Regeling vervallen per 01-07-2024

Subsidieregeling compensatie energiekosten 2022-2023 voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel

Geldend van 19-10-2023 t/m 30-06-2024

Intitulé

Subsidieregeling compensatie energiekosten 2022-2023 voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;

gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Tytsjerksteradiel 2016;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet;

BESLUITEN:

de ‘subsidieregeling compensatie energiekosten 2022-2023 voor maatschappelijke organisaties in de gemeente Tytsjerksteradiel’ als volgt vast te stellen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a)

  gemeente: de gemeente Tytsjerksteradiel;

 • b)

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel;

 • c)

  ASV: de Algemene Subsidieverordening Tytsjerksteradiel;

 • d)

  aanvrager: een dorps- en buurthuis, een MFA en MFC, een jeugdhonk, een structureel gesubsidieerde cultuurinstelling, cultuurvereniging of sportvereniging in de gemeente Tytsjerksteradiel zonder winstoogmerk; en

  • 1.

   die energienadeel heeft; en

  • 2.

   die zijn activiteiten richt op de gemeente en haar ingezetenen; en

  • 3.

   hiervoor binnen de gemeente een gebouw in eigendom of erfpacht heeft dan wel een vergelijkbaar recht heeft of huurt.

 • e)

  energienadeel: de meerkosten van door de energieleverancier aan aanvrager geleverde gas en stroom over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 ten opzichte van de periode 1 oktober 2019 tot 1 april 2020, minus eventuele compensatie(s) van energiekosten uit Rijks- en/of provinciale regelingen, die betrekking hebben op de periode van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 en minus eventuele doorberekening van energiekosten aan derden. Het energienadeel wordt berekend op de wijze zoals opgenomen in artikel 4 van deze regeling;

 • f)

  subsidie: de subsidie die op grond van deze subsidieregeling wordt verleend.

Artikel 2 Doel van deze regeling

Deze regeling heeft als doel om subsidie beschikbaar te stellen aan aanvragers die in de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 energienadeel hebben ondervonden.

Artikel 3 Doelgroep, aanvraag en voorwaarden aanvrager

 • 1. Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de aanvrager energienadeel te hebben ondervonden als gedefinieerd in artikel 1 onder e.

 • 2. De aanvrager maakt voor de aanvraag gebruik van het aanvraagformulier en kan de aanvraag schriftelijk of digitaal indienen bij de gemeente.

 • 3. De aanvrager dient bij zijn aanvraag de volgende bescheiden te overleggen:

  • a.

   contracten en eventuele betalingsregelingen die met de energieleverancier(s) zijn afgesloten;

  • b.

   facturen en/of afrekeningen van de energieleverancier(s) over de periode 1 oktober 2019 tot 1 april 2020 en over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023;

  • c.

   afschriften van eventuele compensatie(s) uit Rijks- en provinciale regelingen, die op het moment van de aanvraag zijn ontvangen of waar recht op bestaat;

  • d.

   afschriften van eventuele doorberekening van energiekosten aan derden, die op het moment van de aanvraag door deze derden zijn ontvangen of waar recht op bestaat;

  • e.

   een beknopt overzicht van de activiteiten die aanvrager verricht.

Artikel 4 Berekening energienadeel

 • 1. Het energienadeel voor de aanvrager wordt bepaald door de energiekosten van de aanvrager over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023 te verminderen met:

  • a.

   de kosten voor gas en stroom over de periode 1 oktober 2019 tot 1 april 2020 en met;

  • b.

   eventuele compensatie(s) van energiekosten uit Rijks- en/of provinciale regelingen, die betrekking hebben op de periode van 1 oktober 2022 tot 1 april 2023, die op het moment van de aanvraag zijn ontvangen of waar recht op bestaat;

  • c.

   eventuele doorberekening van energiekosten aan derden over de periode 1 oktober 2022 tot 1 april 2023.

 • 2. De energiekosten zoals bedoeld in het eerste lid bestaan uit:

  • a.

   het verbruikte aantal m3 gas, vermenigvuldigd met de prijs per m3 gas, vermeerderd met de vaste leveringskosten;

  • b.

   het verbruikte aantal KWh elektriciteit, vermenigvuldigd met de prijs per KWh elektriciteit, vermeerderd met de vaste leveringskosten.

Artikel 5 Termijn voor indienen subsidieaanvraag

 • 1. Aanvragen kunnen tot 1 december 2023 worden ingediend. Aanvragen die op of na 1 december 2023 worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 2. Aanvragen die voor 1 december 2023 zijn ingediend, kunnen tot en met 31 december 2023 worden gewijzigd of worden aangevuld.

Artikel 6 Subsidieplafond, wijze van verdeling en de hoogte van de subsidie

 • 1. Voor deze regeling geldt een subsidieplafond van € 500.000,-. Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt dientengevolge € 500.000,-.

 • 2. De aanvrager krijgt maximaal 75% van het berekende energienadeel als subsidie vergoed, maar als het budget van € 500.000,- niet toereikend is, dan wordt het budget naar verhouding gelijk verdeeld over alle aanvragers.

 • 3. De subsidie bedraagt maximaal €25.000,- per aanvrager.

Artikel 7 Beslistermijn

 • 1. Het college besluit uiterlijk 1 maart 2024 op de ingediende aanvragen om subsidie.

 • 2. In tegenstelling tot het bepaalde in artikel 14 en 15 van de ASV, wordt de subsidie direct verleend en vastgesteld.

Artikel 8 Weigeringsgronden

In aanvulling op de weigeringsgronden in artikel 7 van de ASV, kan het college de subsidie geheel of gedeeltelijk weigeren in het geval dat aanvrager niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in deze regeling.

Artikel 9 Algemene subsidieverordening

Bij de toepassing van deze subsidieregeling is de ASV van toepassing, tenzij in deze subsidieregeling hier expliciet van wordt afgeweken en met uitzondering van:

 • a.

  artikel 4, lid 1, onder a ASV: er behoeft geen activiteitenplan te worden ingediend, een beknopte omschrijving van de activiteiten van de aanvrager is voldoende, zoals aangegeven in artikel 3, lid 3, onder e van deze regeling;

 • b.

  artikel 4, lid 1, onder b ASV: er behoeft geen begroting met inkomsten en uitgaven van de aanvrager te worden ingediend;

 • c.

  artikel 5, lid 2 en 3 ASV: de aanvraagtermijn bedraagt de termijn als aangegeven in artikel 5, lid 1 van deze regeling.

 • d.

  artikel 6 lid 1 en 2 ASV: de beslistermijn bedraagt de termijn als aangegeven in artikel 7 van deze regeling.

Artikel 10 Hardheidsclausule

 • 1. Het college kan in bijzondere gevallen artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken.

 • 2. In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Subsidieregeling compensatie energiekosten Tytsjerksteradiel 2023’.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op bekendmaking.

 • 3. Deze regeling wordt automatisch ingetrokken per 1 juli 2024.

Ondertekening

Aldus besloten in de collegevergadering van 26 september 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel,

de burgemeester,

(drs. L.J. Gebben)

de secretaris,

(H.M. van Gils)