Verordening Starterslening Albrandswaard 2023

Geldend van 17-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Starterslening Albrandswaard 2023

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het initiatiefvoorstel van de fractie Stem-Lokaal van d.d. 11 april 2023 dat op 3 juli 2023 in de raad is vastgesteld;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Verordening Starterslening Albrandswaard 2023

Artikel 1 Begrippen

Deze verordening verstaat onder:

 • a)

  Aanvrager : de persoon, die alleen of samen met zijn of haar partner voor de eerste maal een eigen woning koopt of verkrijgt en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager en dienen zij beide te voldoen aan de hiervoor gestelde eis niet eerder een woning te hebben gekocht of verkregen;

 • b)

  College : het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;

 • c)

  Combinatielening: een extra lening, die naast een hypothecaire lening wordt afgesloten, waaruit tot een maximum van 50% van de waarde van de gefinancierde woning de aflossing op de hypothecaire lening mag worden betaald. Deze Combinatielening wordt onlosmakelijk met de Starterslening aangeboden en blijft in dit geval beperkt tot maximaal het bedrag van de Starterslening;

 • d)

  Financiële toets ; de toetsing die door SVn wordt uitgevoerd aan de hand van de geldende NHGregels, waarmee de hoogte van de Starterslening wordt berekend;

 • e)

  NHG : Nationale Hypotheek Garantie, de publicitaire naam van de door Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, gevestigd te ’s-Gravenhage, verstrekte borgtocht;

 • f)

  Starterslening : een lening die door SVn kan worden verstrekt aan Aanvrager ten behoeve van de financiering van zijn eigen woning, tezamen met een aan de Starterslening gekoppelde Combinatielening;

 • g)

  SVn : Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM–vergunningnummer 12013647;

 • h)

  Toewijzing : het besluit van de Gemeente op basis waarvan de aanvrager een aanvraag kan doen voor de Starterslening bij SVn.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op NHG-lening aanvragen:

  • a.

   Van meerderjarige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar in de gemeente Albrandswaard (in)wonen en voor het eerst een woning kopen. Waarvan de aanvrager maximaal 35 jaar is op het moment dat deze de Starterslening aanvraagt bij SVn. In geval van twee aanvragers geldt de leeftijdseis voor beide aanvragers, de hiervoor genoemde bindingseis geldt voor één van beide aanvragers.

  • b.

   Van meerderjarige studerende/schoolgaande kinderen van maximaal 35 jaar en van in Albrandswaard woonachtige verblijfsgerechtigde personen, die voor aanvang van de studie of school minimaal drie aaneengesloten jaren in Albrandswaard hebben gewoond en binnen één jaar na afronding van de studie of school een starterslening aanvraagt bij SVn. In geval er sprake is van twee aanvragers geldt hiervoor genoemde bindingseis voor één van beide aanvragers.

  • c.

   Voor de aankoop van bestaande en nieuwbouwwoningen in de gemeente Albrandswaard met een maximale koop(/-aanneem)som van de maximale NHG-grens, inclusief verbeterkosten en meerwerk. Voor de berekening van de hoogte van de Starterslening wordt rekening gehouden met eventuele verbeterkosten of meerwerk. De aankoop voldoet altijd aan de meest actuele Voorwaarden en Normen NHG.

  • d.

   Waarvan de hoogte van de starterslening maximaal 20% van de verwervingskosten bedraagt met een maximum van € 35.000,-.

  • e.

   Waarvan de aanvrager werkt in Albrandswaard en een arbeidscontract van minimaal 18 uur per week met een duur van minstens een jaar heeft. Onder werken in Albrandswaard wordt verstaan dat de aanvrager werkt bij een werkgever in Albrandswaard of bij een bedrijf of instelling van buiten Albrandswaard waarbij de werkzaamheden in Albrandswaard plaatsvinden.

  • f.

   Waarvan voor het gestelde in dit artikel geldt: óf de aanvrager woont in Albrandswaard (artikel 2 lid 1a) óf de aanvrager gaat weer in Albrandswaard wonen (artikel 2 lid 1b) óf de aanvrager kan aantonen dat deze in Albrandswaard werkt (artikel 2 lid 1e). De aanvrager hoeft maar aan één van deze voorwaarden te voldoen.

