Regeling vervalt per 31-12-2026

Nadere regel subsidie samen verduurzamen gemeente Utrecht

Geldend van 14-10-2023 t/m 30-12-2026

Intitulé

Nadere regel subsidie samen verduurzamen gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

Overwegende dat:

de gemeenteraad 16 juni 2022 het Programma energie besparen gebouwde omgeving heeft vastgesteld;

gelet op de Regeling specifieke Uitkering verduurzaming slecht geïsoleerde woningen van eigenaar-bewoners en woningen van verenigingen van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties in het kader van het Nationaal-Isolatieprogramma, hierna te noemen SpUk Lokale Aanpak Isolatie, en de daarvoor ontvangen middelen door de gemeente Utrecht;

eigenaar-bewoners in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van een energiebesparende isolatiemaatregel bij deelname aan Samen Verduurzamen gemeente Utrecht (Raadsbrief subsidie aanvraag lokale aanpak isolatie, 9 mei 2023)

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie samen verduurzamen gemeente Utrecht.

Artikel 1 Definities

Deze nadere regel verstaat onder:

 • a.

  Bouwdeel: de bouwdelen van een woning waar deze regeling in onderdeel E middelen voor beschikbaar stelt bestaan uit 1. glas/panelen, 2. Dak/zolder/vliering, 3. vloer, 4. spouw/gevel en 5.ventilatie

 • b.

  Collectief initiatief: een initiatief van een bewonersgroep, wijk of buurt, zijnde:

  • woningeigenaren (eigenaar-bewoners, particuliere verhuurders) van grondgebonden woningen en/of

  • bewoners van grondgebonden woningen van een wooncoöperatie en/of

  • huurders

om gezamenlijk energiemaatregelen aan hun woningen te treffen. Het gaat daarbij om een groep van vijf of meer bestaande woningen die met (kleine en/of grote) energiemaatregelen aan de slag wil.

 • c.

  Commissiebasis: een vergoeding/fee ontvangen voor de geleverde dienst of uit te voeren maatregel.

 • d.

  Eigenaar-bewoner: een natuurlijke persoon die een grondgebonden woning in eigendom heeft, die voor permanente bewoning is bestemd, waarin hij/zij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zal hebben.

 • e.

  Energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

 • f.

  Energietoeslag: ontvanger van een energievergoeding zoals omschreven in Beleidsregel Energievergoeding gemeente Utrecht artikel 2.1 en 2.2.

 • g.

  Grondgebonden woning: een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld.

 • h.

  Grote energiemaatregelen: Eén of meerdere van de volgende energiemaatregelen aan woningen, die bij woningen afzonderlijk kunnen worden toegepast:

 • isolatie van dak, spouw, muur, vloer, bodem en glas

 • ventilatie

 • duurzame energieopwekking zoals de aanschaf van zonnepanelen

 • maatregelen voor een duurzamere warmtevoorziening zoals een (hybride) warmtepomp of een aansluiting op een collectief warmtenet.

Maatregelen voor collectieve energiesystemen (zoals een collectieve WKO-installatie) en de collectieve energie-infrastructuur zelf (zoals een warmtenet) vallen hier buiten.

 • i.

  Kleine energiemaatregelen: Eenvoudige energiemaatregelen in of aan de woning die bijdragen aan energiebesparing, zoals radiatorfolie, radiator ventilator, douchetimer, waterbesparende douchekop, ledlampen, naad- en kierdichting en brievenbusborstel.

 • j.

  Minimale isolatiewaarden maatregelen: de minimale energetische isolatiewaarde van verschillende isolatiemaatregelen zoals omschreven in bijlage 1

 • k.

  Natuurinclusief isoleren: het bij isolatiewerkzaamheden op grond van de Wet natuurbescherming voldoende rekening houden met de aanwezigheid van beschermde diersoorten (zoals huismus, gierzwaluw en vleermuizen) die in woningen nestelen en verblijven.

 • l.

  Particuliere verhuurder: Iemand die huurwoningen in zijn of haar bezit heeft en deze verhuurt om extra inkomsten te genereren.

 • m.

  Professionele ondersteuning: ondersteuning in de vorm één of meerdere van onderstaande activiteiten:

 • coaching, advies en/of begeleiding om te komen tot kleine en/of grote energiemaatregelen

 • inzet van professionele klussers voor kleine energiemaatregelen.

