Regeling vervallen per 01-04-2024

Tijdelijke beleidsregels Tegemoetkoming hoge energiekosten Winterplan 2023

Geldend van 17-10-2023 t/m 31-03-2024

Intitulé

Tijdelijke beleidsregels Tegemoetkoming hoge energiekosten Winterplan 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

gelet op:

 • artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • voor huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag 2023 wordt verstrekt op grond van artikel 35, vierde lid van de Participatiewet;

 • huishoudens met een hoger inkomen eveneens te maken hebben met fors gestegen energiekosten en overige kosten van het bestaan;

 • die huishoudens hierdoor financieel in de problemen kunnen komen;

 • de raad op 14 maart 2023 het Winterplan 2023 heeft vastgesteld waardoor er een budget beschikbaar is gesteld om huishoudens met een hoger inkomen dan 130% van het minimum tegemoet te komen in hun energielasten;

het daarom nodig is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Tijdelijke beleidsregels tegemoetkoming hoge energiekosten Winterplan 2023

Artikel 1 Begrippen

aanvrager

de aanvrager met inbegrip van de persoon met wie een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gevoerd;

college

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs;

energiecontract

een door de aanvrager gesloten overeenkomst met een energieleverancier;

energiekosten

kosten die een aanvrager betaalt voor elektriciteit en gas en het transport daarvan;

gemeente

de gemeente Gouda;

inwoner

persoon die ingeschreven staat in het basisregister personen van de gemeente Gouda;

onzelfstandige woonruimte

een woning zonder een eigen toegang en een keuken en toilet die wordt gedeeld met de bewoners van andere woningen/kamers;

peildatum

de datum van het indienen van de aanvraag;

raad

de gemeenteraad van Gouda;

referteperiode

de kalendermaand voorafgaande aan de maand van het indienen van de aanvraag;

student

inwoner die in aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van artikel 3.1, eerste of tweede lid, van de Wet studiefinanciering 2000;

wet 

Participatiewet;

Winterplan 2023

het door de raad op 14 maart 2023 vaststelde plan;

zelfstandige woonruimte

een woning met eigen toegang en eigen keuken en toilet.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze beleidsregels is om inwoners tegemoet te komen voor de hogere energielasten, die niet in aanmerking komen voor de categoriale energietoeslag 2023 op grond van artikel 35, vierde lid van de Participatiewet als zij aantoonbare hogere energielast hebben en deze kosten niet kunnen dragen.

Artikel 3 Doelgroep

Inwoners van de gemeente die geen recht hebben op de Wet energietoeslag 2023 op grond van artikel 35, vierde lid van de Participatiewet, met aantoonbaar hogere energielasten en die deze kosten niet kunnen dragen uit liquide middelen, met:

 • Een zelfstandige woonruimte, met of zonder eigen energiecontract;

 • Een onzelfstandige woonruimte;

 • Een inkomen uit studiefinanciering en daarmee aangemerkt worden als student;

 • Een inkomen tussen de 130% en 250% van de toepasselijke bijstandsnorm exclusief vakantiegeld.

Artikel 4 Voorwaarden

 • De aanvrager mag volgens de wet in Nederland verblijven en woont in Gouda;

 • De aanvrager is 18 jaar of ouder;

 • De aanvrager heeft aantoonbaar hogere lasten door stijging van de energieprijzen;

 • De energielasten bedragen meer dan 11% van het maandelijks netto-inkomen;

 • Het vermogen op de betaal- en spaarrekeningen bedraagt gezamenlijk voor:

  • alleenstaand: max. € 6.500,-

  • alleenstaande ouder/ samenwonend: max. € 10.000,-

Artikel 5 Weigeringsgronden

 • 1. Inwoners met een inkomen tot 130% van de toepasselijke bijstandsnorm komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Zij hebben een beroep kunnen doen op de Wet Energietoeslag 2023 op grond van artikel 35, vierde lid van de Participatiewet.

