Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen gemeente Eemsdelta 2023

Geldend van 03-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen gemeente Eemsdelta 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eemsdelta;

overwegende dat:

• kunst en cultuur van invloed zijn op het welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners

• dat laagdrempelige toegang voor alle inwoners moet worden bevorderd zodat er sprake is van inclusiviteit,

• dat kunst en cultuur van invloed zijn op het woon-, werk- en leefklimaat van de gemeente,

• dat kunst en cultuur een bijdrage leveren aan de identiteit en promotie van de gemeente,

• dat daarvoor een aansprekend kunst- en cultuuraanbod nodig is,

• en dat het daarom gewenst is activiteiten en evenementen te stimuleren die een bijdrage leveren aan een sterke kunst- en cultuursector in de gemeente Eemsdelta.

overwegende dat zij op grond van artikel 156 van de Gemeente wet en artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Eemsdelta 2021 (verder Asv) bevoegd zijn nadere regels te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden beschreven;

gelet op artikel 2, derde lid, artikel 3 en artikel 6, tweede lid van de Asv en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen Eemsdelta 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. amateurkunst: kunstactiviteiten of -projecten die niet-beroepsmatig worden beoefend. Onder kunst verstaan we in deze regeling alle kunst- en cultuurdisciplines: muziek, dans, drama, film, theater, beeldende kunst en audiovisueel werk, nieuwe media, literatuur en mengvormen van deze disciplines;

b. basissubsidie: een jaarlijkse subsidie als tegemoetkoming aan de instandhouding van een culturele instelling en de uitvoering van haar reguliere activiteiten;

c. culturele activiteit of project: een activiteit of project op het gebied van kunst en cultuur;

d. historische vereniging: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Eemsdelta en die zonder winstoogmerk activiteiten organiseert gericht op de verspreiding van kennis over de geschiedenis van de gemeente Eemsdelta in de vorm van activiteiten, routes en verhalen en publicaties;

e. culturele instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk culturele activiteiten te verrichten ten behoeve van de ingezetenen van de gemeente Eemsdelta. Hieronder verstaan we onder andere musea, expositieruimten, historische verenigingen, muziekverenigingen en amateurkunstverenigingen;

f. ondersteunende instelling: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Eemsdelta en zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk en aantoonbaar een cultureel jaarprogramma te organiseren en/of culturele instellingen te ondersteunen bij de organisatie van een cultureel en/of cultuurhistorische activiteit of evenement;

g. evenement: een voor publiek toegankelijke, verplaatsbare, georganiseerde gebeurtenis en/of een overdekte of openlucht manifestatie van een of meerdere dagen, met uitzondering van sportevenementen;

h. evenementenorganisatie: organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk een of meerdere evenementen per jaar te organiseren;

i. muziekvereniging: een organisatie die rechtspersoonlijkheid bezit, gevestigd is in de gemeente Eemsdelta en die zich ten doel stelt om zonder winstoogmerk hafabra-muziek te beoefenen en concerten te houden ten behoeve van de inwoners van de gemeente. Onder een muziekvereniging wordt in het kader van deze regeling in ieder geval verstaan harmonie en fanfare, brass- en blaasorkesten, en slagwerkensembles en malletbands. De vereniging is aangesloten bij een landelijke, provinciale, of regionale koepelorganisatie;

j. projectsubsidie: subsidie die één keer (1x) per jaar kan worden aangevraagd voor het organiseren van eenmalige culturele activiteiten die gedurende een bepaalde periode plaatsvinden en anders zijn dan de reguliere activiteiten van de culturele instelling;

k. ontwikkelingssubsidie: subsidie die één keer (1x) per jaar kan worden aangevraagd voor eenmalige en/of tijdelijke activiteiten zoals workshops en trainingen die bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van de kunstbeoefening en/of de zelfredzaamheid van de culturele instelling of evenementenorganisatie.