 • De ondersteuning wordt uitgevoerd door iemand die dergelijke ondersteuning beroepsmatig uitvoert en daarvoor ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

 • n.

  Slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G of een met die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn: a.de vloer en de bodem; b.de gevel, waaronder de spouwmuur; c.het dak en de zoldervloer en vlieringvloer; d.de ramen zoals beschreven in bijlage 1

 • o.

  Waardering onroerende zaken (WOZ)-waarde: de WOZ-waarde is de waarde van een woning zoals die volgens de wet WOZ is vastgesteld. Deze WOZ-waarde staat in de meest recente aanslag gemeentelijke belastingen en het www.woz-waardeloket.nl.

 • p.

  Wooncoöperatie: een vereniging van grondgebonden woningen met als doel de leden in staat te stellen zelfstandig te voorzien in beheer en onderhoud van hun woningen.

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om collectieve initiatieven van en voor bewoners te helpen in hun aanpak om meerdere woningen tegelijk te verduurzamen en daarmee versneld energie te besparen. De subsidie kan aangevraagd worden door een bewonersgroep of buurtinitiatief voor:

Ondersteuning om samen te verduurzamen

 • A.

  professionele ondersteuning in de vorm van energiecoaching, -advies, -begeleiding en professionele klussers die kleine energiemaatregelen aanbrengen;

 • B.

  communicatiemateriaal;

 • C.

  faciliteiten voor (een) bijeenkomst(-en).

Energiemaatregelen:

 • D.

  kleine energiemaatregelen voor eigenaar-bewoners die energietoeslag hebben ontvangen, bewoners van een wooncoöperatie die energietoeslag hebben ontvangen en voor huurders;

 • E.

  energiebesparende isolatiemaatregelen voor eigenaar-bewoners met een slecht geïsoleerde woning, waarbij de WOZ-waarde onder het gemeentelijk gemiddelde van koopwoningen ligt.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

De subsidie kan voor:

Onderdelen A t/m D voor het gehele collectief worden aangevraagd door een natuurlijke of rechtspersoon, die fungeert als trekker en/of contactpersoon van het collectief. De aanvrager werkt niet op commissiebasis.

Onderdeel E eenmalig per bouwdeel, per eigenaar-bewoner van een collectief initiatief worden aangevraagd, mits:

 • de woning een geldig energielabel D, E, F, G heeft of de woning slecht geïsoleerd is, zoals in artikel 1 is gedefinieerd;

 • de woning een WOZ-waarde koopwoning heeft die gelijk of lager is dan, de op moment van aanvraag geldende gemiddelde WOZ-waarde koopwoning zoals is genoemd in de landelijke SpUk-regeling lokale aanpak isolatie. De gemiddelde WOZ-waarde koopwoning bij inwerkingtreding bedraagt € 488.000 voor 2022.

 • er voor dat zelfde bouwdeel geen gebruik wordt gemaakt van subsidie voor woningisolatie via de collectieve inkoopactie van de gemeente;

Appartementseigenaren (VvE’s en bewoners van gestapelde bouw van een wooncoöperatie) en woningcorporaties zijn uitgesloten. Als er bij een aanvraag sprake is van een voorliggende rijks- of provinciale regeling, waar voor dezelfde onderdelen als bij A, B, C en/of D subsidie kan worden aangevraagd, dan wordt de aanvraag afgewezen of alleen toegekend voor het restantbedrag waar geen rijks- of provinciale subsidie voor is.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Er kan subsidie aangevraagd worden voor:

Ondersteuning

 • A.

  Energiecoaching, -advies, -begeleiding, -klussers

Het gaat om professionele ondersteuning in de vorm van coaching en/of advies en/of begeleiding om te komen tot energiemaatregelen (klein en/of groot) en/of de inzet van professionele klussers voor kleine energiemaatregelen.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld één of meerdere van de volgende activiteiten betreffen:

 • Bewoners voorlichten over mogelijke energiemaatregelen

 • Het opstellen van een plan van aanpak voor energiemaatregelen

 • Het zoeken en selecteren van aanbieders van energiemaatregelen

 • Het opstellen van een uitvraag naar aanbieders van energiemaatregelen

 • Het beoordelen van offertes voor energiemaatregelen

 • Begeleiding bij de uitvoering van energiemaatregelen

 • Aanbrengen van kleine energiemaatregelen

 • B.

