Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels over het toepassen van de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024 het komende kalenderjaar in relatie tot de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2024)

Geldend van 07-10-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam houdende regels over het toepassen van de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024 het komende kalenderjaar in relatie tot de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2024)

Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Oost van Amsterdam,

gelet op onderdeel W.2 van het Bevoegdhedenregister behorende bij de Verordening op de stadsdelen en het stadsgebied Amsterdam 2022 en artikel 5 van de Regeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024,

besluit de volgende regeling vast te stellen:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2024

Artikel 1

In dit Uitwerkingsbesluit is vastgelegd hoe de (subsidie)regeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten wordt toegepast in relatie tot de Hoofdlijnen en het Kunstenplan 2021-2024, de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen. Het dagelijks bestuur bepaalt, met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in bovengenoemde subsidieregeling, per soortactiviteit de wijze waarop de subsidie wordt verleend (onderdeel IV).

I

Kunst- encultuurprofiel

Stadsdeel Oost profileert zich als het stadsdeel van de makers: veel kunstenaars werken en/of wonen in dit deel van de stad. Er bevinden zich meer dan 300 CAWA-ateliers in Oost. De culturele rijkdom van ons stadsdeel willen we koesteren en vergroten, waarbij we volop ruimte bieden aan experiment en innovatie. Betaalbare ruimte voor culturele instellingen en kunstenaars blijft een aandachtspunt.

Stadsdeel Oost wil ontmoeting en samenwerking in de culturele sector stimuleren en dialoog en cohesie in de wijken bevorderen. We streven een divers en hoogstaand kunst- en cultuuraanbod na, waarin bewoners van diverse achtergronden en leeftijden in alle wijken actief en/of passief kunnen participeren. We willen het kunst- en cultuuraanbod beter voor het voetlicht brengen, zodat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen genieten. Met name nieuwbouwwijken als het Amstelkwartier, IJburg en Zeeburgereiland vragen met de groei van het aantal inwoners om meer podia, tentoonstellingsruimtes, broedplaatsen, andere culturele en creatieve plekken met jeugd en muziek als bijzondere aandachtspunten. Maar ook in de bestaande wijken, waar relatief weinig culturele voorzieningen zijn, is uitbreiding gewenst.

In deze nieuwbouwwijken is bovendien extra behoefte aan kunst in de openbare ruimte; deze draagt bij aan ontmoeting, dialoog en identiteit. Aan deze behoefte willen we voldoen. Daarnaast willen we het publiek middels wandel- en fietsroutes nader kennis laten maken met onze collectie buitenkunst.

Kunst in de openbare ruimte is een belangrijk onderdeel van de culturele rijkdom van Oost. Het betreft hier een voor iedereen direct zichtbare collectie van ca. 300 kunstwerken. Hieronder bevinden zich kunstwerken van nationaal belang, zoals het Slavernijmonument in het Oosterpark, blikvangers als het beeld van Wibaut op de kop van de Wibautstraat, en verborgen parels als De Ontmoeting van Maria Barnas in het Diemerpark.

Binnen het stedelijk programma Welzijn op Recept zetten we extra in op het kunstarrangement, waarin de mogelijkheden van kunst en cultuur in relatie tot zorg en welzijn worden benut. O.a. huisartsen kunnen mensen met psychische klachten verwijzen naar culturele activiteiten. Deelname aan en reflecteren op kunst draagt volgens medici bij aan het welbevinden en mogelijk ook aan het verminderen van klachten.

Het karakter van stadsdeel Oost wordt medebepaald door zijn complexe geschiedenis en geografische uitgestrektheid. En het Stadsdeel is nog steeds groeiende met nieuwbouwgebieden zoals IJburg en Amstelkwartier. In het stadsdeel valt veel erfgoed te genieten. Voorbeelden zijn rijksmonumenten als De Nieuwe Ooster, het Witsenhuis, Huize Frankendael en het Lloyd Hotel.

In de nieuwe buurten, is zoals gezegd, het niveau van de culturele voorzieningen en netwerken nog niet op het niveau. We zetten daarom in op de ontwikkeling van meer en betere culturele voorzieningen en netwerken. Het stadsdeel heeft aandacht voor diversiteit, verschillende doelgroepen en samenstellingen van buurten en streeft ernaar het culturele aanbod hierop aan te laten sluiten.

