Subsidieregeling Ontmoetingsfonds 2023-2024 gemeente Kampen

Geldend van 11-10-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Ontmoetingsfonds 2023-2024 gemeente Kampen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kampen,

gelezen het voorstel van 18 juli 2023, kenmerk 31289-2023,

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Kampen,

besluit vast te stellen de subsidieregeling Ontmoetingsfonds 2023-2024 gemeente Kampen.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Kampen;

 • -

  bewonersgroepen: inwoners uit meerdere huishoudens in een wijk of kern van de gemeente Kampen;

 • -

  initiatief: een voorgenomen activiteit of verzameling van activiteiten van de indiener(s) van een plan.

Artikel 2 Doel van de regeling

Het doel van de regeling is om middelen beschikbaar te stellen voor activiteiten (initiatieven) op het gebied van leefbaarheid, samenleven en participatie en daarmee de kwaliteit van de lokale gemeenschap versterken.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidies op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan bewonersgroepen en organisaties zonder winstoogmerk, gevestigd in de gemeente Kampen.

Artikel 4 Voorwaarden voor toekenning van een subsidie

Een subsidie kan uitsluitend worden verleend als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  het initiatief, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, levert een positieve bijdrage aan de kwaliteit van de leefbaarheid, het samenleven en de participatie in de lokale gemeenschap;

 • b.

  het initiatief moet aantoonbaar op draagvlak kunnen rekenen in de lokale gemeenschap, blijkend uit een opgave van medestanders, zijnde bewoners van het werkgebied van het initiatief;

 • c.

  als er onder bewoners van het werkgebied bezwaren leven tegen het initiatief, wordt daarvan in het initiatief ook een inventarisatie gemaakt;

 • d.

  in aansluiting op het vorige onderdeel moet de uitvoering van het initiatief ook door de initiatiefnemers en de lokale gemeenschap gedragen worden.

Artikel 5 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Asv, kan een aanvraag worden geweigerd als:

 • a.

  niet wordt voldaan aan de in artikel 4 genoemde voorwaarden;

 • b.

  voor het ingediende initiatief langs andere weg al een gemeentelijke (project)subsidie is verleend.

 • c.

  met het initiatief een financieel en/of commercieel belang is gediend van (één van) de indieners of (een) andere belanghebbende(n) bij het initiatief;

 • d.

  het initiatief een activiteit betreft met een religieuze of politieke doelstelling;

 • e.

  er sprake is van ongedekte toekomstige lasten voor toekomstig onderhoud of instandhouding van de activiteit;

 • f.

  een initiatief waarvoor in het kader van deze regeling een bedrag van € 1.000 of meer wordt aangevraagd, voor meer dan 80 % afhankelijk is van financiering door de gemeente Kampen;

 • g.

  het initiatief in strijd is met gemeentelijk beleid;

 • h.

  het initiatief tot doel heeft om een bijdrage te krijgen in de exploitatie of om exploitatiekosten te verlagen, zoals bijvoorbeeld door verduurzamingsmaatregelen.

 • i.

  Het initiatief is ingediend door of namens een vereniging en uitsluitend ten goede komt aan het eigen verenigingsleven en/of de eigen leden.

Artikel 6 De aanvraag van een subsidie

 • 1.

  Een bijdrage uit het Ontmoetingsfonds Kampen kan worden aangevraagd door een volledig ingevuld aanvraagformulier Ontmoetingsfonds Kampen, voorzien van de benodigde bijlagen, digitaal in te sturen of het formulier te printen, handmatig in vullen en met de benodigde bijlagen op te sturen. Het formulier is online te vinden op www.ontmoetingsfonds.nl.

 • 2.

  In de bijlagen bij de aanvraag wordt een plan ingediend waarin in elk geval de volgende onderwerpen concreet zijn uitgewerkt:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   een opgave van de medestanders, zijnde inwoners van de lokale gemeenschap, die het initiatief ondersteunen;

  • c.

   een beschrijving van de bijdrage die de initiatiefnemers en de inwoners van de lokale gemeenschap zelf leveren aan de uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • d.

   een begroting van baten en lasten van het initiatief waarin ook zijn verwerkt de andere financieringsbronnen die voor het initiatief worden ingezet;

  • e.

   de beoogde startdatum van het initiatief en een planning van de activiteiten.

 • 3.

  Indien aanwezig moet ook een uittreksel van de Kamer van Koophandel worden overlegd.

Artikel 7 De beoordeling van de aanvraag

 • 1.

  De aanvraag wordt beoordeeld door vertegenwoordigers van het Kampen Partners, de samenwerkende culturele instellingen (Sambiq), de Stichting Kampen Partners en de Stichting Welzijn Kampen samen met een medewerker van de gemeente Kampen.

 • 2.

  Zij geven een advies aan het college van burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Het college volgt in principe dat advies, maar kan daar gemotiveerd van afwijken.