  Communicatiemateriaal

Kosten voor online of offline communicatiemateriaal, zoals flyers, brieven, portokosten, website, advertenties en campagnemateriaal voor het collectieve initiatief.

 • C.

  Faciliteiten voor (een) bijeenkomst(-en)

Faciliteiten om één of meerdere bijeenkomsten te kunnen organiseren. Zoals het huren van een ruimte of de huur van een beamer. Via www.utrecht.nl biedt de gemeente de mogelijkheid voor het huren van een buurthuis/-centrum aan.

Energiemaatregelen

 • D.

  Kleine energiemaatregelen specifiek voor eigenaar-bewoners die energietoeslag hebben ontvangen, bewoners van een wooncoöperatie die energietoeslag hebben ontvangen en voor huurders, die onderdeel vormen van een collectief initiatief.

 • E.

  Energiebesparende isolatiemaatregelen, per eigenaar-bewoner van een collectief initiatief die voldoet aan eisen zoals bij artikel 3 genoemd.

De betreffende eigenaar-bewoner, moet minimaal een van de volgende maatregelen hebben uitgevoerd als onderdeel van de actie van het collectieve initiatief:

 • a.

  dakisolatie (danwel zolder- of vlieringisolatie);

 • b.

  vloerisolatie dan wel bodemisolatie;

 • c.

  spouwmuurisolatie;

 • d.

  gevelisolatie;

 • e.

  HR++-glas-/tripleglas, geïsoleerd kozijnpaneel- of een geïsoleerde deur;

 • f.

  aangebrachte CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning (WTW)

We hanteren hierbij de definities uit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij woningeigenaren. Daarbij moet de minimale isolatiewaarde en oppervlakte zoals in bijlage 1 vermeld zijn gehaald.

Het collectief initiatief kan, mits goed verantwoord, van één of meerdere van bovengenoemde subsidiabele onderdelen gebruik maken (A en/of B en/of C en/of D en/of E).

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen. Voor de activiteiten A t/m D wordt voorafgaand aan deze activiteiten door het collectief initiatief subsidie aangevraagd. Voor activiteit E wordt achteraf, na uitvoer van de activiteiten, door de afzonderlijke woningeigenaren van het initiatief subsidie aangevraagd.

De subsidieaanvraag bestaat uit:

Voor activiteiten A t/m D

 • 1.

  Een begroting van de kosten incl. offertes.

 • 2.

  Een schriftelijke motivering van de noodzaak voor vergoeding van de kosten.

 • 3.

  De adressen (minimaal 5) van de woningen die meedoen met het initiatief, met handtekeningen van de deelnemers, zie bijlage 2.

Voor activiteit E

 • 1.

  De factuur/facturen van de energiebesparende isolatiemaatregel(-en) bij de woning van de eigenaar-bewoner, met daarop de minimale isolatiewaarde en het oppervlak per maatregel zoals vermeld in artikel 5.

 • 2.

  Een schriftelijke onderbouwing van de aanpak van het collectieve initiatief.

 • 3.

  De adressen van (minimaal 5) en uitgevoerde maatregelen bij de woningen die meedoen met het initiatief, met handtekeningen van de deelnemers, zie bijlage 2.

 • 4.

  Een ingevuld verantwoordingsformulier, zie bijlage 3.

Aanvullend gelden voor activiteit E de volgende eisen:

 • 5.

  In het geval van isolatie aan het dak of de spouwmuur vindt uitvoering plaats volgens de adviezen van het bevoegd gezag inzake de Wet Natuurbescherming; de provincie Utrecht.

 • 6.

  de eigenaar-bewoner van een monument of stadsbepalende woning heeft de benodigde vergunning(en) voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • 7.

  De subsidie is extra aan te wenden naast eventueel het gebruik van landelijk beschikbare subsidies voor energiebesparende isolerende maatregelen, zoals de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE).

 • 8.

  De aan te vragen subsidie is nooit hoger dan de uitvoeringskosten (inclusief materiaal) van het aanbrengen van het materiaal met aftrek van rijks of provinciale subsidies, zoals de landelijke ISDE subsidie.

 • 9.

  Per aanvrager kan per bouwdeel eenmaal aanspraak worden gemaakt op deze regeling;

 • 10.