 • 2. In uitzondering op het eerste lid is het ontvangen van een bijdrage uit het landelijk Noodfonds Energie of vanuit DUO geen voorliggende voorziening.

 • 3. Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

Artikel 6 Hoogte tegemoetkoming voor energiekosten

 • 1. De tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 bedraagt eenmalig € 750,- voor een huishouden met een zelfstandige woonruimte.

 • 2. De tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 bedraagt eenmalig € 500,- voor een huishouden met een onzelfstandige woonruimte.

Artikel 7 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • inkomen uit arbeid;

 • inkomen uit de eigen onderneming;

 • inkomen uit een uitkering;

 • inkomen uit verhuur;

 • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie;

 • inkomen uit Wet studiefinanciering 2000.

Artikel 8 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming hoge energiekosten Winterplan 2023, kunnen een aanvraag digitaal indienen via de website van de gemeente Gouda.

 • 2. De aanvrager overlegt bewijzen van het inkomen en gestegen energiekosten voor de woonruimte waarvan hij de eigenaar of huurder is.

  • a.

   Voor alle doelgroepen moeten er in ieder geval bankafschriften van de gehele kalender maand voorafgaand aan datum van aanvraag worden overgelegd.

  • b.

   Afhankelijk van de doelgroep waartoe aanvrager behoort:

   Een lopend energiecontract en eindafrekening energie jaarnota 2022 of nota’s van de verhoging all-in huurbedrag wegens stijging energiekosten.

 • 3. Het voorgestelde maandelijkse energie termijnbedrag 2023 wordt afgezet tegen het netto- inkomen per maand exclusief vakantiegeld.

Artikel 9 Periode aanvraag en hoogte beschikbaar budget

 • 1. De mogelijkheid tot aanvraag van deze tegemoetkoming wordt opengesteld na publicatie van deze beleidsregels.

 • 2. Aanvragen worden slechts toegekend zolang en voor zover het daarvoor beschikbaar budget toereikend is.

 • 3. Het maximale budget voor verstrekking van deze tegemoetkoming bedraagt € 435.000,-.

 • 4. Indien het aantal aanvragen het beschikbaar budget overstijgt, geldt de volgorde van binnenkomst van aanvragen.

 • 5. Bij voldoende budget kan er tot uiterlijk 1 april 2024 een aanvraag worden ingediend.

Artikel 10 Vorm van bijstand

De Tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag om niet.

Artikel 11 Uitbetaling

De Tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 wordt als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 12 Hardheidsclausule

Als de aanvrager op grond van deze beleidsregels niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de energiekosten, kan het college, gelet op alle omstandigheden en indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken, beslissen om in afwijking van deze beleidsregels een Tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 te verstrekken.

Artikel 13 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De Tijdelijke beleidsregels Tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 treedt in werking op 1 september 2023.

 • 2. De Tijdelijke beleidsregels Tegemoetkoming energiekosten Winterplan 2023 lopen tot het beschikbare budget is verstrekt doch uiterlijk tot 1 april 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 22 augustus 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

Toelichting:

Artikel 4 Voorwaarden

Aantonen hogere energielasten

Kopie jaarafrekening energie 2022:

Door het voorgestelde termijnbedrag 2023 voor energie te vergelijken met de daadwerkelijke eindafrekening van 2022 wordt bepaald of er sprake is van stijgende energiekosten. Het voorgesteld termijnbedrag wordt als uitgangspunt genomen voor de berekening van het recht op de tegemoetkoming hoge energielasten.

All-in huurnota:

Door de all-in huurnota van voor- en na de verhoging te vergelijken, wordt vastgesteld dat er sprake is van stijgende energiekosten. Het component energiekosten van de huidige huurnota wordt als uitgangspunt gebruikt voor de berekening van het recht op de Tegemoetkoming hoge energiekosten.

