Subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken MOL dorpen utiliteitsbouw

Geldend van 27-02-2024 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-03-2022

Intitulé

Subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken MOL dorpen utiliteitsbouw

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier;

Gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Westerkwartier 2019;

B E S L U I T:

De subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken MOL dorpen utiliteitsbouw vast te stellen.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  MOL dorpen: de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert.

 • 2.

  Programma Aardgasvrije Wijken: door het Rijk geïnitieerd programma waaruit de gemeente Westerkwartier een bijdrage heeft ontvangen om de gebouwen in de MOL dorpen aardgasvrij of aardgasarm te maken.

 • 3.

  Utiliteitsbouw: een gebouw met een (gedeeltelijke) bedrijfs- of maatschappelijke bestemming.

 • 4.

  Wat-is-Wijs advies: Advies gegeven door een energie-adviseur welke in dienst is van het MOL project. In dit advies staan maatregelen opgenomen die bijdragen aan het aardgasvrij(ready) maken van het gebouw.

 • 5.

  Woonequivalent: één woonequivalent staat gelijk aan 130 m2 verwarmd gebruiksoppervlak.

Artikel 2. Reikwijdte

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Westerkwartier kan aan gebouweigenaren of gebruikers van gebouwen subsidie verstrekken voor het (op termijn) aardgasvrij maken van een utiliteitsgebouw in de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert.

 • 2. In elk geval, maar niet uitsluitend, de volgende gebouwen komen volgens het op 4-9-2023 geldende bestemmingsplan in aanmerking voor deze subsidie:

  • a.

   Hoofdstraat 118, 9355 TC, Midwolde

  • b.

   Hoofdstraat 132, 9355 TD, Midwolde

  • c.

   Hoofdstraat 134, 9355 TD, Midwolde

  • d.

   De Boomgaard 1, 9828 RC, Oostwold

  • e.

   Hoofdstraat 217, 9828 PB, Oostwold

  • f.

   Hoofdstraat 232, 9828 PD, Oostwold

  • g.

   Hoofdstraat 265, 9828 PC, Oostwold

  • h.

   Hoofdstraat 162, 9827 PC, Lettelbert

  • i.

   Hoofdstraat 190, 9827 PD, Lettelbert

 • 3. Het gebouw diende op 10-03-2022 een actieve gasaansluiting te hebben (gehad);

 • 4. Het gebouw heeft niet uitsluitend een woonbestemming volgens het geldende bestemmingsplan;

 • 5. Het moet gaan om een bestaand gebouw, geen nieuw te bouwen gebouw.

Artikel 3. Subsidieplafond

Conform de aanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken is er in totaal gedurende de looptijd van deze regeling € 342.250,- beschikbaar.

Artikel 4. Subsidiebedrag

 • 1. Er kan voor de maatregelen als genoemd in artikel 5 een subsidie van € 6.500 per woonequivalent worden toegekend tot een maximum van 50% van de totale investering (incl. BTW) tot een totaal maximum van € 48.000 per utiliteitsgebouw;

 • 2. In het geval dat niet in een keer het maximaal beschikbare bedrag wordt aangevraagd, blijft het resterende subsidiebedrag beschikbaar voor de aanvrager indien deze op een later moment het gebouw verder verduurzaamt.

Artikel 5. Subsidiabele kosten

Subsidiabel zijn de kosten voor verduurzamingsmaatregelen die nodig zijn om het gebouw afhankelijk van de ingediende aanvraag aardgasvrij of aardgasarm te maken. De maatregelen zijn onderverdeeld in gas-besparende maatregelen en niet gas-besparende maatregelen. Gas-besparende maatregelen hebben voorrang op niet gas-besparende maatregelen.

 • 1. Tot gas-besparende maatregelen worden gerekend:

  • a.

   Dakisolatie;

  • b.

   Vloer- en/of bodemisolatie;

  • c.

   Gevelisolatie;

  • d.

   Muurisolatie;

  • e.

   Hoog-rendement glas en isolerend glas voor monumenten;

  • f.

   HR-luchtverwarming (enkel elektrische variant);

  • g.

