Algemene subsidieverordening Goes 2023

Geldend van 11-10-2023 t/m heden

Intitulé

Algemene subsidieverordening Goes 2023

De raad van de gemeente Goes;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit:

 • I

  in te trekken de Algemene subsidieverordening Goes 2020;

 • II

  Ivast te stellen de Algemene subsidieverordening Goes 2023;

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

 • b.

  raad: raad van de gemeente Goes;

 • c.

  subsidie: aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten;

 • d.

  incidentele subsidie: een subsidie die voor maximaal vier jaar wordt verstrekt;

 • e.

  structurele subsidie: een subsidie die elk boek- of kalenderjaar wordt verstrekt.

Artikel 2. Reikwijdte verordening en bevoegdheid college

 • 1. Deze verordening is van toepassing op subsidie die door het college wordt versterkt, dit met uitzondering van subsidie die op grond van een specifieke subsidieverordening wordt verstrekt.

 • 2. Het college is bevoegd subsidie te verstrekken met in achtneming van de in de gemeentebegroting opgenomen programma’s en financiële middelen.

 • 3. Het college is bevoegd voorschriften in de subsidiebeschikking op te nemen.

HOOFDSTUK 2. SUBSIDIEPLAFOND EN BEGROTINGSVOORBEHOUD

Artikel 3. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

 • 1. Het college kan subsidie¬plafonds vaststellen.

 • 2. Bij de vaststelling van subsidieplafonds wordt aangegeven op welke wijze het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld.

 • 3. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld, wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen in de begroting beschikbaar worden gesteld.

HOOFDSTUK 3. AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 4. Bij aanvraag in te dienen gegevens

 • 1. Het college stelt voor het aanvragen van subsidie een elektronisch aanvraagformulier beschikbaar.

 • 2. Bij een subsidieaanvraag moet aanvrager in ieder geval indienen:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten die aanvrager gaat uitvoeren;

  • b.

   welke doelstellingen met de subsidie worden gerealiseerd;

  • c.

   een begroting voor het komende subsidiejaar;

  • d.

   de jaarrekening van het afgelopen subsidiejaar, inclusief een balans met daarop, indien aanwezig, de egalisatiereserve en de bestemmingsreserves;

  • e.

   voor rechtspersonen een actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel;

 • 3. Een rechtspersoon moet bij de eerste aanvraag ook de statuten worden indienen.

Artikel 5. Aanvraagtermijn

 • 1. Een aanvraag voor een structurele subsidie moet zijn ingediend voor 15 september in het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.

 • 2. Als aanvrager zijn aanvraag niet op tijd kan indienen, kan hiervoor uitstel worden gevraagd.

 • 3. Een incidentele subsidieaanvraag moet tenminste acht weken voor aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd, zijn ingediend.

 • 4. Het college kan voor bijzondere situaties, zoals het onderwijs, andere termijnen vaststellen.

Artikel 6. Beslistermijnen

Het college beslist op een aanvraag voor:

 • a.

  een structurele subsidie uiterlijk op 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend;

 • b.

  een incidentele subsidie binnen acht weken nadat de aanvraag is ingediend.

HOOFDSTUK 4. WEIGERING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 7. Weigeringsgronden

Het college zal een subsidieaanvraag, naast de in de Algemene wet bestuursrecht genoemde weigeringsgronden, in ieder geval weigeren als:

 • 1.

  aanvrager geen rechtspersoon is met volledige rechtsbevoegdheid, die zich zonder winstoogmerk als hoofddoel stelt de behartiging van de belangen van één of meer beleidsprogramma’s van de gemeente Goes. Voor subsidies tot €5.000 kan van de eis van rechtspersoonlijkheid worden afgeweken als deze voorwaarde voor de aard van de activiteit niet noodzakelijk is en dit voor aanvrager onredelijk bezwarend is;

 • 2.

  aanvrager over voldoende middelen beschikt of kan beschikken om hieruit de kosten van de activiteit deels of volledig te voldoen;

 • 3.

  voor de activiteit een bestaande voorziening bestaat en hiervan gebruik kan worden gemaakt.

 • 4.

  de gevraagde subsidie minder bedraagt dan €250;

 • 5.

  subsidie wordt gevraagd om hieruit alle kosten te voldoen;

 • 6.

  de activiteit niet in de gemeente Goes plaatsvindt of niet specifiek gericht is op de gemeente Goes of haar ingezetenen;

 • 7.

  als de aanvraag niet voldoet aan de regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te komen;

 • 8.

  de activiteit een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap heeft;

 • 9.

  subsidieverlening niet past binnen of onvoldoende bijdraagt aan het beleid en doelstellingen van de gemeente Goes;

 • 10.

  aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.

HOOFDSTUK 5. VERLENING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 8. Verlening subsidie

In het besluit tot het verlenen van subsidie geeft het college in ieder geval aan:

 • a.

  het subsidiebedrag dat verleend is;

 • b.

  aan welke activiteit dit besteed mag worden;

 • c.

  binnen welke termijn dit moet plaatsvinden;

 • d.

  op welke rekeningnummer het subsidiebedrag wordt overgemaakt;

 • e.

  welke voorschriften aan de subsidieverlening zijn verbonden;

 • f.

  wanneer en hoe de verantwoording over de besteding van de subsidie moet plaatsvinden.

