Verordening rekenkamer Katwijk

Geldend van 12-10-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening rekenkamer Katwijk

De raad van de gemeente Katwijk;

gelezen het voorstel van de voorzitter van de raad van 12 september 2023;

gelet op hoofdstukken IVa en XIa van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

 • 1.

  De verordening rekenkamer Katwijk vast te stellen.

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer als bedoeld in artikel 81a van de Gemeentewet;

 • voorzitter: voorzitter van de rekenkamer.

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1. Er is een rekenkamer.

 • 2. De rekenkamer bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3. Onderzoek

 • 1. De rekenkamer stuurt voor 1 oktober haar onderzoeksplan voor het komende kalenderjaar ter kennisneming aan de raad.

 • 2. De rekenkamer bericht de raad gemotiveerd binnen een maand in hoeverre zij aan een verzoek van de raad om een onderzoek in te stellen zal voldoen.

Artikel 4. Benoeming

 • 1. De rekenkamer doet een voordracht aan de raad, op basis van het profiel van de leden van de rekenkamer en na het volgen van een openbare sollicitatieprocedure, wanneer een vacature in de rekenkamer ontstaat.

 • 2. De leden van de rekenkamer, waaronder de voorzitter, kunnen maximaal een keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

Artikel 5. Ambtelijke ondersteuning

 • 1. De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2. De ambtelijk secretaris is een op de griffie werkzame ambtenaar. De griffier wijst de ambtelijk secretaris aan in overleg met de rekenkamer.

Artikel 6. Budget

 • 1. De rekenkamer is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2. Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de leden, zoals geregeld in artikel 7;

  • b.

   de ambtelijk secretaris;

  • c.

   overige medewerkers van de griffie;

  • d.

   externe deskundigen die eventueel door de commissie zijn ingeschakeld;

  • e.

   eventuele overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3. De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raad.

Artikel 7. Vergoeding

 • 1. De vergoeding van de voorzitter is gelijk aan driemaal het bedrag behorende bij de inwonerklasse van Katwijk in de tabel in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 2. De vergoeding van de overige leden is gelijk aan tweemaal het bedrag behorende bij de inwonerklasse van Katwijk in de tabel in artikel 3.4.1 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

 • 3. Een lid van de rekenkamer heeft ten laste van de gemeente recht op een reiskostenvergoeding overeenkomstig artikel 3.4.3 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Artikel 8. Slotbepalingen

 • 1. De Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie wordt ingetrokken.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 12 oktober 2023.

 • 3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rekenkamer Katwijk.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Katwijk in zijn openbare vergadering van 14 september 2023

De griffier

De voorzitter