Besluit het volgende uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur stadsdeel Zuid 2024

Geldend van 04-10-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit het volgende uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur stadsdeel Zuid 2024

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam

Gelet op artikel 5 van de verordening van de stedelijke regeling Gebiedsgebonden Kunst en cultuuractiviteiten,

Besluit het volgende uitwerkingsbesluit Kunst & Cultuur stadsdeel Zuid 2024 vast te stellen.

I

Korte beschrijving van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen (maximaal 1 A4).

Stadsdeel Zuid

In Amsterdam Zuid wonen, werken en verblijven duizenden kunstliefhebbers, kunstenaars, creatieve ondernemers en medewerkers van kunstinstellingen. Dat maakt Zuid uniek. Vanuit deze karakteristiek is een doelstelling van stadsdeel Zuid: het creëren van kansen en slechten van drempels voor kwalitatieve kunstinitiatieven in Zuid. Gestreefd wordt een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken, verspreid over de verschillende gebieden.

Stadsdeel Zuid wil de kwaliteit van de leefomgeving in de buurten en gebieden van Zuid bevorderen door het stimuleren van een divers kunstaanbod middels eenmalige en periodieke subsidies.

Alle aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • de activiteiten getuigen van goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

 • met de activiteiten speelt aanvrager overtuigend in op lokale gegevenheden (bijvoorbeeld sociaal, ruimtelijk, historisch);

 • aanvrager zorgt voor een professionele uitvoeringskwaliteit, ook in zakelijke zin;

 • naleving van de Code Cultural Governance en Code Diversiteit en Inclusie en streven naar toepassing van de Fair Practice Code

Zuidas

Bij een levendige stadswijk als Zuidas horen culturele evenementen. Evenementen zorgen voor reuring en bieden bewoners en bezoekers de mogelijkheid om binnen een kort tijdsbestek te genieten van cultuur. Dit kan in de openlucht, maar evenementen kunnen ook plaatsvinden in gebouwen die niet het hele jaar voor kunst en cultuur zijn bestemd. Het aantal soorten culturele evenementen, zowel klein- als grootschalig, is breed:

 • Beeldende kunstmanifestaties, kunstroutes, kunstexposities, atelierroutes, tijdelijk kunstprojecten

 • Performances

 • Concerten, muziekfestivals

 • Theaterfestivals

 • Filmfestivals

 • Architectuurfestivals

 • Kunst- en architectuurrondleidingen

Alle aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • de activiteiten getuigen van goede artistiek-inhoudelijke kwaliteit;

 • met de activiteiten speelt aanvrager overtuigend in op gegevenheden in Amsterdam (bijvoorbeeld sociaal, ruimtelijk, historisch);

 • aanvrager zorgt voor een professionele uitvoeringskwaliteit, ook in zakelijke zin;

 • naleving van de Code Cultural Governance en Code Diversiteit en Inclusie en streven naar toepassing van de Fair Practice Code;

 • de locatie voor het evenement in Zuidas, buiten of binnen, moet openbaar toegankelijk zijn;

 • aanvrager zorgt voor een overtuigend communicatieplan naar bewoners en bezoekers van de Zuidas.

II

Subsidieplafond (totaal)

Stadsdeel Zuid

€ 170.000,- TOTAAL

€ 110.000,- voor eenmalige kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

€ 60.000,- voor periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

Zuidas

€ 150.000,- TOTAAL

€ 150.000,- per jaar voor culturele evenementen Zuidas

III

Subsidiabele activiteiten (eventueel met korte toelichting)

A. Eenmalige kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

Hieronder wordt verstaan het steunen van nieuwe tijdelijke, actuele kunstprojecten van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd.

B. Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

Hieronder wordt verstaan het steunen van privaatrechtelijke organisaties voor periodieke, actuele kunstprojecten/programmering van een hoge artistieke kwaliteit, die door professionele kunstenaars of kunstinstellingen in stadsdeel Zuid worden gerealiseerd.

