Tijdelijke beleidsregels Eenmalige energietoeslag lage inkomens Gouda 2023

Geldend van 12-10-2023 t/m heden

Intitulé

Tijdelijke beleidsregels Eenmalige energietoeslag lage inkomens Gouda 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 • -

  de Wet energietoeslag 2023;

overwegende dat:

het college het van belang vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden een huishouden in aanmerking kan komen voor een Eenmalige energietoeslag lage inkomens 2023;

het daarom nodig is voor dit doel aparte, tijdelijke, beleidsregels vast te stellen;

b e s l u i t:

vast te stellen de volgende beleidsregels:

Tijdelijke beleidsregels Eenmalige energietoeslag lage inkomens Gouda 2023 .

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;

 • c.

  aanvrager: de aanvrager met inbegrip van de persoon met wie een gezamenlijke huishouding als bedoeld in artikel 3 van de wet wordt gevoerd;

 • d.

  referteperiode: de kalendermaand voorafgaande aan de maand van het indienen van de aanvraag wordt ingediend;

 • e.

  peildatum: de datum van het indienen van de aanvraag.

Voor zover in deze beleidsregels daar niet van wordt afgeweken zijn de bepalingen van de Participatiewet van toepassing.

Artikel 2 Doelgroep Eenmalige energietoeslag lage inkomens

Een Eenmalige energietoeslag lage inkomens is bedoeld voor de aanvrager die eigenaar of huurder is van zelfstandige woonruimte en door de huidige omstandigheden als gevolg van sterk gestegen energieprijzen te maken heeft met een verhoging van de vaste lasten, die met het inkomen niet of moeilijk te dragen zijn.

Artikel 3 Voorwaarden Eenmalige energietoeslag lage inkomens

 • 1. Het college kan een Eenmalige energietoeslag lage inkomens verstrekken aan de aanvrager die over de referteperiode een inkomen heeft tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm (exclusief VT) en voor zover de energietoeslag niet reeds door een andere gemeente is verstrekt.

 • 2. Voor het bepalen van de van toepassing zijnde bijstandsnorm worden de artikelen 19a en 22a van de wet buiten beschouwing gelaten.

 • 3. Voor de regeling komt niet in aanmerking de aanvrager die in op de peildatum:

  • a.

   In een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   Jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   In aanmerking komt voor studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000;

  • d.

   Is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 • 4. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 5. De ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gouda‘ zijn niet van toepassing op de aanvragen Eenmalige energietoeslag lage inkomens met uitzondering van artikel 31 van genoemde beleidsregels. Deze bepaling is van toepassing indien de specifieke omstandigheden van de aanvrager ertoe leiden dat ondersteuning in afwijking van de beleidsregels Eenmalige energietoeslag lage inkomens noodzakelijk is ter voorkoming van grotere maatschappelijke kosten of escalatie van de problematiek dan wel om een doorbraak te forceren waarmee de zelfredzaamheid wordt verbeterd.

Artikel 4 Categoriale regeling

De Eenmalige energietoeslag lage inkomens is een categoriale regeling. Dit betekent dat niet vastgesteld hoeft te worden dat de aanvrager ook echt een sterk gestegen energierekening moet betalen en dat de aanvrager deze sterk gestegen energierekening financieel niet kan dragen.

Artikel 5 Aanvraag

 • 1. Het college kan de Eenmalige energietoeslag lage inkomens ambtshalve, derhalve zonder aanvraag, toekennen.

 • 2. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning, kunnen een aanvraag voor de Eenmalige energietoeslag lage inkomens digitaal indienen via de website van de gemeente Gouda.

 • 3. De aanvrager overlegt bij de aanvraag de bewijzen van het inkomen over de referteperiode en bewijs van het bezit van een lopend energiecontract voor de zelfstandige woonruimte waarvan hij de eigenaar of huurder is.

 • 4. Een aanvraag Eenmalige energietoeslag lage inkomens kan worden ingediend tot 1 april 2024.

Artikel 6 Hoogte Eenmalige energietoeslag lage inkomens

De Eenmalige energietoeslag lage inkomens op basis van deze beleidsregel bedraagt € 1.300,-.

Artikel 7 Inkomen

Onder inkomen wordt in ieder geval verstaan:

 • a.

  inkomen uit arbeid;

 • b.

  inkomen uit de eigen onderneming;

 • c.

  inkomen uit een uitkering;

 • d.

  inkomen uit verhuur; en

 • e.

  inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Artikel 8 Vorm van bijstand

De Eenmalige energietoeslag lage inkomens wordt uitgekeerd in de vorm van een bedrag om niet.

Artikel 9 Uitbetaling

De Eenmalige energietoeslag lage inkomens wordt als een bedrag ineens uitbetaald.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Als de aanvrager op grond van deze beleidsregels niet in aanmerking komt voor een Energietoeslag lage inkomens lage inkomens, kan het college, gelet op alle omstandigheden van het geval en indien zeer dringende redenen hiertoe noodzaken, beslissen om in afwijking van deze beleidsregels een Eenmalige energietoeslag lage inkomens te verstrekken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en duur beleidsregels

 • 1. De beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het gemeentelijk publicatieblad op overheid.nl.

 • 2. De beleidsregels gelden tot 1 augustus 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op 3 oktober 2023

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

drs. R.C. Bakker

de burgemeester,

mr. drs. P. Verhoeve