Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend

Geldend van 09-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, van de gemeente Purmerend, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet en het Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo);

overwegende dat;

de gemeente Purmerend een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met het openbaar lichaam Zaffier, waarbij is overeengekomen dat de GR Zaffier met ingang van 1 januari 2023 de uitvoering op zich neemt van alle voorkomende werkzaamheden en de dienstverlening op uitvoering van taken zoals omschreven in artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023”;

daarvoor aan de directeur van het openbaar lichaam Zaffier mandaat/volmacht/machtiging met de bevoegdheid van ondermandaat/-volmacht/-machtiging moet worden verleend;

besluit

vast te stellen het navolgende: Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend

Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1. Aan de directeur van het openbaar lichaam Zaffier wordt mandaat/volmacht/machtiging verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bijbehorende Mandaatlijst.

 • 2. Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3. Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 4. De gemandateerde is bevoegd ondermandaat/-volmacht/-machtiging te verlenen, tenzij in de Mandaatregeling anders is bepaald.

 • 5. Het is de gemandateerde niet toegestaan de bevoegdheden door te mandateren aan niet-ondergeschikten.

Artikel 2. Ondertekeningbevoegdheid

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, tenzij in de Mandaatregeling anders is vermeld.

Artikel 3 Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1. Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of gemeente Purmerend.

 • 2. Het mandaat heeft geen betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • a.

   de afdoening en ondertekening van stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad;

  • b.

   indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • c.

   de afdoening van een zaak welke, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen en/of precedentwerking kan oproepen;

  • d.

   het college, of een lid daarvan, te kennen heeft gegeven de aangelegenheid ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor te willen leggen.

Artikel 4. Informatieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester kan zich door gemandateerde laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

Artikel 5. Wijze van ondertekening

 • 1. De krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

  Namens deze,

  J.C. Mokveld

  directeur van de GR Zaffier

  handtekening;

  De burgemeester van de gemeente Purmerend,

  Ondertekening:

  De gemeente Purmerend,

  J.C. Mokveld

  directeur van de GR Zaffier

  handtekening;

 • 2. Indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot ondertekening (ondertekeningsmandaat), wordt voorafgaand aan de ondertekening vermeld:

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

  Namens deze,

  J.C. Mokveld

  directeur van de GR Zaffier

  handtekening;

  Ondertekening:

  De gemeente

  J.C. Mokveld

  directeur van de GR Zaffier

  handtekening;

Artikel 5. Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit met de daarbij behorende Mandaatregeling, treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2023.

 • 2. Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Samenwerkingsovereenkomst Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 2023 gemeente Purmerend”.

Ondertekening

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van de gemeente Purmerend, op 1 augustus 2023.

De burgemeester,

E. van Selm

De secretaris,

A. Heiner

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Purmerend, op 1 augustus 2023.

De burgemeester,

E. van Selm

Verklaring:

De directeur van GR Zaffier geeft met de ondertekening hierna te kennen in te stemmen met het verleende mandaat/volmacht/machtiging.

Alkmaar, 30 augustus 2023

Handtekening en naam:

Mandaten-/volmacht-/machtigingenlijst

(behorende bij mandaatregeling samenwerkingsovereenkomst Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) 2023 GR Zaffier- gemeente Purmerend)

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Mandaat/ volmacht/ machtiging verleend aan

Onder­mandaat/-volmacht/-machtiging toegestaan 

Bijzondere voorwaarden/

toelichting

 

Het registreren van gegevensverwerkingen in een Verwerkingsregister en deze publiceren ingevolge artikel 30 AVG

College van B&W/Burgemeester

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen of aan een verzoek om inlichtingen omtrent de van aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen zal worden voldaan ingevolge de artikelen 13, 14 en 15 AVG 