  De aanvrager heeft niet eerder een tegemoetkoming van de gemeente voor isolatiemaatregelen via Nadere regel Samen Verduurzamen of andere nadere regelingen, zoals de Nadere regel isolatie collectieve inkoopactie, voor hetzelfde bouwdeel ontvangen.

 • 11.

  De subsidie is niet geldig voor het transformeren van gebouwen (utiliteitsgebouwen, kantoren, kerken) naar huurwoningen.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend met DigiD en/of e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 2. De trekker of contactpersoon van het collectief kan voor A t/m D, zoals bij artikel 5 genoemd, afzonderlijk een aanvraag indienen. De aanvrager kan ook in één keer voor A en/of B en/of C en/of D een aanvraag indienen. Voor E dienen de eigenaar-bewoners van een collectief initiatief ieder afzonderlijk een aanvraag in.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

Het maximaal aan te vragen subsidiebedrag per activiteit is:

Voor ondersteuning:

 • A.

  Professionele ondersteuning in de vorm van energiecoaching, -advies en

 • -begeleiding en inzet van professionele klussers: max. € 5.000, met een max. van € 250 per deelnemende woning;

 • B.

  Communicatiemateriaal: €2.500 met een max. van € 5 per deelnemende woning;

 • C.

  Faciliteiten voor (een) bijeenkomst(-en): max € 1.000, met een max. van € 2,50 per persoon.

Voor energiemaatregelen:

 • D.

  Kleine energiemaatregelen voor eigenaar-bewoners en bewoners van een wooncoöperatie in energiearmoede en voor huurders: max. € 4.000, met een max. van € 150 per deelnemende woning;

 • E.

  Energiebesparende isolatiemaatregelen:

 • per aanvrager die voldoet aan de eisen en voorwaarden in deze regeling wordt een tegemoetkoming voor een energiebesparende isolatiemaatregel vergoed tot een maximum van 750 euro;

 • voor aanvragers die voldoen aan de eisen en voorwaarden in deze regeling én een energietoeslag hebben ontvangen is vergoeding voor een gehele energiebesparende isolatiemaatregel mogelijk. Maximaal kan deze doelgroep via deze regeling, evt. gecombineerd met de nadere regel collectieve inkoop, € 4.000 gesubsidieerd krijgen, ook als het bedrag verdeeld is over meerdere aanvragen.

Als er door of voor een collectief voor de onderdelen A t/m D meerdere aanvragen binnen een jaar worden gedaan, beoordeelt de gemeente of de tweede en evt. opvolgende aanvragen subsidiabel zijn. Belangrijk bij de afweging is dat het om een nieuwe groep woningen gaat of dat het een substantiële vervolgstap betreft ten opzichte van een eerdere aanvraag.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

 • 1. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2. Bij het indienen van de aanvraag wordt beoordeeld of aan de eisen van artikel 6 is voldaan.

 • 3. Bij verlening van de subsidie wordt voor de subsidiabele onderdelen A t/m D 100% van het verleende bedrag als voorschot uitbetaald. Onderdeel E wordt na beoordeling verleend en direct vastgesteld.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

 • 1.

  De besluitvorming vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag.

 • 2.

  Het college beslist binnen dertien weken na de datum van indiening van een volledige aanvraag.

Artikel 11 De subsidie vaststelling

De vaststelling van de subsidie vindt als volgt plaats:

voor activiteiten A t/m D:

Verantwoordt de aanvrager na uitvoering uiterlijk binnen 2 jaar na verlening, de subsidie met:

 • 1.

  facturen

 • 2.

  De adressen van (minimaal 5) en uitgevoerde maatregelen bij de woningen die ook meedoen met het initiatief, met handtekeningen van de deelnemers, zie bijlage 2.

Op basis van de verantwoording wordt de subsidie vastgesteld. Het eventuele verschil tussen het vastgestelde en verleende bedrag (bij aanvraag) wordt teruggevorderd;

voor activiteit E:

Wordt de subsidie na uitvoering van de activiteit beoordeeld, verleend en direct vastgesteld.

Artikel 12 Verplichtingen aan subsidieverlening

Steekproefsgewijs worden er controles uitgevoerd op de gerealiseerde maatregelen. De aanvragers die de subsidie hebben ontvangen zijn verplicht hieraan mee te werken.

