Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Geldend van 12-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder:

 • a.

  Aanvraag: Een verzoek aan het college om voordracht bij de SVn voor een duurzaamheidslening;

 • b.

  Aanvrager: Een meerderjarig natuurlijk persoon die een aanvraag doet in de zin van deze verordening. Bij twee of meer eigenaren gelden de gezamenlijke eigenaren als aanvrager;

 • c.

  Bestaande eigen woning: Een voor bewoning bestemd gebouw dat ook bewoond wordt door de eigenaar en geschikt en bestemd voor permanente bewoning.

 • d.

  College: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiderdorp;

 • e.

  Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in, op of aan de eigen woning van de aanvrager;

 • f.

  Duurzaamheidsmaatregelen: Energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in bijlage 1;

 • g.

  Gemeenteraad; de gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp:

 • h.

  EPA-maatwerkadvies: Een advies dat voorafgaand aan het uitvoeren, plaatsen of aanbrengen van 1 of meer van de in artikel 5, eerste lid genoemde maatregelen en voorzieningen wordt opgesteld door een gecertificeerd bedrijf;

 • i.

  Revolverend fonds: een fonds, waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, stimuleringsleningen kan toewijzen en waarin de rente en de aflossingen over deze leningen worden teruggestort;

 • j.

  SVn: De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten;

 • k.

  Werkelijke kosten: De kosten van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in bijlage 1 eventueel vermeerderd met de kosten van een EPA-maatwerkadvies, de kosten van een energieprestatiecertificaat, mogelijke legeskosten, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidslening en de kosten van door een deskundig bedrijf terzake van de duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren en verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen (zoals subsidies) in de kosten;

Artikel 2 Beleidsdoelen

Deze verordening heeft tot doel het stimuleren van duurzaamheidsmaatregelen, in de lijn van het Duurzaamheidsbeleid van de gemeente vastgelegd in de Duurzaamheidsagenda Leiderdorp 2017-2025 die leiden tot:

 • 1.

  een verlaging van de energievraag, dan wel een vermindering van de CO2-uitstoot;

 • 2.

  het verhogen van het aandeel duurzame energie in de energievoorziening van een bestaande eigen woning.

De ambitie op lange termijn is om in 2050 als gemeente Leiderdorp volledig CO2-neutraal te zijn.

Hoofdstuk 2 Duurzaamheidsleningen

Artikel 3 Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de in de gemeente Leiderdorp kadastraal gelegen bestaande zelf bewoonde eigen woningen welke geschikt en bestemd zijn voor permanente bewoning. Voor aanvragen na de wijziging van deze verordening geldt dat de woning voor de publicatiedatum van de wijziging van deze verordening in gebruik genomen dient te zijn.

Artikel 4 Budget

Voor de verordening “Regeling duurzaamheidslening Leiderdorp 2012” is door de raad een krediet van € 300.000 vastgesteld, dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van duurzaamheidsleningen.

De raad stelt een krediet van € 1.000.000,- vast binnen de gemeentelijke rekening van het SVn dat via een revolverend fonds beschikbaar is voor het toewijzen van duurzaamheidsleningen binnen deze verordening en het toewijzen van stimuleringsleningen binnen de verordening “Verordening Stimuleringslening duurzaamheid doelgroepen Leiderdorp 2017”.

Artikel 5 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om:

 • 1.

  onverminderd het bepaalde in artikel 10, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een duurzaamheidslening toe te kennen;

 • 2.

  aan een toewijzingsbesluit nadere voorwaarden verbinden;

 • 3.

  de in bijlage 1 vermelde duurzaamheidsmaatregelen te wijzigen.

Artikel 6 Duurzaamheidsmaatregelen

Deze verordening is slechts van toepassing op de duurzaamheidsmaatregelen die zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze verordening.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag wordt bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld digitaal formulier , onder opgave van:

 • 1.

  de naam en het adres van de aanvrager;

 • 2.

  geboortedatum van de aanvrager;

 • 3.

  telefoonnummer en emailadres van de aanvrager;

 • 4.

  bouwjaar van de bestaande eigen woning;

 • 5.

  de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

 • 6.

  een offerte of koopovereenkomst voor de aangevraagde maatregel(en) of voorziening(en);

 • 7.

  een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

 • 8.

  een verklaring dat indien voor een maatregel een vergunningsplicht is, hieraan is voldaan.