Artikel 9. Betaling en bevoorschotting

 • 1. Als de subsidieverlening niet meer dan €50.000 bedraagt, vindt de betaling van het subsidiebedrag in één keer plaats.

 • 2. Als de subsidieverlening meer bedraagt dan €50.000, wordt het subsidiebedrag in vier gelijke bedragen per kwartaal betaald, tenzij in het subsidiebesluit anders staat vermeld.

HOOFDSTUK 6. VERPLICHTINGEN VAN DE SUBSIDIEONTVANGER

Artikel 10. Egalisatie- en bestemmingsreserve

 • 1. Subsidieontvanger mag een egalisatiereserve vormen. De egalisatiereserve heeft tot doel schommelingen tussen de jaarlijkse inkomsten en uitgaven op te vangen.

 • 2. Voor het vormen van een bestemmingsreserve moet vooraf schriftelijk toestemming aan het college worden gevraagd. In het verzoek aan het college moet subsidieaanvrager aangeven:

  • a.

   het doel;

  • b.

   de omvang;

  • c.

   het bestedingsplan, en;

  • d.

   de duur.

Artikel 11. Algemene verplichtingen van de subsidieontvanger

 • 1. Subsidieontvanger mag alleen de subsidie besteden aan de activiteiten die zijn aangegeven in de aanvraag en waarvoor de subsidie is verleend.

 • 2. Subsidieontvanger informeert het college zo spoedig mogelijk schriftelijk over:

  • a.

   besluiten of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten, waarvoor subsidie is verleend;

  • b.

   fusie of ontbinding van de rechtspersoon;

  • b.

   relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;

  • c.

   ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de beschikking tot subsidieverlening verbonden voorschriften geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden nagekomen;

  • d.

   wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de rechtspersoon, de persoon van de bestuurder(s) en het doel van de rechtspersoon.

 • 3. Bij per boekjaar verstrekte subsidie moet de subsidieontvanger vooraf de toestemming van het college krijgen voor handelingen als vermeld in artikel 4:71 van de Algemene wet bestuursrecht.

HOOFDSTUK 7. VERLENING, VERANTWOORDING EN VASTSTELLING VAN SUBSIDIE

Artikel 12. Verantwoording subsidies

 • 1. Als de subsidie niet meer bedraagt dan €10.000, dan wordt deze verleend en vastgesteld. Het college kan steekproefsgewijs verantwoording vragen van deze subsidieontvanger.

 • 2. Als het subsidiebedrag meer bedraagt dan €10.000, wordt de subsidie wel verleend maar nog niet vastgesteld. De subsidieontvanger moet bij het college een aanvraag indienen tot vaststelling van de eerder verleende subsidie. Deze aanvraag tot vaststelling van de subsidie bevat in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de activiteiten die mede ten laste van de subsidie zijn verricht;

  • b.

   een inhoudelijk verslag van de resultaten die hiermee zijn bereikt;

  • c.

   een jaarrekening;

  • d.

   een balans.

 • 3. Als de verleende subsidie tenminste €100.000 bedraagt moet bij de verantwoording van de subsidie de controleverklaring van de accountant worden ingediend, dit inclusief het rapport van bevindingen van de accountant.

 • 4. Het college kan op eigen kosten een review laten uitvoeren door de eigen accountant.

 • 5. Een aanvraag tot vaststelling van een structurele subsidie moet voor 15 juli van het daaropvolgende jaar bij het college zijn ingediend.

 • 6. Een aanvraag tot vaststelling van een incidentele subsidie moet binnen dertien weken na afloop van de activiteit waarvoor subsidie is verleend, worden ingediend bij het college.

 • 7. Het college beslist op een aanvraag tot vaststelling van de subsidie als bedoeld in lid 5. en 6. van dit artikel binnen een termijn van dertien weken.

 • 8. Als uit de verantwoording blijkt dat de subsidie niet of niet volledig is besteed voor de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, dan moet dit bedrag terugbetaald worden of verrekend worden met de aanvraag voor het komende jaar.

HOOFDSTUK 8. OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 13. Subsidieregister

Het college stelt over ieder jaar een openbaar subsidieregister op over alle ingediende subsidieaanvragen en de beslissing daarop.

Artikel 14. Hardheidsclausule

Het college kan in een bijzondere situatie van een bepaling uit deze verordening afwijken. Om rechtsongelijkheid en precedentwerking te voorkomen kan dit alleen als een onverkorte toepassing van een bepaling uit de verordening leidt tot een uitkomst die onvoorzien en onredelijk is.

Artikel 15. Overgangsbepaling

Subsidieaanvragen die zijn ingediend voor inwerkingtreding van deze verordening worden behandeld op grond van de Algemene subsidieverordening 2023.

Artikel 16. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt de dag na bekendmaking in werking en kan wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening Goes 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Goes in zijn openbare vergadering van 28 september 2023.

de griffier,

drs. B. van Doornum.

de voorzitter,

M.A. Fränzel. MSc.