Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26 september 2023, nr. UTSP-522568655-23434 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2024 ten behoeve van de SVNL2016, de SKNL, de UVAN en de USB (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024)

Geldend van 12-10-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 26 september 2023, nr. UTSP-522568655-23434 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en tarieven voor het begrotingsjaar 2024 ten behoeve van de SVNL2016, de SKNL, de UVAN en de USB (Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024)

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 1.2 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016), artikel 2 van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap provincie Utrecht (SKNL), artikel 4.1 van de Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN), artikel 1.2, 2.2 en 3.2 eerste lid van de Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht (USB) en artikel 1.4, eerste lid van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (ASV);

besluiten:

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 (begripsbepalingen)

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Natuurbeheerplan 2024: Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2024;

 • b.

  SKNL: Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht;

 • c.

  SVNL2016: Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

 • d.

  UVAN: Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht;

 • e.

  USB: Uitvoeringsverordening subsidie biodiversiteit provincie Utrecht.

Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen natuurterreinen (SVNL2016)

Artikel 2 Nieuwe aanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

 • 1. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016, die voor het jaar 2024 niet beschikken over een lopende subsidie op basis van paragraaf 2 van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein,

  • a.

   waarvoor door of namens Gedeputeerde Staten subsidie is verstrekt op basis van de SVNL2016 of de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer provincie Utrecht (SVNL) en waarvan de looptijd eindigt op 31 december 2023;

  • b.

   waarvoor door of namens de provincie na 1 januari 2017 een subsidie of vergoeding is verstrekt voor inrichting, verwerving of functieverandering; of

  • c.

   dat na 1 januari 2016 van de provincie Utrecht als ingericht natuurterrein is verworven.

 • 2. Aan aanvragers als bedoeld in artikel 2.1 van de SVNL2016, die voor het jaar 2024 niet beschikken over een lopende subsidie op basis van paragraaf 2 van de SVNL2016, kan voor natuur- en landschapstypen binnen een natuurterrein, dat niet valt onder één van de omschrijvingen van lid 1, sub a, b en c, subsidie voor nieuw areaal worden verstrekt.

Artikel 3 Uitbreidingsaanvragen natuurbeheer SVNL2016 voor continuering en nieuw areaal

Aan beheerders, die voor het jaar 2024 beschikken over een lopende subsidie op basis van paragraaf 2 van de SVNL2016, kan subsidie worden verstrekt voor de uitbreiding van de lopende subsidie voor de continuering van het beheer natuur- en landschapsbeheertypen, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, en voor nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2.

Artikel 3a Subsidie voor gronden overgedragen door gemeenten

Voor natuurterreinen die in eigendom of erfpacht zijn overgedragen door een gemeente kan op basis van artikel 2 en 3 subsidie worden verstrekt.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten natuurbeheer SVNL2016

Uitsluitend de volgende activiteiten komen voor subsidie als bedoeld in artikel 2 en 3 in aanmerking:

 • a.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de natuurbeheertypen met de aanduiding N02.01 tot en met N17.06 in het Natuurbeheerplan 2024;

 • b.

  beheren van een natuurterrein ten behoeve van de landschapsbeheertypen met de aanduiding L01.01 tot en met L01.16, L02.01 en in het Natuurbeheerplan 2024;

 • c.

  inzetten van een gescheperde schaapskudde op een natuurterrein (schapenbijdrage);

 • d.

  monitoren (monitoringsbijdrage);

 • e.

  recreatief toegankelijk maken en houden van een natuurterrein (voorzieningenbijdrage);

 • f.

  toezicht houden op een natuurterrein (toezichtsbijdrage);

 • g.

  transporteren in verband met het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen op een natuurterrein dat alleen varend kan worden bereikt (vaarbijdrage).

Artikel 5 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor aanvragen als bedoeld in artikel 2 en 3 en bedraagt € 300.000, - per jaar.

Artikel 6 Verdeelcriteria

 • 1. Bij de verdeling van het in artikel 5 vermelde beschikbare subsidiebedrag hebben (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op de continuering van het beheer van natuur- en landschapsbeheertypen binnen een natuurterrein, zoals bedoeld in artikel 2, lid 1, voorrang boven (de onderdelen van) aanvragen en uitbreidingsaanvragen die betrekking hebben op nieuw areaal, zoals bedoeld in artikel 2, lid 2.