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie Samen Verduurzamen gemeente Utrecht wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd en is mogelijk aan wijzigingen door de rijksoverheid opgelegd onderhevig. De evaluatie kan leiden tot bijstellen van deze nadere regel.

Artikel 14 Intrekking

De nadere regel subsidie samen verduurzamen gemeente Utrecht, vastgesteld op 29 november 2022 wordt ingetrokken op het moment van inwerkingtreding van deze nadere regel.

Na inwerkingtreding van deze nadere regel, blijft de oude nader regel van toepassing op subsidiebesluiten die onder de werking van de oude nadere regel zijn genomen en op aanvragen die voor intrekking van de oude regeling zijn ingediend.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking de dag na bekendmaking en geldt tot 31 december 2026.

Artikel 16 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie samen verduurzamen gemeente Utrecht.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 10 oktober 2023.

Ondertekening

De burgemeester,

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabriëlle G.H.M. Haanen

Bijlage

Bijlage 1: Slechte isolatie en minimaal te isoleren

Onderdeel

Kwalificatie slecht geïsoleerd

Definitie slecht geïsoleerd

Isolatiemaatregel

Minimale waarde maatregelen

We hanteren hierbij de definities en waarden uit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij woningeigenaren.

Minimaal oppervlakte maatregelen

Hellend/plat dak

Geen, slechte of matige isolatie

Minder dan 9cm / Rc ≤ 2,0

Dak- zolder of vlieringvloerisolatie

Rd ≥ 3,5 m²K/W

20 m²

Gevel

Geen isolatie

Rc ≤ 1,1

Gevelisolatie

Rd ≥3,5 m²K/W

10 m²

Spouw

 
 

Spouwmuurisolatie

Rd ≥1,1 m²K/W

10 m²

Vloer-/ bodemisolatie

Geen of slechte isolatie

Minder dan 5cm / Rc ≤1,3

Vloer- of bodemisolatie

Rd > 3,5 m²K/W

20 m²

Glas

Enkel, oud dubbel of HR -glas

Ug waarde ≥ 1,6

Vervanging door HR++

HR++ glas

8 m²

 
 
 
 

Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,5 W/m²K

 
 
 
 

Vervanging door triple glas

Triple glas

8 m²

 
 
 
 

Kozijn Uf : <1,5 W/m²K

 
 
 
 
 

Kozijnpanelen of deuren Ud: <1,0 W/m²

 

We hanteren hierbij de definities en waarden uit de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) bij woningeigenaren.

Bijlage 2: Deelnemers aan collectief initiatief Samen Verduurzamen

 

Naam

adres

Aangebrachte energiemaatregel(-en) aan woning op basis van het initiatief

Voor A t/m D, deze kolom invullen bij verantwoording achteraf

Voor E, invullen bij aanvraag

handtekening

1

 
 
 
 

2

 
 
 
 

3

 
 
 
 

4

 
 
 
 

5

 
 
 
 

6

 
 
 
 

7

 
 
 
 

8

 
 
 
 

9

 
 
 
 

10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimaal 5 deelnemers die vanaf het begin betrokken waren, zie artikel 1 lid a.

Bijlage 3: Verantwoordingsformulier bij subsidieaanvraag onderdeel E

Naam

 

Straat

 

Nummer

 

Toevoeging

 

Postcode

 

Woonplaats

 

WOZ-waarde

 

Evt. geldig energielabel voor uitvoering maatregel(-en)

<D, E, F of G>

Opsomming van de energetisch slechte bouwdelen (min 2)

<Gevel/dak/glas/vloer>

Jaar uitvoering maatregel(-en)

 
 
 

Uitgevoerde maatregel 1

<bv dakisolatie>

Minimale waarde uitgevoerde maatregel

<voor minimale waarde zie bijlage 1>

Oppervlakte

<voor minimale oppervlakte, zie bijlage 1>

 

Evt. uitgevoerde maatregel 2

<bv vloerisolatie>

Minimale waarde uitgevoerde maatregel

<voor minimale waarde zie bijlage 1>

Oppervlakte

<voor minimale oppervlakte, zie bijlage 1>

 
 

Evt. uitgevoerde maatregel 3

<bv HR++ glas>

Minimale waarde uitgevoerde maatregel

<voor minimale waarde zie bijlage 1>

Oppervlakte

<voor minimale oppervlakte, zie bijlage 1>