Verordening winkeltijden Gooise Meren 2023

Geldend van 10-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening winkeltijden Gooise Meren 2023

De raad van de gemeente Gooise Meren;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer];

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet;

besluit vast te stellen de Verordening winkeltijden Gooise Meren 2023:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

 • -

  werkdagen: maandag tot en met zaterdag;

 • -

  winkel: dat wat daaronder wordt verstaan in de Winkeltijdenwet;

 • -

  avondwinkel: een winkel met openingstijden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur.

Artikel 2. Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 09:00-20:00 uur.

Artikel 3. Individuele ontheffingen

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2. De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

 • 3. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden en beperkingen worden verbonden.

Artikel 4. Beslistermijn

 • 1. Een verzoek tot het verlenen van een ontheffing wordt schriftelijk ingediend bij het college.

 • 2. Het college beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen vier weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 3. Het college kan de beschikking voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 5. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn; of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt onder vermelding van naam en adres.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Artikel 7. Intrekking oude verordening

De Winkeltijdenverordening Gooise Meren 2017 wordt ingetrokken.

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking op de dag waarop zij bekend is gemaakt.

 • 2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening winkeltijden Gooise Meren 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 september 2023,

De voorzitter,

De griffier,