Stijgende energiekosten kunnen betalen uit liquide middelen

Om geldproblemen te voorkomen is een financiele buffer achter de hand hebben noodzakelijk. Als uitgangspunt wordt genomen dat een alleenstaande € 6.500,- aan spaargeld nodig heeft om onverwachte, grotere en eenmalige noodzakelijke uitgaven te kunnen betalen. Voor alleenstaande ouders en samenwonenden geldt een bedrag van € 10.000,-.

Inwoners die stijgende energiekosten hebben en minder dan € 6.500,- of € 10.000,- op de betaal- of spaarrekening hebben staan, komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Dit wordt getoetst aan de hand van het positieve saldo op alle betaal- en spaarrekeningen.

Voorbeeld: Wanneer kom je in aanmerking?

Een alleenstaande inwoner heeft geen recht op de eenmalige energietoeslag 2023. Het netto- inkomen is net meer dan € 1503 ,- per maand zonder vakantiegeld. Op de betaalrekening en spaarrekening is het saldo bij elkaar opgeteld minder dan € 6.500,- . Het maandelijkse voorschot bedrag is sinds dit jaar gestegen naar meer dan € 165,- (11% van het netto inkomen).

Hij komt in aanmerking voor een tegemoetkoming in de hoge energiekosten.

Artikel 7 Inkomen

Tabel inkomensnorm per 1 juli 2023: 130%- 250% netto per maand exclusief vakantiegeld.

Tot AOW –gerechtigde leeftijd

Inkomen

Termijnbedrag energie

Vermogen

 

≥ 130%- 250%

≥ 11% van het inkomen

Maximaal positief saldo

Alleenstaand

€ 1503 - € 2889

€ 165 - € 318

€ 6.500

Alleenstaande ouder

€ 1503 - € 2889

€ 165 - € 318

€ 10.000

Samenwonend

€ 2146 - € 4128

€ 236 - € 451

€ 10.000

Recht op AOW

Inkomen

Termijnbedrag energie

Vermogen

 

≥ 130%- 250%

≥ 11% van het inkomen

Maximaal positief saldo

Alleenstaande

€ 1677 - € 3224

€ 184 - € 355

€ 6.500

Alleenstaande ouder

€ 1677 - € 3224

€ 184 - € 355

€ 10.000

Samenwonend

€ 2277 - € 4379

€ 250 - € 482

€ 10.000

Voor studenten met een inkomen uit studiefinanciering wordt alleen het daadwerkelijk ontvangen bedrag op de bankrekening gerekend tot het inkomen (In afwijking van de normbedragen gesteld in artikel 3.18 van de Wet Studiefinanciering 2000).

Artikel 8 Aanvraag

Voorbeeld casus

De aanvrager woont op kamers en had een all-in huurcontract van € 600,-. Door recente stijging van de energieprijzen stijgt ook de huurprijs naar € 700,- per maand. Binnen de huurprijs wordt een bedrag van € 200,- gerekend voor de energiekosten.

De aanvrager is student en ontvangt op grond van de Wet Studiefinanciering 2000 maandelijks € 700,- op zijn rekening. Via de studiefinanciering is een bijdrage in de energiekosten al ontvangen. Verder heeft de aanvrager nog een bijbaan en verdient €400,- netto zonder vakantiegeld.

Het totale inkomen is € 1100,- per maand. De energiekosten van € 200,- is hoger dan 11% van het totale inkomen (11% van € 1100,- = € 121,-). De aanvrager komt in aanmerking voor een tegemoetkoming onzelfstandige woonruimte van € 500,-.

De aanvullend worden de volgende bewijsstukken gevraagd voor om mee te verzenden:

 • Kopie jaarafrekening energie 2022 of

 • Kopie all-in huurnota voor- en na de verhoging in verband met stijgende energiekosten.

 • één kalendermaand bankafschriften van alle bank- en spaarrekeningen.

Binnen 8 weken wordt een besluit genomen op de aanvraag.