Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie

Geldend van 12-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Waddinxveense Isolatiesubsidie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021;

Overwegende:

 • dat de gemeente het bestaan van (risico op) energiearmoede onder haar inwoners onderkent en zich extra wil inzetten voor deze doelgroep;

 • dat de subsidieregeling bijdraagt aan de vastgestelde ambitie van de gemeente Waddinxveen zoals opgenomen in de ‘Koers naar Duurzaam Waddinxveen’ en de Gemeentebrede Aanpak Energiebesparing (GBA). De maatregelen zorgen voor duurzamer gebruik van energie, de afname van energiegebruik, het verminderen van (het risico op) energiearmoede en vermindering van CO₂ -uitstoot;

 • dat de gemeente de door het Rijk verstrekte gelden binnen het Nationaal Isolatieprogramma en de Aanpak energiearmoede (SpUk Lokale aanpak isolatie en SpUk Energiearmoede) zo goed mogelijk en passend binnen bestaand beleid (GBA) besteedt, en hiermee inwoners die te maken hebben met (risico op) energiearmoede financieel wil ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning;

 • dat de gemeente met aansluiting van de subsidieregeling o.a. bij de collectieve inkoopactie van Winst uit je woning verwacht de doelgroep nog beter te ondersteunen en te ontzorgen;

 • dat de gemeente subsidie verstrekt voor een bedrag van maximaal € 1.000,- per huishouden in een grondgeboden koopwoning met energielabel D, E, F of G en een WOZ-waarde onder de € 372.000,-;

 • dat de gemeente subsidie verstrekt voor een bedrag van maximaal € 3.000,- per huishouden in een grondgebonden koopwoning met energielabel D, E, F of G en met energiearmoede;

 • dat subsidie aanvragen mogelijk is voor een eigenaar-bewoner die meedoet met de inkoopactie van Winst uit je woning, zelf een bedrijf selecteert, zelf dakisolatie uit wil voeren of voor eigenaar-bewoners die met terugwerkende kracht subsidie willen aanvragen. Dit kan gedurende de looptijd van deze subsidieregeling, behoudens het bepaalde in artikel 7, tiende lid;

besluit vast te stellen de Waddinxveense Isolatiesubsidie.

Artikel 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

 • 1. Tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders wordt vermeld, gelden de voorwaarden en bepalingen in de ASV.

 • 2. In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • a.

   Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een grondgebonden koopwoning, die valt binnen de doelgroep zoals omschreven in artikel 4. Bij twee of meer eigenaren dient gezamenlijk door alle eigenaren een aanvraag ingediend te worden;

  • b.

   ASV: Algemene subsidieverordening Waddinxveen 2021;

  • c.

   College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

  • d.

   Doe-het-zelf maatregelen: maatregelen en voorzieningen, zoals opgenomen onder artikel 4.5.2. Subsidieverstrekking in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, in deze regeling is alleen schuindakisolatie (binnen) toegestaan;

  • e.

   Eigenaar-bewoner: een natuurlijk persoon die een woning in de gemeente Waddinxveen in eigendom heeft waarin hij zijn hoofdverblijf heeft of direct na renovatie van deze woning zijn hoofdverblijf zal hebben;

  • f.

   Energietoeslag: de eenmalige energietoeslag, bedoeld in artikel 35, lid 4 van de Participatiewet;

  • g.

   Energielabel: een energielabel als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van het Besluit energieprestatie gebouwen;

  • h.

   Energiebesparende isolatiemaatregelen: energiebesparende isolatiemaatregelen, exclusief spouwmuurisolatie, als bedoeld in artikel 4.5.2, derde lid, van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies;

  • i.

   Erkend isolatiebedrijf: een isolatiebedrijf dat beschikt over een SKG IKOB certificaat of een Insula certificaat.

  • j.

   Gemeente: gemeente Waddinxveen;

  • k.

   Slecht geïsoleerde woning: een woning met een energielabelklasse D, E, F, G, of een woning met een aan die labelklassen vergelijkbare energetische staat, waaronder wordt verstaan een woning waarin ten minste twee van de volgende bestaande bouwdelen niet of slecht geïsoleerd zijn:

   • 1)

    de vloer en de bodem;

   • 2)

    de gevel, waaronder de spouwmuur;

   • 3)

    het dak en de zoldervloer en vlieringvloer;

   • 4)

    de ramen;

  • l.

   Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van de maatregelen;

  • m.

   Woning: woongelegenheid als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet, en als zodanig bewoond is geweest alvorens een renovatie plaatsvindt en in de basisregistratie als bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen met een woonfunctie is geregistreerd;

Artikel 2 Doelstelling

Deze regeling heeft tot doel eigenaar-bewoners, die vallen in één van de doelgroepen als opgenomen in artikel 4, te ondersteunen met het treffen van energiebesparende isolatiemaatregelen. De aanpak is gericht op de reductie van het energieverbruik bij huishoudens en daarmee tot kostenverlichting en CO₂ -reductie.

Artikel 3. Toepassingsbereik

 • 1. Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen aan of op een bestaande grondgebonden koopwoning

  • a.

   met een energielabel D, E, F, G of in vergelijkbare energetische staat met een WOZ-waarde onder de € 372.000; of

  • b.

   voor huishoudens met een grondgebonden koopwoning met een energielabel D, E, F, G, die recht hebben op energietoeslag.

 • 2. De woning bevindt zich binnen het grondgebied van de gemeente Waddinxveen.

 • 3. De peildatum voor het vaststellen van de WOZ-waarde is 1 januari 2022.

Artikel 4. Doelgroepen

Subsidie kan aangevraagd worden door twee verschillende doelgroepen.

Doelgroep 1)

De aanvrager is een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande grondgebonden koopwoning met een energielabel D, E, F of G, of een vergelijkbare energetische staat en een WOZ-waarde onder de € 372.000,-.

Doelgroep 2)

De aanvrager is een natuurlijk persoon, die eigenaar-bewoner is van een bestaande grondgebonden koopwoning met energielabel D, E, F, G of een vergelijkbare energetische staat, en de energietoeslag heeft ontvangen in 2022 of recht heeft op de energietoeslag. Bij het bepalen van de doelgroep wordt het voorgaande kalenderjaar (n-1) als referentiejaar beschouwd. In het geval er in het referentiejaar geen recht is op energietoeslag, maar wel in het huidige kalenderjaar, wordt er - na toetsing door de gemeente - ook subsidie toegekend.

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 • 1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor de volgende activiteiten (maatregelen):

  • a.

   vloer- en bodemisolatie

  • b.

   raamisolatie (minimaal HR++)

  • c.

   schuindakisolatie binnen (eventueel doe-het-zelf)

 • 2. Om voor de subsidie in aanmerking te komen, dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregelen gestelde eisen. De voorwaarden voor de isolatie zijn te vinden in de Regeling Nationale EZK- en LNV-subsidies in artikel 4.5.2, derde lid.

 • 3. Om voor de subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager binnen één van de doelgroepen te vallen, zoals omschreven in artikel 4.

 • 4. De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd / toegepast in, aan of op de bestaande grondgebonden koopwoning van de aanvrager;

 • 5. De subsidiebijdrage kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten, zoals deze zijn omschreven in artikel 1 van deze regeling.

 • 6. De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de bestaande grondgebonden koopwoning van de aanvrager.

 • 7. Er mag slechts één keer subsidie worden aangevraagd per adres.

Artikel 6. Hoogte subsidie

 • 1. De aangeschafte maatregel(-en) kunnen maximaal voor 100% gesubsidieerd worden per woning.

 • 2. Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen bevatten.

 • 3. De subsidie, als bedoeld in deze Subsidieregeling, bedraagt voor doelgroep 1 maximaal €1.000 inclusief BTW en voor doelgroep 2 maximaal €3.000 inclusief BTW.

Artikel 7. Aanvragen subsidie en procedure

 • 1. De leden 2 tot en met 7 van dit artikel gelden als de collectieve inkoopactie via Winst Uit je Woning is geopend. De leden 8 tot en met 9 gelden voor de gehele looptijd van de regeling voor 1) eigenaar-bewoners die subsidie aanvragen voor het uitvoeren van isolatiemaatregelen door een door de eigenaar-bewoner zelf geselecteerd bedrijf, 2) eigenaar-bewoners die zelf dakisolatie uit willen voeren (en niet online via Winst uit je woning bestellen). Lid 10 geldt voor eigenaar-bewoners die met terugwerkende kracht subsidie aanvragen. Dit kan tot 31 december 2023.