   Zonneboiler;

  • h.

   (Hybride) warmtepomp;

  • i.

   Technieken voor warmteterugwinning.

 • 2. Naast de in lid 1 genoemde maatregelen gericht op het aardgasvrij/-arm maken van het gebouw, kan ook subsidie worden verkregen voor onderstaande verduurzamen de maar niet gas-besparende maatregelen. Dit kan alleen als alle mogelijkheden tot verdere reductie van aardgasverbruik zijn uitgeput. Het Wat-is-Wijs advies is hierin leidend:

  • a.

   Zonnepanelen;

  • b.

   Technieken voor opslag van energie.

 • 3. Onder de voorwaarde dat een van de maatregelen uit lid 1 of 2 wordt uitgevoerd, is ook de financiering van de volgende niet-verduurzamende, maar noodzakelijke maatregelen mogelijk:

  • a.

   Aanpassingen in de meterkast en aan de elektrische installatie;

  • b.

   Systeem voor afgifte van warmte (zoals bijvoorbeeld vloerverwarming en laagtemperatuur radiatoren)

  • c.

   Afwerking van isolatie (zoals bijvoorbeeld gipsplaten).

 • 4. Niet subsidiabel zijn kosten voor bijvoorbeeld:

  • a.

   Stoffering en inrichting (zoals gordijnen, behang en vloerbedekking);

  • b.

   Nieuwe dakpannen (bijvoorbeeld na het aanbrengen van dakisolatie);

  • c.

   Stucwerk (bijvoorbeeld na het aanbrengen van een voorzetwand).

Artikel 6. Wijze van indiening

Een aanvraag voor subsidie wordt bij het college ingediend via een door de gemeente beschikbaar gesteld aanvraagformulier.

Artikel 7. In te dienen bescheiden

 • 1. Bij een aanvraag om subsidie te verlenen wordt gebruik gemaakt van het hiervoor door het college vastgestelde aanvraagformulier.

 • 2. Het Wat-is-Wijs advies of een vergelijkbaar advies.

 • 3. In de aanvraag vermeldt de aanvragende persoon of organisatie in ieder geval:

  • a.

   de naam en het adres van de aanvragende persoon of organisatie;

  • b.

   het adres van het gebouw indien deze afwijkt van het woonadres van de aanvrager of postadres van de organisatie;

  • c.

   de datum van de subsidieaanvraag;

  • d.

   het bankrekeningnummer van de aanvragende persoon of organisatie;

  • e.

   een ondertekening van de aanvrager.

 • 4. De aanvragende persoon of organisatie levert een bewijs van eigendom of een gebruiksovereenkomst van het betreffende gebouw mee;

 • 5. Indien u gebruiker van een gebouw bent, dient u ook een akkoord van de gebouweigenaar op de verduurzamingsplannen mee in.

 • 6. Uitzondering op lid 2 van dit artikel vormen gebouwen waar tussen 10-03-2022 en datum van publicatie van deze regeling al maatregelen zoals genoemd in artikel 6 zijn uitgevoerd. Deze gebouwen hoeven geen Wat-is-Wijs advies in te dienen, maar enkel de facturen en betaalbewijzen van de uitgevoerde maatregelen.

Artikel 8. Afhandeling ontvangst aanvraag

 • 1. De ontvangst van de aanvraag wordt schriftelijk bevestigd;

 • 2. De aanvraag wordt mede beoordeeld door een vertegenwoordiger van het projectteam MOL;

 • 3. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken volledig te maken. De datum van ontvangst van de aanvraag is de datum waarop alle gevraagde informatie is ontvangen;

 • 4. Is de aanvraag na het bieden van de gelegenheid tot aanvulling nog steeds onvolledig, dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. Van dit besluit wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 9. Beslistermijn

Het college beslist binnen zes weken na ontvangst op een ingediende aanvraag om subsidie.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 4:48 en artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht wijst het college van burgemeester en wethouders een aanvraag om subsidie te verlenen in ieder geval af indien:

 • 1.

  Het subsidieplafond is bereikt;

 • 2.

