Subsidieregeling Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2023-2026

Geldend van 01-01-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2023-2026

Het college besluit

 • 1.

  De Subsidieregeling ‘Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2023-2026’ vast te stellen (bijlage 1);

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard

gelet op art. 3 van de Algemene subsidieverordening Dijk en Waard 2022;

besluiten de volgende regeling vast te stellen:

Subsidieregeling Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2023-2026

Artikel 1. Begripsbepalingen

a.

Aanvraag

Verzoek aan het college om verlening van subsidie op grond van deze regeling;

b.

Aanvrager

Een natuurlijk persoon, woonachtig in de gemeente Dijk en Waard, die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak waaraan energie wordt geleverd, een aanvraag heeft ingediend;

c.

Bestaande koopwoning

Een woning in de gemeente Dijk en Waard die op het moment van de indiening van de aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner, niet zijnde een woning met een recreatiefunctie.

d.

College

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard;

e.

Isolatiemaatregel

Energiebesparende maatregel zoals opgenomen in bijlage 1;

f.

Maatregelenlijst

Lijst met voor subsidie in aanmerking komende maatregelen en bijbehorende activiteiten, bijlage 1 bij deze regeling;

g.

Woning

Een tot bewoning bestemd gebouw dat blijvend is bestemd voor permanente bewoning door één particulier huishouden.

h.

Slecht geïsoleerde woning

Een slecht geïsoleerde woning is een woning met energielabel D, E, F of G.

Indien een woning geen energielabel heeft, dan is de woning een slecht geïsoleerde woning als minimaal twee bouwdelen niet geïsoleerd zijn, zoals opgenomen in bijlage 2.

i.

Bouwinstallatiebedrijf

Bedrijf dat in een handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie of een van de overige staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte is ingeschreven in de sectie bouwnijverheid of een vergelijkbare sectie;

j.

Ontzorgingstraject

Een door de gemeente bekostigd adviestraject waarbij de bewoner geholpen wordt tot verduurzaming van de woning.

Artikel 2. Maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden verleend voor isolatiemaatregelen zoals opgenomen in bijlage 1 en die worden toegepast bij de huidige oppervlakte van bestaande koopwoningen in eigendom van een natuurlijke persoon op het grondgebied van de gemeente Dijk en Waard.

 • 2. De isolatiemaatregel is of wordt toegepast op een bestaande koopwoning die ook bewoond wordt door de eigenaar.

 • 3. Als de eigenaar van de woning subsidie heeft ontvangen op grond van de ‘Subsidieregeling Isolatiemaatregelen laag inkomen Dijk en Waard 2023’ komt de maatregel waarvoor zij reeds subsidie hebben ontvangen niet in aanmerking voor deze subsidieregeling.

 • 4. De uitvoering van de maatregel moet zijn of worden gedaan door een bouwinstallatiebedrijf, ingeschakeld door de eigenaar-bewoner of via een ontzorgingstraject;

 • 5. Als de gemeentelijke subsidie reeds op de factuur is verrekend, kan de eigenaar-bewoner niet zelf nog subsidie aanvragen (van toepassing bij ontzorgingstraject;

 • 6. Subsidie op grond van deze regeling wordt niet verleend voor:

  • a.

   Het vergroten van het woonoppervlakte.

  • b.

   Het isoleren van een garage of schuur die de eigenaar-bewoner bij de woning wilt betrekken.

 • 7. De maatregelen dienen te zijn of worden geplaatst c.q. getroffen in de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026.

Artikel 3. Doelgroep

 • 1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een natuurlijk persoon, die eigenaar en bewoner is van een als woning gebruikte onroerende zaak in de gemeente Dijk en Waard waaraan energie wordt geleverd.

 • 2. De WOZ-waarde van de woning moet op 1 januari 2022 lager zijn dan € 429.300. Uitgaande van de door de Rijksoverheid uitgegeven WOZ-waardeloket.

 • 3. De woning moet een energielabel D-E-F of G of twee slecht geïsoleerde bouwdelen hebben, zie bijlage 2.

Artikel 4. Hoogte van de subsidie

 • 1. De subsidie bedraagt eenmalig maximaal € 900,- per woning.

 • 2. Indien de factuur lager is dan € 900,- ontvangt de aanvrager het factuurbedrag.