 • 2. Het beschikbare bedrag wordt vervolgens verdeeld op volgorde van binnenkomst.

 • 3. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 4. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 7 Aanvraagperiode en wijze van aanvragen

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 2 en 3 kunnen in de periode van 15 november 2023 tot en met 31 december 2023 worden ingediend. Het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidies is te vinden op de website van BIJ12 op de pagina “Subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer (SNL)”. Gebruik kan worden gemaakt van een e-formulier of van een te downloaden aanvraagformulier. Bij gebruikmaking van een gedownload aanvraagformulier dient dit volledig ingevuld per email te worden gezonden naar het emailadres ‘subsidies@provincie-utrecht.nl’ onder vermelding van ‘Subsidieaanvraag natuurbeheer 2024’.

Hoofdstuk 3 Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL) en Aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Paragraaf 1 Investeringssubsidie (SKNL)

Artikel 8 Subsidiabele kosten artikel 8 SKNL

Voor subsidie als bedoeld in artikel 8 van de SKNL komen de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  kosten voor het realiseren van een natuurbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan, voor zover het de realisatie van de natuurbeheertypen N02.01 tot en met N17.06 betreft;

 • b.

  kosten voor het realiseren en bescherming van een landschapsbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan;

 • c.

  kosten voor het verhogen van de natuurkwaliteit van het bestaande natuurbeheertype;

 • d.

  kosten voor het omzetten van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging van een natuurbeheertype is conform tabel 1 en kaart 4 van het Natuurbeheerplan 2024;

 • e.

  kosten voor het verhogen van de natuurkwaliteit van een habitattype.

 • f.

  De kosten als bedoeld in sub a. en sub b. komen voor subsidie in aanmerking, indien de percelen, waarop de subsidiabele activiteiten betrekking hebben, aansluiten op het Natuurnetwerk Nederland of aaneengesloten in omvang in totaal minimaal 5 hectare beslaan.

Artikel 9 Subsidieplafonds

 • 1. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 8, sub a (realiseren van een natuurbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan); en

  • b.

   artikel 8, sub b (realiseren van een landschapsbeheertype op grond die functieverandering heeft ondergaan);

  bedraagt voor:

  • I.

   het realiseren van (nieuwe) natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘te ontwikkelen natuur’, en het realiseren van (nieuwe) natuur binnen zoekgebied(en) te ontwikkelen natuur, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)’ en ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)’, en het realiseren van nieuwe natuur op gronden gelegen binnen de provincie Utrecht buiten de terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘Te ontwikkelen natuur’ 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)' en 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)' die op basis van een ecologische onderbouwing en na advies van de Kopgroep Akkoord van Utrecht geschikt zijn om op voorzienbare termijn toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland, € 3.000.000,-;

  • II.

   het realiseren van (nieuwe) natuur bij uitbreiding van onder de Natuurschoonwet gerangschikte landgoederen of bij oprichting van onder de Natuurschoonwet te rangschikken landgoederen op de helft van de percelen, binnen zoekgebied(en) te ontwikkelen natuur, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)’ en op gronden gelegen binnen de provincie Utrecht buiten de terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)' en 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)' die op basis van een ecologische onderbouwing en na advies van de Kopgroep Akkoord van Utrecht geschikt zijn om op voorzienbare termijn toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland, € 300.000,-.

 • 2. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 8, sub c (het verhogen van de natuurkwaliteit van het bestaand natuurbeheertype);

  • b.

   artikel 8, sub d (het omzetten van een bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype); en

  • c.

   artikel 8, sub e (het verhogen van de natuurkwaliteit van een habitattype);

  bedraagt voor:

  • I.

   investeringen die:

   • -

    uitvoering geven aan het actief soortenbeleid, zoals beschreven in de provinciale Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement biodiversiteit; of

   • -

    overige investeringen die de natuurkwaliteit van een bestaand natuurtype verhogen en/of die leiden tot omzetting van bestaand natuurbeheertype naar een ander natuurbeheertype, voor zover het een verhoging is van een natuurbeheertype conform het Natuurbeheerplan 2024 of conform het Supplement Realisatiestrategie natuurvisie; € 604.000, -;

  • II.

   investeringen gericht op de uitvoering van de herstelmaatregelen, onderdeel van een N2000 beheerplan, € 1.500.000, -;

  • III.

   hydrologische maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van natuurterreinen met grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen, genoemd in bijlage 2, in gebieden die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen, € 100.000, -.