Artikel 8 Afhandelen aanvraag

 • 1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

 • 2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing over de voordracht bij het SVn noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren.

 • 3. Indien de aanvraag niet binnen de in het tweede lid genoemde termijn is gecomplementeerd, verklaart het college de aanvraag niet ontvankelijk.

 • 4. Het college handelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

 • 5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag als bedoeld in het tweede lid een beslissing tot voordracht van de aanvraag bij de SVn.

 • 6. Uit overschrijding van de in het vijfde lid bedoelde termijn kan de aanvrager niet afleiden dat zijn aanvraag is of wordt gehonoreerd.

Artikel 9 Afwijzen aanvraag

Het college wijst een aanvraag af, indien:

 • 1.

  het budget zoals genoemd in artikel 4 niet toereikend is om te aanvraag te kunnen honoreren;

 • 2.

  de werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat;

 • 3.

  de werkelijke kosten minder bedragen dan € 2.500,- (incl. BTW);

 • 4.

  de aanvraag bij hem wordt ingediend na het treffen van de in bijlage 1 genoemde maatregelen;

 • 5.

  naar zijn oordeel gegronde redenen bestaan aan te nemen ofwel vastgesteld wordt, dat niet aan de bepalingen en voorwaarden van deze verordening wordt of zal kunnen worden voldaan.

Artikel 10 Toewijzingsbesluit Duurzaamheidslening

 • 1. Het college neemt een besluit tot toekenning op de aanvraag, indien uit de bij de aanvraag ingediende informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

 • 2. Indien met de aanvraag een groter bedrag dan € 25.000,- is gemoeid, en aan alle overige voorwaarden van toekenning is voldaan, wordt de aanvraag toegekend tot een maximumbedrag van € 25.000,-.

 • 3. In het besluit tot toekenning wordt hoe lang de looptijd is van de lening.

 • 4. Het besluit tot toekenning geschiedt onder voorbehoud van een positieve krediettoets van SVn.

 • 5. Dit besluit tot toekenning wordt bekend gemaakt aan de aanvrager en aan de SVn.

Artikel 11 Leningverstrekking Duurzaamheidslening

 • 1. SVn is de verstrekker en beheerder van de Duurzaamheidslening. De lening wordt pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden en nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en een onderhandse akte door aanvrager is ondertekend.

 • 2. Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen dienen te worden goedgekeurd door het college.

 • 3. De hoogte van de lening wordt definitief bepaald nadat de werkelijke kosten bekend zijn, met dien verstande dat de lening niet hoger kan worden dan oorspronkelijk is toegekend.

Artikel 12 Voorwaarden SVn

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van de aanvraag zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager bij het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

Artikel 13 Kenmerken van een Duurzaamheidslening

 • 1. De hoofdsom van de door het college toe te kennen Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

 • 2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,- (incl. BTW).

 • 3. Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt.

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

Artikel 14 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Door het college kunnen in individuele gevallen bepalingen, vastgesteld bij, of krachtens deze verordening, buiten toepassing worden gelaten of kan daarvan worden afgeweken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het doel van de regeling, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Duurzaamheidslening Leiderdorp 2017’

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende na die van de bekendmaking.

Artikel 18 Overgangsrecht

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de “Regeling duurzaamheidslening Leiderdorp 2012”, doch deze blijft van kracht voor zover dat voor de behandeling van en beslissingen op aanvragen die onder de werking van die verordening zijn ingediend noodzakelijk is

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Leiderdorp gehouden op 29 mei 2017

De griffier,

mevrouw J.C. Zantingh

De voorzitter,

mevrouw L.M. Driessen-Jansen

Bijlage 1

Duurzaamheidsmaatregelen

 • a.

  Led-verlichting;

 • b.

  Infraroodpanelen;

 • c.

  Warmtepomp;

 • d.

  Zonnepanelen;

 • e.

  Zonneboiler;

 • f.

  Gevelisolatie;

 • g.

  Dakisolatie;

 • h.

  Vloerisolatie;

 • i.

  Bodemisolatie;

 • j.

  Hoogrendementsglas met eventueel kozijnen;

 • k.

  Micro windturbines met een rotordiameter kleiner dan twee meter;

 • l.

  HR-107 ketel of een vergelijkbaar/ beter rendement;

 • m.

  Groene daken;

 • n.

  Maatregel met een aantoonbaar energiebesparingseffect dan wel duurzaam energieopwekkingspotentieel als bovenstaande maatregelen.