Artikel 5. Deelsubsidieplafonds en verdeelregels

 • 1. Het deelsubsidieplafond voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 6 lid 1 en artikel 6 lid 2 is voor de looptijd van deze regeling vastgesteld op € 713.700,-.

 • 2. Het deelsubsidieplafond voor de activiteiten zoals vermeld in artikel 6 lid 3 is voor de looptijd van deze regeling vastgesteld op € 225.000,-.

 • 3. Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening van volledige aanvragen bij het College, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde deelsubsidieplafond is bereikt.

 • 4. Als de aanvrager op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6. Aanvraagprocedure en verantwoording

Er zijn drie procedures mogelijk om subsidie aan te vragen. U moet van een van deze procedures gebruik maken.

1a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, voordat de maatregel is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld.

2a. De aanvrager vraagt bij het College subsidie aan voor een maatregel als bedoeld in bijlage 1, nadat de maatregel is uitgevoerd. Hiervoor moet het aanvraagformulier op de gemeentelijke website volledig worden ingevuld.

3a. De aanvrager laat een isolatie maatregel uitvoeren via het ontzorgingstraject. Dan wordt het subsidiebedrag verrekent met de factuur en kan de aanvrager de maatregel niet nogmaals indienen voor subsidie.

b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

 • -

  Energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen nog te isoleren zijn),

 • -

  Foto’s voordat de maatregel is toegepast

 • -

  Een offerte van een bouwbedrijf waarop een isolatiemaatregel zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld,

 • -

  specificaties van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte)

b. De aanvrager dient bij het aanvraagformulier de volgende gegevens aan te leveren:

 • -

  energielabel (of inzicht geven in welke bouwdelen, naast de uitgevoerde maatregel, nog te isoleren zijn)

 • -

  Foto’s voordat de maatregel is toegepast,

 • -

  Een factuur van een bouwbedrijf waarop een isolatiemaatregel zoals bedoeld in bijlage 1 is vermeld,

 • -

  Foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast,

 • -

  Specificatie van de isolatiewaarden van de maatregel (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de factuur of offerte),

 • -

  een betaalbewijs.

 

c. De aanvrager dient uiterlijk 13 weken nadat de maatregel is uitgevoerd de volgende gegevens aan te leveren:

 • -

  foto’s waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde maatregel is toegepast,

 • -

  specificatie over isolatiewaarden (Indicatie dikte of Rc of U-waarde, meestal is dit genoemd op de offerte),

 • -

  factuur en

 • -

  een betaalbewijs.

c. Als de aanvrager een geldend bewijs van ontvangst van de Rijkssubsidie ISDE aanlevert voor de maatregel, zijn foto’s voordat de maatregel en foto’s nadat de maatregel is toegepast niet nodig.

 

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2024 en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2. Deze regeling is van kracht tot 1 januari 2027.

 • 3. Deze regeling blijft van toepassing op aanvragen die voor 1 januari 2027 zijn ingediend, maar nog niet zijn afgehandeld.

 • 4. Deze regeling wordt aangehaald als “Isolatie subsidie slecht geïsoleerde woningen Dijk en Waard 2023-2026”.

Ondertekening

Bijlage 1 Maatregelenlijst

* Voorwaarden zijn gelijk aan de ISDE.

LET OP: Er is alleen subsidie voor spouwmuurisolatie als er ecologisch onderzoek is verricht in combinatie met een Ontheffing.

Nummer

Isolatie maatregelen

Criterium

1

Gevelisolatie

 • U kunt kiezen voor gevelisolatie door voorzetwand aan de binnenzijde van de buitengevel aan te brengen of door isolatie aan de buitenzijde van de buitengevel aan te brengen.

 • U moet minimaal 10 m2 gevel hebben laten isoleren.

 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • Het isoleren van binnenmuren en scheidingswanden komt niet in aanmerking voor subsidie.

2

Vloerisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal tegen de onderkant of aan de bovenkant van een bestaande vloer aan te brengen.

 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande vloer isoleren.

 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

3

Bodemisolatie

 • U heeft geïsoleerd door een laag isolatiemateriaal op de bodem van de kruipruimte aan te brengen.

 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande bodem isoleren.

 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

 • U krijgt maar één keer subsidie voor vloerisolatie of bodemisolatie. Als u al eerder subsidie hebt gekregen voor vloerisolatie of bodemisolatie dan kunt u hiervoor geen tweede keer subsidie krijgen.

