Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Heemstede

Geldend van 14-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 07-10-2023

Intitulé

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Heemstede

Het college van de gemeente Heemstede;

gelet op

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  Artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  De Handreiking eenmalige energietoeslag van Stimulansz

Overwegende:

 • -

  dat het college het belangrijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens de eenmalige energietoeslag in 2023 kunnen ontvangen;

 • -

  daarom hiervoor aparte, tijdelijke beleidsregels vast te stellen naast het Verstrekkingenboek Bijzondere Bijstand Heemstede 2018.

besluit vast te stellen de volgende regeling:

Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Heemstede

Artikel 1 Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  wet: Participatiewet;

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede;

 • -

  inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 van de Participatiewet;

 • -

  eenmalige energietoeslag 2023: De eenmalige energietoeslag voor minima zoals deze door de overheid is vastgesteld in het kader van de gestegen energielasten.

 • -

  toepasselijke bijstandsnorm: de bijstandsnorm passende bij het type huishouden. De kostendelersnorm wordt buiten beschouwing gelaten.

Artikel 2 Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1. De eenmalige energietoeslag 2023 is een vorm van bijzondere bijstand en is voor huishoudens die:

  • a.

   In de gemeente Heemstede wonen op het moment van aanvraag;

  • b.

   In ieder geval één maand in 2023 een inkomen hebben dat lager is dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm;

 • 2. Zelfstandig ondernemers komen in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2023 voor zover het privé energiekosten betreft en zij aan de verdere voorwaarden voldoen.

 • 3. Er is geen recht op de eenmalige energietoeslag 2023 als de aanvrager op het moment van aanvraag:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van de wet en de instelling voorziet in energiekosten en deze kosten niet worden doorberekend aan de aanvrager;

  • b.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als inwoner met alleen een briefadres;

  • c.

   geen energiekosten betaalt voor de woning waarin de aanvrager woont;

  • d.

   op hetzelfde adres als zijn of haar ouders woont;

  • e.

   nog geen 21 jaar is, tenzij diegene bijzondere bijstand krijgt op grond van artikel 12 van de wet;

  • f.

   studenten. Er is een aangepaste energietoeslag voor studenten onder bepaalde voorwaarden van € 400 vanuit DUO;

  • g.

   kostendeler is, maar niet de hoofdbewoner. Bij kostendelers kan alleen de hoofdbewoner een aanvraag doen voor de energietoeslag. De energietoeslag geldt voor huishoudens en is geen individuele regeling. Over het algemeen zal het de hoofdbewoner zijn die geconfronteerd wordt met de hogere energierekening omdat deze op zijn of haar naam staat.

  • h.

   Artikel 11, 12 en 13 van de wet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Hoogte en duur energietoeslag

 • 1. De hoogte van de energietoeslag is afhankelijk van de hoogte van het inkomen van het huishouden. In onderstaande tabel staat per inkomensgroep aangegeven hoe hoog de eenmalige energietoeslag 2023 is:

  Inkomensgroep

  (% van de bijstandsnorm)

  Hoogte energietoeslag

  Tot en met 120%

  € 1.300

  > 120% - 130%

  € 1000

  > 130% - 140%

  € 500

  > 140% - 150%

  € 300

 • 2. De energietoeslag is een eenmalig bedrag voor de gestegen energiekosten en wordt maar één keer gegeven. Bij verhuizing vanuit een andere gemeente waar al energietoeslag 2023 is ontvangen, ontstaat geen nieuw recht.

Artikel 4 Inkomen en vermogen

 • 1. Het huishouden heeft op enig moment in 2023 een inkomen lager dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 2. Bij zelfstandig ondernemers moet het inkomen in ieder geval één kwartaal in 2023 lager zijn dan 150% van de toepasselijke bijstandsnorm.

 • 3. Het vermogen en andere beschikbare geldmiddelen worden vrijgelaten. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling van het recht op de eenmalige energietoeslag 2023.

Artikel 5 Ambtshalve toekenning

De volgende huishoudens kunnen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve ontvangen:

Huishoudens die aan de voorwaarden voldoen van artikel 2 en

 • a.

  in 2023 een uitkering van de gemeente ontvangen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz; of

 • b.

  in 2022 of in 2023 gebruik maken of hebben gemaakt van een gemeentelijke regeling voor inwoners met weinig geld, zoals de bijstand, de regeling Eropuit, de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand, energietoeslag 2022 of de tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap; of

 • c.

  in 2023 algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet, voor zover de gemeente over deze gegevens kan beschikken.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1. Huishoudens die de eenmalige energietoeslag 2023 niet ambtshalve krijgen, kunnen een aanvraag indienen via het aanvraagformulier.

 • 2. De aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan digitaal ingediend worden via iasz.nl of schriftelijk en per post verzonden.

 • 3. Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan worden ingediend tot en met 31 januari 2024.

 • 4. De aanvraagperiode kan worden verlengd indien omstandigheden daartoe nopen.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan het college hier toch een uitzondering op maken als hiervoor dringende redenen zijn. Dit wordt in het individuele geval beoordeeld. Alle omstandigheden van het geval worden hierbij meegenomen.

Artikel 8 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1. Deze regeling treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op de dag van inwerkingtreding van de benodigde wetswijziging van de Participatiewet.

 • 2. Deze regeling vervalt op 1 juli 2024.

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Beleidsregels eenmalige energietoeslag 2023 Heemstede.

Ondertekening

Vastgesteld door het college bij besluit van 19 september 2023.