II

Subsidieplafond (totaal)

Voor eenmalige en periodieke subsidies is in 2024 € €286.646 beschikbaar. Dit onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting 2024.

III

Subsidiabeleactiviteiten

A. Kunst- encultuurprojecten

Hieronder wordt verstaan: tijdelijke, actuele kunstprojecten van een hoge kwaliteit, die door

professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Oost worden gerealiseerd.

B. Culturele festivals

Een cultureel festival is in de definitie van het stadsdeel een reeks van muziek-, toneel- of andere kunst- en cultuuruitvoeringen in een bepaald verband, met een beperkte tijdsduur van een of meerdere dagen en zonder winstoogmerk. Evenementen waarbij het niet primair gaat om het kunst- en cultuurgehalte van de reeks uitvoeringen zijn volgens deze definitie geen culturele festivals en zijn daarom niet subsidiabel.

C. Jaarprogramma’scultureleinstellingen

Een culturele instelling is een privaatrechtelijke organisatie met als doel het aan het publiek tonen van kunst- en cultuuruitingen en/of het aanbieden van buitenschoolse cultuureducatie.

IV

ACTIVITEIT

A. Kunst- en cultuurprojecten

Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

Soort subsidie

Eenmalige subsidie

Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 5.000

Deelplafond(s)

In totaal is er € 70.000 beschikbaar in 2024 voor eenmalige kunst- en cultuurprojecten (€ 35.000 per subsidietijdvak). Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.

Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

Eigen inkomsten en/ of bijdragen van derden vereist

Minimaal 50 % van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca-inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7 van de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Instelling adviescommissie

Ja, bestaande uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, met ruime (professionele) ervaring met een of meerdere culturele disciplines, die voor 2 jaar zijn benoemd

Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

De mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit. Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7.

Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

ACTIVITEIT

B. Culturele Festivals

Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

Soort subsidie

Eenmalige subsidie

Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 10.000

Deelplafond(s)

€ 45.000 per subsidietijdvak (Totaal € 90.000 in 2024 voor culturele festivals. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

Eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 50% van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen.

Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7 van de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten )

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Instelling adviescommissie

Ja, bestaande uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, met ruime (professionele) ervaring met een of meerdere culturele disciplines, die voor 2 jaar zijn benoemd.

Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

De mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit. Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7.

Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

ACTIVITEIT

C. Jaarprogramma’s culturele Instellingen

Doelgroep (publiek)

Bewoners en bezoekers van stadsdeel Oost

Soort subsidie

Periodieke subsidie (1 jaar)

Maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 15.000

Deelplafond(s)

€ 126.646 in 2024. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.

Samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

Eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Minimaal 50% van de kosten van de activiteit dient aanvrager uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden te verwerven. Hierbij gaat het om alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca-inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, dan wel subsidies van andere bestuursorganen

Behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Instelling adviescommissie

Ja, bestaande uit 5 leden van buiten de ambtelijke organisatie, met ruime (professionele) ervaring met een of meerdere culturele disciplines, die voor 2 jaar zijn benoemd.

Beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

De mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit. Voor de uitwerking van de beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3, zie de toelichting op pagina 6 en 7.

Indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Aanvraagtermijn periodieke subsidie conform artikel 6 van de ASA 2023

Natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Nee

Artikel 2

De volgende regelingen worden ingetrokken:

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2022

Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2021

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur Stadsdeel Oost 2020

Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, stadsdeel Oost (2019)

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking een dag na publicatie in het Gemeenteblad en werkt terug tot 1 juli 2023.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur stadsdeel Oost 2024.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2023.

De voorzitter

Carolien de Heer

De secretaris

Karima Arichi

Toelichting

Het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur dient op grond van artikel 5, eerste lid van de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten, voor 1 juli van elk jaar te worden vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke regeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen kunst en cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds. Hiermee krijgt het dagelijks bestuur instrumenten om per activiteit, soort subsidie of gebied een subsidie te weigeren, waardoor het beschikbare budget beter verdeeld kan worden over de gebieden en de activiteiten in het stadsdeel.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2023.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt, bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling. In het uitwerkingsbesluit is ruimte voor een uitgebreide toelichting.