 • 4.

  De aanvrager ontvangt binnen 10 werkdagen na het indienen van een volledige aanvraag een beslissing.

Artikel 8 Subsidieplafond

 • 1.

  Er is voor de regeling een bedrag van € 200.000 beschikbaar, te verdelen over twee tranches van elk groot € 100.000.

 • 2.

  De 1e tranche start op 1 oktober 2023 en loopt af op 31 maart 2024

 • 3.

  De 2e tranche start op 1 april 2024 en loopt af op 31 december 2024

Artikel 9 De hoogte van de subsidie

Per aanvraag kan een subsidie van maximaal € 20.000 worden toegekend.

Artikel 10 Wijze van verdeling

 • 1.

  Het beschikbare bedrag, genoemd in artikel 9, wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledig ingediende aanvragen. Wanneer de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 2.

  Indien het verlenen van subsidie zou resulteren in overschrijding van het subsidieplafond, zoals genoemd in artikel 9, dan wordt de subsidie voor die aanvraag geheel geweigerd.

Artikel 11 Toekenning van de subsidie

 • 1.

  Na toekenning van de subsidie ontvangen de subsidieontvangers een toekenningsbrief waar de subsidieverplichtingen in beschreven staan.

 • 2.

  Het bedrag van de subsidie wordt binnen vijf werkdagen na de datum van de toekenningsbrief als voorschot uitbetaald op het rekeningnummer dat de initiatiefnemers hebben opgegeven. Voor subsidies van ten hoogste € 10.000 wordt de subsidie volledig als voorschot uitbetaald.

 • 3.

  Als een aanvraag wordt afgewezen, ontvangen de initiatiefnemers een schriftelijke motivatie van de afwijzing.

Artikel 12 Vaststelling van de subsidie

 • 1.

  De subsidieontvangers dienen uiterlijk 4 weken na de uitvoering van de activiteiten, die in de aanvraag zijn beschreven, een schriftelijk verzoek in tot vaststelling van de subsidie.

 • 2.

  Bij de aanvraag tot vaststelling wordt de volgende informatie toegevoegd:

  • a.

   een inhoudelijke beschrijving van de resultaten van uitgevoerde activiteiten, zo mogelijk voorzien van beeldmateriaal van de uitvoering;

  • b.

   een overzicht van de gemaakte kosten en ontvangen baten voor het initiatief;

  • c.

   overige informatie, voor zover daartoe verplichting bestaat op grond van de toekenningsbrief.

 • 3.

  Een toegekende subsidie kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd als:

  • a.

   de kosten van uitvoering van het initiatief lager waren dan de toegekende subsidie

  • b.

   niet of niet volledig is besteed aan het doel waarvoor het is toegekend, zoals beschreven in de toekenningsbrief;

  • c.

   anderzijds niet is voldaan aan subsidieverplichtingen die zijn genoemd in de toekenningsbrief.

 • 4.

  De initiatiefnemers ontvangen binnen 6 weken na ontvangst van de aanvraag tot vaststelling een definitief besluit over de subsidie in de vorm van een vaststellingsbesluit.

Artikel 13 Citeertitel, inwerkingtreding en duur

 • 1.

  Deze subsidieregeling geldt met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling geldt tot en met de dag dat de laatste vaststellingsbrief is verzonden, met dien verstande dat aanvragen om verlening van subsidie die zijn ingediend na 31 december 2024 niet meer in behandeling worden genomen. De regeling blijft van kracht op eventuele terugvordering van toegekende subsidiebedragen en op eventuele juridische procedures.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling Ontmoetingsfonds Kampen 2023”.

Ondertekening

Deze regels zijn op 18 juli 2023 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Kampen.

Burgemeester en wethouders van Kampen,

De secretaris,

N.J. Middelbos

de burgemeester,

S. de Rouwe

Toelichting

Artikel 4

Met de term draagvlak bedoelen we dat de bewoners van het werkgebied van het initiatief overwegend positief staan tegenover de uitvoering van het initiatief. Dat moet blijken uit eigen onderzoek dat de indieners hebben verricht, als ook uit andere financieringsbronnen die voor het initiatief beschikbaar zijn. Het draagvlak blijkt uit ook uit de mate waarin de gemeenschap actief is betrokken bij de uitvoering van het initiatief. Ook als er in het werkgebied bewoners zijn met overwegende bezwaren tegen het initiatief is dat relevante informatie die in de aanvraag moet worden betrokken.

Artikel 5 f

Bij subsidieaanvragen met bedragen van € 1.000 of meer wordt een eigen bijdrage (bijdrage uit andere middelen dan de gemeente Kampen) gevraagd van minimaal 20% van de totale begroting van het initiatief. De aanvraag kan geweigerd worden als hier niet aan wordt voldaan.