C. Culturele evenementen in Zuidas

Hieronder wordt verstaan kleinschalige (maximaal 500 bezoekers per dag) en middelgrote (maximaal 2.000 bezoekers per dag) culturele evenementen in het Zuidasgebied die aantrekkelijk zijn voor zowel bewoners van Zuidas als andere Amsterdammers. De kern van de activiteiten wordt ontleend aan één of meer kunst- en cultuurdisciplines en er vinden artistiek-inhoudelijke publieksactiviteiten plaats. De evenementen kunnen zowel in de openbare ruimte als in (voor publiek toegankelijke) gebouwen plaatsvinden. Ze dragen bij aan de leefbaarheid van het gebied en passen in het plan Kunst en Cultuur Zuidas 2021-2025

IV

ACTIVITEIT

A. Eenmalige kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

 • 1.

  doelgroep (publiek)

De doelgroep zijn bewoners en bezoekers van stadsdeel Zuid in al hun diversiteit (leeftijd, gender, etniciteit, etc.)

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

n.v.t.

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 110.000 (totaal jaarlijks bedrag voor eenmalige subsidies. Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de begroting.)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Bij aanvragen met een begroting hoger dan € 10.000 dient er sprake te zijn van cofinanciering.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

5 leden met aantoonbare expertise in- en ervaring met een of meerdere kunstdisciplines. Bovendien hebben zij ieder afzonderlijk een heldere visie op kunst en cultuur in het algemeen en voor Amsterdam Zuid in het bijzonder.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

nvt

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

aanvraagtermijnen conform artikel 10 van de subsidieregeling

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

ja

ACTIVITEIT

B. Periodieke kunstinitiatieven in stadsdeel Zuid

 • 1.

  doelgroep (publiek)

De doelgroep zijn bewoners en bezoekers van stadsdeel Zuid in al hun diversiteit (leeftijd, gender, etniciteit, etc)

 • 2.

  soort subsidie

Periodieke subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 20.000 (maximale subsidie per aanvraag)

 • 4.

  deelplafond(s)

€ 60.000 (totaal bedrag voor drie culturele instellingen.

Dit deelplafond is onder voorbehoud van de vaststelling van de

begroting.)

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

n.v.t.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

minimaal 10% Alle inkomsten die voortvloeien uit private bronnen zoals publieksinkomsten, sponsor- en horeca inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen.

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

 • 8.

  instelling adviescommissie

5 leden met aantoonbare expertise in- en ervaring met een of meerdere kunstdisciplines. Bovendien hebben zij ieder afzonderlijk een heldere visie op kunst en cultuur in het algemeen en voor Amsterdam Zuid in het bijzonder.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

Elk beoordelingscriteria dient minimaal met 3 punten te worden gewaardeerd om voor subsidieverlening in aanmerking te komen.

 • 10.

  indieningstermijnen subsidies van toepassing

aanvraagtermijnen conform artikel 6 van de ASA

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

nee

ACTIVITEIT

C. Culturele evenementen in Zuidas

 • 1.

  doelgroep (publiek)

De doelgroep zijn bewoners en bezoekers van de Zuidas in al hun diversiteit (leeftijd, gender, etniciteit, etc.)

 • 2.

  soort subsidie

Eenmalige subsidie

 • 3.

  maximaal te subsidiëren bedrag per aanvraag

€ 50.000,- (maximale subsidie per aanvraag)

 • 4.

  deelplafond(s)

N.v.t.

 • 5.

  samenwerking vereist met een of meer partners bij uitvoering activiteiten

Samenwerking is niet verplicht maar wordt sterk aangemoedigd.