Eenmalige en periodieke subsidies

Eenmalige subsidies worden afgegeven voor activiteiten die van bepaalde duur zijn en niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd hoeven te worden. Periodieke subsidies worden afgegeven voor activiteiten van in beginsel onbepaalde duur, die per boekjaar of voor een aantal boekjaren aan een aanvrager worden verstrekt met een maximum van vier jaar.

Uitwerking van de beoordelingscriteriauitartikel 7 lid 3 waaraan de adviescommissieen/of het Gebiedsteam de aanvragentoetst:

 • a)

  “de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel”

  • Communicatieplan (buurtgericht aspect)

  • Samenwerkingsverbanden (geen verplichting, wel een pluspunt)

  • Maatschappelijke inbedding:

   • a.

    past bij imago/kleurrijk karakter van stadsdeel

   • b.

    organisator kent buurt

   • c.

    openbaar karakter (weigeringsgrond)

 • b)

  “de mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan zoveel mogelijk (groepen) bewoners actief en/of passief kunnen deelnemen”

  • Vernieuwing:

   • a.

    nieuw publiek

   • b.

    verdieping van het aanbod

   • c.

    verbreding van het aanbod

 • c)

  “de mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit”

  NB: de aanvraag wordt afgewezen indien hierop minder dan 3 punten worden gescoord.

  • Merendeels optredens/uitingen van professionele kwaliteit

  • Artistieke visie en profiel

  • Activiteitenplan/reflectie op activiteitenplan 2023

 • d)

  “de mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit kunst en cultuur van het stadsdeel”

  • Dit aspect moet beoordeeld worden als: de mate waarin de activiteiten voldoen aan het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen 2024.

  • Indien er niets specifieks over kunst en cultuur in het gebiedsplan 2024 is opgenomen, of indien het gebiedsplan 2023 nog niet (in concept) bekend is, wordt hier het gemiddelde van de score op de artikelen 7.3.a/b/c/e/f genomen.

 • e)

  “de mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden”

  • Communicatieplan (buurtoverstijgend aspect)

  • Vernieuwing: verbanden met andere disciplines

  • Originaliteit:

   • a.

    door onverwachte aspecten van de kunst aan de orde te stellen

   • b.

    door onverwachte verbanden met andere disciplines

 • f)

  “de zakelijke kwaliteit van de aanvrager en de uitvoerbaarheid van het plan”

  • Bedrijfsvoering:

   • a.

    Sluitende begroting

   • b.

    Mate van cofinanciering

   • c.

    Haalbaarheid (organisatie/entreeprijs)

   • d.

    Verhouding kosten/kwaliteit

  • Cultureel ondernemerschap:

   • a.

    Benut/creëert kansen uit omgeving

   • b.

    Kijkt kritisch naar eigen organisatie/middelen

De Gebiedsteams, bestaande uit ambtenaren die voor het stadsdeel werken in de betreffende gebieden, adviseren op de punten 7.3 a, b, d en f van de subsidieregeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten. De Cultuurcommissie adviseert over 7.3 a, b, c, d, e en f. De adviezen van de Gebiedsteams en de Cultuurcommissie worden vervolgens gebundeld aangeboden aan het dagelijks bestuur.

Art. 7.3

Criterium (per criterium kan nul tot maximaal vijf punten worden toegekend)

Punten worden toegekend door

a

De mate waarin de activiteit bijdraagt aan het bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en gebieden in het stadsdeel

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

b

De mate waarin de activiteit gericht is op het in stand houden, verbreden en vernieuwen van aanbod van gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan zoveel mogelijk (groepen) bewoners actief en/of passief kunnen deelnemen

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

c

De mate waarin de activiteit zich onderscheidt door de artistiek-inhoudelijke kwaliteit en professionaliteit

Cultuurcommissie: 100%

d

De mate waarin de activiteit past binnen het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur van het stadsdeel

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%

e

De mate waarin de activiteit een positieve bijdrage levert aan het kunstklimaat in een of meer gebieden

Cultuurcommissie: 100%

f

De zakelijke kwaliteit van de aanvrager en de uitvoerbaarheid van het plan

Gebiedsteams: 50%

Cultuurcommissie: 50%