 • 3. Onder investeringen die uitvoering geven aan de activiteiten genoemd onder lid 2, onder I., vallen niet investeringen die in hoofdzaak tot doel hebben de bestrijding van invasieve exoten en het uitvoeren van baggerwerk dat tot de taak van waterschappen dient te worden gerekend.

Artikel 10 Maximum subsidiepercentages

De subsidie op basis van artikel 8 voor de activiteiten, investeringen en maatregelen, genoemd in artikel 9, bedraagt maximaal 100% van de subsidiabele kosten, genoemd in artikel 13 van de SKNL.

Artikel 11 Verdeelcriteria

 • 1. De beschikbare subsidiebedragen die zijn opgenomen in artikel 9 worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 2 Subsidie functieverandering (SKNL) en aankoopsubsidie NNN-gronden (UVAN)

Artikel 12 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie als bedoeld in artikel 15, lid 1, van de SKNL (functieverandering) en artikel 2, sub a en b, van de UVAN (verwerving gronden en beëindiging erfpacht of pachtovereenkomsten) kan worden verstrekt voor:

  • I.

   het realiseren van (nieuwe) natuur binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘te ontwikkelen natuur’;

  • II.

   het realiseren van (nieuwe) natuur binnen zoekgebied(en) te ontwikkelen natuur, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)’ en ‘Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN);’

  • III.

   het realiseren van (nieuwe) natuur bij uitbreiding van onder de Natuurschoonwet gerangschikte landgoederen of bij oprichting van onder de Natuurschoonwet te rangschikken landgoederen op de helft van de percelen, binnen zoekgebied(en) te ontwikkelen natuur, zijnde terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)', of op percelen gelegen binnen de provincie Utrecht buiten de terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)' en 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)' die op basis van een ecologische onderbouwing en na advies van de Kopgroep Akkoord van Utrecht geschikt zijn om op voorzienbare termijn toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland;

  • IV.

   het realiseren van nieuwe natuur op gronden gelegen binnen de provincie Utrecht buiten de terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (Groene contour)' en 'Te ontwikkelen natuur zoekgebied (NNN)' die op basis van een ecologische onderbouwing en na advies van de Kopgroep Akkoord van Utrecht geschikt zijn om op voorzienbare termijn toe te voegen aan het Natuurnetwerk Nederland;

 • 2. Subsidie als bedoeld in artikel 2, sub b, van de UVAN (het beëindigen van (erf)pachtovereenkomsten) kan ook worden verstrekt voor terreinen die op kaart 1 van het Natuurbeheerplan 2024 zijn aangeduid als ‘reeds aanwezig natuur’ en ‘reeds aanwezige natuur (water)’.

 • 3. Als voorwaarde voor het in aanmerking komen voor een subsidie, als bedoeld in lid 1 en 2, geldt dat de betreffende landbouwgrond volledig wordt omgevormd tot natuur.

 • 4. De activiteiten als bedoeld in het eerste lid, sub II, III en IV, komen voor subsidie in aanmerking, indien de percelen, waarop de subsidiabele activiteiten betrekking hebben, aansluiten op het Natuurnetwerk Nederland of aaneengesloten in omvang in totaal minimaal 5 hectare beslaan.

Artikel 13 Hoogte subsidie

 • 1. De subsidie voor functieverandering op basis van artikel 15, lid 1, van de SKNL voor de activiteiten, genoemd onder artikel 12, lid 1, onder I., II., III. en IV., bedraagt het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.

 • 2. De subsidie voor verwerving op basis van artikel 2 onder a. van de UVAN voor de activiteiten genoemd onder artikel 12, lid 1, onder I. en II., III. en IV., bedraagt het verschil in de marktwaarde van de grond bij verwerving en de marktwaarde van de grond na omzetting in natuurterrein en 100% van de overige subsidiabele kosten, genoemd in artikel 6, lid 1, van de UVAN.

