers voeren pas het woord nadat de verzoeker in de gelegenheid is gesteld het burgerinitiatief toe te lichten.

 • 5.

  Nadat de raadsleden en desgewenst een lid van het college het woord hebben gevoerd, heeft de verzoeker kort de gelegenheid te reageren. De verzoeker kan hier - gehoord de beraadslagingen - aangeven het burgerinitiatief ongewijzigd te willen doorgeleiden naar besluitvorming, in gewijzigde vorm te willen doorgeleiden naar besluitvorming of het burgerinitiatief in te trekken.

 • 6.

  De verzoeker voert niet meer dan tweemaal het woord, tenzij de commissie anders beslist.

 • 7.

  Besluitvorming vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering ná de commissiebehandeling, tenzij de commissie anders beslist.

 • 8.

  Intrekking door de indiener van het burgerinitiatief is mogelijk tot het moment van besluitvorming door de raad.

 • 9.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt verzoeker hierover schriftelijk geïnformeerd.

Artikel 8 - Voortgang lopende burgerinitiatieven

Het college en/of de burgemeester geven jaarlijks inzicht in de voortgang van lopende burgerinitiatieven als bedoeld in de artikelen 4 en 7.

Artikel 9 - Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening burgerinitiatief 2023'.

 • 3.

  Op het tijdstip dat de Verordening burgerinitiatief 2023 in werking treedt, vervalt de Verordening burgerinitiatief, vastgesteld 6 december 2012.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 oktober 2023.

Ondertekening

de griffier,

E.G. van Drie-Timmer

de voorzitter,

H.A. Lambooij