 • Het aanbrengen van lokaal gespoten PIR of PUR is uitgevoerd met HFK-vrije blaasmiddelen.

4

Dakisolatie

 • Bij dakisolatie kiest u het isoleren van het bestaande dak

 • U moet minimaal 20 m2 van het bestaande dak isoleren

 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w]

 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

5

Zolder- of vlieringvloerisolatie

 • De zolder of vliering moet onverwarmd zijn om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit betekent dat er geen voorzieningen aanwezig mogen zijn waarmee u de zolder verwarmt, ook al gebruikt u die voorzieningen (bijna) niet.

 • U moet minimaal 20 m2 van de bestaande zolder- vlieringvloer isoleren.

 • Het nieuw aangebrachte isolatiemateriaal moet een minimale isolatiewaarde (Rd-waarde) hebben van 3,5 [m2 K/w].

 • De nieuwe isolatie moet voldoende dik zijn aangebracht om aan de isolatiewaarde te voldoen. U mag de dikte van isolatie dat al aanwezig was vóór het uitvoeren van de isolatiemaatregel niet meerekenen om aan de minimale isolatiewaarde te voldoen.

6

Triple glas

 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

 • De isolatiewaarde (U-waarde) voor het Triple glas is maximaal 0,7 W/m2K.

 • Bij de toepassing van Triple glas moet u verplicht ook de kozijnen vervangen door isolerende kozijnen met een Uf-waarde van maximaal 1,5 W/m2K.

 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet.

7

HR++ glas

 • U geeft alleen het aantal m2 op die oude ramen, panelen of deuren vervangen. Glas wat bijvoorbeeld is geplaatst in een raam waar eerder een gevel zat komt niet in aanmerking.

 • De isolatiewaarde van het HR++ glas (U-waarde) is maximaal 1,2 W/m2K nodig.

 • U mag maar één keer subsidie aanvragen voor glasisolatie.

 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet

 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het HR++ glas telt hierin mee.

8

Isolerend paneel in kozijn

 • Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2.

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerend paneel in een kozijn als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.

 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerend paneel toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.2 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K.

 • Past u een isolerend paneel in een kozijn toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 0,7 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen.

 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in het aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van het isolerende paneel telt hierin mee.

9

Isolerende deur

 • U krijgt alleen subsidie voor een isolerende deur als u ook HR++-glas of Triple glas heeft laten aanbrengen.

 • U kunt bij HR++ glas en Triple glas een isolerende deur toepassen met een lage isolatiewaarde (Ud-waarde) van maximaal 1.5 W/m2K of met een hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K.

 • Past u een isolerende deur toe met de hoge isolatiewaarde van maximaal 1,0 W/m2K dan moet u een verklaring van het bouwbedrijf meesturen om dit aan te tonen. U krijgt dan het hogere subsidiebedrag voor het Triple glas.

 • Als u heeft geïnvesteerd in HR++ glas, Triple glas, isolerende panelen en deuren dan geldt dit als één maatregel. De oppervlaktes worden bij elkaar opgeteld in ons aanvraagformulier om te bepalen of u aan de oppervlakte-eisen voldoet. Het minimaal geïsoleerde oppervlak bedraagt 8 m2. Het oppervlak van de isolerende deur telt hierin mee.

Bijlage 2 Slecht geïsoleerde woning

Bij een woning zonder energielabel wordt gekeken naar slecht geïsoleerde bouwdelen. In de tabel staan indicaties van Rc of U-waarde. Een woning komt in aanmerking voor subsidie als deze twee bouwdelen heeft die niet zijn geïsoleerd. De maatregel waarvoor subsidie wordt aangevraagd telt als een van deze bouwdelen.

Bouwdeel

Wanneer aanpakken?

Indicatie dikte of Rc of U-waarde

Dak, hellend/plat

Geen, slechte en matige isolatie

Minder dan 9 cm aanwezig / een Rc ≤ 2,0

Dak, zolder-/vlieringvloerisolatie

Als er geen zolder-/vlieringvloerisolatie aanwezig is

Rc ≤ 0,5

Gevel

Geen spouwmuurisolatie, voorzetwand of buitengevelisolatie aanwezig

Rc ≤ 1,1

Vloer-/bodemisolatie

Geen of slechte vloer- en bodemisolatie aanwezig

Minder dan 5cm aanwezig, Rc ≤ 1,3

Glas

Enkel glas, oud dubbelglas en HR glas

Ug waarde ≥ 1,6