Artikel 2 Toepassingsbereik

Op grond van deze subsidieregeling kunnen burgemeester en wethouders een subsidie verlenen voor

de in artikel 4 bedoelde activiteiten.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verleend aan culturele instellingen, ondersteunende instellingen en evenementenorganisaties.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor:

a. de instandhouding en uitvoering van de reguliere activiteiten van een culturele instelling. Hiervoor kan een basissubsidie worden verstrekt onder voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5 lid 1;

b. het organiseren van een evenement of culturele activiteit. Hiervoor kan een projectsubsidie worden verstrekt op voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5, lid 2;

c. het versterken van de kwaliteit van de kunstbeoefening en/of de zelfredzaamheid van een culturele instelling of evenementenorganisatie via trainingen, cursussen of workshops. Hiervoor kan een ontwikkelingssubsidie worden verstrekt onder voorwaarden zoals genoemd onder artikel 5, lid 3.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

1. Basissubsidie

Voorwaarden om voor een basissubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

a. de culturele instelling is statutair gevestigd en aantoonbaar actief in de gemeente Eemsdelta gedurende minimaal twee jaar;

b. de culturele instelling verzorgt jaarlijks minimaal één openbaar optreden. Als het een basissubsidie betreft aan een muziekvereniging, dan dient de vereniging minimaal twee openbare optredens per jaar te organiseren en uit te voeren;

c. in het geval de culturele instelling een museum betreft geldt dat deze op vaste tijden en gedurende regelmatige periodes open is voor publiek (exclusief openstelling op aanvraag). De richtlijn hierbij is minimaal 6 uur per week geopend. Het museum heeft een website met informatie over de collectie en/of exposities;

d. de aanvraag moet vóór 1 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, zijn ingediend.

2. Projectsubsidie

Voorwaarden om voor een projectsubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

a. De culturele activiteit of het evenement draagt bij aan één of meerdere van de volgende beleidsdoelen:

• de versterking van het DNA, imago en identiteit van Eemsdelta;

• de versterking van de aantrekkelijkheid van Eemsdelta voor de eigen inwoners en voor bezoekers van buiten de gemeente;

• het bevorderen van cultuureducatie en talentontwikkeling;

• het bevorderen van meedoen en sociale cohesie voor minder bereikbare groepen;

• het bevorderen van actieve cultuurbeoefening.

b. indien de aanvrager ook een basissubsidie ontvangt geldt dat de aanvraag alleen een afwijkende/niet-reguliere activiteit of experiment betreft (bijvoorbeeld een cross-over of bijzondere samenwerking), anders dan de reguliere activiteiten van een culturele instelling;

c. de aanvrager heeft nog geen projectsubsidie in het betreffende kalenderjaar ontvangen;

d. de activiteit vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Eemsdelta;

e. de aanvrager is, indien nodig, in het bezit van een geldige vergunning;

f. de culturele activiteit dient een publieksbereik te hebben van ten minste 20 personen, het evenement dient een publieksbereik te hebben van ten minste 50 personen.

g. de activiteit wordt aangemeld bij de uitagenda Eemsdelta die wordt beheerd door Marketing Eemsdelta, de toeristische promotieorganisatie van Eemsdelta (dit is gratis): https://www.visitgroningen.nl/nl/plekken/eemsdelta/uitagenda-eemsdelta;

h. ten minste twee derde van de kosten van de activiteit worden gedekt uit andere inkomstenbronnen dan die van de gemeente Eemsdelta;

i. de culturele activiteit betreft een incidenteel project van uitvoerende organisaties of makers met een openbare presentatie, voorstelling of product als resultaat;

j. de aanvraag moet uiterlijk acht (8) weken voordat de culturele activiteit of evenement start, zijn ingediend.

3. Ontwikkelingssubsidie

Voorwaarden om voor een ontwikkelingssubsidie op basis van deze regeling in aanmerking te komen:

a. de activiteit versterkt de kwaliteit van de amateurkunstbeoefening (stemvorming, regie, choreografie, masterclass en dergelijke);

b. de activiteit vergroot de zelfredzaamheid van de culturele instelling of evenementenorganisatie (workshops of trainingen in fondsenwerving, ledenwerving, promotie en dergelijke).

c. de aanvraag moet uiterlijk acht (8) weken voordat een training, cursus of workshop start, zijn ingediend.

Artikel 6 Aanvraag

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van de Asv legt de aanvrager de volgende gegevens over:

a. een aanvraagformulier zoals te vinden is op https://www.eemsdelta.nl/subsidieregeling-kunst-cultuur-en-evenementen plus de daarin genoemde documenten;

b. bij een aanvraag voor een basissubsidie: gegevens waaruit blijkt dat de culturele instelling ten minste twee jaar actief is binnen de gemeente Eemsdelta;

c. bij een aanvraag door een museum of expositieruimte: een actueel beleids- of projectplan met begroting;

d. gegevens waaruit blijkt dat de aanvrager in het bezit is van eventueel benodigde geldige vergunningen.