 • 2. De aanvrager moet de woning waarvoor een Starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen.

 • 3. Deze verordening is niet van toepassing op lening aanvragen:

  • a.

   Voor niet voor permanente bewoning bestemde woningen, zoals recreatiewoningen;

  • b.

   Voor tweede woningen.

Artikel 3 Budget

 • 1. De raad van de gemeente Albrandswaard stelt het budget vast dat beschikbaar is voor het toewijzen van Startersleningen. Mocht het budget zijn vergeven voor het einde van het jaar dan wordt de raad hiervan op de hoogte gesteld.

 • 2. Startersleningen worden alleen toegewezen voor zover het vastgesteld budget hiervoor toereikend is. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst bij SVn afgehandeld.

 • 3. Aanvragen, die in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegewezen, worden door het College afgewezen.

Artikel 4 Bevoegdheid College

Het college toetst de aanvraag aan artikel 2 en 3. Het college is bevoegd om, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, te bepalen of de aanvrager een Starterslening mag aanvragen bij SVn.

Artikel 5 Procedure aanvraag en toewijzing

 • 1. Een aanvraag voor een Starterslening wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gestelde wijze.

 • 2. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen één week.

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 4. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college de aanvraag buiten behandeling te stellen. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, dan wel na het compleet worden daarvan, een beslissing en deelt die middels een toewijzings- of afwijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

 • 7. In de toewijzing wordt de maximale hoogte van de Starterslening vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van de absolute grens van € 35.000 of maximaal 20% van de kostengrens van NHG of op basis van het nog beschikbare budget.

 • 8. De in lid 5 bedoelde beslissing is een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden.

Artikel 6 Afwijzen aanvraag en Intrekking toewijzing

 • 1. Het college wijst een aanvraag voor een Starterslening af, indien:

  • a.

   het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren; of

  • b.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen.

 • 2. Het college trekt een toewijzing Starterslening in, indien:

  • a.

   de Starterslening is toegewezen of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens; of

  • b.

   de Starterslening niet tot stand komt.

  • c.

   de koopovereenkomst van de betreffende eigen woning wordt ontbonden.

Artikel 7 Financiële toets, verstrekken en beheer Starterslening door SVn

 • 1. De toewijzing door het college betreft een reservering voor een Starterslening uit het gemeentelijke budget. De toewijzing voor een Starterslening vormt het startpunt voor een autonome financiële toetsing door SVn.

 • 2. Met de toewijzing kan een aanvraag voor de Starterslening worden ingediend bij SVn.

 • 3. SVn stelt de definitieve hoogte van de Starterslening vast op basis van de financiële toets. Bij een positieve financiële toets brengt SVn een offerte uit. Bij een negatieve financiële toets, wijst SVn de lening af en brengt de aanvrager en gemeente hiervan op de hoogte.

 • 4. SVn verstrekt en beheert een geoffreerde Starterslening.

  Indien de aanvrager het niet eens is met de (financiële) toets van SVn, kan er een klachtenprocedure worden gestart bij SVn en vervolgens eventueel bij het KIFID of zich wenden tot de bevoegde burgerlijke rechter.

 • 5. SVn wijst een aanvraag Starterslening in ieder geval af, in geval er sprake is van stapeling met andere koopinstrumenten, (rente)kortings- of financiële regelingen, die strijdig zijn met de Starterslening en/of de belangen aantasten van aanvrager, NHG of eerste geldverstrekker.

 • 6. De verordening is in overeenstemming met de productspecificaties Starterslening van SVn en de deelnemingsovereenkomst die is gesloten tussen de gemeente Albrandswaard en SVn.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het College kan artikel 2 lid 1 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover van toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. De Verordening starterslening Albrandswaard 2017 (kenmerk 1218345) wordt ingetrokken.

Artikel 10 Citeertitel

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 2 oktober 2023.

Ondertekening

De griffier,

drs. Leendert Groenenboom

De voorzitter,

drs. Jolanda de Witte