Regeling vervalt per 31-12-2025

Subsidieregeling Versterking kleine musea gemeente Eemsdelta 2023-2025

Geldend van 16-10-2023 t/m 30-12-2025

Intitulé

Subsidieregeling Versterking kleine musea gemeente Eemsdelta 2023-2025

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat:

kunst en cultuur van invloed zijn op het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente,

cultuur en erfgoed een bijdrage leveren aan de binding met en aan de identiteit en promotie van de gemeente,

ook (kleine) musea een aantrekkende en toeristische functie vervullen voor de gemeente,

dat het daarom gewenst is deze meer in hun kracht te zetten.

overwegende dat:

een actueel versterkingsplan de aantrekkelijkheid, marketing- en bezoekerswaarde van een instelling versterkt;

een actueel versterkingsplan de kennis van de financiële mogelijkheden van een instelling versterkt;

een actueel versterkingsplan de aanvraag voor een jaarlijkse bijdrage van de gemeente Eemsdelta mogelijk maakt;

overwegende dat zij op grond van artikel 156 van de Gemeente wet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 (verder: Asv) bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten worden beschreven;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Asv en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Versterking kleine musea gemeente Eemsdelta 2023 -2025

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • A.

  museum: een permanente instelling, gevestigd in de gemeente Eemsdelta, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor publiek, en die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen. Binnen deze subsidieregeling wordt onder museum verstaan de kleinere, nog niet in het Museumregister opgenomen musea, zoals particuliere musea en schatkamers;

 • B.

  expositieruimte: een gebouw of ruimte waar exposities kunnen worden gehouden, niet zijnde een galerie of een tentoonstellingszaal in een museum en waar geen sprake is van een permanente collectie;

 • C.

  versterkingssubsidie: subsidie voor een eenmalige ondersteuningsactie of pakket aan acties die bijdraagt aan de professionalisering, zelfredzaamheid en/of kwaliteit van de presentatiefunctie van de organisatie. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een ondernemingsplan, nieuwe presentatie, verzamelbeleid, educatie, pr/marketing, verduurzaming, fondsenwerving en samenwerking.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen voor

de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan nog niet-geregistreerde musea en expositieruimten in de gemeente Eemsdelta.

Artikel 4 Activiteiten die voor versterkingssubsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor het opstellen van een versterkingsplan gericht op de versteviging van de zelfredzaamheid en (financiële) positie van de kleinere musea en expositieruimten van de gemeente. Hiervoor kan eenmalig een versterkingssubsidie worden verstrekt op voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

Voorwaarde om voor een versterkingssubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

 • 1.

  De aanvraag wordt uiterlijk 15 december 2025 ingediend.

 • 2.

  De instelling is reeds twee jaar gevestigd in de gemeente Eemsdelta.

 • 3.

  Er is in deze een aantoonbare samenwerking met Erfgoedpartners en/of Coöperatie Sterke Musea.

Artikel 6 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Asv legt de aanvrager de volgende gegevens over:

 • A.

  Plan van aanpak van het lopende jaar en jaarstukken over de twee voorgaande jaren;

 • B.

  Brief of e-mail waaruit blijkt dat de aanvrager in deze samenwerkt met Erfgoedpartners en/of Coöperatie Sterke Musea.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

 • A.

  de aanvrager een begrotingssubsidie ontvangt in de zin van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht;

 • B.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • C.

  de aanvrager niet aantoonbaar een museum of expositieruimte betreft, bijvoorbeeld omdat het de werkruimte van een kunstenaar betreft, geen openbare toegankelijkheid biedt of een commerciële galerie betreft;

 • D.

  het museum zich niet bevindt binnen de gemeente Eemsdelta.

 • E.

  Er geen gebruik gemaakt wordt van een erkend adviesbureau of adviseur.

Artikel 8. Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor energie, consumpties, catering, representatie, reizen, excursies en uitstapjes, aanschaf van kunstwerken, historische voorwerpen of informatiedragers.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

De bijdrage voor het opstellen van een versterkingsplan bedraagt maximaal € 5.000,-- exclusief BTW en bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten voor het opstellen van het betreffende plan inclusief mogelijke uitvoeringsacties. Binnen een jaar na verlening van de subsidie dient een uitgewerkt versterkingsplan te worden overlegd. Het subsidiebedrag wordt volledig bevoorschot.

Artikel 10 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  Bij de verleningsbeslissing zullen burgemeester en wethouders bepalen dat voor subsidieverleningen op basis van deze subsidieregeling, een aanvraag tot vaststelling ingediend moet worden.

 • 2.

  De aanvrager dient uiterlijk 1 jaar na het verkrijgen van het versterkingsplan een aanvraag tot vaststelling in.

 • 3.

  In afwijking van artikel 15 van de Algemene subsidieverordening wordt bij een aanvraag tot vaststelling het volgende document overlegd:

  • a.

   het uitgewerkte versterkingsplan;

Artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen het subsidieplafond voor deze regeling vast op € 45.000,--.

 • 2.

  Aanvragen voor deze versterkingssubsidie worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Als meerdere subsidieaanvragen voor deze versterkingssubsidies op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidie aanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien burgemeester en wethouders een subsidieplafond hebben vastgesteld en door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 5, 6, 7 en 9 volgens artikel 17 van de Asv.

Artikel 13 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking en is van kracht tot en met 31 december 2025.

 • 2.

  De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Versterking Kleine Musea gemeente Eemsdelta 2023-2025.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 28 maart 2023.

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)