Artikel 7 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd indien:

a. de aanvrager een begrotingssubsidie ontvangt in de zin van artikel 4:23, lid 3, sub c van de Algemene wet bestuursrecht;

b. de aanvraag voor een basis-, project- of ontwikkelingssubsidie niet binnen de gestelde aanvraagtermijn is ingediend;

c. de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

d. het de aanschaf van instrumenten of uniformen betreft;

e. het de creatie betreft van informatiedragers zoals boeken die met name een particulier doel dienen en/of die niet specifiek gericht zijn op het erfgoed of de identiteit van Eemsdelta;

f. het een niet-culturele activiteit of evenement van de volgende of vergelijkbare aard betreft: kermis, circus, beurs, congres, lokale carnavalsoptochten, braderie, week-jaar-streek-vrij- beestenmarkt, buurt-wijk-dorpsfeest, fair en rommelmarkt, avondvierdaagse, koopzondag, Sinterklaasintocht, kerstmarkt of een Nieuwjaars duik, Koningsdags-activiteiten, lokale 4 mei-herdenking, lokale 5 mei-viering, planten- en/of dierenshow, tentfeest, oktoberfeest, feestweek, paasvuren, tijdelijke kunstijsbaan, dancefestival, piratenfeest;

g. onderhoud van monumenten, gebouwen en oorlogs- en gedenktekens;

h. de activiteiten vallen onder sport, spel, bewegen, gezondheid, leefbaarheid of herdenkingen.

Artikel 8 Kosten die niet voor subsidie in aanmerking komen

Niet voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor energie, consumpties, catering, representatie, reizen, excursies en uitstapjes.

Artikel 9 Hoogte van de subsidie

1. Basissubsidie

De basissubsidie voor het in stand houden van een culturele instelling bedraagt een vast bedrag per jaar per categorie conform de indeling:

a. muziekverenigingen: € 2.000,- plus een subsidie van € 50,- per betalend lid;

b. historische verenigingen en amateurkunstverenigingen met uitzondering van muziekverenigingen:

€ 500,-;

c. musea en expositieruimten die niet meer dan twee exposities of presentaties per jaar organiseren ontvangen € 2.500,-. Musea en expositieruimten die meer dan twee exposities of presentaties per jaar organiseren ontvangen € 4.000,- .

2. Projectsubsidie

1. De projectsubsidie voor een eenmalige culturele activiteit bedraagt een derde van de begroting met een maximum van € 2.500,-. Voor een aanvrager die ook een basissubsidie ontvangt is de maximale bijdrage

€ 1.500,-.

2. De projectsubsidie voor een evenement bedraagt maximaal één derde van de totale begroting met een maximum van € 2.500,-. Bij een evenement dat aantoonbaar meerdere dagen en/of locaties omvat dan wel een (inter-)nationale programmering voert kan de subsidie worden verhoogd tot maximaal € 5.000,-.

3. Ontwikkelingssubsidie

De ontwikkelingssubsidie bedraagt maximaal € 1.500,- en kan één keer (1 x) per jaar worden aangevraagd.

Artikel 10 Verdeling van het subsidieplafond

1. Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks de subsidieplafonds voor deze regeling vast en maken deze bekend.

2. Aanvragen voor projectsubsidies en ontwikkelingssubsidies worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

3. Als meerdere subsidieaanvragen voor project- en ontwikkelingssubsidies op hetzelfde tijdstip binnenkomen, wordt beoordeeld welke subsidie aanvraag het meest tegemoet komt aan de beleidsdoelen van Eemsdelta. Dit is alleen van belang indien burgemeester en wethouders een subsidieplafond hebben vastgesteld en door verlening van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden.

4. Indien het bij het subsidieplafond vastgestelde budget voor basissubsidie ontoereikend is voor honorering van alle aanvragen, wordt de subsidie van elke aanvrager die aan de subsidiecriteria voldoet naar evenredigheid gekort met een percentage van het bedrag waarmee het plafond overschreden wordt.

Artikel 11 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen beargumenteerd afwijken van artikel 5, 6, 7 en 9 volgens artikel 17 van de Asv.

Artikel 12 Slotbepalingen

1. Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en is van toepassing op de verstrekking van subsidies vanaf het jaar 2023.

2. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Kunst, Cultuur en Evenementen Eemsdelta 2023.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Eemsdelta op 1 november 2022 en zoals voor de eerste keer gewijzigd bij besluit van 3 oktober 2023.

Ben Visser

(burgemeester)

Ronald Koch

(secretaris)