Artikel 14 Subsidieplafonds

 • 1. Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in:

  • a.

   artikel 12, lid 1, sub I, II, IV en artikel 12 lid 2, bedraagt € 5.000.000,-;

  • b.

   artikel 12, lid 1, sub III, bedraagt € 625.000,-.

Artikel 15 Verdeelcriteria

 • 1. De beschikbare subsidiebedragen die zijn opgenomen in artikel 14 worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen.

 • 2. Indien een aanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de volgorde van binnenkomst de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is, als datum van binnenkomst.

 • 3. Indien het subsidieplafond op enige dag wordt bereikt, dan vindt de rangschikking van de op die dag binnengekomen subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Paragraaf 3 Subsidie functieverandering en inrichting (SKNL) voor uitvoering natuur- en boscompensatieverplichtingen

Artikel 16 Subsidie voor uitvoering compensatieverplichtingen provincie

 • 1. Subsidie als bedoeld artikel 15, lid 1, onder a en b, van de SKNL en artikel 8, lid 1, onder a en b, van de SKNL kan worden verstrekt voor de uitvoering van natuur- en boscompensatie-verplichtingen van de provincie, inclusief die door de provincie bij overeenkomst zijn overgenomen van derden.

 • 2. Subsidie op basis van lid 1 is alleen mogelijk, voor zover de uitvoering een duidelijk meerwaarde oplevert vanuit het oogpunt van natuur- en landschap, met de uitvoering wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn verbonden aan de verplichting(en), en vooraf met de provincie afspraken zijn gemaakt dat de betreffende gronden in aanmerking komen voor de uitvoering van de desbetreffende verplichting(en).

Artikel 17 Maximum subsidiepercentages

 • 1. De subsidie voor functieverandering op basis van artikel 15, lid 1, van de SKNL voor de activiteiten, genoemd onder artikel 16, lid 1, bedraagt het verschil in de marktwaarde van de landbouwgrond en de marktwaarde van de grond na functieverandering.

 • 2. De subsidie op basis van artikel 8, lid 1, onder a en b, van de SKNL, voor de realisatie van natuur-en landschapsbeheertypen op grond die functieverandering heeft ondergaan, bedraagt voor de activiteiten genoemd onder artikel 16, lid 1, maximaal 100% van de subsidiabele kosten.

Paragraaf 4 Aanvraagperiode en loket voor indiening

Artikel 18 Aanvraagperiode

 • 1. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in de artikelen 8 tot en met 17 kunnen in de periode vanaf 15 oktober 2023 tot en met 15 oktober 2024 worden ingediend.

 • 2. Het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidies is te vinden op de website van de provincie Utrecht.

Hoofdstuk 4 Subsidie biodiversiteiten leefgebieden bedreigde soorten, soortenmanagementplan en bestrijding en beheersing invasieve exoten (USB)

Artikel 19 Subsidieplafonds

 • 1. Het subsidieplafond voor de subsidie als bedoeld in :

  • a.

   USB, artikel 1.2, bedraagt € 360.000, -;

  • b.

   USB, artikel 2.2, bedraagt € 400.000,-;

  • c.

   USB, artikel 3.2, bedraagt:

   • a.

    € 200.000, - voor de Unielijstsoorten reuzenberenklauw, reuzen- of springbalsemien, grote waternavel, ongelijkbladig vederkruid, waterwaaier of cabomba en de uitheemse rivierkreeftsoorten;

   • b.

    € 300.000, - voor de ‘Utrechtse lijst-soorten’ Aziatische duizendknopen en watercrassula.

Artikel 20 Aanvraagperiode

 • 1. Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 19 kunnen in de periode vanaf 15 oktober 2023 tot en met 15 oktober 2024 worden ingediend.

 • 2. Het aanvraagformulier voor het indienen van de subsidies is te vinden op de website van de provincie Utrecht.

Hoofdstuk 5 Tarieven

Artikel 21 Tarieven begrotingsjaar 2024

1. De tarieven voor de landschapsbeheertypen, natuurbeheertypen en bijdragen als bedoeld in de SVNL2016 voor het begrotingsjaar 2024 zijn opgenomen in bijlage 1 behorend bij dit besluit.

2. Het percentage voor dit begrotingsjaar als bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Subsidieregeling natuurbeheer 2000, zoals die luidde tot 1 oktober 2004, waarmee de subsidie functieverandering voor de subsidies die zijn verleend op grond van aanvragen voor de begrotingsjaren 2000 tot en met 2006 wordt verhoogd, bedraagt 9,98 %.

