Verordening op de rekenkamer gemeente Eemsdelta 2023

Geldend van 27-09-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de rekenkamer gemeente Eemsdelta 2023

De raad van de gemeente Eemsdelta;

Gelezen het voorstel van het presidium;

gelet op hoofdstuk IVa. van de Gemeentewet;

besluit

vast te stellen, de volgende verordening:

Verordening op de rekenkamer gemeente Eemsdelta 2023

Artikel 1. Begripsomschrijving

1. Er is een door de raad ingestelde rekenkamer op grond van artikel 81a Gemeentewet.

2. In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: Gemeentewet;

b. gemeente: de gemeente Eemsdelta;

c. raad: de raad van de gemeente Eemsdelta;

d. rekenkamer: de rekenkamer die op grond van deze verordening belast is met het onderzoek naar

de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijke beleid, de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de

rechtmatigheid van het gemeentelijk beheer en van de gemeentelijke organisatie, alsmede van

(gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel of in belangrijke mate door de gemeente

worden bekostigd;

a. voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

b. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2. Samenstelling en benoeming

1 . Er is een rekenkamer.

2 . De rekenkamer bestaat uit 3 leden, waaronder een voorzitter.

3. De voorzitter en overige leden kunnen eenmaal voor een periode van 6 jaar worden herbenoemd.

4. Een lid van de rekenkamer vervult niet een functie genoemd in artikel 81f van de wet en is tevens niet:

a. werkzaam bij een openbaar lichaam dat is ingesteld bij een gemeenschappelijke regeling waar de gemeente

aan deelneemt;

b. als bestuurslid, fractieondersteuner/-assistent en/of in andere hoedanigheid actief betrokken bij een

afdeling of fractie van een politieke partij in de gemeente;

c. lid van meer dan twee andere rekenkamers.

5. Werving en selectie van leden van de geschiedt door een vertegenwoordiging van de raad, zijnde de

auditcommissie.

6. Alvorens tot benoeming over te gaan overleggen de voorgedragen leden:

a. een overzicht van welke andere functies dan het lidmaatschap van de rekenkamer zij vervullen;

b. een Verklaring omtrent Gedrag.

Artikel 3 Klankbordgroep

1. De Auditcommissie is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

Artikel 4. De voorzitter

1. De voorzitter draagt zorg voor tijdig en periodiek bijeenroepen van de rekenkamer, het leiden van de

vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijzen en het bevorderen van een zorgvuldige

besluitvorming.

2. De voorzitter is de eerst aanspreekbare woordvoerder namens de rekenkamer.

3. De rekenkamer wijst uit haar midden één van de leden als plaatsvervanger van de voorzitter aan.

Artikel 5. Ambtelijk secretaris

1. De griffier wijst een ambtelijk secretaris aan in overleg met de werkgeverscommissie.

2. De secretaris ondersteunt de rekenkamer bij de uitvoering van haar taken en vormt de verbinding tussen de

rekenkamer, extern in te huren onderzoeker(s) en de ambtelijke organisatie.

Artikel 6. Ontslag en non-activiteit

1. De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

2. Het lidmaatschap van een lid van de rekenkamer wordt beëindigd op één van de gronden genoemd in artikel

81c, lid 6 en 7 van de wet.

4. Artikel 81d van de wet is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van het op non-activiteit stellen van

leden van de rekenkamer.

Artikel 7. Vervullen vacatures

1. Als binnen de rekenkamer een vacature gaat ontstaan, doet de rekenkamer daarvan zo spoedig mogelijk

mededeling aan de raad.

2. De raad start zo spoedig mogelijk de procedure tot vervulling van de vacature, waarbij een afvaardiging van de

auditcommissie fungeert als benoemingsadviescommissie voor de raad. De niet-aftredende leden van de

rekenkamer zijn daarvan adviserend lid.

Artikel 8. Vergoeding voor de werkzaamheden van de leden van de rekenkamer

1. De leden ontvangen een maandelijkse vergoeding voor de werkzaamheden ten behoeve van de

rekenkamer. Deze werkzaamheden betreffen in elk geval: het voorbereiden en bijwonen van de

vergaderingen van de rekenkamer, (mede) doen van vooronderzoek, (mede) opstellen of beoordelen van

conceptonderzoeksopzetten, voeren van gesprekken met onderzoeksbureaus en/of onderzoekers,

desgewenst bijwonen van interviews in het kader van uitgevoerd onderzoek, beoordelen van concept-

(tussen)rapportages en quick-scans en formuleren of beoordelen van concept-aanbevelingen.

