Beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Oude IJsselstreek

Geldend van 09-10-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Oude IJsselstreek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

gelet op:

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

- artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

- het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in 2023 in aanmerking kunnen komen voor een energietoeslag;

- het daarom wenselijk is om voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen,

besluit vast te stellen de

Beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Oude IJsselstreek:

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. wet: Participatiewet;

 • b. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

 • c. peildatum: voor aanvragen in 2023: aanvraagdatum;

 • voor aanvragen in 2024: 31 december 2023

 • d. huishouden: de alleenstaande, de alleenstaande ouder, gehuwden, geregistreerde partners en samenwonenden, voor zover van toepassing met de inwonende gezinsleden.

Artikel 2: Afbakening

1. Voor de energietoeslag komen in aanmerking inwoners die op de peildatum ingeschreven zijn in de gemeente Oude IJsselstreek.

2. De energietoeslag bedraagt € 1300.

3. Voor de inwoner, die in een vorige woongemeente reeds een bedrag van € 500 heeft ontvangen als voorschot op de toeslag voor 2023 of als toevoeging aan de toeslag voor 2022, bedraagt de toeslag € 800.

4. De toeslag is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag verleend als categoriale bijzondere bijstand.

5. Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

6. Een huishouden heeft een laag inkomen als het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 130% van de toepasselijke bijstandsnorm.

7. Als de in het vorige lid genoemde inkomensgrens wordt overschreden met een bedrag dat op jaarbasis lager is dan € 1300 wordt een gedeeltelijke toeslag toegekend, berekend door € 1300 te verminderen met het bedrag van de overschrijding.

8. Voor de energietoeslag komt niet in aanmerking de inwoner die op de peildatum:

 • a. in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet; of

 • b. jonger is dan 21 jaar; of

 • c. in de basisregistratie personen ingeschreven is als ingezetene met alleen een briefadres; of

 • d. student met studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering is; of

 • e. geen zelfstandig huishouden voert met een eigen contract met een energieleverancier; of

 • f. al een energietoeslag 2023 ontvangen heeft.

Artikel 3: Ambtshalve toekenning

1. Huishoudens die voldoen aan de omschrijving van artikel 2 en

 • a. in de maand september 2023 algemene bijstand of een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ ontvangen; of

 • b. in de periode van 1 oktober 2023 tot en met 31 maart 2024 algemene bijstand of een uitkering op grond van de IOAW of IOAZ gaan ontvangen en niet eerder de energietoeslag ontvangen hebben; of

 • c. in 2023 deelnemer zijn in de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering; of

 • d. in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023 een individuele inkomenstoeslag ontvangen hebben; of

 • e. in 2023 een tegemoetkoming ontvangen hebben op grond van de Meedoenregeling of het Kindpakket; of

 • f. in 2023 volledige kwijtschelding van gemeentelijke belastingen gekregen hebben; of

 • g. in 2022 de volledige eenmalige energietoeslag van de gemeente ontvangen hebben op basis van een AOW-uitkering met een gering pensioen

 • ontvangen de energietoeslag ambtshalve.

2. De ambtshalve toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

Artikel 4: Aanvraag

1. Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning kunnen een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

2. Het college zal huishoudens die in 2022 een eenmalige energietoeslag ontvangen hebben en niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning schriftelijk informeren dat zij een aanvraag kunnen indienen.

3. Een aanvraag voor de energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 maart 2024.

Artikel 5: Hardheidsclausule

Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor een energietoeslag kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

Artikel 6. Inwerkingtreding en duur

1. Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na publicatie in het Gemeenteblad.

2. Bij inwerkingtreding vervallen de “Beleidsregels energietoeslag 2022 en 2023 Gemeente Oude IJsselstreek”, voor zover die betrekking hebben op de energietoeslag voor 2023.

3. Deze beleidsregels vervallen in beginsel op 1 april 2024. Ze behouden hun gelding alleen als en voor zover dat nodig is voor de afdoening van nog niet afgehandelde aanvragen, bezwaarschriften en beroepschriften.

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als:

Beleidsregels Energietoeslag 2023 Gemeente Oude IJsselstreek.

Ondertekening

Aldus vastgesteld op

Het college van burgemeester en wethouders,

De burgemeester de secretaris,