Hoofdstuk 6 Voorbehouden

Artikel 22 Subsidiabel volgens Natuurbeheerplan

De subsidies als opgenomen in de hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2024, met uitzondering van de subsidies voor activiteiten die op grond van artikel 7, lid 2 van de SKNL mogelijk zijn.

Artikel 23 Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor die onderdelen die ook door de Europese Commissie zijn of worden goedgekeurd.

Artikel 24 Voorbehoud beschikbaarstelling middelen in Programmabegroting 2024

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor zover door Provinciale Staten Utrecht daarvoor in de Programmabegroting provincie Utrecht 2024 de middelen beschikbaar worden gesteld.

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

Artikel 25 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 26 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 september 2023.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

mr. J.H. Oosters

Secretaris,

mr. drs. A.G. Knol - van Leeuwen

Bijlage 1 behorende bij artikel 21 van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024

Tarieven 2024

Natuur- en landschapsbeheertypen

Landschapsbeheertypen

 

Nummer

Omschrijving

Tarieven 2024 (84% SKP, incl. index)

L01

01

Poel en klein historisch water (per stuk)

€ 188,42

L01

02

Houtwal en houtsingel (per ha)

€ 4.448,87

L01

03

Elzensingel (per 100 m)

€ 137,81

L01

05

Knip- en scheerheg (per 100 m)

€ 316,02

L01

06

Struweelhaag (per 100 m)

€ 405,06

L01

07

Laan (per rij per 100 m)

€ 378,50

L01

08

Knotboom (per stuk)

€ 16,63

L01

09

Hoogstamboomgaard (per ha)

€ 2.388,86

L01

16

Bossingel (per ha)

€ 2.249,91

L02

01

Fortterrein

€ 1.116,75

L02

02

Historisch bouwwerk en erf (prijs per m2)

€ 50,52

L02

03

Historische tuin

€ 6.606,75

L03

01

Aardwerk en groeve

€ 1.226,40

Natuurbeheertypen

Natuurbeheertype

Nummer

Omschrijving

Tarieven 2024 (84% SKP, incl. index)

N01

01

Zee en wad

€ 0,52

N01

02

Duin- en kwelderlandschap

€ 89,92

N01

03

Rivier- en moeraslandschap

€ 147,31

N01

04

Zand- en kalklandschap

€ 106,99

N02

01

Rivier

€ 5,66

N03

01

Beek en bron

€ 116,55

N04

01

Kranswierwater

€ 63,79

N04

02

Zoete plas

€ 64,23

N04

03

Brak water

€ 80,39

N04

04

Afgesloten zeearm

€ 0,52

N05

02

Gemaaid rietland (met ingebruikgeving)

€ 688,27

N05

03

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 699,07

N05

04

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 512,23

N06

01

Veenmosrietland en moerasheide

€ 1.421,73

N06

02

Trilveen

€ 2.948,49

N06

03

Hoogveen

€ 215,04

N06

04

Vochtige heide

€ 342,75

N06

05

Zwakgebufferd ven

€ 81,89

N06

06

Zuur ven of hoogveenven

€ 109,68

N07

01

Droge heide

€ 224,58

N07

02

Zandverstuiving

€ 137,86

N08

01

Strand en embryonaal duin

€ 13,13

N08

02

Open duin

€ 348,79

N08

03

Vochtige duinvallei

€ 1.565,75

N08

04

Duinheide

€ 264,31

N09

01

Schor of kwelder

€ 161,98

N10

01

Nat schraalland

€ 2.549,63

N10

02

Vochtig hooiland

€ 1.505,94

N11

01

Droog schraalland

€ 925,79

N12

01

Bloemdijk

€ 2.718,26

N12

02

Kruiden- en faunarijk grasland (met IGG)

€ 283,69

N12

03

Glanshaverhooiland

€ 592,66

N12

04

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 656,27

N12

05

Kruiden- en faunarijke akker [met IGG]

€ 925,82

N12

06

Ruigteveld

€ 127,38

N13

01

Vochtig weidevogelgrasland (met IGG)

€ 830,24

N13

02

Wintergastenweide (met IGG)