 • 6.

  eigen inkomsten en / of bijdragen van derden vereist

Bij aanvragen met een begroting hoger dan € 10.000,- dient minimaal 50% van de begroting gefinancierd te worden uit eigen inkomsten en/of bijdragen van derden. Hierbij kan het zowel gaan om publieksinkomsten als sponsor- en horeca-inkomsten, eigen bijdragen en financiële bijdragen uit private fondsen, als om subsidies van andere bestuursorganen dan de gemeente Amsterdam of het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

 • 7.

  behandeling op volgorde van binnenkomst of toepassing verdeelsleutel (artikel 7)

Behandeling op volgorde van binnenkomst.

Beoordeling op basis van de voorwaarden uit deel I. Zuidas.

 • 8.

  instelling adviescommissie

5 leden met aantoonbare expertise in- en ervaring met een of meerdere kunstdisciplines. Bovendien hebben zij ieder afzonderlijk een heldere visie op kunst en cultuur in het algemeen en voor Amsterdam Zuid in het bijzonder.

 • 9.

  beoordelingscriteria uit artikel 7 lid 3 waarop minimaal 3 punten gescoord moet worden

N.v.t.

 • 10.

  indieningstermijnen eenmalige subsidies van toepassing

Indiening is doorlopend gedurende het jaar mogelijk totdat het subsidieplafond is bereikt.

 • 11.

  natuurlijke personen mogen aanvragen voor deze regeling (naast rechtspersonen)

Ja

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 september 2023

De voorzitter

Bart Vink

De secretaris

Olga Leijten

Toelichting

Het Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, vastgesteld door het college van B en W, maakt deel uit van de stedelijke Regeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024 en wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur. Dit betekent dat voor elk stadsdeel een apart Uitwerkingsbesluit geldt. Een aantal variabele componenten van de stedelijke Regeling gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten 2021-2024 wordt per stadsdeel ingevuld of gedefinieerd.

In onderdeel I van het Uitwerkingsbesluit wordt een korte beschrijving opgenomen van het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel gerelateerd aan de gebiedsagenda’s en/of gebiedsplannen en binnen het kader van de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2021-2024.

In onderdeel II neemt het dagelijks bestuur het subsidieplafond op. Het gaat daarbij om het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor de uitvoering van deze subsidieregeling. Het subsidieplafond kan eventueel opgedeeld worden in deelplafonds.

Gebaseerd op het kunst- en cultuurprofiel van het stadsdeel, volgt in onderdeel III een opsomming van de subsidiabele activiteiten (bijvoorbeeld (kleinschalige) festivals gericht op kunst en cultuur, atelierroutes, tijdelijk kunstproject, etc.). Een accurate omschrijving van de soort activiteiten geeft het stadsdeel handvatten om aanvragen die buiten de omschrijving vallen te weigeren op grond van de ASA 2023.

Van elke soort activiteit die voor subsidie in aanmerking komt bepaalt het dagelijks bestuur in onderdeel IV van het uitwerkingsbesluit de kaders waarbinnen de subsidie wordt verleend. De onderdelen van de kaders die het dagelijks bestuur zelfstandig kan invullen dan wel definiëren zijn vastgelegd in artikel 5 lid 3 van de regeling.

Eenmalige en periodieke subsidies Zuid

Eenmalige subsidies (activiteit A) worden afgegeven voor een bepaalde activiteit die in tijd begrensd is, ook al hoeft die activiteit niet per se in één kalenderjaar gerealiseerd te zijn. Periodieke subsidies (activiteit B) worden afgegeven voor doorlopende activiteiten of programmering.

Culturele evenementen in Zuidas

Vanuit het plan Kunst en Cultuur Zuidas 2021-2025 is € 150.000,- per jaar beschikbaar gesteld (tot en met 2025) ter bevordering van kleinschalige en middelgrote culturele evenementen in het Zuidas gebied (zoals beschreven onder activiteit C). Beoogd wordt om door middel van culturele evenementen van Zuidas een aantrekkelijker gebied voor bewoners en bezoekers te maken.

De directeur Zuidas wordt door het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid gemachtigd om te beschikken over de subsidieaanvragen die vallen onder activiteit C.