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen aan een betrokkene of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, ingevolge de artikelen 12, 13, 14 en 15 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen of aan een verzoek van een betrokkene om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal worden voldaan ingevolge de artikelen 12, 16 en 17 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen aan een betrokkene aan wie de mededeling omtrent de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn gegevens is voldaan, ingevolge de artikelen 12 en 19 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen aan een betrokkene of het verzet vanwege zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden gerechtvaardigd is, ingevolge de artikelen 12, 19 en 21 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het buiten toepassing laten van de bepalingen opgenomen in artikel 23 AVG voor zover het betreft de artikelen 12 tot en met 22 AVG, artikel 34 AVG alsmede artikel 5 AVG met inachtneming van de in dit artikel opgenomen gronden

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Verrichten overige publiekrechtelijke handelingen voor zover het mandaatgebied betreffend

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

 
 

Verrichten overige privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover het mandaatgebied betreffend

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

 
 

Verrichten van feitelijke handelingen (waaronder het uitbesteden van werkzaamheden of activiteiten die noodzakelijk zijn om tot een besluit te komen) voor de gemeente voor zover het mandaatgebied betreffend

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier /medewerkers

nee

 
 

Besluiten op grond van Titel 4.4 Awb bestuurlijke geldschulden

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover besluit voortvloeit uit werkzaamheden die vallen onder reikwijdte mandaatverlening

 

Beslissingen tot verlenging van de termijn tot het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover beslissing voortvloeit uit werkzaamheden die vallen onder reikwijdte mandaatverlening

 

Beslissingen tot opschorting van de termijn tot het geven van een beschikking op grond van artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover beslissing voortvloeit uit werkzaamheden die vallen onder reikwijdte mandaatverlening

 

Besluiten op grond van het Besluit Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en de bij en krachtens die ministeriele regeling vastgestelde regelgeving

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

 
 

Besluiten op grond van de Participatiewet

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover beslissing voortvloeit uit een (aanvraag van een) Tozo-uitkering of een vordering voortvloeiend uit de Tozo-regeling

 

Besluiten inzake dwanginvordering bestuursrechtelijke geldschulden

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

 

Verlenen kwijtschelding niet afgelost Tozo-krediet en besluiten tot afboeken oninbare bedragen Tozo-krediet

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Ondermandaat voor bedragen vanaf € 10.000 slechts toegestaan aan clustermanagers;

Ondermandaat voor bedragen tot € 10.000. slechts toegestaan aan medewerkers met een teammanagers functie

 

Besluiten tot het voeren van gerechtelijke (incasso)procedures

College van B&W

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

 

Aangaan incassocontract met gerechtsdeurwaarder

College van B&W/Burgemeester

Directeur GR Zaffier

nee

Voor zover het contract betrekking heeft op vorderingen/kredieten in het kader van de Tozo

 

Het verlenen van incasso-opdrachten (incl. het voeren van incassoprocedures) aan de gerechtsdeurwaarder

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

 

Het treffen van schikkingen (dan wel verlenen van toestemming daartoe aan de gerechtsdeurwaarder) met debiteuren tijdens incassoprocedures

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

 

Besluiten (dan wel verlenen van toestemming daartoe aan gerechtsdeurwaarder) tot afgifte rentebeschikkingen (art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht)

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

 

Namens gemeente optreden (met recht van substitutie en assumptie) in rechte voor zover invorderingsprocedures, verzetsprocedures en executiegeschillen op grond van de Participatiewet voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

Burgemeester

Bestuur/Directeur GR Zaffier

ja

Ondermandaat is voorbehouden aan algemeen directeur/eigenaar van gerechtsdeurwaarders kantoor Van der Meer & Philipsen te Alkmaar

 

Het treffen van schikkingen met debiteuren voor zover ter incasso overgedragen voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Ondermandaat is voorbehouden aan algemeen directeur/eigenaar van gerechtsdeurwaarders kantoor Van der Meer & Philipsen te Alkmaar

 

Het besluiten tot afgifte van rentebeschikkingen voor zover ter incasso overgedragen voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Tozo

College van B&W

Directeur GR Zaffier

ja

Ondermandaat is voorbehouden aan algemeen directeur/eigenaar van gerechtsdeurwaarders kantoor Van der Meer & Philipsen te Alkmaar