2. De vergoeding voor de voorzitter bedraagt € 250,00/maand, voor de andere leden bedraagt de

vergoeding € 200,00/maand. De raad kan dit bedrag periodiek verhogen.

3. De leden ontvangen een vergoeding voor gemaakte reis- en verblijfkosten conform de regeling voor het

gemeentelijk personeel. Declaraties worden beoordeeld door de griffier.

4. De vergoeding bedoeld in het tweede lid wordt ingehouden wanneer naar het oordeel van de griffier, gehoord

hebbende de rekenkamer, een lid langer dan drie maanden geen werkzaamheden heeft verricht. Zodra het lid

weer werkzaamheden verricht wordt het uitbetalen van de vergoeding hervat.

5. De in het tweede en derde lid genoemde vergoedingen komen ten laste van het budget van de

rekenkamer.

Artikel 9. Taak en werkwijze

1. De rekenkamer onderzoek de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het beleid van het

gemeentebestuur van de gemeente.

Artikel 10. Onderwerpselectie, opdrachtverlening en bevoegdheden

1. De rekenkamer bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de

onderzoeksopzet vast.

2. De raad kan de rekenkamer een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De

rekenkamer bericht de raad binnen twee maanden in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de

rekenkamer niet aan het verzoek voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

3. De rekenkamer stelt jaarlijks een onderzoeksplan inclusief kostenraming vast en brengt dit ter kennis van de

raad.

4. Ook inwoners kunnen een verzoek indienen om onderzoek naar een bepaald onderwerp uit te laten voeren. De

rekenkamer bepaalt of het aangedragen onderwerp wordt onderzocht. Van het besluit van de rekenkamer

wordt de indiener op de hoogte gesteld.

5. De rekenkamer is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek

volgens de door haar vastgesteld onderzoeksopzet.

6. De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur de mondelinge en schriftelijke inlichtingen

In te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur zijn

verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.

7. Tot de door de rekenkamer te onderzoeken onderwerpen behoren alle gemeentelijke taken. Verder kunnen

ook onderwerpen van onderzoek zijn, indien en voor zover de gemeente uit andere hoofde over deze

bevoegdheid beschikt:

a. door de gemeente gesubsidieerde instellingen, die voor minimaal 50% van hun begroting door de

gemeente worden gefinancierd, over de jaren dat dit het geval is;

b. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de

gemeente meer dan vijftig procent van het geplaatste aandelenkapitaal houdt, over de jaren dat dit het

geval is;

c. openbare lichamen en gemeenschappelijke organen ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke

regelingen, waaraan de gemeente deelneemt, over de jaren dat de gemeente deelneemt in de regeling;

d. de rekenkamer is bevoegd mondeling en schriftelijk informatie in te winnen bij de onder a, b en c genoemde

organisaties.

8. De rekenkamer vergadert zo vaak als zij dat nodig acht.

9. De rekenkamer vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd

In artikel 5.1 van de Wet Open Overheid kan de rekenkamer rapporten die aan de raad worden voorgelegd of

gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

10. Wanneer een lid verhinderd is voor een vergadering van de rekenkamer, kan hij zich niet door iemand anders

laten vervangen.

11. Om als rekenkamer besluiten te kunnen nemen dient minimaal de helft van het aantal leden aanwezig te zijn.

12. De rekenkamer kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

13. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget,

externe personen of bureaus inschakelen.

14. De rekenkamer stelt het college en betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar te stellen

termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op het conceptonderzoeksrapport aan de

rekenkamer kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van

onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

15. De rekenkamer schrijft vervolgens een reactie op de zienswijze van het college en betrokkenen.

Beide bijdragen worden integraal in het onderzoeksrapport opgenomen.

16. Het onderzoeksrapport en de nota met conclusies en aanbevelingen en de zienswijze van betrokkenen op

het rapport worden zo spoedig mogelijk, onder toezending van een afschrift aan het college en betrokkenen,

aan de raad aangeboden.

Artikel 10. Budget

1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen

ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

a. de vergoeding aan de leden;

b. externe onderzoekers die eventueel door de rekenkamer zijn ingeschakeld;

c. eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 11. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

2. De verordening op de rekenkamercommissie gemeente Eemsdelta 2021 komt te vervallen met ingang

van de inwerkingtreding van deze verordening.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening op de rekenkamer gemeente Eemsdelta 2023.

.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 september 2023

De raad van de gemeente Eemsdelta,

B. Visser W.J.Onrust

Voorzitter plv. griffier