€ 41,39

N14

01

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 50,03

N14

02

Hoog- en laagveenbos

€ 25,61

N14

03

Haagbeuken- en essenbos

€ 76,56

N15

01

Duinbos

€ 82,74

N15

02

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 133,83

N16

03

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 36,53

N16

04

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 65,23

N17

02

Droog hakhout

€ 569,60

N17

03

Park- en stinzenbos

€ 376,39

N17

04

Eendenkooi

€ 3.198,14

N17

05

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 4.578,41

N17

06

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 804,36

Bijdragen

Openstelling

Tarieven 2024 (84% SKP, incl. index)

Voorzieningenbijdrage

€ 55,34

Toezichtsbijdrage

€ 23,83

Gescheperde schaapskuddes

Tarieven 2024 (84% SKP, incl. index)

Bijdrage hoog: N06.03 (Hoogveen), N09.01 (Schor of kwelder), N11.01 (Droog schraalland) of N12.01 (Bloemdijk)

€ 670,27

Bijdrage laag: N06.04 (Vochtige heide), N07.01 (Droge heide), N07.02 (Zandverstuiving), N08.02 (Open duin) of N08.04 (Duinheide)

€ 418,64

Vaarland

Tarieven 2024 (84% SKP, incl. index)

Vaarbijdrage

€ 711,29

Monitoring

-

-

-

Natuurbeheertype

Nummer

Omschrijving

Tarieven 2024 (84% SKP, incl. index)

N01

2

Duin- en kwelderlandschap

€ 25,90

N01

3

Rivier- en moeraslandschap

€ 22,91

N01

4

Zand- en kalklandschap

€ 20,42

N05

2

Gemaaid rietland

€ 28,05

N05

3

Veenmoeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 43,03

N05

4

Dynamisch moeras [NIEUW per 1-1-2021]

€ 33,93

N06

1

Veenmosrietland en moerasheide

€ 42,32

N06

2

Trilveen

€ 35,55

N06

3

Hoogveen

€ 52,38

N06

4

Vochtige heide

€ 27,39

N06

5

Zwakgebufferd ven

€ 31,03

N06

6

Zuur ven of hoogveenven

€ 40,38

N07

1

Droge heide

€ 25,54

N07

2

Zandverstuiving

€ 25,54

N08

1

Strand en embryonaal duin

€ 18,99

N08

2

Open duin

€ 36,55

N08

3

Vochtige duinvallei

€ 40,79

N08

4

Duinheide

€ 25,54

N09

1

Schor of kwelder

€ 25,90

N10

1

Nat schraalland

€ 50,06

N10

2

Vochtig hooiland

€ 32,68

N11

1

Droog schraalland

€ 42,32

N12

1

Bloemdijk (stroomdalgrasland)

€ 42,32

N12

1

Bloemdijk (overig)

€ 27,90

N12

2

Kruiden- en faunarijk grasland

€ 14,48

N12

3

Glanshaverhooiland

€ 25,76

N12

4

Zilt- en overstromingsgrasland

€ 25,90

N12

5

Kruiden- en faunarijke akker

€ 16,47

N12

6

Ruigteveld

€ 10,49

N13

1

Vochtig weidevogelgrasland

€ 18,23

N14

1

Rivier- en beekbegeleidend bos

€ 45,69

N14

2

Hoog- en laagveenbos

€ 24,76

N14

3

Haagbeuken- en essenbos

€ 36,33

N15

1

Duinbos

€ 21,37

N15

2

Dennen-, eiken- en beukenbos

€ 16,21

N16

3

Droog bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 12,90

N16

4

Vochtig bos met productie [NIEUW per 1-1-2018]

€ 12,90

N17

2

Droog hakhout

€ 10,49

N17

3

Park- en stinzenbos

€ 10,49

N17

5

Wilgengriend [NIEUW per 1-1-2017)

€ 24,50

N17

6

Vochtig en hellinghakhout [NIEUW per 1-1-2017]

€ 24,50

Bijlage 2 behorend bij artikel 9, lid 2, onder IV., van het Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2023

Grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen

BEHEERTYPE

 • -

  N03.01

 • -

  N04.01

 • -

  N05.02

 • -

  N05.03

 • -

  N05.04

 • -

  N06.01

 • -

  N06.02

 • -

  N06.04

 • -

  N06.05

 • -

  N06.06

 • -

  N10.01

 • -

  N10.02

 • -

  N12.02 excl. de gebieden op de Utrechtse Heuvelrug

 • -

  N13.01

 • -

  N14.01

 • -

  N14.02

 • -

  N14.03

 • -

  N16.04

 • -

  N17.04

 • -

  N17.05

 • -

  N17.06

Toelichting

Grondwaterafhankelijke beheertypen betreffen vegetatietypen die verdrogingsgevoelig zijn. Wanneer de waterkwaliteit of waterkwantiteit in een gebied voor één of meer van deze beheertypen niet voldoet, zijn hydrologische maatregelen nodig om de natuurkwaliteit in het gebied te verbeteren. De aanpak van verdroging richt zich daarom op gebieden met grondwaterafhankelijke beheertypen.

Toelichting bij Openstellingsbesluit subsidies natuur provincie Utrecht 2024

Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2024 maakt het mogelijk op basis van een viertal provinciale subsidieverordeningen subsidie aan te vragen. Het betreft de volgende subsidieverordeningen:

 • -

  Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 (SVNL2016),

 • -

  Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht (SKNL), en

 • -

  Uitvoeringsverordening aankoopsubsidie NNN-gronden provincie Utrecht (UVAN), en

 • -

  Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit Provincie Utrecht (USB).

Het Openstellingsbesluit subsidies natuur 2024 bepaalt waarvoor op basis van de regelingen subsidie kan worden aangevraagd ten laste van het boekjaar 2024, hoeveel geld daarvoor beschikbaar is, in welke periode en hoe de subsidie kan worden aangevraagd

Het Openstellingsbesluit biedt de mogelijkheid subsidie aan te vragen

 • -

  op basis van de SVNL2016 (zie hoofdstuk 2, artikel 2 t/m 7, uit het Openstellingsbesluit) voor:

  • -

   het beheer van natuurterreinen

 • -

  op basis van de SKNL (zie hoofdstuk 3, artikel 8 t/m 18, uit het Openstellingsbesluit) voor:

  • -

   de functieverandering van landbouwgrond naar natuur ten behoeve van de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en de Groene contour

  • -

   de aanleg van natuur(terreinen) door het treffen van inrichtingsmaatregelen op gronden die functieverandering hebben ondergaan ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene contour

  • -

   het verbeteren van de kwaliteit van bestaande natuurterreinen door het treffen van inrichtingsmaatregelen

  • -

   het verhogen van de natuurkwaliteit van (een habitattype in) N2000-gebieden door uitvoering van de herstelmaatregelen uit Programmatische aanpak stikstof (PAS-herstelmaatregelen)

  • -

   het treffen van hydrologische maatregelen ten behoeve van kwaliteitsverbetering van natuurterreinen die negatief beïnvloed worden door grondwateronttrekkingen

 • -

  op basis van de UVAN (zie hoofdstuk 3, artikel 12 t/m 18, uit het Openstellingsbesluit) voor:

  • -

   de aankoop van landbouwgrond voor functieverandering van landbouw naar natuur ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene contour

  • -

   de beëindiging van pachtovereenkomsten ten behoeve van de realisatie van het NNN en de Groene contour

 • -

  op basis van de USB (zie hoofdstuk 4, artikel 19, uit het Openstellingsbesluit) voor:

  • -

   behoud, uitbreiding, herstel of verbetering van de leefgebieden van de Utrechtse aandachtsoorten en (overige categorieën) rode lijstsoorten

  • -

   het opstellen van een soortenmanagementplan ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing

  • -

   het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten.

Subsidie voor natuurgronden die zijn gekocht of in erfpacht genomen van gemeenten

Het openstellingsbesluit maakt volgens artikel 3a subsidie mogelijk voor gronden die door natuurbeheerders zijn aangekocht of in erfpacht genomen van gemeenten.

Tarieven beheertypen

In het openstellingsbesluit 2024 zijn de tarieven voor de subsidie natuurbeheer opgenomen inclusief de indexering van 8,57 %. De subsidieaanvraag voor natuurbeheer wordt aangevraagd volgens het Gegevens Levering Protocol (GLP) waarin de afspraken zijn opgenomen over de gegevenslevering tussen provincie en subsidieaanvragers.