  Het maximale subsidiebedrag voor het gebouw al eerder is toegekend;

 • 3.

  Een eventueel benodigde omgevingsvergunning niet kan worden verleend;

 • 4.

  De aanvraag is ingediend voor maatregelen die zijn getroffen voor 10-03-2022;

 • 5.

  De aanvrager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking zal leiden;

 • 6.

  De aanvragende persoon of organisatie niet de eigenaar, mede-eigenaar of gebruiker van het gebouw is;

 • 7.

  Het gebouw op 10-03-2022 geen actieve gasaansluiting meer had;

 • 8.

  Het gebouw niet één van de adressen betreft als genoemd in Artikel 2;

 • 9.

  Het gebouw uitsluitend een woonbestemming heeft.

Artikel 11. Termijn voor de uitvoering

De maatregelen dienen binnen 4 jaar na de subsidietoekenning uitgevoerd te zijn. Hierop kan na schriftelijk verzoek verlenging worden gegeven. Bij het niet tijdig uitvoeren van de maatregelen kan de subsidie (deels) worden teruggevorderd.

Artikel 12. Inhoud van de beschikking tot subsidieverlening

 • 1. De beschikking vermeldt in ieder geval;

  • a.

   De hoogte van de subsidie;

  • b.

   De termijn waarbinnen de maatregelen moeten zijn uitgevoerd;

  • c.

   De wijze waarop de gereed melding moet worden ingediend en verantwoording over de getroffen maatregelen moet wordt afgelegd.

 • 2. Het college kan aan de beschikking tot subsidieverlening nadere voorwaarden, voorschriften en verplichtingen verbinden.

Artikel 13. Aanvragen vaststelling subsidie

 • 1. Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen de uitvoeringstermijn ingediend door middel van het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde declaratieformulier;

 • 2. De subsidie ontvanger dient aan te tonen dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden voorwaarden zoals genoemd in de beschikking;

 • 3. Bij het declaratieformulier moeten facturen en betaalbewijzen van aangeschaft materiaal en uitgevoerde werkzaamheden worden bijgesloten waaruit blijkt dat de maatregelen waarvoor subsidie is verleend zijn uitgevoerd, betaalbewijzen dienen te worden bijgevoegd;

Artikel 14. Uitbetaling

Het subsidiebedrag wordt binnen zes weken vastgesteld. 80% van het beschikte bedrag wordt voor het uitvoeren van de maatregelen als voorschot uitgekeerd op het door de aanvrager ingediende bankrekeningnummer. De overige 20% wordt na declaratie en de daaropvolgende subsidievaststelling uitgekeerd.

Artikel 15. Eigendomsoverdracht

Indien de subsidie ontvanger het gebouw overdraagt aan een derde dient de subsidie ontvanger uiterlijk binnen drie maanden na de overdracht afhankelijk van de situatie:

 • 1.

  Gezamenlijk met de nieuwe eigenaar of gebruiker een verzoek tot overdracht van de subsidie in waarbij alle verplichtingen en rechten uit de beschikking en de voorwaarden uit deze regeling op de nieuwe eigenaar overgaan. De aan de vorige eigenaar toegekende voorschotten die nog niet aan maatregelen in het gebouw zijn besteed worden onverwijld aan de gemeente terugbetaald, of;

 • 2.

  Een schriftelijke afstandsverklaring van de subsidie in en betaalt een eventueel ontvangen voorschot onverwijld aan de gemeente terug.

Artikel 16. Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, als daaraan vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen. Het van toepassing verklaren van dit artikel moet in het besluit gemotiveerd worden.

Artikel 17. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

 • 2. Deze subsidieregeling werkt terug tot en met 10 maart 2022;

 • 3. Aanvragen voor subsidie kunnen tot en met 31 december 2029 worden gedaan;

 • 4. Aanvragen voor subsidievaststelling kunnen tot en met 30 september 2030 worden gedaan;

 • 5. Deze subsidieregeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling Proeftuin Aardgasvrije MOL dorpen utiliteitsbouw.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, d.d 26 september 2023

A. van der Tuuk, burgemeester

R. Kleijnen, secretaris