Verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023

Geldend van 19-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023

De raad van de gemeente Nederweert;

gelezen het voorstel van de rekenkamercommissie;

gelet op de artikelen 81k en 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Besluit

 • 1.

  De verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023 vast te stellen;

 • 2.

  Dhr. Frank Sampers te benoemen tot voorzitter van de rekenkamer;

 • 3.

  Mw. Ayla Hermans te benoemen tot lid van de rekenkamer;

 • 4.

  Het budget van de rekenkamer ongewijzigd vast te stellen op €17.663,00.

Verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit maximaal 4 leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3. Herbenoeming

De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal 1 keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 4. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2. Burgemeester en wethouders wijzen de ambtelijk secretaris aan, alsmede ook een of meer plaatsvervangers, op voordracht van de voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 5. Budget

 • 1. De voorzitter van de rekenkamer is bevoegd binnen zijn budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden;

  • b.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

  • c.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 6. Vergoeding

 • 1. De leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamer en vergaderingen die noodzakelijk zijn voor onderzoeken die gezamenlijk met andere rekenkamers verricht worden. De presentiegeldvergoeding bedraagt € 204,43 per vergadering per lid. (bedrag geldig per 1 januari 2023)

 • 2. De presentievergoeding wordt periodiek geïndexeerd conform het percentage waarmee de lonen van de gemeenteambtenaren toenemen volgens CAO-afspraken.

 • 3. Leden die niet woonachtig zijn in Nederweert ontvangen een vergoeding voor reiskosten voor het bijwonen van vergaderingen van de rekenkamer.

 • 4. De vergoeding van de reiskosten vindt plaats conform de vergoeding die binnen de organisatie van de gemeente Nederweert gehanteerd wordt.

 • 5. De leden ontvangen een vergoeding van € 60,- per uur voor de uitvoering van onderzoekswerkzaamheden.

Artikel 7. Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamer ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamer bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamer niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 8. Werkwijze

 • 1. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2. De rekenkamer beoordeelt of het wenselijk is om de raad tussentijds te informeren.

 • 3. De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen, die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen en bescheiden, registraties, besluiten, notulen etc. binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

 • 4. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureaus inschakelen. Indien het budget voor externe expertise niet toereikend is zal een separaat verzoek aan de raad worden voorgelegd.

 • 5. Bij de uitvoering van onderzoeken kan samenwerking gezocht worden met andere gemeenten en/of andere gemeentelijke of regionale rekenkamers.

 • 6. Voordat de rekenkamer tot vaststelling en openbaarmaking van een onderzoeksrapport overgaat, stelt zij de onderzochte partijen schriftelijk op de hoogte van het conceptrapport daarvan.

 • 7. De rekenkamer stelt de betrokken partijen in de gelegenheid tot ambtelijk wederhoor. Betrokken partijen kunnen binnen een door de rekenkamer te bepalen termijn die minimaal twee weken bedraagt schriftelijk reageren op de bevindingen in het onderzoeksrapport of een door de rekenkamer geselecteerd deel daarvan.

 • 8. De rekenkamer kan het college binnen een door de rekenkamer te bepalen termijn van minimaal twee weken in de gelegenheid stellen tot bestuurlijke wederhoor. Deze bestuurlijke reactie wordt integraal opgenomen in het rapport.

 • 9. Na de in het 7e en 8e lid bedoelde termijn sluit de rekenkamer haar onderzoek af en stelt zij een definitief rapport op, waarin de bevindingen, conclusies en aanbevelingen, de eventuele bestuurlijke reactie van het college, alsmede het nawoord van de rekenkamer zijn opgenomen.

 • 10. Het definitieve rapport wordt vergezeld van een door de rekenkamer opgesteld concept raadsvoorstel naar de raad en het presidium gezonden.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1. De ‘Verordening op de rekenkamercommissie 2019’ wordt ingetrokken op het moment van bekendmaking van de ‘Verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023’.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de datum van bekendmaking.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Nederweert 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadvergadering van 19 september 2023.

De voorzitter,

B. Op De Laak

De griffier,

T. Deckers