 • 2. Een eigenaar-bewoner die valt binnen één van de in artikel 4 genoemde doelgroepen, kan zich aanmelden op de site van de inkoopactie van onze partner “Winst uit je woning” voor een advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur.

 • 3. Na het huisbezoek ontvangt de eigenaar-bewoner een bespaarplan met offertes van de meest rendabele maatregelen, met daarbij de maatregel(en) waarvoor subsidie verkregen kan worden.

 • 4. De door de eigenaar-bewoner getekende offerte, ontvangen via “Winst uit je woning”, van de maatregel(en) die voor subsidie in aanmerking komt / komen, is het moment van de daadwerkelijke subsidieaanvraag.

 • 5. Winst uit je woning zal vervolgens namens de gemeente de subsidie verlenen op het moment dat aan alle vereisten wordt voldaan.

 • 6. De verleende subsidiegelden worden vervolgens gereserveerd voor de eigenaar-bewoner en na succesvolle uitvoering van de werkzaamheden gebruikt om direct de factuur van de uitvoerende partij mee te bekostigen. De eigenaar-bewoner hoeft de kosten zodoende niet voor te schieten. Indien de kosten hoger zijn dan het gestelde maximale subsidiebedrag van de doelgroep, krijgt eigenaar-bewoner een restfactuur.

 • 7. Indien een eigenaar-bewoner zelf dakisolatie wil uitvoeren (doe-het-zelf) kunnen materialen ook online via de website van Winst uit je woning worden aangeschaft. In dat geval wordt de subsidie voorwaardelijk vastgesteld en uitbetaald, en verrekend met de online bestelling. Na toepassing van de maatregelen kan verzoek tot vaststelling van subsidie worden gedaan bij Winst uit je woning. Hiervoor dient de aanvrager foto’s van die situatie vóór toepassing van de maatregelen en na-foto’s van de geïsoleerde bouwdelen aan te leveren. Na beoordeling wordt de subsidie definitief vastgesteld.

 • 8. In afwijking van de leden 2 tot en met 7, kan een eigenaar-bewoner ook de maatregel(en) uit laten voeren door een zelf geselecteerd erkend isolatiebedrijf. Een eigenaar-bewoner neemt contact op met Winst uit je woning om te controleren of aan de subsidievereisten wordt voldaan. Gedurende de looptijd van de collectieve inkoopactie kan de eigenaar-bewoner, indien gewenst, via Winst uit je woning een advies aan huis van een professioneel onafhankelijk energieadviseur aanvragen. Nadat de offerte bij een erkend isolatiebedrijf naar keuze is aangevraagd en er akkoord is op de offerte, doet de eigenaar-bewoner een aanvraag bij Winst uit je woning. Winst uit je woning verleent de subsidie voorwaardelijk en reserveert de aangevraagde subsidie. Het bedrag dient door de eigenaar-bewoner voorgefinancierd te worden. De eigenaar-bewoner betaalt de factuur van het erkende isolatiebedrijf. Na toepassing van de maatregelen kan een verzoek tot vaststelling van subsidie worden gedaan bij Winst uit je woning. Hiervoor dient de aanvrager de getekende offerte, de factuur van het erkende isolatiebedrijf, een kopie van het betalingsbewijs, foto’s van die situatie vóór toepassing van de maatregelen en na-foto’s van de geïsoleerde bouwdelen aan te leveren en het IBAN-nummer van de eigenaar-bewoner. Na vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde bedrag binnen twee weken uitbetaald.

 • 9. In afwijking van de leden 2 tot en met 7, of indien de looptijd van de collectieve inkoopactie verstreken is, kan een eigenaar-bewoner ook zelf dakisolatie uitvoeren. Met een kopie van het betalingsbewijs van de aangeschafte materialen dient hij een aanvraag in bij Winst uit je woning. Winst uit je woning verleent de subsidie voorwaardelijk. Het bedrag dient door de eigenaar-bewoner voorgefinancierd te worden. Na toepassing van de maatregelen kan verzoek tot vaststelling van subsidie worden gedaan bij Winst uit je woning. Hiervoor dient de aanvrager foto’s van die situatie vóór toepassing van de maatregelen en na-foto’s van de geïsoleerde bouwdelen aan te leveren. Na vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde bedrag uitbetaald.

 • 10. Indien met terugwerkende kracht subsidie wordt aangevraagd, dient de eigenaar-bewoner een aanvraag in bij Winst uit je woning. Indien niet met de vorige inkoopactie is meegedaan, worden de volgende documenten gevraagd: een kopie van de getekende offerte van een erkend isolatiebedrijf dat de maatregelen heeft uitgevoerd, de factuur van dit isolatiebedrijf, een kopie van het betalingsbewijs, indien het energielabel niet bekend is: een overzicht van aantal slecht geïsoleerde bouwdelen, indien aanwezig foto’s van de situatie voor toepassing van de maatregelen en foto’s van de geïsoleerde bouwdelen, en het IBAN-nummer van de eigenaar-bewoner. Indien wel met de vorige inkoopactie is meegedaan volstaat het IBAN-nummer. Na vaststelling van de subsidie wordt het vastgestelde bedrag binnen twee weken uitbetaald. Aanvragen kunnen alleen gedaan worden voor de in deze subsidieregeling opgenomen maatregelen. De subsidieaanvragen die met terugwerkende kracht worden gedaan, dienen uiterlijk op 31 december 2023 door Winst uit je woning te zijn ontvangen.

Artikel 8. Aanvraagperiode

 • 1. De aanvraagperiode vangt aan op de dag van de inwerkingtreding van deze subsidieregeling.

 • 2. In afwijking op lid 1: subsidie voor de energiebesparende maatregelen via de inkoopactie van Winst uit je woning kunnen alleen aangevraagd worden als de inkoopactie van Winst uit je woning is geopend, zie artikel 7 lid 4.

 • 3. Er kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd vanaf 1 januari 2023.

 • 4. Aanvragen kunnen ingediend worden tot en met 31 december 2024 of zolang het subsidieplafond niet is bereikt.

 • 5. Indien met terugwerkende kracht wordt aangevraagd, geldt een aanvraagperiode tot en met 31 december 2023.

 • 6. Het college kan besluiten de aanvraagperiode te verlengen. Dit zal telkens gebeuren met 1 jaar.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond bedraagt voor doelgroep 1 € 210.000,- en voor doelgroep 2 € 69.000,-. Als het subsidieplafond voor een bepaalde doelgroep bereikt is, worden geen subsidie aanvragen voor die doelgroep meer in behandeling genomen en geen subsidies aan die doelgroep meer verstrekt.

 • 2. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden, zoals genoemd in deze subsidieregeling, worden beoordeeld in volgorde van binnenkomst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • 3. Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.

Artikel 10 Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in artikel 11 van de Algemene Subsidieverordening 2021 Gemeente Waddinxveen genoemde verplichtingen, gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 • 1.

  De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 • 2.

  De aangeschafte maatregelen dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn uitgevoerd;

 • 3.

  De subsidieontvanger is verplicht zorg te dragen voor het aanleveren van de gevraagde bewijslast.

Artikel 12. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 • 1.

  Niet voldaan is aan de eisen en de criteria genoemd in deze regeling

 • 2.

  Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 13. Verantwoording van de subsidie

Het college en/of Winst uit je woning behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 14. Beslistermijn

 • 1. Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist Winst uit je woning voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 • 2. Winst uit je woning kan voor controle van de ingediende subsidieaanvragen de beslistermijn, in afwijking van artikel 8 van de ASV, met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 • 3. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie.

Artikel 15. Betaling van de subsidie

 • 1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven via de inkoopactie, reserveert Winst uit je woning de gelden voor het uitvoeren van de maatregelen op een tussenrekening. Na uitvoering van de maatregelen wordt daarmee aan de factuur van de uitvoerende partij voldaan door Winst uit je woning. Eventuele restfactuur wordt aan de aanvrager verzonden.

 • 2. Indien er zelf een uitvoerende partij geselecteerd is, er zelf materialen zijn aangeschaft (doe-het-zelf, niet online via de website van Winst uit je woning), of de subsidie met terugwerkende kracht wordt verstrekt, wordt subsidie voldaan aan de aanvrager, nadat de subsidie is vastgesteld.

 • 3. Indien er geen uitvoerende partij is (doe-het-zelf), en de materialen online via de website van Winst uit je woning zijn aangeschaft, wordt de subsidie verleend en voorwaardelijk uitbetaald.

 • 4. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 17. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt, met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2023.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Waddinxveense Isolatiesubsidie’.

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van Waddinxveen op 3 oktober 2023,

de secretaris,

de burgemeester,